Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YH­TIÖ­KO­KOUS­KUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YH­TIÖ­KO­KOUK­SELLE

Pörssitiedote – Julkaistu: 06.03.2008 15:00:00

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään 28. maaliskuuta 2008 alkaen kello 15.00 yhtiön toimitiloissa
Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 14.30.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 
4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai 
muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia 
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden 
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 
3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata 
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista 
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää 
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan 
rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon 
liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa 
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apportti-
omaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden 
päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahaston välillä. 

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 
28.3.2008 ja päättyen 28.3.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen. 

3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla 
pääomalla. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeen- 
omistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää 
myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille 
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen 
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan 
pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti 
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta   
valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden 
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita 
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai 
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös     
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009. Valtuutus korvaa aikaisemman 
valtuutuksen.

Informaatio

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 
20.3.2008 kello 09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 
Hollola. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä 
mainituista asiakirjoista. Tilinpäätöstiedot sisältävä vuosikertomus
toimitetaan ilman eri pyyntöä osakasluetteloon 3.3.2008 merkityille
osakkeenomistajille. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
tiistaina 18.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa 
osallistumisestaan yhtiölle 20.3.2008 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti 
osoitteeseen Etteplan Oyj, Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon 
010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt 
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaetaan 
osinkona 0,21 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään 
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, 
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2008. Osinko maksetaan 
9.4.2008.

Tilintarkastaja

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Mika Kaarisalo.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 30 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiökokous valitsisi yhtiön 
kaikki entiset hallituksen jäsenet tehtäviinsä uudelleen. Tällä hetkellä yhtiön 
hallituksen jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg, Tapani 
Mönkkönen, Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala.

Hollolassa, 6. päivänä maaliskuuta 2008

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa:
Etteplan Oyj, toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi