Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 28.3.2008

Pörssitiedote – Julkaistu: 28.03.2008 16:30:00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 28.3.2008                      

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.3.2008 Vantaalla.  
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavaksi
osingoksi 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.224.733,80 euroa. Jäljelle jäävät
voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 
2.4.2008 ja osingon maksupäivä 9.4.2008.                    

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi   
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti  
Nupponen ja Matti Virtaala.                           

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy    
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.             

Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.             

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:                  

(i)                                       

päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään enintään       
4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia    
tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia  
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää      
oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia     
omia osakkeita.                                 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9     
luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus    
suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä    
kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien    
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden   
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista        
merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa   
edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,      
kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen    
tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen.    
Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita     
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.     
Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä       
osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.        

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen    
28.3.2008 ja päättyen 28.3.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.   

(ii)                                      

päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden   
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.  
Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien      
osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös    
suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.                    

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille  
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen  
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan 
pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti  
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta      
valtuutuksen voimassaoloaikana.                         

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan    
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden  
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita   
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai   
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös   
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                   

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.            

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Hollolassa 28. maaliskuuta 2008                         

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:                     
Etteplan Oyj, toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968        


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi