Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1: KANNATTAVA KASVU JATKUI

Pörssitiedote – Julkaistu: 29.04.2008 9:30:00

Etteplan Q1: KANNATTAVA KASVU JATKUI                      

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008                      

- Konsernin liikevaihto kasvoi 30,9 % ja oli 40,7 (31,1) miljoonaa euroa.    
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 13,4 % ja 
 oli 3,7 (3,3) miljoonaa euroa. 
- Kauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,6 (2,3) miljoonaa euroa.    
- Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,13 (0,11) euroa.    
- Etteplan siirtyi raportoinnissaan yhteen segmenttiin.             
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 2 239 (1 707).              

Avainlukuja (1 000 euroa)                            

              1-3/2008  1-3/2007  1-12/2007          

Liikevaihto          40 675   31 069   125 192          
Liikevoitto          3 727    3 286 *)  10 788 *)        
Liikevoitto, %          9,2    10,6 *)    8,6 *)        
Voitto ennen veroja      3 572    3 226 *)  10 534 *)        
Voitto ennen veroja, %      8,8    10,4 *)    8,4 *)        
Omavaraisuusaste, %       32,8    40,5     40,7          
Nettovelkaantumisaste-%     59,7    12,6     25,7          
Taseen loppusumma       85 318   61 310    72 426          

*) Tunnusluvut on laadittu jatkuvista toiminnoista ilman kertaluontoisia eriä. 
Vuoden 2007 vertailuluvuista on eliminoitu Saksan toiminnot ja NATLABS Oy:n   
myynnistä kirjattu 0,84 miljoonan euron myyntivoitto.              

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Etteplanin kasvu jatkui kannattavana. Kasvun lähteenä ovat olleet panostukset 
uusiin osaamisalueisiimme, joita viimeaikaiset yritysostomme Ruotsissa     
edustavat. Asiakkaamme ajoneuvo-, ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa ovat
vastaanottaneet hyvin uuden kattavan suunnittelu- ja teknisen informaation   
palveluvalikoimamme. Yhtiön kasvu on ollut tasaista myös useimmilla muilla 
asiakastoimialoillamme.”                            

Avainasiakastoimintatapa perusteena siirtyä yhteen segmenttiin         

Etteplan tuottaa palveluja asiakkaidensa tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin  
tuotekehityksestä tuotteen ylläpitoon. Tämän vuoksi Etteplan on uudistanut   
toimintaansa siten, että palvelut tuotetaan avainasiakkaittain eikä       
suunnitteluvaiheittain. Organisoinnin seurauksena kahden segmentin raportointi 
on lopetettu ja siirrytty nykyistä toimintaa kuvaavaan yhteen segmenttiin.   
                                        
Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset - standardin vaatimuksia.                  

Liiketoimintakatsaus                              

Teknisen suunnittelun ja teknisen informaation kysyntä jatkui hyvänä      
tammi-maaliskuun 2008 aikana. Yhtiö jatkoi edelleen kannattavaa kasvua     
katsauskaudella. Kasvua oli lähes kaikilla asiakastoimialoilla. Raskaaseen   
ajoneuvoteollisuuteen tuotettujen suunnittelu- ja teknisen informaation     
palvelujen määrän kasvu kehittyi suotuisasti. Toisen merkittävän kasvualueen  
muodostivat katsauskaudella ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden       
toimeksiannot. Koko konsernin käyttöaste oli keskimäärin hyvällä tasolla koko  
katsauskauden ajan.                               

Etteplan on panostanut katsauskaudella uusiin osaamisalueisiin, joihin kuuluvat 
ajoneuvojen pakokaasujen ja ilmastointijärjestelmien testauspalvelut sekä auto- 
ja ilmailuteollisuudelle tarjottavat tuotekehitys, teollisen suunnittelun ja  
tuotantotekniikan suunnittelupalvelut.                     

Liikevaihto                                   

Etteplanin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 30,9     
prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 40,7 (31,1)    
miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevaihdon kasvusta 8 prosenttia oli      
orgaanista, loppuosa oli seurausta toteutetuista yrityskaupoista.        

Tulos                                      

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 13,4 prosenttia ja oli 3,7 (3,3)  
miljoonaa euroa eli 9,2 (10,6) prosenttia liikevaihdosta.            

Kauden voitto ennen veroja ilman kertaluoteisia eriä oli 3,6 (3,2) miljoonaa  
euroa. Verojen määrä oli 1,0 (0,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden verot on   
jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat 27,1  
(27,6) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja.              

Kauden voitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,6 (2,3) miljoonaa euroa.     
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,13 (0,11) euroa.     
Osakekohtainen oma pääoma kasvoi 15,2 prosenttia ja oli 1,39 (1,20) euroa.   
Sijoitetun pääoman tuotto oli 33,0 (49,6) prosenttia.              

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 31.3.2008 kasvoi 39,2 prosenttia ja oli 85,3 (61,3) miljoonaa 
euroa. Liikearvo taseessa kasvoi 34,4 (19,9) miljoonaan euroon. Konsernin    
rahavarat olivat 2,6 (7,1) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset velat kasvoivat
kausivaihtelusta johtuvan käyttöpääomatarpeen ja yrityskauppojen rahoituksen  
takia ja olivat kauden lopussa 19,2 (10,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli
32,8 (40,5) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja     
rahoituseriä oli -2,2 (0,9) miljoonaa euroa. Rahavirtaan vaikutti merkittävällä 
tavalla pääoman sitoutuminen nettokäyttöpääomaan.                

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 8,1 (2,4) miljoonaa euroa, osa       
investoinneista toteutettiin käyttäen maksuvälineenä omia osakkeita. Suurimmat 
yksittäiset investoinnit kohdistuivat Cool Engineering AB:n osakekannan ostoon, 
omistusosuuden kasvattamiseen 100 prosenttiin Etteplan Technical Information  
Oy:ssä ja Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n kaupan       
toteuttamiseen. Muut investoinnit kohdistuivat liiketoimintaan ja sen      
kehittämiseen, kuten tietokoneohjelmistojen ja - laitteiden hankintaan.     

Ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat                 

Vuoden alusta Etteplanin toimitusjohtajana aloitti KTM Matti Hyytiäinen ja   
yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja, Heikki Hornborg, siirtyi yhtiön      
hallituksen puheenjohtajaksi.                          

Tammikuussa toteutettiin lokakuussa solmitun sopimuksen mukaisesti Lutab    
Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n osake-enemmistön osto.       

Tammikuun alussa Etteplan Oyj allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Cool    
Engineering AB:n koko osakekannan ostamisesta. Vuonna 1989 perustettu yritys  
tarjoaa testaus- ja analyysipalveluja erityisesti ajoneuvoteollisuudelle. Tehty 
sopimus täydentää Etteplanin jo ennestään laajaa osaamista           
ajoneuvoteollisuudessa. Yrityskaupasta on julkaistu sijoittajauutinen 9.1.2008. 

Tammikuussa Etteplan Oyj kasvatti omistusosuuttaan Etteplan Technical      
Information Oy:ssä 70 %:sta 100 %:iin. Kaupasta on tiedotettu 16.1.2008     
julkaistulla yhtiötiedotteella.                         

Helmikuussa Suomen Tasavallan Presidentti Tarja Halonen luovutti Etteplan    
Oyj:lle vuoden 2007 kansainvälistymispalkinnon. Palkinnosta on kerrottu     
14.2.2008 julkaistulla sijoittajauutisella.                   

Helmikuun lopussa Etteplan Oyj luovutti 296 166 kappaletta omia osakkeitaan   
vastikkeena Etteplan Technical Information Oy:n 30 %:n omistusosuuden ostossa. 
Omien osakkeiden luovutuksesta on tiedotettu 27.2.2008 julkaistulla       
yhtiötiedotteella.                               

Etteplan Oyj tiedotti omien osakkeiden hankintaohjelman käynnistämisestä    
28.3.2008 julkaistulla yhtiötiedotteella.                    

Etteplan on saanut katsauskauden aikana lukuisia merkittäviä toimeksiantoja   
avainasiakkailtaan. Etteplan on mm. solminut Patria Oyj:n kanssa kolmivuotisen 
puitesopimuksen suunnittelupalvelujen tuottamisesta ja Saab AB on valinnut   
Etteplan-konserniin kuuluvan ruotsalaisen Gesab AB:n yhteistyökumppanikseen   
laajassa Neuron-projektissa. Gesab vastaa täysin projektista, joka sisältää sekä
suunnittelu- että rasituslaskentaa noin 1,5 vuoden ajaksi.           

Henkilöstö                                   

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.    
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 2 220 (1 703) henkilöä ja 
kauden lopussa 2 239 (1 707) henkilöä. Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille  
siirtyneestä liiketoiminnasta sekä aktiivisesta rekrytoinnista ja kohdistuvat  
lähes yksinomaan asiakasprojektien toteutta­miseen. Konsernin palveluksessa   
ulkomailla toimii 1 170 (739) henkilöä.                     

Nimitykset johtoryhmässä                            

Etteplan-konsernin henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän 
jäseneksi nimitettiin Outi-Maria Liedes 11. helmikuuta 2008 alkaen.       

Konsernin johtoryhmän uusiksi jäseniksi nimitettiin liiketoimintajohtaja Tom  
Andersson, liiketoimintajohtaja Jari Kivelä ja liiketoimintajohtaja Juha Näkki 
1.4.2008 alkaen.                                

Avainhenkilöiden kannustusjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti uudesta Etteplan-konsernin avainhenkilöiden   
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme        
ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän kohderyhmään  
kuuluu noin 40 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 
enintään noin 720.000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.              

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplan-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit on jaettu ulkoisiin ja   
sisäisiin riskeihin ja riskejä seurataan tämän riskiluokittelun mukaan.     
Katsauskaudella ei ole todettu merkittäviä uusia liiketoimintariskejä.     

Ulkoiset riskit                                 

Ulkoisiin riskeihin kuuluvat yleiseen talouskehitykseen liittyvä riski sekä   
asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, joka on    
luokiteltu yhtiön liiketoiminnan suurimmaksi riskiksi.             

Sisäiset riskit                                 

Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä     
rahoitusriskit.                                 

Etteplanin merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan      
kehittämiseen eli yrityskauppoihin. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan     
noudattamalla yhtiön yritysostopolitiikkaa ja sen perusteella laadittuja    
menettelytapoja ja -malleja. Yritysostojen ohella orgaaninen kasvu on tärkeä  
osa Etteplanin liiketoiminnan kasvutavoitteita.                 

Etteplanin suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin ja    
henkilöstöön. Yhtiön toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa  
tai suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus, joka  
aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Toiminnallisten riskien 
hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja: laatujärjestelmien,    
menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämismenettelyjen noudattaminen, henkilöstön 
koulutus ja tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen 
erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Yhtiöllä on konserninlaajuinen     
vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkea        
vastuuriskiä. Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön.   
Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja    
liiketoiminnan turvaamiseksi.                          

Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty osavuosikatsauksen       
liitetiedoissa.                                 

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2008 Vantaalla. Yhtiön  
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi      
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti  
Nupponen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan    
28.3.2008 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Hornborgin ja       
varapuheenjohtajaksi Tapani Mönkkösen.                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin  
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia   
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa
kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen    
28.3.2011.                                   

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osake-
omistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta 
omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) 
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009. 

Yhtiökokouksen päätökset on yksilöity 28.3.2008 julkaistussa yhtiötiedotteessa. 

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavaksi
osingoksi 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.224.733,80 euroa. Jäljelle jäävät
voittovarat, 9,2 miljoonaa euroa, jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingon  
maksupäivä oli 9.4.2008.                            

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Teollisuustuotteet ja     
-palvelut -toimialaluokkaan ja kuuluu markkina-arvoltaan ryhmään pieni (Small  
cap).                                      

Yhtiön osakepääoma 31.3.2008 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen   
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                       

Yhtiön hallussa oli 31.3.2008 61 634 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on    
hankkinut katsauskaudella 143 100 kappaletta omia osakkeita. Katsauskauden   
aikana yhtiö on luovuttanut 296 166 kappaletta omia osakkeita.         

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat                 

Etteplan allekirjoitti Vataple Groupin kanssa sopimuksen, jonka mukaan     
yhtiöt yhdistävät voimansa suunnittelu- ja teknisen informaation palvelujen   
tuottamiseksi Kiinassa. Sopimuksen mukaan yhteisyritys aloittaa toimintansa   
1.8.2008. Yhteisyritys Etteplan Vataple Technology Centre Ltd tarjoaa      
suunnittelu- ja teknisen informaation palveluita Etteplanille ja sen      
tytäryhtiöille. Teknologiakeskuksen avulla Etteplanilla on mahdollista tarjota 
uutta suunnittelukapasiteettia nykyisille ja uusille asiakkaille. Vataple Group 
on yksityisomisteinen yritys, jolla on toimintoja Australiassa,         
USA:ssa ja Kiinassa. Sopimuksesta on julkaistu sijoittajauutinen 16.4.2008.   

Etteplan Oyj allekirjoitti sopimuksen Eteco Oy:n koko osakekannan ostamisesta. 
Vuonna 1987 perustettu yritys on erikoistunut paineenalaisten laitteiden ja   
putkistojen laskenta- ja suunnittelupalveluihin. Yrityksen palveluksessa on 11 
henkilöä. Yrityskaupasta on julkaistu sijoittajauutinen 23.4.2008.       

Näkymät                                     

Maailmantalouden lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta Etteplanin useimpien 
asiakkaiden näkymät ovat vakaat. Kaivosteollisuuden, energia- ja energian    
siirtosektorin, ilmailuteollisuuden ja raskaan ajoneuvoteollisuuden kysyntä on 
edelleen hyvällä tasolla. Edellä mainitusta johtuen Etteplanilla on edellytykset
kannattavaan kasvuun vuonna 2008. Osaavien ammattilaisten riittävä saatavuus on 
tärkeä tekijä kannattavan kasvun turvaamisessa.                 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Hollolassa 29. huhtikuuta 2008                         

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    

Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:                     
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              
Pia Björk, talous- ja yrityssuunnittelujohtaja, puh. 0400 241 815        


LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin tuloslaskelma                            
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Keskeiset tunnusluvut                             
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 

Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)             |    1-3/ |    1-3/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |    2008 |    2007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |   40 675 |   31 070 |   125 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot     |     50 |     906 |    1 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut       |   -2 508 |   -1 694 |   -7 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut           |  -28 002 |   -21 410 |   -86 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut      |   -6 035 |   -4 281 |   -18 351 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot               |    -453 |    -467 |   -1 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |   3 727 |    4 125 |   11 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot           |     30 |     34 |     280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut            |    -185 |     -94 |    -534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja         |   3 572 |    4 065 |   11 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |    -967 |    -892 |   -3 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista liiketoiminnoista    |   2 605 |    3 173 |    8 357 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista toiminnoista      |     0 |     140 |    -146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |   2 605 |    3 313 |    8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva voitto           |   2 605 |    3 123 |    7 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto    |     0 |     190 |     363 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   2 605 |    3 313 |    8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitosta laskettu    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos jatkuvat    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnot              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, EUR             |    0,13 |    0,16 |    0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos, EUR      |    0,13 |    0,16 |    0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, EUR             |    0,00 |    0,00 |    -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos, EUR      |    0,00 |    0,00 |    -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | 31.3.2008 | 31.3.2007  | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuus-   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeet            |    2 348 |    2 244 |    1 944 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |   34 353 |    19 919 |    28 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet   |    2 224 |    2 176 |    2 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset  |     473 |     420 |     420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset   |     820 |     822 |     816 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |     47 |     251 |      34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |   40 265 |    25 831 |    34 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |   42 181 |    28 329 |    30 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verosaamiset     |     281 |      75 |     198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |    2 591 |    7 075 |    7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |   45 054 |    35 479 |    38 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ          |   85 318 |    61 310 |    72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |    5 000 |    2 492 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    6 701 |    9 179 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääoman rahasto         |    2 474 |    1 241 |    2 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet          |    -284 |      0 |     -962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    -672 |     -407 |     -823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat      |   11 962 |    8 339 |    8 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto          |    2 605 |    3 123 |    7 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma, yhteensä       |   27 786 |    23 968 |    28 704 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus        |      0 |     861 |     597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |   27 786 |    24 829 |    29 301 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    1 612 |     954 |    1 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |    9 663 |    8 575 |    11 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |   11 275 |    9 529 |    13 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |    9 513 |    1 621 |    3 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| koroton vieras pääoma      |   35 552 |    24 238 |    25 415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verovelat       |    1 193 |    1 093 |    1 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |   46 257 |    26 952 |    30 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   57 532 |    36 481 |    43 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   |   85 318 |    61 310 |    72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)              |   1-3/ |    1-3/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   2008 |    2007 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta        |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut        |  34 205 |   28 749 |  121 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista    |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| saadut maksut             |    50 |     68 |    277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista     |  35 047 |   27 453 |  109 430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoituseriä ja veroja         |   -792 |    1 364 |  11 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista    |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan rahoituskuluista    |    177 |     90 |    491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta     |    30 |     34 |    280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot       |   1 289 |     434 |   1 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )     |  -2 228 |     874 |   9 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta        |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja      |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin       |    589 |     265 |    834 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat          |   5 482 |     294 |   8 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit           |     0 |     624 |    578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeiden luovutustulot       |    22 |     22 |    86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut     |     0 |     540 |    540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista  |     0 |      5 |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )     |  -6 049 |     632 |  -7 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen      |    723 |      0 |    962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot     |   7 026 |      0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |     9 |     51 |   5 128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |   2 703 |     579 |   2 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako   |     0 |      0 |   2 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )      |   3 609 |    -527 |   -718 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )    |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)       |  -4 668 |     978 |   1 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        |   7 243 |    6 174 |   6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus  |    17 |     -77 |   -104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa        |   2 591 |    7 075 |   7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Vähemmistöosuus                               
H) Yhteensä                                   


--------------------------------------------------------------------------------
|      |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007 | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo |    |    |    |    |    |    |    |    |
| man    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| korotus  | 2 557 |  -2 | 2 601 |    |    |    |    | 2 680 |
|      |    |  478 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta |    |    |    | -962 |    |    |    |  -962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus- |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuden  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset |    |    |    |    |    |    |  -437 |  -437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto  |    |    |    |    |    | 7 848 |  363 | 8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -866 |    |    |  -866 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.200 | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| 7     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008 | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -4 225 |    | -4 225 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta |    |    |    | -723 |    |    |    |  -723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| luovutus |    |    | -127 | 1 401 |    |    |    | 1 274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus- |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuden  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset |    |    |    |    |    |    |  -597 |  -597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto  |    |    |    |    |    | 2 605 |    | 2 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    |  151 |    |    |  151 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2008 | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -284 | -672 | 14 567 |   0 | 27 786 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007 | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo |    |    |    |    |    |    |    |    |
| man    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| korotus  |  49 |    | 1 241 |    |    |    |    | 1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto  |    |    |    |    |    | 3 123 |  190 | 3 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -449 |    |    |  -449 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2007 | 2 492 | 9 179 | 1 241 |   0 | -407 | 11 462 |  861 | 24 829 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)         |   2008 |   2007 |   2007 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  40 675 |  31 069 |  125 192 |   30,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  3 727 |   4 126 |  11 628 |   -9,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %       |   9,2 |   13,3 |    9,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |  3 572 |   4 066 |  11 374 |   -12,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %   |   8,8 |   13,1 |    9,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %   |   36,5 |   54,9 |   31,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, |   33,0 |   49,6 |   30,4 |       |
| %              |     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   32,8 |   40,5 |   40,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat   |  19 176 |  10 196 |  14 777 |   88,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |   59,7 |   12,6 |   25,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  85 318 |  61 310 |  72 426 |   39,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit     |  8 109 |   2 436 |  13 197 |   232,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR      |   0,13 |   0,16 |   0,40 |   -17,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, |   1,39 |   1,20 |   1,44 |   15,2 % |
| EUR             |     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |  2 220 |   1 703 |   1 895 |   30,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  2 239 |   1 707 |   1 949 |   31,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja esittämistapa ovat samat kuin       
vuositilinpäätöksessä 2007.                           


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan Pohjoismaisen Pörssin    
listalla.                                    

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.4.2008 tämän       
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset - standardin vaatimuksia.                  

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina euroina. Kaikki          
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten   
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Vuoden 2008 alusta konserni on ottanut käyttöön IFRS 2 standardin        
Osakeperusteiset maksut muuttuneen ohjeistuksen. Muilta osin on noudatettu   
samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007. Vuositilinpäätös   
löytyy osoitteesta www.etteplan.fi/sijoittajatietoa/etteplan_vsk07_fi.pdf ja  
laatimisperiaatteet vuosikertomuksen sivuilta 24 - 27.             

Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 27,1 %.        

Rahoitusriskit                                 

Etteplan Oyj:n toimintaan liittyy rahoitusriskejä kuten valuutta-, korko-,   
rahoitus- ja maksuvalmiusriskit sekä operatiiviset luottoriskit. Konsernin   
rahoitusriskien hallinnassa keskitytään minimoimaan rahoitusmarkkinoilla    
tapahtuvien muutosten epäedulliset vaikutukset konsernin taloudelliseen     
tulokseen.                                   

Valuuttariski                                  

Etteplanin liiketoimintaan liittyy valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia    
transaktioriskejä ja muuntoeroja. Merkittäviä transaktioriskejä ei konsernilla 
ole, koska liiketoimintaa käydään pääosin kunkin konserniyrityksen kohdemaan  
omassa valuutassa, pääosin euroissa ja Ruotsin kruunuissa. Katsauskauden aikana 
konserni ei ole tehnyt suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutosten varalta,  
koska valuuttariskiä ei ole pidetty merkittävänä.                
Tulevaisuudessa lisääntyvä alihankinta eri konserniyhtiöiden ja maiden kesken  
lisää valuuttakurssien epäedullisiin muutoksiin sisältyvää valuuttakurssiriskiä.
Konsernin muuntoeroriski merkitsee valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta    
tytäryhtiöiden tase-erien muuntamisesta euroiksi. Muuntoriskiä pyritään     
minimoimaan rahoittamalla käyttöpääomatarve paikallisessa valuutassa silloin,  
kun se on mahdollista. Konsernin ulkomaisiin yrityshankintoihin ja       
investointeihin liittyviä liikearvojen muuntoerojen tasoa tarkkaillaan     
liikearvojen arvonalentumistestausten yhteydessä.                

Korkoriski                                   

Korkotason muutosten vaikutukset korollisten saatavien ja velkojen arvoon eri  
valuutoissa aiheuttavat korkoriskin. Konsernissa kassavarat sijoitetaan     
riskittömiin korkoa tuottaviin kohteisiin. Korkoriskin suuruutta hallitaan   
lainasalkun kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen suhteella tai pitkäaikaisten
luottojen korkosuojauksella.                          

Rahoitus- ja maksuvalmiusriski                         

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskin minimoimiseksi ja arvioitujen rahoitustarpeiden 
kattamiseksi konsernissa on neuvoteltu riittävä määrä luottolimiittejä.     

Operatiiviset luottoriskit                           

Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Merkittävä osa      
liiketoiminnasta kohdistuu suuriin, kansainvälisesti toimiviin ja        
luottokelpoisiin yrityksiin. Toteutuneet luottotappiot ovat olleet vähäisiä.  
Konsernissa on toimintaohjeet sen varmistamiseksi, että palveluita myydään vain 
asiakkaille, joilla on asianmukaiset luottotiedot.