Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2: KASVU JATKUI KANNATTAVANA

Pörssitiedote – Julkaistu: 12.08.2008 9:30:00

Etteplan Q2: KASVU JATKUI KANNATTAVANA                     

Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2008                       

- Konsernin liikevaihto kasvoi 42,5 % ja oli 44,1 (4-6/2007: 30,9) miljoonaa  
euroa.                                     
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 33,0 % ja oli 4,2 (3,1) miljoonaa
euroa.                                     
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä oli 2,9 
(2,2) miljoonaa euroa.                             
- Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,14 (0,11) euroa.    
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 2 217 (1 809).              

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008                       

- Konsernin liikevaihto kasvoi 36,7 % ja oli 84,8 (1-6/2007: 62,0) miljoonaa  
euroa.                                     
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 23,0 % ja oli 7,9 (6,4) miljoonaa
euroa.                                     
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 
(4,6) miljoonaa euroa.                             
- Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,27 (0,23).       
- Etteplan siirtyi raportoinnissaan vuoden 2008 alussa yhteen segmenttiin.   

Avainlukuja (1 000 euroa)                            

             4-6/2008 4-6/2007  1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007   

Liikevaihto        44 085  30 931   84 761  62 000  125 192   
Liikevoitto         4 184   3 147 *)  7 911   6 433 *) 10 788 *) 
Liikevoitto %         9,5   10,2 *)   9,3   10,4 *)   8,6 *) 
Tilikauden voitto      2 889   2 237 *)  5 494   4 570 *)  7 517 *) 
Tilikauden voitto %      6,6    7,2 *)   6,5    7,4 *)   6,0 *) 
Omavaraisuusaste %      34,9   44,3    34,9   44,3    40,7   
Nettovelkaantumisaste %   63,0   10,2    63,0   10,2    25,7   
Taseen loppusumma     86 325  63 825   86 325  63 825   72 426   

*) Tunnusluvut on laadittu jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä. 
Vuoden 2007 vertailuluvuista on eliminoitu NATLABS Oy:n myynnistä kirjattu 0,84 
miljoonan euron myyntivoitto.                          

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Etteplanin hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon   
kasvu oli huhti-kesäkuussa 2008 yli 40 % ja yhtiön liikevoitto yli 30 % suurempi
kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Kannattavan kasvun lähteenä oli hyvä 
käyttöaste sekä edelleen parantunut kilpailukykymme aikaisempaa laajemman    
osaamistarjonnan muodossa. Jatkoimme panostuksiamme yhtiön palvelutarjonnan   
kehittämiseksi, josta osoituksena ovat toisella neljänneksellä perustettu    
yhteisyritys Kiinaan sekä Eteco Oy:n yritysostosta allekirjoitettu sopimus   
Suomessa”.                                   

Avainasiakastoimintatapa perusteena siirtyä yhteen segmenttiin         

Etteplan tuottaa palveluja asiakkaidensa tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin  
tuotekehityksestä tuotteen ylläpitoon. Tämän vuoksi Etteplan on uudistanut   
toimintaansa siten, että palvelut tuotetaan avainasiakkaittain eikä       
suunnitteluvaiheittain. Organisoinnin seurauksena kahden segmentin raportointi 
on lopetettu ja siirrytty nykyistä toimintaa kuvaavaan yhteen segmenttiin.   

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan.                                     

KATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2008                           

Liiketoimintakatsaus huhti-kesäkuu                       

Teknisen suunnittelun ja teknisen informaation kysyntä jatkui keskimäärin hyvänä
huhti-kesäkuun 2008 aikana. Yhtiö jatkoi kannattavaa kasvuaan katsauskaudella. 
Toimeksiantojen määrä kasvoi eniten raskaassa ajoneuvoteollisuudessa, ilmailu- 
ja puolustusvälineteollisuudessa sekä tuotantolinjojen ja prosessilaitosten   
suunnittelussa. Koko konsernin käyttöaste oli keskimäärin hyvällä tasolla    
katsauskauden ajan. Henkilöautoteollisuuden suunnittelussa käyttöaste laski   
katsauskauden lopussa.                             

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuu                       

Huhti-kesäkuun 2008 liikevaihto kasvoi 42,5 % verrattuna edellisen vuoden    
vastaavaan jaksoon ja oli 44,1 (30,9) miljoonaa euroa.             

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 33,0 % ja oli 4,2 (3,1) miljoonaa 
euroa.                                     

Katsauskaudella yhtiö sai merkittäviä uusia tilauksia. Suomen Tiehallinnolta  
saatiin tilaus liikennetelematiikkajärjestelmien nykytilan kartoituksesta ja  
korvausinvestointiohjelman laatimisesta. Ruotsissa yhtiö sai Bombardier     
Transportation Sweden AB:ltä tilauksen uusien Intercity-junien matkustamon   
suunnittelusta ja solmi puitesopimuksen Saab AB:n kanssa suunnittelupalveluiden 
tuottamisesta.                                 

KATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008                           

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu                       

Teknisen suunnittelun ja teknisen informaation kysyntätilanne oli hyvä     
tammi-kesäkuun 2008 aikana. Kannattava kasvu jatkui ja kasvun lähteinä olivat  
Etteplanin panostukset uusiin osaamisalueisiin, joihin kuuluvat ajoneuvojen   
pakokaasujen ja ilmastointijärjestelmien testauspalvelut sekä auto- ja     
ilmailuteollisuudelle tarjottavat tuotekehitys, teollisen suunnittelun ja    
tuotantotekniikan suunnittelupalvelut. Katsauskaudella konsernin käyttöaste oli 
hyvä.                                      

Liikevaihto                                   

Tammi-kesäkuussa 2008 Etteplanin liikevaihto kasvoi 36,7 % edellisvuoden    
vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 84,8 (62,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden 
liikevaihdon kasvusta 11,6 % oli orgaanista, loppuosa oli seurausta       
toteutetuista yrityskaupoista.                         

Tulos                                      

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 23,0 % ja oli 7,9 (6,4) miljoonaa 
euroa eli 9,3 (10,4) % liikevaihdosta.                     

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä ja ennen  
veroja oli 7,5 (6,3) miljoonaa euroa. Verojen määrä oli 2,0 (1,7) miljoonaa   
euroa. Katsauskauden verot on jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti.   
Tuloslaskelman verot ovat 26,5 (27,0) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.   

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5  
(4,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,23) euroa.       
Osakekohtainen oma pääoma oli 1,50 (1,37) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 
33,2 (40,9) %.                                 

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 30.6.2008 kasvoi 35,3 % ja oli 86,3 (63,8) miljoonaa euroa.  
Liikearvo taseessa oli 34,2 (21,7) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat 
3,0 (7,4) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset velat kasvoivat liiketoiminnan 
kasvusta johtuvan käyttöpääomatarpeen ja yrityskauppojen rahoituksen vuoksi ja 
olivat kauden lopussa 21,9 (10,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 34,9  
(44,3) %. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoituseriä oli 0,7 
(5,0) miljoonaa euroa. Rahavirtaan on vaikuttanut merkittävällä tavalla pääoman 
sitoutuminen nettokäyttöpääomaan.                        

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 8,6 (5,0) miljoonaa euroa. Osa       
investoinneista toteutettiin käyttäen maksuvälineenä omia osakkeita. Suurimmat 
yksittäiset investoinnit kohdistuivat Cool Engineering AB:n osakekannan ostoon, 
omistusosuuden kasvattamiseen 100 %:iin Etteplan Technical Information Oy:ssä  
sekä Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n kaupan toteuttamiseen.  
Muut investoinnit kohdistuivat liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.      

Toisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat                    

Etteplan allekirjoitti Vataple Groupin kanssa sopimuksen, jonka mukaan     
yhtiöt yhdistävät voimansa suunnittelu- ja teknisen informaation palvelujen   
tuottamiseksi Kiinassa. Sopimuksen mukaan yhteisyritys aloittaa toimintansa   
1.8.2008. Yhteisyritys Etteplan Vataple Technology Centre Ltd tarjoaa      
suunnittelu- ja teknisen informaation palveluita Etteplanille ja sen      
tytäryhtiöille. Teknologiakeskuksen avulla Etteplanilla on mahdollista tarjota 
uutta suunnittelukapasiteettia nykyisille ja uusille asiakkaille. Vataple Group 
on yksityisomisteinen yritys, jolla on toimintoja Australiassa, USA:ssa ja   
Kiinassa. Sopimuksesta on julkaistu sijoittajauutinen 16.4.2008.        

Etteplan Oyj allekirjoitti sopimuksen Eteco Oy:n koko osakekannan ostamisesta. 
Vuonna 1987 perustettu yritys on erikoistunut paineenalaisten laitteiden ja   
putkistojen laskenta- ja suunnittelupalveluihin. Yrityksen palveluksessa on 11 
henkilöä. Kauppa tuli voimaan 1.7.2008. Yrityskaupasta on julkaistu       
sijoittajauutinen 23.4.2008.                          

Henkilöstö                                   

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.    
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 2 207 (1 744) henkilöä ja 
kauden lopussa 2 217 (1 809) henkilöä. Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiölle  
siirtyneestä liiketoiminnasta sekä aktiivisesta rekrytoinnista ja kohdistuvat  
lähes yksinomaan asiakasprojektien toteutta­miseen. Konsernin palveluksessa   
ulkomailla toimii 1 109 (790) henkilöä.                     

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplan-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit on jaettu ulkoisiin ja   
sisäisiin riskeihin ja riskejä seurataan tämän riskiluokittelun mukaan.     
Katsauskaudella ei ole todettu merkittäviä uusia liiketoimintariskejä.     

Ulkoiset riskit                                 

Ulkoisiin riskeihin kuuluvat yleiseen talouskehitykseen liittyvä riski sekä   
asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, joka on    
luokiteltu yhtiön liiketoiminnan suurimmaksi riskiksi.             

Sisäiset riskit                                 

Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä     
rahoitusriskit.                                 

Etteplanin merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan      
kehittämiseen ja yrityskauppoihin. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan     
noudattamalla yhtiön yritysostopolitiikkaa ja sen perusteella laadittuja    
menettelytapoja ja -malleja. Yritysostojen ohella orgaaninen kasvu on tärkeä  
osa Etteplanin liiketoiminnan kasvutavoitteita.                 

Etteplanin suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin ja    
henkilöstöön. Yhtiön toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa  
tai suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus, joka  
aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Toiminnallisten riskien 
hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja: laatujärjestelmien,    
menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämismenettelyjen noudattaminen, henkilöstön 
koulutus ja tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen 
erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Yhtiöllä on konserninlaajuinen     
vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkea        
vastuuriskiä. Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön.   
Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja    
liiketoiminnan turvaamiseksi.                          

Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty osavuosikatsauksen       
liitetiedoissa.                                 

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2008 Vantaalla. Yhtiön  
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi      
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti  
Nupponen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan    
28.3.2008 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Hornborgin ja       
varapuheenjohtajaksi Tapani Mönkkösen.                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin  
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia   
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa
kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen    
28.3.2011.                                   

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä
tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden    
hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa 
eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden   
hankinnasta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009.               

Yhtiökokouksen päätökset on yksilöity 28.3.2008 julkaistussa yhtiötiedotteessa. 

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavaksi
osingoksi 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.224.733,80 euroa. Jäljelle jäävät
voittovarat, 9,2 miljoonaa euroa, jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingon  
maksupäivä oli 9.4.2008.                            

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Teollisuustuotteet ja     
-palvelut -toimialaluokkaan ja kuuluu markkina-arvoltaan ryhmään pieni (Small  
cap).                                      

Yhtiön osakepääoma 30.6.2008 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen   
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                       

Yhtiön hallussa 30.6.2008 oli 136 237 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on    
hankkinut tammi-kesäkuussa 2008 omia osakkeita 235 003 kappaletta. Yhtiö on   
luovuttanut 296 166 kappaletta omia osakkeita tammi-kesäkuussa 2008.      

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat                 

Eteco Oy:n kauppa tuli voimaan 1.7.2008.                    

Etteplan Oyj on allekirjoittanut sopimuksen ruotsalaisen Innovation Team AB:n  
osake-enemmistön ostamisesta. Vuonna 1989 perustettu yritys on erikoistunut   
tuotekehityspalveluihin. Yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa lääketeollisuuden  
laitevalmistajat sekä muut korkean teknologian yritykset energia- ja      
telekommunikaatioalalla. Innovation Teamin palvelut keskittyvät asiakkaan    
tuoteidean toteuttamiseen ideasta valmiiseen tuotantosarjalaitteeseen sisältäen 
tarvittavat testaukset ja verifioinnit. Yhtiö kehittää tuotteita lähinnä    
Euroopan ja USA:n markkinoille (CE/FDA). Innovation Team AB:lla on toimipisteet 
Halmstadissa Ruotsissa ja Kööpenhaminassa Tanskassa. Yrityksen palveluksessa on 
40 henkilöä. Kaupasta julkaistiin sijoittajauutinen 2.7.2008.          

Näkymät                                     

Etteplanin palveluiden kysynnän odotetaan säilyvän vakaina kaivos-, energia- ja 
energiansiirtosektorilla sekä ilmailuteollisuudessa ja raskaassa        
ajoneuvoteollisuudessa. Henkilöautoteollisuuden heikon markkinatilanteen    
odotetaan heijastuvan suunnittelutoimeksiantojen kysyntään.           
                                         
Koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan edellisvuoteen     
verrattuna. Osaavien ammattilaisten riittävä saatavuus on keskeinen tekijä   
kasvun jatkumisessa.                              

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Hollolassa 12. elokuuta 2008                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:                     
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              
Pia Björk, talous- ja yrityssuunnittelujohtaja, puh. 0400 241 815        


LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin tuloslaskelma                            
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Keskeiset tunnusluvut                             
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)       |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |   1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  2008 |  2007 |  2008 |   2007 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 44 085 | 30 929 | 84 761 |  62 000 | 125 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   65 |   66 |   114 |   972 |  1 130 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -3 146 | -2 206 | -5 654 |  -3 899 |  -7 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     | -29 214 | -20 949 | -57 217 | -42 359 | -86 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   | -7 136 | -4 237 | -13 171 |  -8 518 | -18 351 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot         |  -470 |  -456 |  -923 |   -922 |  -1 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  4 184 |  3 148 |  7 911 |  7 273 |  11 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   28 |   24 |   58 |    58 |   280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |  -306 |   -93 |  -490 |   -187 |   -534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   |  3 906 |  3 079 |  7 478 |  7 144 |  11 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -1 017 |  -842 | -1 984 |  -1 734 |  -3 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |  2 889 |  2 237 |  5 494 |  5 410 |  8 357 |
| jatkuvista        |     |     |     |     |     |
| liiketoiminnoista    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio |  -140 |   -26 |  -140 |   114 |   -146 |
| lopetetuista       |     |     |     |     |     |
| toiminnoista       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |  2 749 |  2 211 |  5 354 |  5 524 |  8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |  2 749 |  2 149 |  5 354 |  5 273 |  7 848 |
| kuuluva voitto      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva  |    0 |   61 |    0 |   251 |   363 |
| voitto          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  2 749 |  2 211 |  5 354 |  5 524 |  8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön        |                          |
| osakkeenomistajille   |                          |
| tilikauden voitosta   |                          |
| laskettu osakekohtainen |                          |
| tulos jatkuvat toiminnot |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      |  0,14 |  0,11 |  0,27 |   0,27 |   0,40 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  0,14 |  0,11 |  0,27 |   0,27 |   0,40 |
| oikaistu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      |  -0,01 |  0,00 |  -0,01 |   0,01 |  -0,01 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  -0,01 |  0,00 |  -0,01 |   0,01 |  -0,01 |
| oikaistu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)            | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |   2 442 |    2 111 |    1 944 |
| käyttöomaisuushyödykkeet      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |   34 165 |   21 712 |    28 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |   2 186 |    2 295 |    2 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |    420 |     420 |     420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset    |    814 |     831 |     816 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |     34 |     90 |      34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   40 060 |   27 459 |    34 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   42 719 |   28 877 |    30 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           |    239 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |    304 |     44 |     198 |
| perustuvat verosaamiset      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   3 003 |    7 446 |    7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   46 264 |   36 366 |    38 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           |   86 325 |   63 825 |    72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |                     |
| pääoma               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |   5 000 |    2 522 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   6 701 |    9 179 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |   2 474 |    2 601 |    2 601 |
| rahasto              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |    -579 |      0 |     -962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |    -928 |    -221 |     -823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |   11 962 |    8 339 |    8 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |   5 354 |    5 273 |    7 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |   29 985 |   27 693 |    28 704 |
| pääoma, yhteensä          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     16 |     498 |     597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   30 001 |   28 190 |    29 301 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |   1 594 |     957 |    1 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   9 153 |    8 260 |    11 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |   10 747 |    9 217 |    13 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   12 749 |    2 051 |    3 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen   |   31 402 |   23 032 |    25 415 |
| koroton vieras pääoma       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |   1 427 |    1 335 |    1 422 |
| perustuvat verovelat        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   45 577 |   26 418 |    30 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   56 324 |   35 635 |    43 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    |   86 325 |   63 825 |    72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 |  1-6/ |  1-6/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  2008 |  2007 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut           | 76 836 | 60 153 |  121 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut    |   114 |   132 |    277 |
| maksut                    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista        | 73 782 | 54 372 |  109 430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä |  3 168 |  5 913 |  11 878 |
| ja veroja                  |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista       |   448 |   177 |    491 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista       |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta        |   58 |   58 |    280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot          |  2 088 |   841 |   1 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )        |   690 |  4 953 |   9 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |   952 |   616 |    834 |
| hyödykkeisiin                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat             |  5 769 |  1 015 |   8 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit              |    0 |   633 |    578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  |   37 |   42 |    86 |
| luovutustulot                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut        |    0 |   540 |    540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista     |   55 |    5 |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )        | -6 628 |  -411 |  -7 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen         |  1 092 |    0 |    962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot        | 10 228 |    0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |   18 |   453 |   5 128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    |  3 219 |   893 |   2 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako      |  4 225 |  2 776 |   2 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )         |  1 710 | -3 217 |   -718 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)          | -4 228 |  1 326 |   1 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa           |  7 243 |  6 174 |   6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |   12 |   54 |    104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa           |  3 003 |  7 446 |   7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Vähemmistöosuus                               
H) Yhteensä                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|      |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo | 2 557 |  -2 | 2 601 |    |    |    |    | 2 680 |
| man    |    |  478 |    |    |    |    |    |    |
| korotus  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    | -962 |    |    |    |  -962 |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusos |    |    |    |    |    |    |  -437 |  -437 |
| uuden   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |    | 7 848 |  363 | 8 211 |
| n voitto |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -866 |    |    |  -866 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31.12.200 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -4 225 |    | -4 225 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |  -1 |    |    |    | -1 092 |
| osakkeide |    |    |    |  092 |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    | -127 | 1 401 |    |    |    | 1 274 |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| luovutus |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalk |    |    |    |  75 |    |    |    |   75 |
| kiot   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusos |    |    |    |    |    |    |  -581 |  -581 |
| uuden   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    |    |    |    |    | 5 354 |    | 5 354 |
| voitto  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -105 |    |    |  -105 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -578 | -928 | 17 316 |   16 | 30 001 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30.6.2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo |  79 |    | 2 601 |    |    |    |    | 2 680 |
| man    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| korotus  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus  |    |    |    |    |    |    |  -424 |  -424 |
| osuuden  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    |    |    |    |    | 5 273 |  251 | 5 524 |
| voitto  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -264 |    |    |  -264 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 522 | 9 179 | 2 601 |   0 | -221 | 13 612 |  498 | 28 190 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30.6.2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)         |   2008 |   2007 |   2007 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  84 761 |  62 000 |  125 192 |   36,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  7 911 |   7 273 |  11 628 |   8,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %        |   9,3 |   11,7 |    9,3 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |  7 478 |   7 144 |  11 374 |   4,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %    |   8,8 |   11,5 |    9,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |   37,1 |   42,8 |   31,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |   33,2 |   40,9 |   30,4 |      |
| *)              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   34,9 |   44,3 |   40,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat    |  21 901 |  10 311 |  14 777 |  112,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |   63,0 |   10,2 |   25,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  86 325 |  63 825 |  72 426 |   35,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |  8 564 |   5 009 |  13 197 |   71,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |   0,27 |   0,27 |   0,40 |   0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma,  |   1,50 |   1,37 |   1,44 |   9,0 % |
| EUR             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |  2 207 |   1 744 |   1 895 |   26,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  2 217 |   1 809 |   1 949 |   22,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan Pohjoismaisen Pörssin    
listalla.                                    

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.8.2008 tämän       
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan.                                     

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina euroina. Kaikki          
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten   
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Vuoden 2008 alusta konserni on ottanut käyttöön IFRS 2 standardin        
Osakeperusteiset maksut muuttuneen ohjeistuksen. Muilta osin on noudatettu   
samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007. Vuositilinpäätös   
löytyy osoitteesta www.etteplan.fi/sijoittajatietoa/etteplan_vsk07_fi.pdf ja  
laatimisperiaatteet vuosikertomuksen sivuilta 24 - 27.             

Arvioiden käyttö                                

Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       

Segmentti-informaatio                              

Etteplan tuottaa palveluja asiakkaidensa tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin  
tuotekehityksestä tuotteen ylläpitoon. Tämän vuoksi Etteplan on uudistanut   
toimintaansa siten, että palvelut tuotetaan avainasiakkaittain eikä       
suunnitteluvaiheittain. Organisoinnin seurauksena kahden segmentin raportointi 
on lopetettu ja siirrytty nykyistä toimintaa kuvaavaan yhteen segmenttiin.   

Hankitut liiketoiminnot ja muut investoinnit                  

Tammikuussa 2008 toteutettiin edellisen vuoden lokakuussa solmitun sopimuksen  
mukaisesti Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n osake-enemmistön  
osto. Samoin tammikuussa yritys osti Cool Engineering Ab:n koko osakekannan.  
Tammikuussa 2008 Etteplan Oyj kasvatti omistusosuuttaan Etteplan Technical   
Information Oy:ssä 100 %:iin. Etteplanin johdon käsityksen mukaan ostettujen  
yritysten asiakassopimuksia ja -suhteita ei voida pääsääntöisesti pitää     
taseeseen merkittävänä omaisuuseränä, koska asiakassopimukset ovat luonteeltaan 
ei-sitovia raamisopimuksia eivätkä siten erikseen erotettavissa tai erikseen  
myytävissä. Näiden osakekauppojen yhteishankintahinta oli 7 543 tuhatta euroa, 
hankitun omaisuuden käypä arvo 2 057 tuhatta euroa ja liikearvo 5 485 tuhatta  
euroa. Loput investoinnit kohdistuivat liiketoiminnassa tarvittaviin laitteisiin
ja ohjelmistoihin.                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat seuraavasti:        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  Käypä arvo |  Kirjanpitoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1000 EUR |     1000 EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppahinta                |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Maksettu käteisvaroina          |    6 269 |      6 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Luovutettujen omien osakkeiden      |    1 274 |      1 274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käypä arvo                |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskauppahinta            |    7 543 |      7 543 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo   |    2 057 |      2 057 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |    5 485 |      5 485 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus- ja velkaerät ovat seuraavat:    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus              |     597 |       597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |     803 |       803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet    |      94 |        94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     127 |       127 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |    1 644 |      1 644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |     213 |       213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |    -1 422 |      -1 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuus              |    2 057 |      2 057 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo   |    2 057 |      2 057 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu käteiskauppahinta         |    6 269 |      6 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat       |     803 |       803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintaan liittyvä rahavaikutus      |    5 466 |      5 466 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | Aineelliset |  Liikearvo |     Muut |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  hyödykkeet |       |  aineettomat |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |       |       |  hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008      |    11 269 |   28 751 |     6 711 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -16 |     -96 |      -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |    1 202 |    5 510 |      318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |      40 |      0 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2008     |    12 415 |   34 165 |     7 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumiset 1.1.2008    |    9 325 |      0 |     4 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -13 |      0 |      -3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     661 |      0 |      261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 30.6.2008   |    9 973 |      0 |     4 838 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.6.2008    |    2 442 |   34 165 |     2 186 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007      |    11 475 |   18 580 |     6 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |      0 |    -179 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |     385 |    3 310 |      490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |     371 |      0 |      15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2007     |    11 489 |   21 712 |     6 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumiset 1.1.2007    |    8 716 |      0 |     3 994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     661 |      0 |      304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 30.6.2007   |    9 377 |      0 |     4 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.6.2007    |    2 111 |   21 712 |     2 295 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | 30.6.2008 | 30.6.2007  | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen          |    9 153 |    8 260 |    11 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen          |   12 749 |    2 051 |    3 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   21 902 |    10 311 |    14 776 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet ja vastuusitoumukset      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  30.6.2008  |  31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| vakuudet                 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut annetut vakuudet          |      8 484 |      6 548 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingsopimuksista           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksettavat määrät            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy alle vuoden kuluessa      |       863 |      2 196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluttua       |      1 055 |       924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      1 918 |      3 120 |
--------------------------------------------------------------------------------


Omien osakkeiden hankinta ja luovutus                      

Vuoden 2008 aikana yhtiö on hankkinut omia osakkeita 235 003 kappaletta ja   
luovuttanut 296 166 kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiö omisti omia     
osakkeitaan 136 237 kappaletta ja niiden aktivoitu hankintahinta emoyhtiön   
taseessa oli 653 tuhatta euroa.                         

Osakkeet ja osakepääoma                             

Etteplan Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2008 oli 20.179.414 kappaletta (mukaan 
lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) ja osakepääoma 5 000 000,00 euroa. 

Osingot                                     

Yhtiökokous päätti 28.3.2008 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa   
vuodelta 2007 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 224 733,80 euroa. Osinko   
maksettiin 9.4.2008.                              
                                        
Lähipiiritapahtumat                               

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin avainhenkilöt, joita ovat hallituksen 
jäsenet ja toimitusjohtaja. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt ja sekä  
yritykset, joissa lähipiiriin kuuluvilla avainhenkilöillä on merkittävä omistus-
ja määräysvalta.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)            | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden myynti         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat     |     41 |     68 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden ostot  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilavuokrat          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainhenkilöt           |     48 |     46 |      92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat     |    114 |     111 |     222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |    162 |     157 |     314 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden myynneistä ja ostoista johtuvat saamiset ja velat        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat     |     2 |     21 |      7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lopetetut toiminnot                               

Lopetettuina liiketoimintoina on käsitelty Etteplan Engineering GmbH Saksassa. 

Yhtiön tilikauden tulokseen sisältyy kertaluontoisena eränä lopetettuihin   
toimintoihin liittyvä 140 tuhannen euron kulu.                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnot     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | 30.6.2008 | 30.6.2007  | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |      0 |    2 026 |    2 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut              |    -140 |    -1 912 |    -2 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja    |    -140 |     114 |     -146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetetuista toiminnoista |    -140 |     114 |     -146 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelma        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |    -140 |     -89 |     -187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |      0 |     -13 |     -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |      0 |      6 |      9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    -140 |     -96 |     -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen liiketoimintojen  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus konsernin        |       |       |       |
| taloudelliseen          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| asemaan             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |      0 |      78 |      74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet   |      0 |      39 |      29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset             |      0 |     685 |     717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |      0 |     100 |      2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |      0 |     902 |     821 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |      0 |     309 |     312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat     |      0 |     359 |     417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |      0 |     668 |     729 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 26,7 %.        

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Heinäkuussa 2008 konserni hankki 100 %:n omistusosuuden Eteco Oy:stä ja     
allekirjoitti sopimuksen 70 %:n osuuden ostamisesta Innovation Team Ab:sta.   

Rahoitusriskit                                 

Etteplan Oyj:n toimintaan liittyy rahoitusriskejä kuten valuutta-, korko-,   
rahoitus- ja maksuvalmiusriskit sekä operatiiviset luottoriskit. Konsernin   
rahoitusriskien hallinnassa keskitytään minimoimaan rahoitusmarkkinoilla    
tapahtuvien muutosten epäedulliset vaikutukset konsernin taloudelliseen     
tulokseen.                                   

Valuuttariski                                  

Etteplanin liiketoimintaan liittyy valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia    
transaktioriskejä ja muuntoeroja. Merkittäviä transaktioriskejä ei konsernilla 
ole, koska liiketoimintaa käydään pääosin kunkin konserniyrityksen kohdemaan  
omassa valuutassa, pääosin euroissa ja Ruotsin kruunuissa. Katsauskauden aikana 
konserni ei ole tehnyt suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutosten varalta,  
koska valuuttariskiä ei ole pidetty merkittävänä. Tulevaisuudessa lisääntyvä  
alihankinta eri konserniyhtiöiden ja maiden kesken lisää valuuttakurssien    
epäedullisiin muutoksiin sisältyvää valuuttakurssiriskiä. Konsernin       
muuntoeroriski merkitsee valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta tytäryhtiöiden  
tase-erien muuntamisesta euroiksi. Muuntoriskiä pyritään minimoimaan      
rahoittamalla käyttöpääomatarve paikallisessa valuutassa silloin, kun se on   
mahdollista. Konsernin ulkomaisiin yrityshankintoihin ja investointeihin    
liittyviä liikearvojen muuntoerojen tasoa tarkkaillaan liikearvojen       
arvonalentumistestausten yhteydessä.                      

Korkoriski                                   

Korkotason muutosten vaikutukset korollisten saatavien ja velkojen arvoon eri  
valuutoissa aiheuttavat korkoriskin. Konsernissa kassavarat sijoitetaan     
riskittömiin korkoa tuottaviin kohteisiin. Korkoriskin suuruutta hallitaan   
lainasalkun kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen suhteella tai pitkäaikaisten
luottojen korkosuojauksella.                          

Rahoitus- ja maksuvalmiusriski                         

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskin minimoimiseksi ja arvioitujen rahoitustarpeiden 
kattamiseksi konsernissa on neuvoteltu riittävä määrä luottolimiittejä.     

Operatiiviset luottoriskit                           

Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Merkittävä osa      
liiketoiminnasta kohdistuu suuriin, kansainvälisesti toimiviin ja        
luottokelpoisiin yrityksiin. Toteutuneet luottotappiot ovat olleet vähäisiä.  
Konsernissa on toimintaohjeet sen varmistamiseksi, että palveluita myydään vain 
asiakkaille, joilla on asianmukaiset luottotiedot.               

Johdon etuudet                                 

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkaistaan vuositilinpäätöksessä. 

Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 30.6.2008 tai 31.12.2007. Yhtiön     
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 30.6.2008 yhteensä 5 551 200  
osaketta (31.12.2007 5 551 400 osaketta).                    

Etteplan konsernin avainhenkilöille on järjestetty osakepohjainen        
kannustusjärjestelmä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa kalenterivuodet  
2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä.     
Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 720 000  
Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.                         


--------------------------------------------------------------------------------
| Suurimmat osakkeenomistajat         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2008                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi                     | Osakkeet, kpl | % osuus    |
|                       |        | osakkeista ja |
|                       |        | äänistä    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mönkkönen Tapani               |   4 075 600 |     20,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingman Finance Oy Ab             |   2 597 758 |     12,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj               |   1 181 654 |     5,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hornborg Heikki               |   1 146 420 |     5,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Fincorp Ab                |   1 069 963 |     5,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma   |    608 328 |     3,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aiff Ulf                   |    468 320 |     2,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj           |    398 113 |     1,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond   |    370 000 |     1,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Klaus                 |    358 624 |     1,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alfred Berg Small Cap Sijoitusrahasto    |    318 234 |     1,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hakakari Tapio                |    306 180 |     1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska Handelsbanken AB (Publ),       |    302 728 |     1,50 |
| Filialverksamheten i Finland         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Aino                  |    256 896 |     1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Aktia Capital        |    248 200 |     1,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kempe Anna                  |    228 000 |     1,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringsfonden Gyllenberg Small Firm    |    183 378 |     0,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Kaius                 |    178 370 |     0,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Head Invest Oy                |    173 540 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake  |    172 343 |     0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat            |   5 536 765 |     27,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  20 179 414 |    100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------