Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q3: ETTEPLANIN KASVU JATKUI

Pörssitiedote – Julkaistu: 29.10.2008 9:30:00

Etteplan Q3: ETTEPLANIN KASVU JATKUI                      

Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2008                       

- Konsernin liikevaihto kasvoi 31,0 % ja oli 36,2 (7-9/2007: 27,6) miljoonaa  
 euroa. 
- Liikevoitto nousi 5,1 % ja oli 2,2 (2,1) miljoonaa euroa.           
- Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,4 (1,4) miljoonaa euroa.     
- Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,05) euroa.                  
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 2 197 (2 061).              

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008                       

- Konsernin liikevaihto kasvoi 35,0 % ja oli 121,0 (1-9/2007: 89,6) miljoonaa  
 euroa. 
- Liikevoitto nousi 18,6 % ja oli 10,1 (8,5) miljoonaa euroa.          
- Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 6,9 (6,0) miljoonaa euroa.     
- Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,28) euroa.                  
- Kauden 1-9/2007 vertailuluvut katsauksen selostusosassa eivät sisällä 
 NATLABS Oy:n myynnistä kirjattua 0,84 miljoonan euron myyntivoittoa.
- Etteplan siirtyi raportoinnissaan vuoden 2008 alussa yhteen segmenttiin.   

Avainlukuja (1 000 euroa)                            

             7-9/2008 7-9/2007  1-9/2008 1-9/2007 1-12/2007   

Liikevaihto        36 198  27 629  120 959  89 629  125 192   
Liikevoitto         2 175   2 070   10 086   8 503 *) 10 788 *) 
Liikevoitto %         6,0    7,5    8,3    9,5 *)   8,6 *) 
Tilikauden voitto      1 397   1 426   6 891   5 996 *)  7 517 *) 
Tilikauden voitto %      3,9    5,2    5,7    6,7 *)   6,0 *) 
Omavaraisuusaste %      35,2   41,3    35,2   41,3    40,7   
Nettovelkaantumisaste %   67,7   43,5    67,7   43,5    25,7   
Taseen loppusumma     84 542  72 389   84 542  72 389   72 426   

*) Vuoden 2007 vertailuluvuista on eliminoitu NATLABS Oy:n myynnistä kirjattu  
  0,84 miljoonan euron myyntivoitto. 

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Etteplanin kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan kasvu jatkui vakaana.  
Jatkoimme johdonmukaisesti palvelutarjontamme kehittämistä. Kiinan yhteisyritys 
aloitti toimintansa elokuussa ja kauden lopussa Etteplanilla oli jo lähes 100  
suunnittelijaa Kiinassa tuottamassa palveluita kansainvälisille asiakkaillemme. 
Kauden aikana hankimme Innovation Team AB:n osake-enemmistön ja näin vahvistimme
asemiamme lääketeollisuuden ja muun korkean teknologian laitevalmistajien    
kumppanina.”                                   

Avainasiakastoimintatapa perusteena siirtyä yhteen segmenttiin         

Etteplan tuottaa palveluja asiakkaidensa tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin  
tuotekehityksestä tuotteen ylläpitoon. Tämän vuoksi Etteplan on uudistanut   
toimintaansa siten, että palvelut tuotetaan avainasiakkaittain eikä       
suunnitteluvaiheittain. Organisoinnin seurauksena kahden segmentin raportointi 
on lopetettu ja siirrytty nykyistä toimintaa kuvaavaan yhteen segmenttiin.   

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

KATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2008                          

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu                       

Teknisen suunnittelun ja teknisen informaation kysyntä jatkui keskimäärin hyvänä
heinä-syyskuun 2008 aikana. Yhtiö jatkoi kannattavaa kasvuaan katsauskaudella. 
Toimeksiantojen määrä kasvoi edelleen raskaassa ajoneuvoteollisuudessa, ilmailu-
ja puolustusvälineteollisuudessa ja tuotantolinjojen ja prosessilaitosten    
suunnittelussa. Henkilöautoteollisuudessa toimeksiantojen määrä pieneni. Koko  
konsernin käyttöaste oli keskimäärin hyvällä tasolla katsauskauden ajan.    

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuu                       

Heinä-syyskuun 2008 liikevaihto kasvoi 31,0 % verrattuna edellisen vuoden    
vastaavaan jaksoon ja oli 36,2 (27,6) miljoonaa euroa.             

Liikevoitto kasvoi 5,1 % ja oli 2,2 (2,1) miljoonaa euroa.           

Kolmannen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat                  

Heinäkuussa Etteplan allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Innovation Team AB:n 
osake-enemmistön ostamisesta. Vuonna 1989 perustettu yritys on erikoistunut   
tuotekehityspalveluihin. Yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa lääketeollisuuden  
laitevalmistajat sekä muut korkean teknologian yritykset energia- ja      
telekommunikaatioalalla. Yhtiö on julkaissut kaupasta sijoittajauutisen     
2.7.2008.                                    

Katsauskaudella yhtiö solmi Ruotsissa puitesopimukset Scania AB:n ja Gambro AB:n
kanssa. Westinghouse AB:n kanssa on tehty sopimus ydinvoimalaitosten      
polttoainesauvojen mittauslaitteiden suunnittelusta.              

KATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008                           

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu                       

Teknisen suunnittelun ja teknisen informaation kysyntätilanne oli hyvä     
tammi-syyskuun 2008 aikana. Katsauskaudella konsernin käyttöaste oli hyvä.   
Merkittävimpinä kasvun lähteinä olivat raskas ajoneuvoteollisuus,        
ilmailuteollisuus, kaivosteollisuus ja tuotanto- ja teollisuuslaitokset.    

Liikevaihto                                   

Tammi-syyskuussa 2008 Etteplanin liikevaihto kasvoi 35,0 % edellisvuoden    
vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 121,0 (89,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden
liikevaihdon kasvusta 13,3 % oli orgaanista, loppuosa oli seurausta       
toteutetuista yrityskaupoista.                         

Tulos                                      

Liikevoitto nousi 18,6 % ja oli 10,1 (8,5) miljoonaa euroa eli 8,3 (9,5) %   
liikevaihdosta.                                 

Kauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 9,4 (8,3) miljoonaa   
euroa. Verojen määrä oli 2,5 (2,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden verot on   
jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat 27,0  
(27,6) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.                  

Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 6,9 (6,0) miljoonaa euroa.      
Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,28) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,48 
(1,44) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 28,0 (28,6) %.           

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 30.9.2008 kasvoi 16,8 % ja oli 84,5 (72,4) miljoonaa euroa.  
Liikearvo taseessa oli 35,1 (29,2) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat 
3,4 (2,9) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset velat kasvoivat yrityskauppojen 
rahoituksen ja liiketoiminnan kasvusta johtuvan käyttöpääomatarpeen vuoksi ja  
olivat kauden lopussa 23,4 (15,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 35,2  
(41,3) %. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoituseriä oli 2,6 
(3,7) miljoonaa euroa.                             

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,0 (12,8) miljoonaa euroa. Osa      
investoinneista toteutettiin käyttäen maksuvälineenä omia osakkeita. Suurimmat 
yksittäiset investoinnit kohdistuivat Cool Engineering AB:n osakekannan ostoon, 
omistusosuuden kasvattamiseen 100 %:iin Etteplan Technical Information Oy:ssä  
sekä Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n ja Innovation Team AB:n 
kaupan toteuttamiseen. Muut investoinnit kohdistuivat liiketoimintaan ja sen  
kehittämiseen.                                 

Henkilöstö                                   

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.    
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 2 180 (1 799) henkilöä ja 
kauden lopussa 2 197 (2 061) henkilöä. Henkilöstölisäykset johtuivat pääosin  
yhtiölle siirtyneestä liiketoiminnasta. Konsernin palveluksessa ulkomailla   
toimii 1 097 (1 031) henkilöä.                         

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplan-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit on jaettu ulkoisiin ja   
sisäisiin riskeihin ja riskejä seurataan tämän riskiluokittelun mukaan.     

Ulkoiset riskit                                 

Ulkoisiin riskeihin kuuluvat yleiseen talouskehitykseen liittyvä riski sekä   
asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, jotka on    
luokiteltu yhtiön liiketoiminnan suurimmaksi riskiksi. Henkilöautoteollisuuden 
toiminnan supistuminen Ruotsissa on katsauskaudella ilmennyt liiketoimintariski.

Sisäiset riskit                                 

Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä     
rahoitusriskit.                                 

Etteplanin merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan      
kehittämiseen ja yrityskauppoihin. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan     
noudattamalla yhtiön yritysostopolitiikkaa ja sen perusteella laadittuja    
menettelytapoja ja -malleja. Yritysostojen ohella orgaaninen kasvu on tärkeä  
osa Etteplanin liiketoiminnan kasvutavoitteita.                 

Etteplanin suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin ja    
henkilöstöön. Yhtiön toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa  
tai suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus, joka  
aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Toiminnallisten riskien 
hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja: laatujärjestelmien,    
menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämismenettelyjen noudattaminen, henkilöstön 
koulutus ja tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen 
erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Yhtiöllä on konserninlaajuinen     
vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkea vastuuriskiä. 
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien 
ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan
turvaamiseksi. 

Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty osavuosikatsauksen       
liitetiedoissa.                                 

Lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia hallitaan saatavakannan   
aktiivisella valvonnalla ja perintäprosesseja tehostamalla.           

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2008 Vantaalla. Yhtiön  
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi      
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti  
Nupponen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan    
28.3.2008 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Hornborgin ja       
varapuheenjohtajaksi Tapani Mönkkösen.                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin  
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia   
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa
kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen    
28.3.2011.                                   

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä
tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden    
hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa 
eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden   
hankinnasta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009.               

Yhtiökokouksen päätökset on yksilöity 28.3.2008 julkaistussa yhtiötiedotteessa. 

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavaksi
osingoksi 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.224.733,80 euroa. Jäljelle jäävät
voittovarat, 9,2 miljoonaa euroa, jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingon  
maksupäivä oli 9.4.2008.                            

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen Nasdaq OMX Teollisuustuotteet ja -palvelut
-sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.                      

Yhtiön osakepääoma 30.9.2008 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen   
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                       

Yhtiön hallussa 30.9.2008 oli 292 964 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on    
hankkinut tammi-syyskuussa 2008 omia osakkeita 391 730 kappaletta. Yhtiö on   
luovuttanut 296 166 kappaletta omia osakkeita tammi-syyskuussa 2008.      

Ingman Finance Oy Ab:n omistusosuus Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja      
äänimäärästä on 29.9.2008 tehdyillä kaupoilla ylittänyt 15 %:n tason. Etteplan 
on 29.9.2008 julkaissut pörssitiedotteen omistusosuuden muutoksesta.      

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat                 

Volvo Car Corporation (VCC) on ilmoittanut merkittävistä toiminnan       
supistamisista Ruotsissa. VCC on päättänyt vähentää ulkopuolisten        
suunnittelupalvelujen ostoja noin 80 %. Vähennykset toteutetaan marraskuusta  
2008 alkaen. VCC:n supistusten vaikutusten Etteplanin suunnittelutoimeksiantojen
määrään odotetaan selviävän kokonaisuudessaan vuoden viimeisen neljänneksen   
aikana.                                     

Etteplan on päättänyt aloittaa Etteplanin henkilöautoteollisuuden        
suunnittelutoiminnan uudelleenjärjestelyt. Järjestelyjen tavoitteena on turvata 
liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuus. Järjestelyillä on         
henkilöstövaikutuksia Ruotsissa.                        

Näkymät                                     

Etteplanin palveluiden kysynnän odotetaan säilyvän kohtuullisina kaivos-,    
energia- ja energiansiirtosektorilla sekä ilmailuteollisuudessa ja raskaassa  
ajoneuvoteollisuudessa. Henkilöautoteollisuuden suunnittelupalvelujen      
kysyntätilanteen odotetaan heikentyvän merkittävästi. Metsäteollisuuden     
laitesuunnittelun näkymät ovat muuttuneet epävarmoiksi.             

Koko vuoden liikevaihto kasvaa edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton odotetaan 
olevan suuruudeltaan lähellä viimevuotista. Liikevoittoennuste sisältää arvion 
henkilöautoteollisuuden suunnittelutoiminnan uudelleenjärjestelykuluista.    


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Hollolassa 29. lokakuuta 2008                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:                     
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              
Pia Björk, talous- ja yrityssuunnittelujohtaja, puh. 0400 241 815        


LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin tuloslaskelma                            
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Keskeiset tunnusluvut                             
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       --------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)       |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  2008 |  2007 |  2008 |   2007 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 36 198 | 27 630 | 120 959 |  89 629 | 125 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   10 |   33 |   124 |  1 005 |  1 130 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -2 903 | -1 867 | -8 557 |  -5 766 |  -7 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     | -24 688 | -19 329 | -81 905 | -61 688 | -86 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   | -5 981 | -3 907 | -19 152 | -12 425 | -18 351 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot         |  -461 |  -491 | -1 384 |  -1 413 |  -1 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  2 175 |  2 069 | 10 086 |  9 343 |  11 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   45 |   48 |   103 |   106 |   280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |  -276 |  -135 |  -766 |   -322 |   -534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   |  1 945 |  1 983 |  9 423 |  9 127 |  11 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |  -540 |  -557 | -2 524 |  -2 291 |  -3 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |  1 405 |  1 426 |  6 899 |  6 836 |  8 357 |
| jatkuvista        |     |     |     |     |     |
| liiketoiminnoista    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio |    0 |  -140 |  -140 |   -27 |   -146 |
| lopetetuista       |     |     |     |     |     |
| toiminnoista       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |  1 405 |  1 285 |  6 759 |  6 809 |  8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |  1 397 |  1 215 |  6 751 |  6 487 |  7 848 |
| kuuluva voitto      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva  |    8 |   70 |    8 |   322 |   363 |
| voitto          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  1 405 |  1 285 |  6 759 |  6 809 |  8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön        |                          |
| osakkeenomistajille   |                          |
| tilikauden voitosta   |                          |
| laskettu osakekohtainen |                          |
| tulos jatkuvat toiminnot |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      |  0,07 |  0,07 |  0,34 |   0,33 |   0,40 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  0,07 |  0,07 |  0,34 |   0,33 |   0,40 |
| oikaistu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      |  0,00 |  -0,01 |  -0,01 |   0,00 |  -0,01 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  0,00 |  -0,01 |  -0,01 |   0,00 |  -0,01 |
| oikaistu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)            | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |   2 507 |    2 234 |    1 944 |
| käyttöomaisuushyödykkeet      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |   35 063 |   29 156 |    28 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |   2 163 |    2 327 |    2 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |    443 |     420 |     420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset    |    787 |     835 |     816 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |     33 |     210 |      34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   40 996 |   35 180 |    34 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   39 343 |   33 948 |    30 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |    833 |     350 |     198 |
| perustuvat verosaamiset      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   3 370 |    2 910 |    7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   43 546 |   37 209 |    38 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           |   84 542 |   72 389 |    72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |                     |
| pääoma               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |   5 000 |    5 000 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   6 701 |    6 701 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |   2 474 |    2 601 |    2 601 |
| rahasto              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |   -1 265 |      0 |     -962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |   -2 127 |      4 |     -823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |   11 962 |    8 339 |    8 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |   6 751 |    6 487 |    7 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |   29 497 |   29 132 |    28 704 |
| pääoma, yhteensä          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     77 |     568 |     597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   29 574 |   29 701 |    29 301 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |   1 543 |     959 |    1 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   8 684 |   12 680 |    11 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |   10 227 |   13 640 |    13 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   14 721 |    3 141 |    3 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen   |   28 314 |   24 137 |    25 415 |
| koroton vieras pääoma       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |   1 704 |    1 771 |    1 422 |
| perustuvat verovelat        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   44 740 |   29 049 |    30 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   54 968 |   42 688 |    43 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    |   84 542 |   72 389 |    72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 |   1-9/ |  1-9/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   2008 |  2007 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut           | 116 739 | 86 751 |  121 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut   |   123 |   165 |    277 |
| maksut                   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista       | 110 752 | 81 607 |  109 430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä |  6 110 |  5 309 |  11 878 |
| ja veroja                  |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista       |   710 |   286 |    491 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista       |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta        |   103 |   106 |    280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot          |  2 880 |  1 380 |   1 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )       |  2 624 |  3 749 |   9 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |  1 273 |   810 |    834 |
| hyödykkeisiin                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat             |  7 582 |  8 299 |   8 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit              |    0 |   633 |    578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  |    37 |   46 |    86 |
| luovutustulot                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut        |    0 |   540 |    540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista     |    31 |    5 |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )        |  -8 788 | -7 885 |  -7 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen        |  1 816 |    0 |    962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot       |  12 125 |    0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       |    22 |  5 293 |   5 128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   |  3 681 |  1 597 |   2 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako     |  4 225 |  2 776 |   2 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )         |  2 425 |   920 |   -718 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)          |  -3 740 | -3 216 |   1 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa           |  7 243 |  6 174 |   6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |   133 |   48 |    104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |  3 370 |  2 910 |   7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Vähemmistöosuus                               
H) Yhteensä                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|      |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo | 2 557 |  -2 | 2 601 |    |    |    |    | 2 680 |
| man    |    |  478 |    |    |    |    |    |    |
| korotus  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    | -962 |    |    |    |  -962 |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusos |    |    |    |    |    |    |  -437 |  -437 |
| uuden   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |    | 7 848 |  363 | 8 211 |
| n voitto |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -866 |    |    |  -866 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31.12.200 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -4 225 |    | -4 225 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |  -1 |    |    |    | -1 816 |
| osakkeide |    |    |    |  816 |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    | -127 | 1 401 |    |    |    | 1 274 |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| luovutus |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalk |    |    |    |  112 |    |    |    |  112 |
| kiot   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusos |    |    |    |    |    |    |  -520 |  -520 |
| uuden   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    |    |    |    |    | 6 751 |    | 6 751 |
| voitto  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    |  -1 |    |    | -1 304 |
| t     |    |    |    |    |  304 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 474 |  -1 |  -2 | 18 713 |   77 | 29 574 |
| pääoma  |    |    |    |  265 |  127 |    |    |    |
| 30.9.2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo | 2 557 |  -2 | 2 601 |    |    |    |    | 2 680 |
| man    |    |  478 |    |    |    |    |    |    |
| korotus  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusos |    |    |    |    |    |    |  -424 |  -424 |
| uuden   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    |    |    |    |    | 6 487 |  321 | 6 808 |
| voitto  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    |  -38 |    |    |  -38 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 601 |   0 |   4 | 14 826 |  568 | 29 701 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30.9.2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |   2008 |   2007 |   2007 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 120 959 |  89 629 |  125 192 |   35,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  10 086 |   9 343 |  11 628 |   8,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %        |   8,3 |   10,4 |    9,3 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |  9 423 |   9 127 |  11 374 |   3,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %    |   7,8 |   10,2 |    9,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |   31,2 |   34,1 |   31,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |   28,0 |   31,4 |   30,4 |      |
| *)              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   35,2 |   41,3 |   40,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat    |  23 406 |  15 821 |  14 777 |   47,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |   67,7 |   43,5 |   25,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  84 542 |  72 389 |  72 426 |   16,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |  10 952 |  12 798 |  13 197 |  -14,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |   0,34 |   0,32 |   0,40 |   6,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma,  |   1,48 |   1,44 |   1,44 |   2,5 % |
| EUR             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |  2 180 |   1 799 |   1 895 |   21,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  2 197 |   2 061 |   1 949 |   6,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.10.2008 tämän      
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset - standardin vaatimuksia.                  

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina euroina. Kaikki tilinpäätös-
taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen 
yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Vuoden 2008 alusta konserni on ottanut käyttöön IFRS 2 standardin        
Osakeperusteiset maksut muuttuneen ohjeistuksen. Muilta osin on noudatettu   
samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007. Vuositilinpäätös   
löytyy osoitteesta www.etteplan.fi/sijoittajatietoa/etteplan_vsk07_fi.pdf ja  
laatimisperiaatteet vuosikertomuksen sivuilta 24 - 27.             

Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 27,0 %.        

Hankitut liiketoiminnat                             

Konserni hankki katsauskaudella enemmistön ruotsalaisesta Innovation Team    
Ab:sta. Konsernin omistusosuus yhtiöstä on 91,0 %.               

Rahoitusriskit                                 

Etteplan Oyj:n toimintaan liittyy rahoitusriskejä kuten valuutta-, korko-,   
rahoitus- ja maksuvalmiusriskit sekä operatiiviset luottoriskit. Konsernin   
rahoitusriskien hallinnassa keskitytään minimoimaan rahoitusmarkkinoilla    
tapahtuvien muutosten epäedulliset vaikutukset konsernin taloudelliseen     
tulokseen.                                   

Valuuttariski                                  

Etteplanin liiketoimintaan liittyy valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia    
transaktioriskejä ja muuntoeroja. Merkittäviä transaktioriskejä ei konsernilla 
ole, koska liiketoimintaa käydään pääosin kunkin konserniyrityksen kohdemaan  
omassa valuutassa, pääosin euroissa ja Ruotsin kruunuissa. Katsauskauden aikana 
konserni ei ole tehnyt suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutosten varalta,  
koska valuuttariskiä ei ole pidetty merkittävänä. Tulevaisuudessa lisääntyvä  
alihankinta eri konserniyhtiöiden ja maiden kesken lisää valuuttakurssien    
epäedullisiin muutoksiin sisältyvää valuuttakurssiriskiä. Konsernin       
muuntoeroriski merkitsee valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta tytäryhtiöiden  
tase-erien muuntamisesta euroiksi. Muuntoriskiä pyritään minimoimaan      
rahoittamalla käyttöpääomatarve paikallisessa valuutassa silloin, kun se on   
mahdollista. Konsernin ulkomaisiin yrityshankintoihin ja investointeihin    
liittyviä liikearvojen muuntoerojen tasoa tarkkaillaan liikearvojen       
arvonalentumistestausten yhteydessä.                      

Korkoriski                                   

Korkotason muutosten vaikutukset korollisten saatavien ja velkojen arvoon eri  
valuutoissa aiheuttavat korkoriskin. Konsernissa kassavarat sijoitetaan     
riskittömiin korkoa tuottaviin kohteisiin. Korkoriskin suuruutta hallitaan   
lainasalkun kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen suhteella tai pitkäaikaisten
luottojen korkosuojauksella.                          

Rahoitus- ja maksuvalmiusriski                         

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskin minimoimiseksi ja arvioitujen rahoitustarpeiden 
kattamiseksi konsernissa on neuvoteltu riittävä määrä luottolimiittejä.     

Operatiiviset luottoriskit                           

Merkittävä osa liiketoiminnasta kohdistuu suuriin, kansainvälisesti toimiviin ja
luottokelpoisiin yrityksiin. Konsernissa on toimintaohjeet sen varmistamiseksi, 
että palveluita myydään vain asiakkaille, joilla on asianmukaiset luottotiedot. 
Asiakkaiden rahoitustilanteella voi olla vaikutusta saamisten perintään ja   
luottotappioiden määrään. Lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia  
hallitaan saatavakannan aktiivisella valvonnalla ja perintäprosesseja      
tehostamalla.