Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1-31.12.2008

Pörssitiedote – Julkaistu: 12.02.2009 9:30:00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2008-31.12.2008                     

Etteplan 2008: Vahvan kasvun vuosi                       

Katsauskausi loka-joulukuu 2008                         

- Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 14,3 % ja oli 40,7  
 (10-12/2007: 35,6) miljoonaa euroa.                      
- Liikevoitto oli 2,3 (2,3) miljoonaa euroa.                  
- Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,3 (1,5) miljoonaa euroa.     
- Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,08)euroa.                  
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 2 142 (2 197).              

Katsauskausi tammi-joulukuu 2008                        

- Konsernin liikevaihto kasvoi 29,1 % ja oli 161,6 (1-12/2007: 125,2) miljoonaa 
 euroa. 
- Liikevoitto nousi 14,5 % ja oli 12,3 (10,8) miljoonaa euroa          
- Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 8,2 (7,5) miljoonaa euroa      
- Osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,38) euroa.                  
- Hallituksen osinkoehdotus on 0,15 euroa osakkeelta.              

Avainlukuja (1 000 euroa)                            

                10-12/2008  10-12/2007 1-12/2008 1-12/2007  

Liikevaihto            40 655    35 563  161 614  125 192  
Liikevoitto             2 263    2 285   12 349  10 788 *) 
Liikevoitto %             5,6     6,4    7,6    8,6 *) 
Tilikauden voitto          1 256    1 521   8 155   7 517 *) 
Tilikauden voitto %          3,1     4,3    5,0    6,0 *) 
Omavaraisuusaste %          34,2     40,7    34,2   40,7   
Nettovelkaantumisaste %       54,6     25,7    54,6   25,7   
Taseen loppusumma         78 880    72 426   78 880  72 426   


*) Vuoden 2007 vertailuluvuista on eliminoitu NATLABS Oy:n myynnistä kirjattu  
  0,84 miljoonan euron myyntivoitto.                      

Toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:       

”Olemme tyytyväisiä liiketoimintamme kehittymiseen vuonna 2008. Onnistuimme   
laajentamaan palvelutarjontaamme määrätietoisella työllä ja siten kasvamaan   
nykyisissä ja uusissa asiakkuuksissa. Erityisen iloisia olemme asiakkaidemme  
kasvaneesta kiinnostuksesta teknisen tuoteinformaation palveluihimme sekä uuteen
osaamiseemme, jota olemme kartuttaneet viimeaikaisilla yritysostoillamme.    

Otamme nykyisen haastavan markkinatilanteen mahdollisuutena vahvistaa      
markkina-asemaamme. Jatkamme panostuksiamme kehitysohjelmiin, joilla pyrimme  
toiminnan palvelukyvyn ja resurssien tehokkaan käytön parantamiseen.”      

Avainasiakastoimintatapa perusteena siirtyä yhteen segmenttiin         

Etteplan tuottaa palveluja asiakkaidensa tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin  
tuotekehityksestä tuotteen ylläpitoon. Tämän vuoksi Etteplan on uudistanut   
toimintaansa siten, että palvelut tuotetaan avainasiakkaittain eikä       
suunnitteluvaiheittain. Organisoinnin seurauksena kahden segmentin raportointi 
on lopetettu ja siirrytty nykyistä toimintaa kuvaavaan yhteen segmenttiin.   

Laatimisperiaate                                

Tilinpäätös on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin   
vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan.                                     

KATSAUSKAUSI LOKA-JOULUKUU 2008                         

Liiketoimintakatsaus loka-joulukuu                       

Yhtiö jatkoi kannattavaa kasvuaan katsauskaudella. Loka-joulukuussa       
taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui kuitenkin          
suunnittelutoimintaan ja ilmeni suunnittelutoimeksiantojen määrän vähenemisenä 
ja sovittujen toimeksiantojen keskeytymisenä. Kysyntä vaihteli voimakkaasti   
Etteplanin eri asiakastoimialoilla loka-joulukuun aikana. Teknisen suunnittelun 
ja tuoteinformaation kysyntä oli hyvä energia- ja voimansiirtosektorilla,    
ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa, hissien, nostimien ja nosturien   
suunnittelussa sekä tehdassuunnittelussa. Raskaiden ajoneuvojen suunnittelun  
kysyntätilanne jatkui hyvänä lähes koko katsauskauden loppuun saakka.      
Henkilöautoteollisuuden ja metsäteollisuuden laitevalmistajien         
suunnittelupalveluiden kysyntä pieneni katsauskaudella nopeasti. Konsernin   
suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli katsauskaudella hyvä           
henkilöautoteollisuuden suunnittelua ja metsäteollisuuden laitevalmistajien   
suunnittelua lukuun ottamatta.                         

Etteplan aloitti vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöautoteollisuuden   
suunnittelutoiminnan uudelleenjärjestelyt. Järjestelyjen tavoitteena on turvata 
liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuus. Järjestelyillä oli        
henkilöstövaikutuksia Ruotsissa. Henkilöautojen suunnittelutehtävissä      
vähennettiin henkilöstöä noin 100 työntekijällä. Vähennykset toteutettiin    
katsauskaudella.                                

Etteplanissa käynnistettiin katsauskaudella yhteistoimintaneuvottelut      
henkilöstön vähentämiseksi myös Suomessa. Vähennykset toteutetaan lomautuksina 
ja irtisanomisina. Vähentämispäätöksiä tehtiin joulukuussa 2008 noin 90 ja ne  
olivat pääosin henkilöstön lomautuksia. Lomautukset toteutuvat vuoden 2009   
ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen aikana.                 

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa                     

Loka-joulukuun 2008 liikevaihto kasvoi 14,3 % verrattuna edellisen vuoden    
vastaavaan jaksoon ja oli 40,7 (10-12/2007: 35,6) miljoonaa euroa.       

Liikevoitto oli 2,3 (2,3) miljoonaa euroa.                   

Loka-joulukuun tärkeimmät tapahtumat                      

Etteplan uusi toimintatapaansa ja organisaatiotaan katsauskauden lopulla    
asiakastoimialojensa mukaisesti. Tavoitteena on toimittaa teknisen suunnittelun 
ja tuoteinformaation palvelut tehokkaammin avainasiakkaittain.         

Etteplan Oyj:n hallitus vahvisti marraskuun kokouksessaan konsernin       
johtoryhmän uuden kokoonpanon. Konsernin johtoryhmän uusi kokoonpano tukee   
yhtiön kehittymistä entistäkin kansainvälisemmäksi yhdeksi kokonaisuudeksi.   
Konsernin johtoryhmän jäseniä 1.1.2009 alkaen ovat toimitusjohtaja Matti    
Hyytiäinen, liiketoimintajohtaja Tom Andersson, liiketoiminnan kehitysjohtaja  
Pia Björk, talousjohtaja Per-Anders Gådin, liiketoimintajohtaja Risto Koivunen, 
henkilöstö- ja viestintäjohtaja Outi-Maria Liedes ja liiketoimintajohtaja Juha 
Näkki. Yhtiön nykyinen varatoimitusjohtaja Jukka Rausti siirtyi hallituksen   
johtavaksi neuvonantajaksi ja raportoi hallituksen puheenjohtajalle.      

KATSAUSKAUSI TAMMI-JOULUKUU 2008                        

Liiketoimintakatsaus tammi-joulukuu                       

Vuosi 2008 oli Etteplanissa vahvan kasvun vuosi. Teknisen suunnittelun ja    
tuoteinformaation kysyntätilanne oli keskimäärin hyvä tammi-joulukuun 2008   
aikana vuoden lopun kysyntätilanteen nopeaa heikkenemistä lukuun ottamatta.   
Energia- ja voimasiirtosektorilla, ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa ja 
lääketieteen tekniikan laitevalmistuksessa kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla 
koko katsauskauden ajan. Katsauskauden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana  
konsernin suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvä ja heikkeni vuoden    
viimeisellä neljänneksellä henkilöautoteollisuuden ja metsäteollisuuden     
laitevalmistajien toimeksiantojen osalta. Merkittävimpinä kasvun lähteinä olivat
vuonna 2008 raskas ajoneuvoteollisuus, ilmailuteollisuus ja tehdassuunnittelu. 
Vuosien 2007 ja 2008 aikana ostetut uudet liiketoiminnot menestyivät Etteplanin 
omistuksessa hyvin.                               

Liikevaihto                                   

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto kasvoi 29,1 % edellisvuoteen verrattuna ja  
oli 161,6 (1-12/2007: 125,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevaihdon    
kasvusta 10,6 % oli orgaanista, loppuosa oli seurausta toteutetuista      
yrityskaupoista.                                

Tulos                                      

Liikevoitto nousi 14,5 % ja oli 12,3 (10,8) miljoonaa euroa eli 7,6 (8,6) %   
liikevaihdosta.                                 

Tilivuoden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 11,3 (10,5) miljoonaa
euroa. Verojen määrä oli 3,1 (3,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden verot on   
jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat 27,7  
(26,5) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.                  

Tilivuoden voitto jatkuvista toiminnoista oli 8,2 (7,5) miljoonaa euroa.    
Osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,38) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,37 
(1,44) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 28,7 (30,4) %.           

Rahoitusasema ja liiketoiminnan kassavirta                   

Taseen loppusumma 31.12.2008 kasvoi 8,9 % ja oli 78,9 (72,4) miljoonaa euroa.  
Liikearvo taseessa oli 33,2 (29,4) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat 
1,9 (7,2) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset velat kasvoivat yrityskauppojen 
rahoituksen ja liiketoiminnan kasvusta johtuvan käyttöpääomatarpeen vuoksi ja  
olivat kauden lopussa 16,6 (14,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 34,2  
(40,7) %. Omavaraisuusasteen muutos aiheutui pääosin Ruotsin kruunun ja euron  
välisen valuuttakurssin heikkenemisen aiheuttamasta kruunumääräisten tase-erien 
arvon muutoksesta. Omavaraisuusasteen laskuun vaikutti lisäksi omien osakkeiden 
hankinta. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoituseriä oli 9,2 
(9,8) miljoonaa euroa.                             

Katsauskaudella huomattavasti kiristynyt yritysrahoitusmarkkina ei ole     
vaikuttanut Etteplan-konsernin rahoituksen saatavuuteen. Konserni on kattanut  
rahoitustarpeensa.                               

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 12,1 (13,2) miljoonaa euroa. Osa      
investoinneista toteutettiin käyttäen maksuvälineenä omia osakkeita. Suurimmat 
yksittäiset investoinnit kohdistuivat Cool Engineering AB:n osakekannan ostoon, 
omistusosuuden kasvattamiseen 100 %:iin Etteplan Technical Information Oy:ssä  
sekä Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n ja Innovation Team AB:n 
yritysostojen toteuttamiseen. Muut investoinnit kohdistuivat liiketoimintaan ja 
sen kehittämiseen.                               

Yritysostot 2008 ja uudet liiketoiminnot                    

Tammikuussa toteutettiin lokakuussa 2007 solmitun sopimuksen mukaisesti Lutab  
Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n osto.                

Tammikuun alussa Etteplan Oyj allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Cool    
Engineering AB:n koko osakekannan ostamisesta. Vuonna 1989 perustettu yritys  
tarjoaa testaus- ja analyysipalveluja erityisesti ajoneuvoteollisuudelle. Tehty 
sopimus täydentää Etteplanin jo ennestään laajaa osaamista           
ajoneuvoteollisuudessa.                             

Tammikuussa Etteplan Oyj kasvatti omistusosuuttaan Etteplan Technical      
Information Oy:ssä 70 %:sta 100 %:iin.                     

Etteplan allekirjoitti Vataple Groupin kanssa sopimuksen, jonka mukaan     
yhtiöt yhdistävät voimansa teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palvelujen
tuottamiseksi Kiinassa. Sopimuksen mukaan yhteisyritys aloitti toimintansa   
1.8.2008. Yhteisyritys Etteplan Vataple Technology Centre Ltd tarjoaa      
teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palveluita Etteplanille ja sen    
tytäryhtiöille. Teknologiakeskuksen avulla Etteplanilla on mahdollista tarjota 
uutta suunnittelukapasiteettia nykyisille ja uusille asiakkaille. Vataple Group 
on yksityisomisteinen yritys, jolla on toimintoja Australiassa, USA:ssa ja   
Kiinassa.                                    

Etteplan Oyj allekirjoitti sopimuksen Eteco Oy:n koko osakekannan ostamisesta. 
Vuonna 1987 perustettu yritys on erikoistunut paineenalaisten laitteiden ja   
putkistojen laskenta- ja suunnittelupalveluihin. Yrityksen palveluksessa on 11 
henkilöä. Kauppa tuli voimaan 1.7.2008.                     

Heinäkuussa Etteplan allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Innovation Team AB:n 
osake-enemmistön ostamisesta. Vuonna 1989 perustettu yritys on erikoistunut   
tuotekehityspalveluihin. Yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa lääketieteen     
tekniikan laitevalmistajat sekä muut korkean teknologian yritykset energia- ja 
telekommunikaatioalalla.                            

Henkilöstö                                   

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä kasvoivat tasaisesti. Konsernin 
palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 2 188 (1 895) henkilöä ja vuoden  
lopussa 2 142 (1 949) henkilöä. Henkilöstölisäykset johtuivat pääosin yhtiölle 
siirtyneestä liiketoiminnasta. Konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 1 069  
(915) henkilöä kauden lopussa.                         

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplan-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit on jaettu ulkoisiin ja   
sisäisiin riskeihin ja riskejä seurataan tämän riskiluokittelun mukaan.     

Ulkoiset riskit                                 

Ulkoisiin riskeihin kuuluvat yleiseen talouskehitykseen liittyvä riski sekä   
asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, jotka on    
luokiteltu yhtiön liiketoiminnan suurimmaksi riskiksi. Katsauskaudella toteutui 
henkilöautoteollisuuden ja metsäteollisuuden laitevalmistajien kysynnän voimakas
supistuminen.                                  

Lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia hallitaan saatavakannan   
aktiivisella valvonnalla ja perintäprosesseja tehostamalla.           

Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen ja asiakkaiden rahoituksen saatavuuden 
vaikeutuminen voivat johtaa suunnittelutoimeksiantojen peruutuksiin tai     
lisääntyvään luottotappioriskiin.                        

Sisäiset riskit                                 

Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä     
rahoitusriskit.                                 

Etteplanin merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan      
kehittämiseen ja yrityskauppoihin. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan     
noudattamalla yhtiön yritysostopolitiikkaa ja sen perusteella laadittuja    
menettelytapoja ja -malleja. Yritysostojen ohella orgaaninen kasvu on tärkeä osa
Etteplanin liiketoiminnan kasvutavoitteita.                   

Etteplanin suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin ja    
henkilöstöön. Yhtiön toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa tai
suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus, joka    
aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Toiminnallisten riskien 
hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja: laatujärjestelmien,    
menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämismenettelyjen noudattaminen, henkilöstön 
koulutus ja tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen 
erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Yhtiöllä on konserninlaajuinen     
vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkea vastuuriskiä. 
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien     
ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan 
turvaamiseksi.                                 

Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen aiheuttaa voimakkaita kysynnän     
vaihteluita liiketoimintaan. Kannattavuuden ja rahoitusaseman säilyttäminen   
edellyttävät henkilöstöresurssien käytön joustavuutta. Erityisesti Ruotsissa  
henkilöstöresurssien joustava käyttö on taloudellinen haaste.          

Konsernin jälleenrahoitusriskiä pyritään minimoimaan lainasalkun tasapainoisella
erääntymisaikataululla, lainojen riittävän pitkällä maturiteetilla sekä     
käyttämällä rahoituksen lähteenä useita eri rahoituslaitoksia.         

Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty tarkemmin tilinpäätöstiedotteen
liitetiedoissa.                                 

Yhtiökokous 2008                                

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2008 Vantaalla. Yhtiön  
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin 
uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti Nupponen ja 
Matti Virtaala. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 28.3.2008 yhtiön  
hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Hornborgin ja varapuheenjohtajaksi Tapani  
Mönkkösen.                                   

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin  
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia   
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa
kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen    
28.3.2011. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan yhtiökokouksen jälkeen.   

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä
tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden    
hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa 
eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden   
hankinnasta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009.               

Yhtiökokous valitsi Etteplan Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö        
PricewaterhouseCoopers Oy:n ja vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika 
Kaarisalo.                                   

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavaksi
osingoksi 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.224.733,80 euroa. Jäljelle jäävät
voittovarat, 9,2 miljoonaa euroa, jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingon  
maksupäivä oli 9.4.2008.                            

Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta              

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja -palvelut
-sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.                      

Yhtiön osakepääoma 31.12.2008 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Katsauskaudella ei tapahtunut muutoksia osakepääomassa. Yhtiöllä on 
yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön  
varoihin.                                    

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 8 191 610 kpl yhteensä  
34,3 milj. euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 2,30 euroa, ylin kurssi 5,35,
keskikurssi 4,16 euroa ja päätöskurssi 2,80 euroa. Koko osakekannan       
markkina-arvo 31.12.2008 oli 56,5 milj. euroa ja osakkeenomistajien määrä 1 807.

Yhtiön hallussa 31.12.2008 oli 499 176 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on   
hankkinut tammi-joulukuussa 2008 omia osakkeita 580 642 kappaletta. Yhtiö on  
luovuttanut 296 166 kappaletta omia osakkeita tammi-joulukuussa 2008.      

Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä              

Etteplan Oyj:n hallitus päätti uudesta Etteplan-konsernin avainhenkilöiden   
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme        
ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Ensimmäinen maksuvuosi on  
2009.                                      

Järjestelmä alkoi vuoden 2008 alusta ja sen piiriin kuuluu 37 henkilöä. Hallitus
on tehnyt päätöksen järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä ainoastaan   
ansaintajakson 2008 osalta. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä tarjoaa     
kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Etteplan Oyj:n osakkeita.     

Palkkioiden maksettava määrä on sidottu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin, 
vuoden 2008 osalta ne koskivat liikevaihtoa ja liikevoittoa. Kunkin       
ansaintajakson alussa hallitus vahvistaa kohderyhmän ja määrittää        
enimmäiskappalemäärän ansaittavissa olevia osakkeita. Järjestelmästä maksettavat
palkkiot maksetaan kolmessa ansaintajaksossa yhtiön osakkeina ja osittain    
rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta maksettavat verot ja     
veroluonteiset maksut. Ansaintajaksoja seuraa pakollinen kahden vuoden     
omistusjakso. Palkkiot vastaavat kolmen ansaintajakson aikana yhteensä enintään 
720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.                     

Mikäli työsuhde päättyy ansainta- tai omistusjakson aikana ei avainhenkilöllä  
ole oikeutta osakkeisiin.                            

Liputukset                                   

Ingman Finance Oy Ab:n omistusosuus Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä ylitti 29.9.2008 tehdyillä kaupoilla 15 %:n tason. 

Ingman Group Oy Ab:n osuus Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti 
15 % 22.10.2008 tehdyllä kaupalla, jossa myyjänä oli Ingman Finance Oy Ab.   
Samanaikaisesti Ingman Finance Oy Ab:n omistusosuus laski ja on 0 %.      

Oy Fincorp Ab uusi 19.12.2008 erääntyneen termiinisopimuksensa. Oy Fincorp Ab:n 
omistusosuus Etteplan Oyj:stä ylittää edelleen yhden kymmenesosan. Uusittu   
termiinisopimus on voimassa 18.12.2009 saakka.                 

Näkymät 2009                                  

Markkinoiden epävakaus ja rahoitusmarkkinoiden kriisi vaikuttaa teollisuuden  
investointeihin ja asiakkaidemme liiketoiminnan kehittymiseen. Arvioimme    
teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation kysynnän laskevan vuonna 2009    
asiakkaidemme tilauskannan muutosten vuoksi.                  

Tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa arvioimme asiakkaidemme jatkavan      
panostustaan kehitystyöhön.                           

Etteplan-konsernin liikevaihdon vuonna 2009 arvioidaan laskevan ja liikevoiton 
heikkenevän vuoteen 2008 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia   
yrityskauppoja vuonna 2009.                           

Hallituksen voitonjakoehdotus 2008                       

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2008 mukaan 16,9  
miljoonaa euroa.                                

Hallitus ehdottaa 26.3.2009 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeilla 0,15 
euroa osaketta kohti, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin.   
Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön      
maksukykyä. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on  
31.3.2009 ja osingon maksupäivä 7.4.2009.                    

Taloustiedottaminen vuonna 2009                         

Etteplan Oyj:n osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:           

Ensimmäinen neljännes 3 kk     keskiviikkona 29.4.2009           
Toinen neljännes 6 kk        keskiviikkona 12.8.2009           
Kolmas neljännes 9 kk        torstaina 29.10.2009            

Yhtiökokous 2009                                

Etteplan Oyj:n vuoden 2009 yhtiökokous järjestetään 26.3.2009 Lahden      
Sibeliustalossa klo 13.00 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä    
tiedotteena.                                  


Hollolassa 12.2.2008                              

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.     

LIITE:                                     

Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin tuloslaskelma                            
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Keskeiset tunnusluvut                             
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          

JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 

Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden 
lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat  
johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.             


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)          |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   2008 |   2007 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |  40 655 |  35 563 |  161 614 |  125 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |   139 |    125 |    263 |   1 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut    |  -3 834 |  -2 175 |  -12 391 |  -7 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        | -28 479 |  -24 798 | -110 384 |  -86 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  -5 710 |  -5 926 |  -24 862 |  -18 351 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot            |   -508 |   -504 |  -1 892 |  -1 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  2 263 |   2 285 |  12 349 |  11 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |   125 |    174 |    228 |    280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |   -527 |   -213 |  -1 293 |   -534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |  1 862 |   2 246 |  11 285 |  11 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |   -606 |   -725 |  -3 130 |  -3 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto jatkuvista |  1 256 |   1 521 |   8 155 |   8 357 |
| liiketoiminnoista       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio   |    0 |   -119 |   -140 |   -146 |
| lopetetuista toiminnoista   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |  1 256 |   1 402 |   8 015 |   8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva |  1 246 |   1 360 |   7 997 |   7 848 |
| voitto            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto |    10 |    42 |    18 |    363 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  1 256 |   1 402 |   8 015 |   8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille |                       |
| tilikauden voitosta laskettu |                       |
| osakekohtainen tulos     |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen |   0,06 |   0,08 |   0,41 |   0,40 |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |   0,06 |   0,08 |   0,41 |   0,40 |
| oikaistu osakekohtainen    |     |      |      |      |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen |   0,00 |   -0,01 |   -0,01 |   -0,01 |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |   0,00 |   -0,01 |   -0,01 |   -0,01 |
| oikaistu osakekohtainen    |     |      |      |      |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                |  31.12.2008  |  31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet          |     2 478 |      1 951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |     33 207 |     29 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet        |     1 566 |      1 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä         |       17 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset       |      411 |       409 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset        |      551 |       816 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |      191 |       34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |     38 421 |     34 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |     37 242 |     30 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon      |     1 338 |       198 |
| perustuvat verosaamiset          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |     1 879 |      7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |     40 459 |     38 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ              |     78 880 |     72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                |     5 000 |      5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto             |     6 701 |      6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  |     2 474 |      2 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet               |     -2 025 |      -962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                |     -5 188 |      -823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           |     11 962 |      8 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto             |     7 997 |      7 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, |     26 921 |     28 704 |
| yhteensä                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus             |       79 |       597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä            |     27 000 |     29 301 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat         |     1 537 |      1 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             |     9 981 |     11 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |     11 517 |     13 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             |     6 635 |      3 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen koroton  |     33 425 |     25 415 |
| vieras pääoma               |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon      |      303 |      1 422 |
| perustuvat verovelat           |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |     40 363 |     30 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä              |     51 880 |     43 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       |     78 880 |     72 426 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                    |   1-12/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    2008 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut              |  158 729 |  121 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   |    245 |    277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista           |  143 861 |  109 430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja   |   15 113 |   11 878 |
| veroja                       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan   |   1 131 |    491 |
| rahoituskuluista                  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta           |    228 |    280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot             |   5 055 |   1 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )           |   9 155 |   9 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin     |   1 774 |    834 |
| hyödykkeisiin                   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat                |   7 582 |   8 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit                 |     0 |    578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden     |     60 |     86 |
| luovutustulot                   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut           |     0 |    540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista        |     47 |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )           |   -9 249 |   -7 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen            |   2 523 |    962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot           |   3 437 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot           |   2 544 |   5 128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut       |   4 007 |   2 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako         |   4 225 |   2 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )            |   -4 774 |    -718 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)             |   -4 868 |   1 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa              |   7 243 |   6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus        |    -496 |    -104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa              |   1 879 |   7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Vähemmistöosuus                               
H) Yhteensä                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|      |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo | 2 557 |  -2 | 2 601 |    |    |    |    | 2 680 |
| man    |    |  478 |    |    |    |    |    |    |
| korotus  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    | -962 |    |    |    |  -962 |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusos |    |    |    |    |    |    |  -437 |  -437 |
| uuden   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |    | 7 848 |  363 | 8 211 |
| n voitto |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -866 |    |    |  -866 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31.12.200 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -4 225 |    | -4 225 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |  -2 |    |    |    | -2 523 |
| osakkeide |    |    |    |  523 |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    | -127 | 1 401 |    |    |    | 1 274 |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| luovutus |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalk |    |    |    |  59 |    |    |    |   59 |
| kiot   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusos |    |    |    |    |    |    |  -536 |  -536 |
| uuden   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutokset |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    |    |    |    |    | 7 997 |   18 | 8 015 |
| voitto  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    |  -4 |    |    | -4 365 |
| t     |    |    |    |    |  365 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 5 000 | 6 701 | 2 474 |  -2 |  -5 | 19 959 |   79 | 27 000 |
| pääoma  |    |    |    |  025 |  188 |    |    |    |
| 31.12.200 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT            |   1-12/ |   1-12/ |  Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)            |    2008 |    2007 |   vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |  161 614 |  125 192 |    29,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   12 349 |   11 628 |     6,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %           |    7,6 |    9,3 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja        |   11 285 |   11 374 |    -0,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %       |    7,0 |    9,1 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |    29,0 |    31,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % *)  |    28,7 |    30,4 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    34,2 |    40,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat       |   16 615 |   14 777 |    12,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%      |    54,6 |    25,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma         |   78 880 |   72 426 |     8,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |   12 082 |   13 197 |    -8,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR          |    0,41 |    0,40 |     2,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR          |    0,41 |    0,40 |     3,0 % |
| laimennusvaikutuksella oikaistu  |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR   |    1,37 |    1,44 |    -4,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin       |   2 188 |   1 895 |    15,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |   2 142 |   1 949 |     9,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.2.2009 tämän       
tilinpäätöstiedotteen julkistettavaksi.                     

Laatimisperusta                                 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja     
konsernin vuositilinpäätöksessä 2007 esitettyjen laatimis- ja          
laskentaperiaatteiden mukaan.                          

Tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki         
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten   
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Vuoden 2008 alusta konserni on ottanut käyttöön IFRS 2 standardin        
Osakeperusteiset maksut muuttuneen ohjeistuksen. Muilta osin on noudatettu   
samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007. Vuositilinpäätös   
löytyy osoitteesta www.etteplan.fi/sijoittajatietoa/etteplan_vsk07_fi.pdf ja  
laatimisperiaatteet vuosikertomuksen 2007 sivuilta 24 - 27.           

Arvioiden käyttö                                

Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden 
lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat  
johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä.               

Segmentti-informaatio                              

Etteplan tuottaa palveluja asiakkaidensa tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin  
tuotekehityksestä tuotteen ylläpitoon. Tämän vuoksi Etteplan on uudistanut   
toimintaansa siten, että palvelut tuotetaan avainasiakkaittain eikä       
suunnitteluvaiheittain. Organisoinnin seurauksena kahden segmentin raportointi 
on lopetettu ja siirrytty nykyistä toimintaa kuvaavaan yhteen segmenttiin.   

Hankitut liiketoiminnot ja muut investoinnit                  

Tammikuussa 2008 toteutettiin edellisen vuoden lokakuussa solmitun sopimuksen  
mukaisesti Lutab Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n osto. Samoin    
tammikuussa yritys osti Cool Engineering Ab:n koko osakekannan. Tammikuussa 2008
Etteplan Oyj kasvatti omistusosuuttaan Etteplan Technical Information Oy:ssä 100
%:iin. Heinäkuussa 2008 konserni hankki 100 %:n omistusosuuden Eteco Oy:stä ja 
91 %:n osuuden Innovation Team Ab:sta. Etteplanin johdon käsityksen mukaan   
ostettujen yritysten asiakassopimuksia ja -suhteita ei voida pääsääntöisesti  
pitää taseeseen merkittävänä omaisuuseränä, koska asiakassopimukset ovat    
luonteeltaan ei-sitovia raamisopimuksia eivätkä siten erikseen erotettavissa tai
erikseen myytävissä. Näiden osakekauppojen yhteishankintahinta oli 10 020    
tuhatta euroa, hankitun omaisuuden käypä arvo 2 626 tuhatta euroa ja liikearvo 7
395 tuhatta euroa. Loput investoinnit kohdistuivat liiketoiminnassa tarvittaviin
laitteisiin ja ohjelmistoihin.                         


--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat seuraavasti:        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  Käypä arvo |  Kirjanpitoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  1 000 EUR |    1 000 EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppahinta                |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Maksettu käteisvaroina          |    8 747 |      8 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Luovutettujen omien osakkeiden      |    1 274 |      1 274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käypä arvo                |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskauppahinta            |    10 020 |      10 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo   |    2 626 |      2 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |    7 395 |      7 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus- ja velkaerät ovat seuraavat:    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus              |     541 |       541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |    1 185 |      1 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet    |     100 |       100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     193 |       193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |    2 394 |      2 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |     562 |       562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |    -2 349 |      -2 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuus              |    2 626 |      2 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo   |    2 626 |      2 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu käteiskauppahinta         |    8 747 |      8 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat       |    1 185 |      1 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintaan liittyvä rahavaikutus      |    7 562 |      7 562 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin liikevaihto vuonna 2008 olisi ollut 164 miljoonaa euroa mikäli    
hankitut liiketoiminnot olisi yhdistelty konsernin tilinpäätökseen tilikauden  
alusta.                                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | Aineelliset |  Liikearvo | Muut     |
|                 | hyödykkeet  |       | aineettomat  |
|                 |       |       | hyödykkeet  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008      |    11 334 |   29 426 |     5 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -447 |   -3 020 |      -83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |     634 |      0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |    1 703 |    6 801 |      701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |     -49 |      0 |      -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2008     |    13 175 |   33 207 |     5 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |    9 383 |      0 |     3 770 |
| arvonalentumiset 1.1.2008    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -407 |      0 |      -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |     409 |      0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |    1 312 |      0 |      547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 31.12.2008  |    10 697 |      0 |     4 272 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 31.12.2008    |    2 478 |   33 207 |     1 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007      |    11 640 |   19 256 |     5 427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -148 |    -556 |      -98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |     -758 |      0 |     -700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |     850 |   10 727 |      615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |     -249 |      0 |      -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2007     |    11 334 |   29 426 |     5 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |    8 860 |      0 |     3 766 |
| arvonalentumiset 1.1.2007    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -137 |      0 |      -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |     -498 |      0 |     -586 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot vähennyksistä |     -196 |      0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |    1 355 |      0 |      628 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 31.12.2007  |    9 383 |      0 |     3 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 31.12.2007    |    1 951 |   29 426 |     1 459 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |  31.12.2008  |  31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen              |      9 981 |     11 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen              |      6 635 |      3 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |     16 615 |     14 776 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet ja vastuusitoumukset      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  31.12.2008  |  31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut annetut vakuudet          |       427 |      6 548 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingsopimuksista maksettavat määrät  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy alle vuoden kuluessa      |      1 648 |      2 196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluttua       |      3 135 |       924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      4 784 |      3 120 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |        |        |   2008   |   2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo          |        |    0    |    -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo         |        |   5786   |    -    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiosopimukset            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo          |        |   -103   |   35    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo         |        |   8679   |   8679   |
--------------------------------------------------------------------------------Omien osakkeiden hankinta ja luovutus                      

Vuoden 2008 aikana yhtiö on hankkinut omia osakkeita 580 642 kappaletta ja   
luovuttanut 296 166 kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiö omisti omia     
osakkeitaan 499 176 kappaletta.                         
                                        
Osakkeet ja osakepääoma                             

Etteplan Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2008 oli 20.179.414 kappaletta (mukaan
lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) ja osakepääoma 5 000 000,00 euroa. 

Osingot                                     

Yhtiökokous päätti 28.3.2008 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa   
vuodelta 2007 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 224 733,80 euroa. Osinko   
maksettiin 9.4.2008.                              
                                        
Lähipiiritapahtumat                               

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin avainhenkilöt, joita ovat hallituksen 
jäsenet ja toimitusjohtaja. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt ja sekä  
yritykset, joissa lähipiiriin kuuluvilla avainhenkilöillä on merkittävä omistus-
ja määräysvalta.                                


--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                |  31.12.2008  |  31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden myynti             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat         |       53 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden ostot      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilavuokrat              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainhenkilöt               |       95 |       92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat         |      285 |      222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |      381 |      314 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden myynneistä ja ostoista johtuvat saamiset ja velat        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat         |       2 |       7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Lopetetut toiminnot                               

Lopetettuina liiketoimintoina on käsitelty Etteplan Engineering GmbH Saksassa. 

Konsernin tilikauden tulokseen sisältyy kertaluontoisena eränä lopetettuihin  
toimintoihin liittyvä 140 tuhannen euron kulu.                 


--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnot         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |  31.12.2008  |  31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma              |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |        0 |      2 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                  |      -140 |     -2 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja        |      -140 |      -146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetetuista toiminnoista     |      -140 |      -146 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelma            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta         |      -140 |      -187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta         |        0 |       -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta          |        0 |        9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos            |      -140 |      -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen liiketoimintojen      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus konsernin taloudelliseen    |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| asemaan                 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet          |        0 |       74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |        0 |       29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                 |        0 |       717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |        0 |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä              |        0 |       821 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             |        0 |       312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |        0 |       417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä              |        0 |       729 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta tilinpäätöksessä on 27,6 (26,6) %.       

Rahoitusriskien hallinta                            

Etteplan-konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille:    
valuutta-, korko-, rahoitus- ja maksuvalmiusriskille sekä vastapuoli- ja    
luottoriskille.                                 

Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla 
tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty 
konsernin rahoitustoimintoon, jonka tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja suojata 
konsernin rahoitusriskit.                            

Valuuttariski                                  
                                        
Konserni altistuu eri valuuttojen välisille valuuttariskeille, joita syntyy   
valuuttamääräisinä suoritettavista kaupallisista transaktioista sekä taseen   
valuuttamääräisten erien muuntamisesta raportointivaluutan määräiseksi. Etteplan
konsernin liiketoiminnasta pääosa tapahtuu kunkin konserniyrityksen kohdemaan  
valuutassa. Konsernilla ei ole katsauskaudella ollut merkittävää        
ulkomaanvaluutan määräisestä valuuttavirrasta syntyvää transaktioriskiä eikä  
konserni ole tehnyt suojaustoimenpiteitä transaktioriskin varalta.       

Konserni altistuu valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvalle translaatioriskille  
muunnettaessa euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden tase-eriä         
raportointivaluutan määräiseksi. Konserni ei ole suojautunut näiden yhtiöiden  
omaan pääomaan liittyvältä valuuttariskiltä katsauskaudella.          

Korkoriski                                   

Etteplan-konserni altistuu korkoriskille sekä tase-erien arvonmuutosten eli   
hintariskin että markkinakorkojen muutosten aiheuttaman kassavirtariskin    
muodossa. Konserni hallitsee korkoriskiä hajauttamalla lainasalkun kiinteä- ja 
vaihtuvakorkoisiin lainoihin sekä korkojohdannaissopimuksilla.         

Rahoitus- ja maksuvalmiusriski                         

Etteplan-konserni pyrkii turvaamaan hyvän maksuvalmiuden kaikissa        
markkinaolosuhteissa tehokkaalla kassanhallinnalla. Lyhytaikaiseen rahoitukseen 
konserni käyttää cash-pool järjestelyihin sidottuja luottolimiittejä. Konsernin 
jälleenrahoitusriskiä pyritään minimoimaan lainasalkun tasapainoisella     
erääntymisaikataululla, lainojen riittävän pitkällä maturiteetilla sekä     
käyttämällä rahoituksen lähteenä useita eri pankkeja.              

Vastapuoli- ja luottoriski                           

Etteplan-konsernin pankkien kanssa tekemiin rahoitusinstrumentteihin sisältyy  
riski siitä, ettei vastapuoli kykene täyttämään tehdyn sopimuksen mukaisia   
velvoitteita. Operatiiviseen toimintaan liittyvä luottoriski syntyy asiakkaan  
kyvyttömyydestä suoriutua sopimusvelvoitteistaan.                

Vastapuoliriskin minimoimiseksi konsernin merkittävät rahoitussopimukset on   
tehty hyvän luottoluokituksen omaavien johtavien pohjoismaisten pankkien kanssa.

Merkittävä osa konsernin liiketoiminnasta kohdistuu suuriin, kansainvälisesti  
toimiviin ja luottokelpoisiin yrityksiin. Etteplan konserni pyrkii varmistamaan,
että tuotteita ja palveluja myydään vain asiakkaille joilla on asianmukaiset  
luottotiedot. Lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia pyritään   
minimoimaan saatavakannan aktiivisella valvonnalla ja tehokkaalla        
perintäprosessilla.                               


--------------------------------------------------------------------------------
| Suurimmat osakkeenomistajat         |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008                  |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi                     | Osakkeet, kpl  | %- osuus  |
|                       |         | osakkeista |
|                       |         | ja äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mönkkönen Tapani               | 4 075 600    | 20,20    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingman Group Oy Ab              | 3 427 000    | 16,98    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj               | 1 183 228    | 5,86    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hornborg Heikki               | 1 144 720    | 5,67    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Fincorp Ab                | 1 056 943    | 5,24    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma   | 608 328     | 3,01    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etteplan Oyj                 | 495 160     | 2,45    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aiff Ulf                   | 468 320     | 2,32    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj           | 377 174     | 1,87    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond   | 370 000     | 1,83    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Klaus                 | 358 624     | 1,78    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alfred Berg Finland Sijoitusrahasto     | 323 290     | 1,60    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hakakari Tapio                | 306 180     | 1,52    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska Handelsbanken AB (Publ),       | 302 728     | 1,50    |
| Filialverksamheten i Finland         |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Aktia Capital        | 298 200     | 1,48    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alfred Berg Small Cap Sijoitusrahasto    | 295 000     | 1,46    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Aino                  | 256 896     | 1,27    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kempe Anna                  | 245 651     | 1,22    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Kaius                 | 178 370     | 0,88    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hietala Pekka                | 150 544     | 0,75    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat            | 4 257 458    | 21,10    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 20 179 414   | 100,00   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt osakkeet        | 863 940     | 4,28    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)     |    Q4/2008 |    Q3/2008 |  Q2/2008 |  Q1/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    40 655 |    36 198 |  44 085 |  40 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     2 263 |     2 175 |   4 184 |   3 727 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    |      5,6 |      6,0 |    9,5 |    9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------