Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YH­TIÖ­KO­KOUS­KUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YH­TIÖ­KO­KOUK­SELLE

Pörssitiedote – Julkaistu: 04.03.2009 15:00:00

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 26. maaliskuuta 2009 alkaen kello 13.00 Lahden Sibeliustalossa,
osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30. 

YHTIÖN VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:       

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta                       

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen           

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta                       

5. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja  
  toimintakertomuksen esittäminen                       

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen                    

  Toimitusjohtajan katsaus                           

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 jaetaan 
osinkona 0,15 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 31.3.2009. Osinko maksetaan 7.4.2009. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle  

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan   
  palkkioista päättäminen                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan
kuusi henkilöä. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän hallituksen
jäsenten palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi 1.200 euroa kokoukselta. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän
yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 2.600 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajan palkkion osalta
hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 40 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiökokous valitsisi yhtiön 
kaikki entiset hallituksen jäsenet tehtäviinsä uudelleen, minkä lisäksi uutena 
jäsenenä hallitukseen valittaisiin Robert Ingman. Tällä hetkellä yhtiön
hallituksen jäseniä ovat Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen,
Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. 

Henkilötiedot Robert Ingmanista esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
www.etteplan.fi.                                

12. Tilintarkastajan valitseminen                        

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö   
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika
Kaarisalo. 

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2.000.000 kappaletta. Omien
osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen
suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien
osakkeiden hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.            

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen. 

14. Kokouksen päättäminen                            

INFORMAATIO                                   

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä
19.3.2009 kello 09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860
Hollola. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille
ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. 

OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE                     

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                     

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 16.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiölle 19.3.2009 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti 
osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Terveystie 18, 15860 Hollola,
puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen
registration@etteplan.com. 

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.                                  

Asiamiehen käyttäminen                             

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on
toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.                                  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                     

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Muut ohjeet ja tiedot                              

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2009 yhteensä 20.179.414 osaketta 
ja ääntä.                                    

Hollolassa, 4. päivänä maaliskuuta 2009                     

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja antaa:                               
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi