Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1: POSITIIVINEN LIIKEVOITTO HAASTAVASSA MARK­KI­NA­TI­LAN­TEESSA

Pörssitiedote – Julkaistu: 29.04.2009 9:30:00

Etteplan Q1: Positiivinen liikevoitto haastavassa markkinatilanteessa      

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009                      

- Konsernin liikevaihto oli 33,7 (1-3/2008: 40,7) miljoonaa euroa.       
- Liikevoitto oli 0,2 (3,7) miljoonaa euroa.                  
- Kauden voitto oli 0,09 (2,6) miljoonaa euroa.                 
- Osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,13) euroa.                  
- Henkilöstön määrää sopeutettiin kysyntää vastaavaksi. Henkilöstön määrä oli  
 kauden lopussa 2 107 (2 239).                         


Avainlukuja (1 000 euroa)                            

              1-3/2009  1-3/2008  1-12/2008          

Liikevaihto          33 734   40 675   161 614          
Liikevoitto           225    3 727    12 349          
Liikevoitto, %          0,7     9,2     7,6          
Tilikauden voitto         87    2 605    8 155          
Tilikauden voitto, %       0,3     6,4     5,0          
Omavaraisuusaste, %       32,1    32,8     34,2          
Nettovelkaantumisaste, %    84,1    59,7     54,6          
Taseen loppusumma       79 588   85 318    78 880          Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Teknisen suunnittelun markkinat olivat tarkastelujaksolla hyvin haasteeelliset.
Palveluidemme kysyntä oli merkittävästi tavanomaista alhaisemmalla tasolla   
johtuen asiakkaidemme investointiprojektien siirtymisistä sekä eräiden     
asiakastoimialojen poikkeuksellisen heikosta kysynnästä. Vähensimme nopeilla  
toimenpiteillä suunnitteluhenkilöstöä Suomessa lomautuksin ja Ruotsissa     
irtisanomisin sekä pienensimme liiketoiminnan muita kuluja. Näiden       
toimenpiteiden avulla saavutimme positiivisen liikevoiton.”           

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2009                    

Tammi-maaliskuussa Etteplanin asiakkaiden heikentyneet tilauskannat heijastuivat
edelleen suunnittelutoimintaan. Suunnittelutoimeksiantojen kokonaisvolyymi   
pieneni katsauskaudella.                            

Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation kysyntä oli tyydyttävällä tasolla  
energia- ja voimansiirtosektorilla sekä ilmailu- ja puolustusväline- 
teollisuudessa. Materiaalinkäsittelylaitteiden suunnittelupalveluiden kysyntä 
jatkui hyvänä. Tehdassuunnittelupalveluiden kysyntä laski katsauskaudella, 
mutta lasku pysähtyi katsauskauden lopussa. Metsäteollisuuden laitevalmistajien 
ja autoteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi koko katsauskauden 
ajan alhaisella tasolla. Konsernilla oli käyttämätöntä suunnittelukapasiteettia
katsauskaudella. 

Etteplan jatkoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä sekä katsauskaudella   
käynnistämiään sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä vastatakseen         
markkinatilanteeseen. Toteutettujen ja käynnissä olevien henkilöstövähennysten 
lisäksi toimenpiteet sisälsivät katsauskaudella ulkopuolisten palveluiden    
vähentämistä ja liiketoimintakulujen leikkauksia koko konsernissa.       

Henkilöstövähennykset jatkuivat katsauskauden aikana Ruotsissa. Suurin osa   
vähennyksistä aiheutui autoteollisuuden suunnittelutoimeksiantojen määrän    
pienenemisestä. Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana tehtiin päätös 100  
työntekijän vähentämisestä. Nämä henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden 2009 
ensimmäisen puoliskon aikana.                          

Tammi-maaliskuussa Etteplanissa jatkettiin yhteistoimintaneuvotteluja      
henkilöstön vähentämiseksi Suomessa. Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana 
tehtiin päätös 90 työntekijän vähentämisestä. Katsauskauden aikana uusia    
vähentämispäätöksiä on Suomessa tehty 90. Uudet vähennykset toteutetaan pääosin 
lomautuksina vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon aikana.             

Liikevaihto                                   

Etteplanin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 33,7 (1-3/2008: 
40,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat asiakkaidemme      
tilauskantojen lasku ja heikentynyt Ruotsin kruunu. Vertailukelpoisilla     
valuuttakursseilla laskettuna tammi-maaliskuun 2009 liikevaihto oli 36,5    
miljoonaa euroa.                                

Tulos                                      

Liikevoitto oli 0,2 (1-3/2008: 3,7) miljoonaa euroa eli 0,7 (9,2) prosenttia  
liikevaihdosta. Liikevoiton lasku johtui suunnittelupalveluiden kysynnän    
heikkenemisestä.                                

Kauden voitto ennen veroja oli 0,04 (1-3/2008: 3,6) miljoonaa euroa. Verojen  
määrä oli -0,05 (1,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden verot on jaksotettu    
katsauskauden tulosta vastaavasti.                       

Kauden voitto oli 0,09 (1-3/2008: 2,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli
0,00 (0,13) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,29 (1,39) euroa. Sijoitetun 
pääoman tuotto oli 2,6 (33,0) prosenttia.                    

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 31.3.2009 oli 79,6 (31.12.2008: 78,9) miljoonaa euroa.    
Liikearvo taseessa oli 33,1 (31.12.2008: 33,2) miljoonaa euroa. Konsernin    
rahavarat olivat 2,3 (31.12.2008: 1,9) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset  
velat olivat kauden lopussa 23,7 (31.12.2008: 16,6) miljoonaa euroa.      
Omavaraisuusaste oli 32,1 (31.12.2008: 34,2) prosenttia. Liiketoiminnan     
rahavirta investointien jälkeen oli -6,6 (1-3/2008: -8,2) miljoonaa euroa.   

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,2 (1-3/2008: 8,1) miljoonaa euroa.    
Vertailujakson aikana vuonna 2008 investoinnit koostuivat pääasiassa      
yritysostoista.                                 

Henkilöstö                                   

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 2 144 (1-3/2008: 2 220)  
henkilöä ja kauden lopussa 2 107 (31.3.2008: 2 239) henkilöä. Kauden lopun   
henkilöstömäärä sisältää lomautetut työntekijät ja ne irtisanotut        
työntekijät, joiden työvelvoite jatkuu. Henkilöstön määrän pieneneminen aiheutui
pääasiasiassa henkilöstövähennyksistä Ruotsissa. Kauden lopussa konsernin    
palveluksessa ulkomailla toimi 1 051 (31.3.2008: 1 170) henkilöä.        

Merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen                  

Etteplan käynnisti katsauskauden jälkeen Ruotsin toimintojen          
uudelleenorganisoinnin. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on hyödyntää     
markkinoiden kasvumahdollisuuksia. Yhtiö perustaa uusia liiketoimintayksiköitä, 
jotka palvelevat Etteplanin asiakkaita globaalisti. Uusi Transportation-    
liiketoimintayksikkö keskittyy energiatehokkuuden, päästöjen hallinnan ja    
kehittyneiden materiaalien suunnitteluratkaisuihin ilmailuteollisuuden, junien 
ja ajoneuvojen valmistuksen ja materiaalinkäsittely aloille. Tyypillisiä    
sovellusalueita ovat lentokoneiden moottorit, hybridi- ja sähköautot, on- ja  
off-road ajoneuvot ja junat.                          

Osana uudelleenorganisointia Etteplan perusti uuden liiketoimintayksikön, joka 
vahvistaa yhtiön palvelutarjontaa ydinvoimalaitoksille ja ydinvoimalaitosten  
laitevalmistajille. Etteplanilla on pitkä kokemus ydinvoimalaitosten      
tehdassuunnittelusta.                              

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin       
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on  
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän     
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 720.000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa. Vuonna 
2008 ansaitut palkkiot maksetaan 30.4.2009.                   

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi    
riskeistä on Etteplanin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.             
                                         
Ulkoiset riskit                                 
                                         
Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset 
asiakkaiden tilauskannoissa aiheuttivat edelleen merkittävän riskin.      
Asiakkaisiin liittyvät riskit ovat edelleen kasvanut riski Etteplanin      
liiketoiminnalle.                                
                                         
Sisäiset riskit                                 
                                         
Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin     
tehtyihin arvioihin verratuna.                         

Liikearvon varsinainen alentumistestaus laaditaan vuosittain vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin 
liiketoimintoihin. Ruotsissa suoritettavien uudelleenjärjestelyiden vuoksi   
arvonalentumiskirjaukseen ei tämän hetkisten laskelmien perusteella ole aihetta.

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2009      
Lahdessa. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen   
jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen,
Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Robert
Ingman. Järjestäytymiskokouksessaan 26.3.2009 hallitus valitsi Heikki Hornborgin
puheenjohtajaksi ja Tapani Mönkkösen varapuheenjohtajaksi.           

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja  
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 200 euroa kokoukselta, sekä hallituksen 
jäsenten palkkioiksi 1 300 euroaa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan   
palkkioksi 2 600 euroa kuukaudessa.                       
                                        
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan.                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta    
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita 
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi  
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli      
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden     
hankinnasta.                                  

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008     
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 573 586,30   
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.      
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2009. Osinko maksettiin 7.4.2009.     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta  
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1 376 888,00 euroa.    
Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella   
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja   
osingon maksupäivän.                              

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja     
-palvelut -sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.                 

Yhtiön osakepääoma 31.3.2009 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen   
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                       

Yhtiön hallussa oli 31.3.2009 509 585 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on    
hankkinut katsauskaudella 10 409 kappaletta omia osakkeita. Katsauskauden    
aikana yhtiö ei luovuttanut omia osakkeita.                   

Näkymät                                     

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun kehityksen perusteella Etteplan arvioi, että sen
koko vuoden liikevaihto on alle 130 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoiton  
arvioidaan laskevan merkittävästi, mutta olevan positiivinen. Arviossa ei ole  
huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.                

Heikko markkinatilanne näkyy edelleen metsäteollisuuden laitevalmistajien ja  
autoteollisuuden toimeksiantojen matalana tasona. Asiakkaidemme         
investointiprojektit lykkääntyvät edelleen tehdassuunnittelusektorilla. Energia-
ja voimansiirtosektorilla ja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa teknisen 
suunnittelun ja tuoteinformaatiopalvelujen kysyntätilanteen arvioidaan jatkuvan 
tyydyttävänä.                                  


Hollolassa 29. huhtikuuta 2009                         

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              


LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin laaja tuloslaskelma                         
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Tunnusluvut                                  
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       --------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)             |    1-3/ |    1-3/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |    2009 |    2008 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |   33 734 |   40 675 |   161 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot     |     54 |     50 |     263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut       |   -2 054 |   -2 508 |   -12 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut           |  -25 632 |   -28 002 |  -110 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut      |   -5 432 |   -6 035 |   -24 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot               |    -445 |    -453 |   -1 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |    225 |    3 727 |   12 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot           |    229 |     30 |     228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut            |    -263 |    -185 |   -1 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta   |    -149 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja         |     42 |    3 572 |   11 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |     45 |    -967 |   -3 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto jatkuvista    |     87 |    2 605 |    8 155 |
| liiketoiminnoista          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio      |     0 |      0 |    -140 |
| lopetetuista toiminnoista      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |     87 |    2 605 |    8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät:     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |    -55 |     151 |   -4 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyrityksissä      |     0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin    |     0 |      0 |      0 |
| liittyvät verot           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan tuloksen   |    -55 |     151 |   -4 365 |
| erät verojen jälkeen        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos yhteensä   |     32 |    2 756 |    3 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva    |     81 |    2 605 |    7 997 |
| voitto               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto    |     6 |      0 |     18 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     87 |    2 605 |    8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen     |      |       |       |
| jakautuminen            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva    |     26 |    2 756 |    3 632 |
| voitto               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto    |     6 |      0 |     18 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     32 |    2 756 |    3 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille    |                    |
| tilikauden tuloksesta laskettu   |                    |
| osakekohtainen tulos        |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, |    0,00 |    0,13 |    0,41 |
| EUR                 |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu   |    0,00 |    0,13 |    0,41 |
| osakekohtainen tulos, EUR      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, |    0,00 |    0,00 |    -0,01 |
| EUR                 |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu   |    0,00 |    0,00 |    -0,01 |
| osakekohtainen tulos, EUR      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)            | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |   2 311 |    2 358 |    2 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |   33 055 |   35 039 |    33 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |   1 425 |    1 538 |    1 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä     |    286 |      0 |      17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |    411 |     463 |     411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset    |    548 |     820 |     551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    460 |     47 |     191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   38 497 |   40 265 |    38 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   36 752 |   42 181 |    37 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |   2 088 |     281 |    1 338 |
| perustuvat verosaamiset      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   2 251 |    2 591 |    1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   41 091 |   45 054 |    40 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           |   79 588 |   85 318 |    78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |             |       |
| pääoma               |             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |   5 000 |    5 000 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   6 701 |    6 701 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |   2 474 |    2 474 |    2 474 |
| rahasto              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |   -2 019 |    -284 |    -2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |   -5 243 |    -672 |    -5 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |   18 385 |   11 962 |    11 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |     81 |    2 605 |    7 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |   25 379 |   27 786 |    26 921 |
| pääoma, yhteensä          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     85 |      0 |      79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   25 464 |   27 786 |    27 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |   1 440 |    1 612 |    1 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   11 869 |    9 663 |    9 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |   13 309 |   11 275 |    11 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   11 801 |    9 513 |    6 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen   |   28 103 |   35 552 |    33 425 |
| koroton vieras pääoma       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |    910 |    1 193 |     303 |
| perustuvat verovelat        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   40 815 |   46 257 |    40 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   54 123 |   57 532 |    51 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    |   79 588 |   85 318 |    78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 |  1-3/ |  1-3/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  2009 |  2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut           | 34 625 | 34 205 |  158 729 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut    |   42 |   50 |    245 |
| maksut                    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista        | 40 899 | 35 047 |  143 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä | -6 232 |  -792 |  15 113 |
| ja veroja                  |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista       |   167 |   177 |   1 131 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista       |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta        |   56 |   30 |    228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot          |   292 |  1 289 |   5 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )        | -6 635 | -2 228 |   9 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |   24 |   589 |   1 774 |
| hyödykkeisiin                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat             |    0 |  5 482 |   7 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  |   31 |   22 |    60 |
| luovutustulot                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista     |    0 |    0 |    47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )        |    7 | -6 049 |  -9 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien jälkeen (A +B)    | -6 628 | -8 277 |    -94 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen         |   44 |   723 |   2 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot        |  5 168 |  7 026 |   3 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |  2 506 |    9 |   2 544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    |   622 |  2 703 |   4 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako      |    0 |    0 |   4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )         |  7 009 |  3 609 |  -4 774 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)          |   380 | -4 668 |  -4 868 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa           |  1 879 |  7 243 |   7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |   -9 |   17 |   -496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa           |  2 251 |  2 591 |   1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Yhteensä                                   
H) Vähemmistöosuus                               
I) Oma pääoma yhteensä	                             

--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 601 |  -962 |  -823 | 16 187 | 28 704 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -4 225 | -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    | -2 523 |    |     | -2 523 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |  -127 | 1 401 |    |     |  1 274 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |   59 |    |     |   59 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |     |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    |    | -4 365 |  7 997 |  3 632 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 |
| 31.12.2008 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 28 704 |  597 | 29 301 |    |    |     |     |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -4 225 |    | -4 225 |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | -2 523 |    | -2 523 |    |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | 1 274 |    | 1 274 |    |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   59 |    |   59 |    |    |     |     |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |  -536 |  -536 |    |    |     |     |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 3 632 |   18 | 3 650 |    |    |     |     |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |    |    |     |     |
| 31.12.2008 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -1 574 | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |   -44 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |    |    |     |    0 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |   50 |    |     |   50 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    |  -55 |   81 |   26 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 019 | -5 243 | 18 466 | 25 379 |
| 31.3.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |    |    |     |     |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |    |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   0 |    |   0 |    |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   50 |    |   50 |    |    |     |     |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |   0 |    |   0 |    |    |     |     |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |   26 |   6 |   32 |    |    |     |     |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 25 379 |   85 | 25 464 |    |    |     |     |
| 31.3.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 601 |  -962 |  -823 | 16 187 | 28 704 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -4 225 | -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -723 |    |     |  -723 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |  -127 | 1 401 |    |     |  1 274 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    |  151 |  2 605 |  2 756 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 |  -284 |  -672 | 14 567 | 27 786 |
| 31.3.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 28 704 |  597 | 29 301 |    |    |     |     |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -4 225 |    | -4 225 |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -723 |    |  -723 |    |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | 1 274 |    | 1 274 |    |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |   0 |  -597 |  -597 |    |    |     |     |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   | 2 756 |   0 | 2 756 |    |    |     |     |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 27 786 |   0 | 27 786 |    |    |     |     |
| 31.3.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |   2009 |   2008 |   2008 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  33 734 |  40 675 |  161 614 |  -17,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |   225 |   3 727 |  12 349 |  -94,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %        |   0,7 |    9,2 |    7,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |    42 |   3 572 |  11 285 |  -98,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %    |   0,1 |    8,8 |    7,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |   1,3 |   36,5 |   29,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |   2,6 |   33,0 |   28,7 |      |
| *)              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   32,1 |   32,8 |   34,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat    |  23 670 |  19 176 |  16 615 |   23,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |   84,1 |   59,7 |   54,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  79 588 |  85 318 |  78 880 |   -6,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |   168 |   8 109 |  12 082 |  -97,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |   0,00 |   0,13 |   0,41 |  -96,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |   0,00 |   0,13 |   0,41 |  -96,8 % |
| laimennusvaikutuksella    |     |      |      |      |
| oikaistu           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma,  |   1,29 |   1,39 |   1,37 |   -6,9 % |
| EUR             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |  2 144 |   2 220 |   2 188 |   -3,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  2 107 |   2 239 |   2 142 |   -5,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.4.2009 tämän       
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki          
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten   
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2008. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta         
http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus08/ ja laatimisperiaatteet     
vuosikertomuksen 2008 sivuilta 28 - 33.                     

Tuloverot                                    

Konsernin laajassa tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen    
verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden  
arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan  
osalta erikseen.                                

Riskit                                     

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja tauloudellisille riskeille.                 

Liikearvon varsinainen alentumistestaus laaditaan vuosittain vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin 
liiketoimintoihin. Ruotsissa suoritettavien uudelleenjärjestelyiden vuoksi   
arvonalentumiskirjaukseen ei tämän hetkisten laskelmien perusteella ole aihetta.

Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2008       
vuosikertomuksesta.