Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q3: SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUI­DEN KYSYNTÄTILANNE VAKIINTUI

Pörssitiedote – Julkaistu: 29.10.2009 9:30:00

Etteplan Q3: Suunnittelupalveluiden kysyntätilanne vakiintui          

Konsernirakenteen muutos kolmannella vuosineljänneksellä            

Etteplan myi vuoden kolmannella neljänneksellä enemmistöosuuden Etteplan Tech  
AB:sta. Etteplanin omistusosuus Etteplan Tech AB:stä on nyt 19,9 % ja sitä 
käsitellään katsauksessa lopetettuna liiketoimintana. Lopetetun liiketoiminnan 
tammi-syyskuun liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto
lopetetuista liiketoiminnoista oli -10,5 (0,1) miljoonaa euroa. Tilikauden
voittoon sisältyy lopetetun liiketoiminnan kerryttämä 2,8 miljoonan euron
tappio myyntihetkeen asti ja 7,6 miljoonan euron myyntitappio myydyistä
Etteplan Tech AB:n osakkeista. Myyntitappio koostuu pääosin Etteplan Tech AB:n
myynnistä aiheutuneesta rahavirtaan vaikuttamattomasta liikearvon
alaskirjauksesta. 

Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2009                       

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 18,6 (7-9/2008: 30,3)    
 miljoonaa euroa.                               
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -1,7 (2,1) miljoonaa euroa.      
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,06 (0,07) euroa.     
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 640 (1 780).              

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009                       

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 73,9 (1-9/2008: 101,5)   
 miljoonaa euroa.                               
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli -0,1   
 (9,7) miljoonaa euroa.                            
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -4,9 (9,7) miljoonaa euroa.      
 Liikevoitto jatkuvista toiminnoista sisältää 4,7 miljoonaa euroa       
 liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia.            
- Liiketoiminnan rahavirta oli -4,8 (2,6) miljoonaa euroa.           
- Rahavirta investointien jälkeen oli -6,5 (-6,2) miljoonaa euroa.       
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,19 (0,33) euroa.     

Avainlukuja* (1 000 euroa)                           

             7-9/2009 7-9/2008  1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008   

Liikevaihto        18 556  30 300   73 915  101 540  135 345   
Liikevoitto        -1 674   2 071   -4 854   9 730   13 749   
Liikevoitto, %        -9,0    6,8    -6,6    9,6    10,2   
Tilikauden voitto     -1 223   1 353   -3 810   6 701   9 005   
Tilikauden voitto, %     -6,6    4,5    -5,2    6,6    6,7   
Omavaraisuusaste, %     22,6   35,2    22,6   35,2    34,2   
Nettovelkaantumisaste, %  158,7   67,7   158,7   67,7    54,6   
Taseen loppusumma     61 301  84 542   61 301  84 542   78 880   

* jatkuvista toiminnoista                            

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Suunnittelupalveluiden kysynnän lasku pysähtyi vuoden kolmannen neljänneksen  
lopussa ja vakiintui tavanomaista alhaisemmalle tasolle.            

Asiakkaamme ovat järjestelleet uudelleen toimintojaan varmistaakseen kannattavan
toiminnan edellytykset nykyisessä markkinatilanteessa. Etteplanille tämä
merkitsi markkinaosuuden kasvua asiakkaidemme keskittäessä
suunnittelupalveluiden hankintaansa. 

Solmimme vuoden kolmannen neljänneksen aikana useita uusia sopimuksia, joissa  
työ toteutetaan Kiinan yksiköissämme. Toimintamallin avulla tarjoamme
asiakkaillemme merkittäviä teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation
kustannussäästöjä. 

Katsauskauden aikana useat asiakkaat aloittivat valmistelevia toimenpiteitä
uusien tuotekehityshankkeiden käynnistämiseksi. Lääketieteen tekniikan
laitevalmistajat aloittivat uusia tuotekehityshankkeita ja se näkyi kasvaneena
toimeksiantojen määränä. Toimitussuunnittelupalveluiden osalta
tarjoustoimintamme oli vuoden kolmannella neljänneksellä alkuvuotta
vilkkaampaa. 

Tämän vuoden keväällä aloittamamme toimenpiteet suunnittelukapasiteetin
sovittamiseksi vallitsevaan markkinatilanteeseen sekä kustannusrakenteen
keventäminen jatkuivat onnistuneesti. Nämä kehittämistoimet saadaan päätökseen
viimeisen vuosineljänneksen aikana ja niiden avulla palvelu- ja kilpailukykymme
edelleen paranee. Nämä toimenpiteet tulevat myös vaikuttamaan positiivisesti
nykyiseen taloudelliseen asemaamme.” 

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. 

KATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2009                           

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu                       

Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän lasku pysähtyi 
katsauskauden aikana. Metsäteollisuuden ja lääketieteen tekniikan
laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä parani katsauskauden loppua
kohti. Näiden toimialojen parantunut kysyntätilanne näkyi Etteplanissa
kasvaneina toimeksiantojen määränä. Energia- ja voimansiirtoteollisuudessa
kysyntä säilyi vakaana katsauskauden ajan. Kysyntä oli tyydyttävällä tasolla
ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa. 

Etteplan jatkoi Ruotsissa vuoden 2009 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana 
aloitettuja sopeuttamistoimenpiteitä. Ruotsalaisen tytäryhtiön Etteplan Tech
AB:n myynti oli jatkoa alkuvuoden aikana toteutetuille Ruotsin liiketoiminnan
järjestelyille. Etteplan myi enemmistöosuuden konsernin ruotsalaisesta
tytäryhtiöstä Etteplan Tech AB:sta. Sopimus allekirjoitettiin
18.9.2009. Etteplan Oyj myi 66,7 % Etteplan Tech AB:n osakkeista ja
äänivallasta. Lisäksi Etteplan Oyj myi 23.9.2009 allekirjoitetulla sopimuksella
13,4 % Etteplan Tech AB:n osakkeista ja äänivallasta. Lisäkaupan jälkeen
Etteplan Oyj omistaa 19,9 % Etteplan Tech AB:stä. Myynneillä on tervehdyttävä
vaikutus koko konsernin liiketoiminnan kannattavuuteen. 

Etteplan Tech AB tuottaa suunnittelupalveluja pääasiassa autoteollisuudelle. 
Yhtiö työllistää noin 240 henkilöä Göteborgissa ja Trollhättanissa ja yhtiön  
vuotuinen liikevaihto on noin 19 miljoonaa euroa.                

Järjestelyn avulla Etteplan Tech AB on entistä kilpailukykyisempi ja joustavampi
yritys. Se jatkaa yhteistyötä Etteplanin kanssa hyödyntäen Etteplanin 
erikoisosaamista autoteollisuusasiakkaiden toimeksiannoissa. Konsernin muut 
ruotsalaiset tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa osana Etteplania. Muun muassa  
Cool Engineering AB, joka toimii Göteborgissa, palvelee junia, liikkuvia
työkoneita, moottoreita ja autoja valmistavia asiakkaita tarjoamalla
erikoisosaamista vaativia testaus- ja analyysipalveluja. Näitä palveluja
tuotetaan energiatehokkuuden lisäämiseksi ja päästöjen hallinnan
parantamiseksi. 

Etteplan keskittää Ruotsissa toimintaansa entistä tehokkaammin teollisuuden
kone- ja laitesuunnittelussa tavoitteenaan toiminnan kasvattaminen erityisesti
teknisen tuoteinformaation ja sulautettujen järjestelmien palvelualueilla. 

Etteplan solmi vuosineljänneksen aikana uusia teknisen suunnittelun ja     
tuoteinformaation puitesopimuksia muun muassa energia- ja voimansiirtosektorin 
ja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden yritysten kanssa.          

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuu                       

Etteplanin heinä-syyskuun 2009 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 18,6   
(7-9/2008: 30,3) miljoonaa euroa.                        

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -1,7 (7-9/2008: 2,1) miljoonaa euroa.  


KATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009                           

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu                       

Tammi-syyskuussa Etteplanin asiakkaiden heikentyneet tilauskannat heijastuivat 
suunnittelupalveluiden kysyntään. Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation  
toimeksiantojen volyymi laski katsauskaudella noin neljänneksen vuoden 2008   
tammi-syyskuuhun verrattuna. Toimeksiantojen volyymin lasku tasaantui      
katsauskauden loppua kohti. Voimakkain lasku kohdistui vuoden alussa      
metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntätilanteeseen. 
Metsäteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä parani kolmannella       
vuosineljänneksellä. Myös lääketieteen tekniikan laitevalmistajien       
suunnittelupalveluiden kysyntätilanne parani katsauskauden lopulla.       

Tehdassuunnittelupalveluiden kysynnän lasku pysähtyi ensimmäisen vuosipuolikkaan
aikana ja säilyi kolmannen vuosineljänneksen aikana vakiintuneella, mutta vuoden
2008 vertailujaksoa selkeästi alhaisemmalla tasolla.              

Etteplan uusi puitesopimuksiaan sekä solmi uusia puitesopimuksia globaalien   
asiakkaiden kanssa tasaisesti koko katsauskauden ajan.             

Henkilöstövähennysten määrä Suomessa pysyi alkuvuoden tasolla ja oli noin 250  
työntekijää. Vähennykset on toteutettu pääosin lomautuksina. Ruotsissa     
henkilöstövähennysten määrä jatkuvissa toiminnoissa oli noin 70 työntekijää.  
Henkilöstövähennysluvut sisältävät vuoden 2008 lopussa tehdyt ja raportoidut  
henkilöstön vähentämispäätökset.                        

Liikevaihto                                   

Tammi-syyskuussa 2009 Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 73,9  
(1-9/2008: 101,5) miljoonaa euroa.                       

Tulos                                      

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -4,9 (1-9/2008: 9,7) miljoonaa euroa.  
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista sisältää 4,7 miljoonaa euroa liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia. Jatkuvan liiketoiminnan voitto ilman  
kertaluonteisia kuluja oli -0,1 (9,7) miljoonaa euroa.             

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -5,3 (1-9/2008: 9,1) 
miljoonaa euroa. Verojen määrä oli -1,5 (2,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden  
verot on jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat
28,1 (26,7) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.                

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli -3,8 (1-9/2008: 6,7) miljoonaa  
euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,19 (0,33) euroa.   
Osakekohtainen oma pääoma oli 0,70 (1,48) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 
-15,5 (26,9) %.                                 

Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista oli -10,5 (0,1) miljoonaa   
euroa. Tilikauden voittoon sisältyy lopetetun liiketoiminnan kerryttämä 2,8   
miljoonan euron tappio myyntihetkeen asti ja 7,6 miljoonan euron myyntitappio  
myydyistä Etteplan Tech AB:n osakkeista. Myyntitappio koostuu pääosin Etteplan 
Tech AB:n myynnistä aiheutuneesta rahavirtaan vaikuttamattomasta liikearvon   
alaskirjauksesta.                                

Tilikauden voitto oli -14,3 (6,8) miljoonaa euroa.               

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 30.9.2009 oli 61,3 (31.12.2008: 78,9) miljoonaa euroa.
Liikearvo taseessa oli 28,1 (31.12.2008: 33,2) miljoonaa euroa. Konsernin
rahavarat olivat 2,1 (31.12.2008: 1,9) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset
velat olivat kauden lopussa 24,0 (31.12.2008: 16,6) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 22,6 (31.12.2008: 34,2) %. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja ja rahoituseriä oli -4,8 (1-9/2008: 2,6) miljoonaa euroa. 

Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin pääomarakenteen vahvistamiseksi.       

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,2 (1-9/2008: 11,0) miljoonaa euroa.
Vertailujakson aikana vuonna 2008 investoinnit koostuivat pääasiassa
yritysostoista. 

Henkilöstö                                   

Etteplan-konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 698 (1-9/2008: 
1 761) henkilöä ja kauden lopussa 1 640 (30.9.2008: 1 780) henkilöä. Konsernin 
palveluksessa ulkomailla toimi 644 (30.9.2008: 640) henkilöä katsauskauden   
lopussa.                                    

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin       
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on  
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän     
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.     

Etteplan Oyj:n hallitus on 11.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt luovuttaa 
omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008 hallitukselle antaman    
valtuutuksen perusteella. Valtuutus uusittiin yhtiökokouksessa 26.3.2009.    

Hallituksen päätöksen mukaisesti Etteplan Oyj on 30.4.2009 luovuttanut 41 177  
kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta avainhenkilöiden osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmään kuuluville 36 työntekijälle ansaintajakson 2008
palkkiona. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,89
euroa, joka oli Etteplan Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu
keskikurssi 30.4.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli
kokonaisuudessaan 119 001,53 euroa. Lisäksi järjestelmästä maksettiin rahaosuus
ja varainsiirtovero, jotka olivat yhteensä 180 723,97 euroa. Vuonna 2008
ansaitut palkkiot maksettiin 30.4.2009. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi
riskeistä on Etteplanin vuoden 2008 vuosikertomuksessa. 

Ulkoiset riskit                                 

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset 
asiakkaiden tilauskannoissa aiheuttivat edelleen merkittävän riskin.
Asiakkaisiin liittyvät riskit ovat edelleen kasvanut riski Etteplanin 
liiketoiminnalle. 

Sisäiset riskit                                 

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin
tehtyihin arvioihin verrattuna. 

Liikearvonalentumiskirjaukseen ei katsauskaudella tehdyn kirjauksen lisäksi ole 
tämän hetkisen testauksen perusteella aihetta.                 

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2009 Lahdessa.
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti
Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Robert
Ingman. Järjestäytymiskokouksessaan 26.3.2009 hallitus valitsi Heikki
Hornborgin puheenjohtajaksi ja Tapani Mönkkösen varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan.                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden 
hankinnasta. 

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen. 

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008     
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 573 586,30   
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2009. Osinko maksettiin 7.4.2009. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta  
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1 376 888,00 euroa.
Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja
osingon maksupäivän. 
 
Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja
-palvelut -sektoriin kuuluva Small cap-yhtiö. 

Yhtiön osakepääoma 30.9.2009 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 

Yhtiön hallussa 30.9.2009 oli 468 408 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on
hankkinut tammi-syyskuussa 2009 omia osakkeita 10 409 kappaletta. Yhtiö on
luovuttanut 41 177 kappaletta omia osakkeita tammi-syyskuussa 2009. 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat                 

Etteplan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 28.10.2009 päättänyt, että lisäosinkoa 
ei makseta vuonna 2009.                             

Näkymät                                     

Kuluvan vuoden tammi-syyskuun kehityksen perusteella Etteplan arvioi koko vuoden
jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan noin 100 miljoonaa euroa. Koko
vuoden liikevoitto jatkuvista liiketoiminnoista on negatiivinen
kertaluonteisten kulujen vuoksi.
            

Hollolassa 29. lokakuuta 2009                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968  


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.  
           

LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin laaja tuloslaskelma                         
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Tunnusluvut                                  
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä. Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. 

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 135,3 miljoonaa euroa. Yrityksessä    
työskentelee tällä hetkellä noin 1 700 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.             


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)        |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 18 556 | 30 300 | 73 915 | 101 540 | 135 345 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   219 |   56 |   543 |   170 |   947 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut  |  -374 | -2 848 | -5 486 | -8 112 | -11 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut      | -15 899 | -19 948 | -60 367 | -66 407 | -88 632 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 778 | -5 058 | -12 232 | -16 176 | -20 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot          |  -396 |  -432 | -1 227 | -1 285 |  -1 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | -1 674 |  2 071 | -4 854 |  9 730 |  13 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   42 |   33 |   219 |   68 |   170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |  -124 |  -231 |  -581 |  -650 |  -1 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön   |   -36 |    0 |   -86 |    0 |    0 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    | -1 791 |  1 873 | -5 301 |  9 148 |  12 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |   568 |  -520 |  1 491 | -2 447 |  -3 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     | -1 223 |  1 353 | -3 810 |  6 701 |  9 005 |
| jatkuvista        |     |     |     |     |     |
| liiketoiminnoista     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | -8 524 |   51 | -10 485 |   57 |   -990 |
| lopetetuista toiminnoista |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     | -9 747 |  1 404 | -14 295 |  6 759 |  8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät:                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |   919 | -1 198 |  1 209 | -1 304 |  -4 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan  |   919 | -1 198 |  1 209 | -1 304 |  -4 365 |
| tuloksen erät verojen   |     |     |     |     |     |
| jälkeen          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  | -8 828 |   206 | -13 086 |  5 455 |  3 650 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | -9 750 |  1 397 | -14 317 |  6 751 |  7 997 |
| kuuluva voitto      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva   |    3 |    8 |   22 |    8 |    18 |
| voitto          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | -9 747 |  1 404 | -14 295 |  6 759 |  8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan     |                         |
| tuloksen jakautuminen   |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | -8 831 |   198 | -13 108 |  5 448 |  3 632 |
| kuuluva voitto      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva   |    3 |    8 |   22 |    8 |    18 |
| voitto          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | -8 828 |   206 | -13 086 |  5 455 |  3 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |                         |
| osakkeenomistajille    |                         |
| tilikauden tuloksesta   |                         |
| laskettu osakekohtainen  |                         |
| tulos           |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton       |  -0,06 |  0,07 |  -0,19 |  0,33 |   0,45 |
| osakekohtainen tulos, EUR |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  -0,06 |  0,07 |  -0,19 |  0,33 |   0,45 |
| oikaistu osakekohtainen  |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton       |  -0,43 |  0,00 |  -0,53 |  0,00 |  -0,05 |
| osakekohtainen tulos, EUR |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  -0,43 |  0,00 |  -0,53 |  0,00 |  -0,05 |
| oikaistu osakekohtainen  |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)            | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |   1 681 |    2 521 |    2 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |   28 106 |   35 657 |    33 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |   1 182 |    1 568 |    1 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä     |     0 |     17 |      17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |    667 |     412 |     411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset    |     3 |     787 |     551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |   1 922 |     33 |     191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   33 562 |   40 996 |    38 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   24 919 |   39 343 |    37 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |    759 |     833 |    1 338 |
| perustuvat verosaamiset      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   2 062 |    3 370 |    1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   27 740 |   43 546 |    40 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           |   61 301 |   84 542 |    78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |                     |
| pääoma               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |   5 000 |    5 000 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   6 701 |    6 701 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |   2 593 |    2 474 |    2 474 |
| rahasto              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |   -1 904 |   -1 265 |    -2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |   -2 569 |   -2 127 |    -5 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |   18 203 |   11 962 |    11 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |  -14 317 |    6 751 |    7 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |   13 707 |   29 497 |    26 921 |
| pääoma, yhteensä          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |    107 |     77 |      79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   13 814 |   29 574 |    27 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |    933 |    1 543 |    1 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   9 388 |    8 684 |    9 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |   10 321 |   10 227 |    11 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   14 603 |   14 721 |    6 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen   |   18 342 |   28 314 |    33 425 |
| koroton vieras pääoma       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |   3 948 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |    273 |    1 704 |     303 |
| perustuvat verovelat        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   37 166 |   44 740 |    40 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   47 487 |   54 968 |    51 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    |   61 301 |   84 542 |    78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut           |  99 273 | 116 739 | 158 729 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut   |   446 |   123 |   245 |
| maksut                   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista       | 104 251 | 110 752 | 143 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä |  -4 532 |  6 110 |  15 113 |
| ja veroja                  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista       |   472 |   710 |  1 131 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta        |   102 |   103 |   228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot          |   -66 |  2 880 |  5 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )       |  -4 837 |  2 624 |  9 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |    98 |  1 273 |  1 774 |
| hyödykkeisiin                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat             |   840 |  7 582 |  7 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  |   257 |    37 |    60 |
| luovutustulot                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten lisäys            |   993 |    0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista     |    0 |    31 |    47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )        |  -1 674 |  -8 788 |  -9 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien jälkeen (A +B)   |  -6 510 |  -6 164 |   -94 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen        |    44 |  1 816 |  2 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot       |  8 009 |  12 125 |  3 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       |  2 492 |    22 |  2 544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   |  2 266 |  3 681 |  4 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako     |  1 574 |  4 225 |  4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )         |  6 618 |  2 425 |  -4 774 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)          |   107 |  -3 740 |  -4 868 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa           |  1 879 |  7 243 |  7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |    76 |   -133 |   -496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |  2 062 |  3 370 |  1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Yhteensä                                   
H) Vähemmistöosuus                               
I) Oma pääoma yhteensä	                             


--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 601 |  -962 |  -823 | 16 187 | 28 704 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -4 225 | -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    | -2 523 |    |     | -2 523 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |  -127 | 1 401 |    |     |  1 274 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |   59 |    |     |   59 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    |    | -4 365 |  7 997 |  3 632 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 |
| 31.12.2008 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 28 704 |  597 | 29 301 |                   |
| 1.1.2008  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -4 225 |    | -4 225 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | -2 523 |    | -2 523 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | 1 274 |    | 1 274 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| luovutus  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   59 |    |   59 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |   0 |  -536 |  -536 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 3 632 |   18 | 3 650 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 31.12.2008 |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -1 574 | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |   -44 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |  119 |  165 |    |  -183 |   101 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    | 1 410 |     |  1 410 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | 1 209 | -14 317 | -13 108 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 593 | -1 904 | -2 569 |  3 886 | 13 707 |
| 30.9.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 1.1.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |  101 |    |  101 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | 1 410 |   5 | 1 415 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |  -13 |   22 |  -13 |                   |
| laaja tulos |  108 |    |  086 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 13 707 |  107 | 13 814 |                   |
| 30.9.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 601 |  -962 |  -823 | 16 187 | 28 704 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -4 225 | -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    | -1 816 |    |     | -1 816 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |  -127 | 1 401 |    |     |  1 274 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |  112 |    |     |   112 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | -1 304 |  6 751 |  5 448 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -1 265 | -2 127 | 18 713 | 29 497 |
| 30.9.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 28 704 |  597 | 29 301 |                   |
| 1.1.2008  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -4 225 |    | -4 225 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | -1 816 |    | -1 816 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | 1 274 |    | 1 274 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| luovutus  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |  112 |    |  112 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |   0 |  -527 |  -527 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   | 5 448 |   8 | 5 455 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 29 497 |   77 | 29 574 |                   |
| 30.9.2008  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |   2009 |   2008 |   2008 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  73 915 |  101 540 |  135 345 |  -27,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  -4 854 |   9 730 |  13 749 |  -149,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %        |   -6,6 |    9,6 |   10,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |  -5 301 |   9 148 |  12 782 |  -157,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %    |   -7,2 |    9,0 |    9,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |  -24,9 |   30,4 |   32,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |  -15,5 |   26,9 |   31,7 |      |
| *)              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   22,6 |   35,2 |   34,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat    |  23 991 |  23 406 |  16 615 |   2,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |  158,7 |   67,7 |   54,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  61 301 |  84 542 |  78 880 |  -27,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |  1 168 |  10 952 |  12 082 |  -89,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |  -0,19 |   0,33 |   0,45 |  -158,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |  -0,19 |   0,33 |   0,45 |  -158,2 % |
| laimennusvaikutuksella    |     |      |      |      |
| oikaistu           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma,  |   0,70 |   1,48 |   1,37 |  -52,9 % |
| EUR             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |  1 698 |   1 761 |   1 779 |   -3,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  1 640 |   1 780 |   1 764 |   -7,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.10.2009 tämän
osavuosikatsauksen julkistettavaksi. 

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Muutettu standardi IAS 1 -
Tilinpäätöksen esittäminen on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman
muutoksia osoittavan laskelman esittämistapaa. 

Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2008. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta
http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus08/ ja laatimisperiaatteet
vuosikertomuksen 2008 sivuilta 28 - 33. 

Tuloverot                                    

Konsernin laajassa tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen    
verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden  
arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan  
osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 28,1 %.     

Riskit                                     

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. 

Etteplan-konsrnin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin
liiketoimintoihin. Liikearvonalentumiskirjaukseen ei katsauskaudella tehdyn
kirjauksen lisäksi ole tämän hetkisen testauksen perusteella aihetta. 

Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2008       
vuosikertomuksesta.