Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1.2009-31.12.2009

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.02.2010 8:00:00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009                     

Etteplan 2009: Uudelleenjärjestelyjen vuosi                   

Etteplan myi vuoden kolmannella neljänneksellä enemmistöosuuden Etteplan Tech  
AB:sta ja vuoden viimeisellä neljänneksellä enemmistöosuuden Italian      
liiketoiminnasta. Molempia käsitellään tilinpäätöksessä lopetettuina      
liiketoimintoina.                                

Katsauskausi loka-joulukuu 2009                         

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 25,6 (10-12/2008: 33,5)   
 miljoonaa euroa.                               
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,3 (4,0) miljoonaa euroa.      
- Etteplan laski liikkeelle 10 miljoonan euron hybridilainan.          

Katsauskausi tammi-joulukuu 2009                        

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 98,7 (1-12/2008: 134,2)   
 miljoonaa euroa.                               
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,1   
 (13,8) miljoonaa euroa.                            
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -3,6 (13,8) miljoonaa euroa.     
 Liikevoitto jatkuvista toiminnoista sisältää 3,7 miljoonaa euroa       
 liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja.                   
- Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista oli -11,1 (-1,0) miljoonaa  
 euroa.                                    
- Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 (9,2) miljoonaa euroa.            
- Rahavirta investointien jälkeen oli 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa.        
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,17 (0,45) euroa.     
- Hallituksen osinkoehdotus on 0,04 euroa osakkeelta.              

Avainlukuja* (1 000 euroa)                           

                10-12/2009  10-12/2008 1-12/2009 1-12/2008   

Liikevaihto            25 606    33 492   98 700  134 215   
Liikevoitto             1 262    4 035   -3 587  13 757   
Liikevoitto %             4,9     12,0    -3,6   10,2   
Tilikauden voitto           489    2 331   -3 287   9 045   
Tilikauden voitto %          1,9     7,0    -3,3    6,7   
Omavaraisuusaste %          38,5     34,2    38,5   34,2   
Nettovelkaantumisaste %       20,8     54,6    20,8   54,6   
Taseen loppusumma         61 704    78 880   61 704  78 880   
*) Jatkuvista toiminnoista                           

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen tilinpäätöstiedotteen      
yhteydessä:                                   

”Vuosi 2009 oli Etteplanille suurten muutosten vuosi. Liiketoimintaympäristömme 
oli poikkeuksellisen haastava. Kansainvälisen talouden voimakas heikkeneminen ja
rahoitusmarkkinoiden epävarmuus heikensivät asiakkaidemme tuotteiden kysyntää. 
Suunnittelupalveluiden kysyntä laski huomattavasti ja erityisen voimakas    
kysynnän lasku koettiin Ruotsin autoteollisuuden asiakkuuksissa. Päätimme    
vetäytyä Ruotsin autoteollisuuden perussuunnittelusta myymällä Etteplan Tech AB 
osakekannan enemmistön. Muut toimenpiteet suunnittelukapasiteetin sovittamiseksi
vallitsevaan markkinatilanteeseen sekä kustannusrakenteen keventämiseen     
käynnistettiin alkuvuonna 2009 ja niitä jatkettiin koko vuosi.  
       
Ruotsissa suoritettujen uudelleenjärjestelyiden kustannukset olivat merkittäviä,
mutta muut hankkeet kustannusten alentamiseksi sekä nettokäyttöpääoman     
pienentämiseksi onnistuivat. Yhtiömme koko vuoden rahavirta oli positiivinen ja 
investointien jälkeen jopa parempi kuin vuonna 2008. Olosuhteet huomioiden   
onnistuimme kassavirran hallinnassa erinomaisesti.               

Asiakkaamme jatkoivat suunnittelupalveluiden keskittämistä ja onnistuimme    
kasvattamaan markkinaosuuttamme useissa asiakkuuksissa. Etteplanin vahvuus on  
laaja palveluvalikoima ja toimitusmalli, jolla saavutetaan säästöjä teknisen  
suunnittelun ja tuoteinformaation ratkaisuissa. Jatkoimme            
tuotekehityspanostuksia palveluvalikoimamme kilpailukyvyn kehittämiseksi.    

Tarkensimme yhtiömme strategiaa loppusyksystä. Asiakkaidemme          
liiketoimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Kiristynyt kilpailu ja kysynnän  
painopisteen siirtyminen useilla toimialoilla Aasiaan on johtanut kiihtyvällä  
tahdilla asiakkaidemme uusiin päätöksiin tuotantorakenteiden ja toimintatapojen 
uusimisesta. Etteplanilla on uusia tuoteratkaisuja näihin muuttuneisiin     
tarpeisiin sekä tehokas tapa tuottaa teknistä suunnittelua ja tuoteinformaatiota
Aasiassa.                                    

Etteplanin parantuneet markkinaosuudet, uudet tuoteratkaisut sekä tehokkaampi  
palvelu- ja konsernirakenne ovat menestyksen lähteitä vuonna 2010.”       

Laatimisperiaate                                

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja     
konsernin vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja          
laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia  
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.               

KATSAUSKAUSI LOKA-JOULUKUU 2009                         

Liiketoimintakatsaus loka-joulukuu                       

Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä vakiintui    
katsauskaudella tavanomaista alhaisemmalle tasolle. Etteplanin         
asiakastoimialoista energia- ja voimansiirtoteollisuuden kysyntä jatkui hyvällä 
vakaalla tasolla muun muassa tuulivoimahankkeiden ansiosta. Muilla       
asiakastoimialoilla kysyntä jatkui alhaisella tasolla. Investointihankkeita   
lykättiin edelleen ja asiakkaiden epävarmat näkymät heijastuivat        
suunnittelutoimeksiantojen määrään.                       

Etteplan jatkoi katsauskaudella konsernirakenteen uudistusta. Italian      
liiketoiminnan osake-enemmistö myytiin toimivalle johdolle. Yhtiössä      
työskentelee 16 työntekijää. Etteplan jatkaa yhtiön vähemmistöosakkaana 19,0 % 
omistusosuudella.                                

Etteplan Oyj laski marraskuussa liikkeeseen 10 miljoonan euron suuruisen    
hybridilainan (oman pääomanehtoinen joukkovelkakirjalaina). Lainan kuponkikorko 
on 9,50 % vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa
se takaisin kahden vuoden kuluttua. Laina myytiin rajoitetulle joukolle     
sijoittajia. Lainalla vahvistettiin yhtiön pääomarakennetta ja järjestely    
mahdollistaa yhtiön toiminnan laajentamisen muun muassa yritysostoin.      

Etteplan Oyj julkisti katsauskaudella päivitetyn strategiansa. Päivitetyn    
vuosille 2010-2012 laaditun strategian tuloksena Etteplan uusi toiminta- ja   
palveluperiaatteitaan.                             

Yhtiö pyrkii parantamaan päivitetyn strategiansa avulla nykyistä vahvaa     
markkina-asemaansa. Vahvan pohjan kasvulle luovat nykyiset Etteplanin hyvät   
asiakkuudet.                                  

Etteplan palvelee asiakkaitaan tuottamalla teknisen suunnittelun ja       
tuoteinformaation ratkaisuja asiakkaiden tuotteiden elinkaaren kaikkiin     
vaiheisiin. Päivitetyssä strategiassa Etteplanin palvelutarjonta on jaettu   
kahdeksi palvelukokonaisuudeksi, operointipalvelut ja asiantuntijapalvelut.   

Osana strategiaprosessiaan Etteplan julkisti katsauskaudella uuden       
liiketoimintarakenteensa. Muutoksen tavoitteena on parantaa organisaation    
tehokkuutta ja yksinkertaistaa rakennetta. Uusi organisaatio astui voimaan   
1.1.2010. Etteplan-konsernin johtoryhmän muodostavat 1.1.2010 alkaen      
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, liiketoiminnan kehitysjohtaja Pia Björk,   
liiketoimintajohtaja Etteplan Technology Niclas Gräns, talousjohtaja Per-Anders 
Gådin, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Outi-Maria Liedes ja liiketoimintajohtaja
Etteplan Engineering Juha Näkki.                        

Katsauskaudella henkilöstövähennykset jatkuivat Ruotsissa ja ne koskivat 30   
työntekijää.                                  

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa                     

Etteplanin loka-joulukuun 2009 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 25,6   
(10-12/2008: 33,5) miljoonaa euroa.                       

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,3 (10-12/2008: 4,0) miljoonaa euroa. 


KATSAUSKAUSI TAMMI-JOULUKUU 2009                        

Liiketoimintakatsaus tammi-joulukuu                       

Etteplanin asiakkaiden heikentyneet tilauskannat heijastuivat          
suunnittelupalveluiden kysyntään koko vuoden ajan. Kysyntä heikkeni nopeasti  
ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ja vakiintui kolmannella vuosineljänneksellä 
noin neljänneksen edellistä vuotta alhaisemmalle tasolle, jolla se säilyi    
loppuvuoden ajan. Kysynnän lasku käynnistyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla  
metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysynnän       
heikkenemisellä ja laajeni katsauskaudella kattamaan Etteplanin useimmat    
asiakastoimialat. Poikkeuksena oli energia- ja voimansiirtosektori, jossa    
suunnittelupalveluiden kysyntä jatkui vakaalla tasolla koko katsauskauden ajan. 

Etteplan solmi katsauskaudella tasaisesti puitesopimuksia sekä nykyisten että  
uusien asiakkaiden kanssa. Etteplanin asiakkaat jatkoivat suunnittelupalveluiden
keskittämistä ja tämä näkyi Etteplanissa parantuneina markkinaosuuksina.    

Katsauskaudella Etteplan uusi konsernirakennettaan ja toimintatapojaan sekä   
sopeutti toimintaansa vastaamaan alentunutta kysyntätilannetta.         

Konsernirakenteen uusiminen koski pääasiassa Ruotsin liiketoimintoja. Etteplan 
myi enemmistöosuuden ruotsalaisesta tytäryhtiöstä Etteplan Tech AB:sta ja    
omistaa kaupan jälkeen 19,9 % yhtiöstä. Kaupan mukana Etteplan vetäytyi     
autoteollisuuden perussuunnittelusta.                      

Toimintatapojen uusimiseen kuului kustannustehokkaan teknisen suunnittelun ja  
tuoteinformaation toimitusmallien kehittäminen. Etteplan sai vuoden aikana   
useita uusia toimeksiantoja, joissa työ toteutetaan Kiinan yksiköissä.     
Toimitusmallit tarjoavat asiakkaille merkittäviä teknisen suunnittelun ja    
tuoteinformaation kustannussäästöjä.                      

Henkilöstövähennysten määrä kasvoi nopeasti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 
ja oli noin 250 työntekijää Suomessa ja noin 100 työntekijää Ruotsissa     
jatkuvissa toiminnoissa. Suomessa vähennykset toteutettiin pääosin lomautuksina 
ja Ruotsissa irtisanomisina. Henkilöstövähennysten määrässä ei tapahtunut    
merkittäviä muutoksia vuoden jälkipuoliskolla.                 

Liikevaihto                                   

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 98,7 (1-12/2008: 
134,2) miljoonaa euroa.                             

Tulos                                      

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,1    
(1-12/2008: 13,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -3,6 
(13,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista sisältää 3,7    
miljoonaa euroa liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja.            

Tilivuoden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -4,3 (1-12/2008:   
12,8) miljoonaa euroa. Verojen määrä oli -1,0 (3,8) miljoonaa euroa.      
Tuloslaskelman verot ovat 23,5 (29,2) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.   

Tilivuoden voitto jatkuvista toiminnoista oli -3,3 (1-12/2008: 9,0) miljoonaa  
euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,17 (0,45) euroa. Osakekohtainen oma pääoma  
oli 1,20 (1,37) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli -8,6 (31,8) %.       

Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista oli -11,1 (1-12/2008: -1,0)  
miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 7,1 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus, joka
ei vaikuta kassavirtaan.                            

Tilikauden voitto oli -14,4 (8,0) miljoonaa euroa.               

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 31.12.2009 oli 61,7 (31.12.2008: 78,9) miljoonaa euroa.    
Liikearvo taseessa oli 31,2 (31.12.2008: 33,2) miljoonaa euroa. Liikearvoon   
sisältyy vuonna 2008 ostettujen yritysten 3,7 miljoonan euron arvioitu     
lisäkauppahinta. Konsernin rahavarat olivat 6,7 (31.12.2008: 1,9) miljoonaa   
euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 11,6 (31.12.2008: 16,6)  
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,5 (31.12.2008: 34,2) %. Liiketoiminnan 
rahavirta ennen investointeja ja rahoituseriä oli positiivinen 2,1 (1-12/2008: 
9,2) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 0,1 (1-12/2008: -0,1) 
miljoonaa euroa.                                

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 4,8 (1-12/2008: 12,1) miljoonaa euroa.   
Investoinnit koostuivat pääasiassa vuonna 2008 ostettujen yritysten       
lisäkauppahinnasta, joka maksetaan vuosina 2010 ja 2011.            

Henkilöstö                                   

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 765 (1-12/2008: 1 763) 
henkilöä ja vuoden lopussa 1 544 (31.12.2008: 1 749) henkilöä. Konsernin    
palveluksessa ulkomailla toimi 571 (31.12.2008: 676) henkilöä kauden lopussa.  

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin       
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on  
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän     
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008 ja 39 henkilöä vuonna 2009.     
Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 720 000  
Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.                         

Etteplan Oyj:n hallitus on 11.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt luovuttaa 
omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008 hallitukselle antaman    
valtuutuksen perusteella. Valtuutus on voimassa 28.3.2011 asti.         

Hallituksen päätöksen mukaisesti Etteplan Oyj on 30.4.2009 luovuttanut 41 177  
kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta avainhenkilöiden osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmään kuuluville 36 työntekijälle ansaintajakson 2008     
palkkiona. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,89    
euroa, joka oli Etteplan Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu     
keskikurssi 30.4.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli        
kokonaisuudessaan 119 001,53 euroa. Lisäksi järjestelmästä maksettiin rahaosuus 
ja varainsiirtovero, jotka olivat yhteensä 180 723,97 euroa. Vuonna 2008    
ansaitut palkkiot maksettiin 30.4.2009. Luovutettuja osakkeita on palautunut  
yhtiölle takaisin 890 kappaletta.                        

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen     
perusteella Etteplan Oyj:n hallitus on 10.2.2010 pidetyssä kokouksessa     
päättänyt, että omia osakkeita ei luovuteta ansaintajaksolta 2009.       

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi    
riskeistä on Etteplanin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.             

Ulkoiset riskit                                 

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset 
asiakkaiden tilauskannoissa aiheuttivat edelleen merkittävän riskin.      
Asiakkaisiin liittyvät riskit ovat edelleen kasvanut riski Etteplanin      
liiketoiminnalle.                                

Sisäiset riskit                                 

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin     
tehtyihin arvioihin verrattuna.                         

Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty tarkemmin tilinpäätöstiedotteen
liitetiedoissa.                                 

Liikearvonalentumiskirjaukseen ei katsauskaudella tehdyn kirjauksen lisäksi ole 
tämänhetkisen testauksen perusteella aihetta.                  

Yhtiökokous                                

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2009 Lahdessa. 
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi   
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti  
Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Robert    
Ingman. Järjestäytymiskokouksessaan 26.3.2009 hallitus valitsi Heikki      
Hornborgin puheenjohtajaksi ja Tapani Mönkkösen varapuheenjohtajaksi.      

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan.                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta    
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita 
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi  
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli      
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden     
hankinnasta.                                  

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008     
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 573 586,30   
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätettiin vapaaseen omaan pääomaan.     
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2009. Osinko maksettiin 7.4.2009.     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta  
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1 376 888,00 euroa.    
Valtuutus oli voimassa 31.12.2009 saakka. Etteplan Oyj:n hallitus päätti    
kokouksessaan 28.10.2009, että lisäosinkoa ei makseta vuonna 2009.       

Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta              

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja -palvelut
-sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.                      

Yhtiön osakepääoma 31.12.2009 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Katsauskaudella ei tapahtunut muutoksia osakepääomassa. Yhtiöllä on 
yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön  
varoihin.                                    

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 604 232 kpl yhteensä  
7,6 miljoonan euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 2,58 euroa, ylin kurssi  
3,40 euroa, keskikurssi 2,94 euroa ja päätöskurssi 2,77 euroa. Koko osakekannan 
markkina-arvo 31.12.2009 oli 54,6 miljoonaa euroa ja osakkeenomistajien määrä  
1 907.                                     

Yhtiön hallussa 31.12.2009 oli 469 298 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on   
hankkinut tammi-joulukuussa 2009 omia osakkeita 10 409 kappaletta. Yhtiö on   
luovuttanut 40 287 kappaletta omia osakkeita tammi-joulukuussa 2009.      

Liputukset                                   

Myytyjen termiinien erääntymisen johdosta Evli Pankki Oyj:n osuus Etteplan Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 18.12.2009 5 %.              

Oy Fincorp Ab:n termiinisopimukset erääntyivät 18.12.2009. Yhtiön omistusosuus 
Etteplan Oyj:sta ylittää 10 %.                         

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat                 

Peter Jahn (45) nimitettiin Etteplan-konsernin liiketoimintajohtajaksi, (Vice  
President, Enterprise Solutions) 8.2.2010 alkaen. Jahn on Etteplan Oyj:n    
johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Matti Hyytiäiselle.        

Peter Jahn siirtyi Etteplaniin Intertek Group Plc:n Commercial & Electrical   
-divisioonan Euroopan myyntijohtajan tehtävistä. Jahn vastasi tässä tehtävässä 
koko Intertek-konsernin avainasiakkuuksista Euroopassa pääkonttoriaan      
pitävien asiakkaiden osalta. Jahnilla on syvällinen tuotekehitys- ja      
suunnitteluprosessien tuntemus eri toimialoilta, kuten konepajateollisuudesta, 
kulutuselektroniikasta, lääketeollisuuden laitevalmistajista ja         
telekommunikaatiosta.                              

Uusi Enterprise Solutions -yksikkö keskittyy Etteplanin globaaleihin      
avainasiakkaisiin tavoitteenaan parantaa asiakkaiden toiminnan kilpailukykyä  
tarjoamalla kokonaisvaltaisia kansainväliseen liiketoimintaympäristöön     
soveltuvia teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation asiantuntija- ja     
operointipalveluratkaisuja.                           

Näkymät 2010                                  

Etteplanin asiakkaiden investointiprojektien ja tuotekehitysprojektien     
aloitukset sekä muutokset tilauskannoissa heijastuvat nopeasti teknisen     
suunnittelun ja tuoteinformaation palvelujen kysyntään sekä Etteplanin     
liikevaihdon kehitykseen.                            

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2009   
tehdyt uudelleenjärjestelyt parantavat yhtiön kannattavuutta ja liikevoiton   
arvioidaan olevan positiivinen. Liikevaihto- ja liikevoittoarviot perustuvat  
Etteplanin tämänhetkisiin markkinanäkymiin. Arviossa ei ole huomioitu      
mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2010.                     

Hallituksen voitonjakoehdotus 2009                       

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2009 mukaan 9 331 
564,08 euroa.                                  

Hallitus ehdottaa 24.3.2010 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,04 
euroa osaketta kohti, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin.   
Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön      
maksukykyä. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on  
29.3.2010 ja osingon maksupäivä 7.4.2010.                    

Taloustiedottaminen vuonna 2010                         

Etteplan Oyj:n osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:           

Ensimmäinen neljännes 3 kk     torstaina 6.5.2010             
Toinen neljännes 6 kk        torstaina 12.8.2010             
Kolmas neljännes 9 kk        keskiviikkona 10.11.2010          

Yhtiökokous 2010                                

Etteplan Oyj:n vuoden 2010 yhtiökokous järjestetään 24.3.2010 Vantaalla klo   
13.00 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä tiedotteena.       


Hollolassa 11.2.2010                              

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.     

LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin laaja tuloslaskelma                         
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,     
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä.         


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.       


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)          |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   2009 |   2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |  25 606 |  33 492 |  98 700 |  134 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |   -171 |    777 |    392 |    947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut    |  -2 614 |  -3 198 |  -8 077 |  -11 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        | -16 121 |  -21 988 |  -75 851 |  -87 745 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  -5 051 |  -4 592 |  -17 155 |  -20 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot            |   -387 |   -457 |  -1 596 |  -1 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  1 262 |   4 035 |  -3 587 |  13 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |   122 |    102 |    341 |    169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |   -354 |   -481 |   -925 |  -1 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön     |   -48 |     0 |   -134 |     0 |
| tuloksesta          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |   981 |   3 656 |  -4 304 |  12 797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |   -492 |  -1 325 |   1 017 |  -3 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto jatkuvista |   489 |   2 331 |  -3 287 |   9 045 |
| liiketoiminnoista       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio   |   -549 |  -1 075 |  -11 067 |  -1 030 |
| lopetetuista toiminnoista   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |   -59 |   1 256 |  -14 354 |   8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |    36 |  -3 061 |   1 245 |  -4 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan    |    36 |  -3 061 |   1 245 |  -4 365 |
| tuloksen erät verojen jälkeen |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos    |   -24 |  -1 805 |  -13 109 |   3 650 |
| yhteensä           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva |   -86 |   1 246 |  -14 403 |   7 997 |
| voitto            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto |    27 |    10 |    49 |    18 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   -59 |   1 256 |  -14 354 |   8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen  |                       |
| jakautuminen         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva |   -57 |  -1 815 |  -13 164 |   3 632 |
| voitto            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto |    33 |    10 |    55 |    18 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   -24 |  -1 805 |  -13 109 |   3 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille |                       |
| tilikauden tuloksesta     |                       |
| laskettu osakekohtainen tulos |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen |   0,02 |   0,12 |   -0,17 |   0,45 |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |   0,02 |   0,12 |   -0,17 |   0,45 |
| oikaistu osakekohtainen    |     |      |      |      |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen |  -0,03 |   -0,05 |   -0,56 |   -0,05 |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |  -0,03 |   -0,05 |   -0,56 |   -0,05 |
| oikaistu osakekohtainen    |     |      |      |      |
| tulos, EUR          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 | 31.12.2009  |  31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet           |     1 458 |     2 485 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |    31 184 |     33 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |     1 042 |     1 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä          |       0 |       17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |      691 |      411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset         |       3 |      551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |      950 |      191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |    35 329 |     38 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |    18 645 |     37 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat |     1 079 |     1 338 |
| verosaamiset                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     6 650 |     1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |    26 375 |     40 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ               |    61 704 |     78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |     5 000 |     5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |     6 701 |     6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   |     2 590 |     2 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet                |    -1 949 |     -2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |    -2 534 |     -5 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |    10 000 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |    18 148 |     11 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |    -14 403 |     7 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma,  |    23 554 |     26 921 |
| yhteensä                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |      135 |       79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |    23 689 |     27 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |      150 |     1 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                |     7 626 |     9 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |     7 776 |     11 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                |     3 959 |     6 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |    24 401 |     33 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |     1 435 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat |      445 |      303 |
| verovelat                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |    30 239 |     40 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    38 016 |     51 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        |    61 704 |     78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                    |   1-12/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkailta saadut maksut             |  129 302 |   158 974 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista          |  -126 232 |  -143 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja  |   3 070 |   15 113 |
| veroja                      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan  |    -632 |   -1 131 |
| rahoituskuluista                 |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta           |    197 |     228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot             |    -557 |   -5 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )          |   2 078 |    9 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin     |    -139 |   -1 774 |
| hyödykkeisiin                   |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit                 |     93 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat                |    -966 |   -7 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden     |     30 |     60 |
| luovutustulot                   |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten lisäys               |    -977 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista        |     3 |     47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )           |   -1 956 |   -9 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien jälkeen (A +B)      |    122 |     -94 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen           |    -44 |   -2 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot          |     0 |    3 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut      |   -3 251 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot          |   2 528 |    2 544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan nosto                |   10 000 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut      |   -3 112 |   -4 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako        |   -1 574 |   -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )            |   4 547 |   -4 774 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)             |   4 669 |   -4 868 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa              |   1 879 |    7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus        |    102 |    -496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa             |   6 650 |    1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Muut rahastot                                
G) Kertyneet voittovarat                            
H) Yhteensä                                   
I) Vähemmistöosuus                               
J) Oma pääoma yhteensä                             


--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 601 |  -962 |  -823 |    0 | 16 187 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     | -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    | -2 523 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |  -127 | 1 401 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |   59 |    |     |     |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |     |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    |    | -4 365 |     |  7 997 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 |    0 | 19 959 |
| 31.12.2008 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 28 704 |  597 | 29 301 |                   |
| 1.1.2008  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -4 225 |    | -4 225 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | -2 523 |    | -2 523 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | 1 274 |    | 1 274 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| luovutus  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   59 |    |   59 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |   0 |  -536 |  -536 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 3 632 |   18 | 3 650 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 31.12.2008 |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 |    0 | 19 959 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |  116 |  120 |    |     |  -179 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain |    |    |    |    |    | 10 000 |   -59 |
| a      |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |    |    |    |    |    |     |     |
| muutos   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    | 1 410 |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | 1 245 |     | -14 403 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 590 | -1 949 | -2 534 | 10 000 |  3 745 |
| 31.12.2009 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 1.1.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   57 |    |   57 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain | 9 941 |    | 9 941 |                   |
| a      |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |   0 |   6 |   6 |    |    |     |     |
| muutos   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | 1 410 |    | 1 410 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |  -13 |   49 |  -13 |                   |
| laaja tulos |  159 |    |  109 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 554 |  135 | 23 689 |                   |
| 31.12.2009 |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yrityksen perustiedot                              

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 10.2.2010 tämän       
tilinpäätöstiedotteen julkistettavaksi.                     

Laatimisperiaatteet                               

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja     
konsernin vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja          
laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia  
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Muutettu standardi IAS 1 -  
Tilinpäätöksen esittäminen on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia
osoittavan laskelman esittämistapaa.                      

Tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki         
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten   
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin          
vuositilinpäätöksessä 2008. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta         
http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus08/ ja laatimisperiaatteet     
vuosikertomuksen 2008 sivuilta 28 - 33. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät  
vuosikertomuksen 2008 sivulta 52.                        

Arvioiden käyttö                                

Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden 
lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat  
johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä.               


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT           |    1-12/ |    1-12/ |  Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           |    2009 |     2008 |   vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |   98 700 |   134 215 |   -26,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |   -3 587 |    13 757 |   -126,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %          |    -3,6 |     10,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja       |   -4 304 |    12 797 |   -133,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %      |    -4,4 |     9,5 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |    -13,0 |     32,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % *) |    -8,6 |     31,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |    38,5 |     34,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat      |   11 585 |    16 615 |   -30,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%     |    20,8 |     54,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma        |   61 704 |    78 880 |   -21,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |    4 763 |    12 082 |   -60,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR         |    -0,17 |     0,45 |   -137,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR         |    -0,17 |     0,45 |   -137,5 % |
| laimennusvaikutuksella oikaistu |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR  |    1,20 |     1,37 |   -12,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    1 765 |    1 763 |    0,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    1 544 |    1 749 |   -11,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


Lopetetut liiketoiminnot                            

Lopetettuina liiketoimintoina on käsitelty pääasiassa autoteollisuudelle    
suunnittelupalveluita tuottavan Etteplan Tech AB:n enemmistöosuuden myynti   
Ruotsissa sekä Italian liiketoiminnan enemmistöosuuden myynti.         


--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnot                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                  |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot                     |    15 322 |    26 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                     |   -18 724 |   -28 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja               |    -3 401 |    -1 652 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     |     442 |     622 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen             |    -2 960 |    -1 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustappio ennen veroja          |    -8 234 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     |     127 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustappio verojen jälkeen         |    -8 107 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tappio lopetetuista toiminnoista yhteensä   |   -11 067 |    -1 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |    -2 484 |     -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |    1 275 |     -119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |    1 080 |     -559 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |     -129 |     -795 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen liiketoimintojen vaikutus     |               |
| konsernin taloudelliseen asemaan        |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet             |      74 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet          |    7 155 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                    |    3 751 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   |     -131 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                 |    10 849 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                 |     233 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat            |    3 282 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                 |    3 515 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)   |   Q1/2009 |   Q2/2009 |   Q3/2009 |   Q4/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |    29 510 |    25 256 |    18 328 |    25 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |    1 183 |    -4 367 |    -1 664 |    1 262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  |     4,0 |    -17,3 |     -9,1 |     4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | Aineelliset | Liikearvo | Muut     |
|                 | hyödykkeet  |      | aineettomat  |
|                 |       |      | hyödykkeet  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2009      |    13 173 |   33 207 |     5 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     234 |   1 440 |       8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |    -1 162 |   -7 162 |     -331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |     332 |   3 699 |      59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |    -1 322 |     0 |      -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2009     |    11 255 |   31 184 |     5 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja       |   -10 688 |     0 |    -4 280 |
| arvonalentumiset 1.1.2009    |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     -209 |     0 |      -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |    1 088 |      |      307 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten kertyneet poistot  |    1 137 |      |       7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |    -1 124 |     0 |     -558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 31.12.2009   |    -9 796 |     0 |    -4 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 31.12.2009    |    1 458 |   31 184 |     1 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008      |    11 334 |   29 426 |     5 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     -447 |   -3 020 |      -83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |     634 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |    1 701 |   6 801 |      701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |     -49 |     0 |      -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2008     |    13 173 |   33 207 |     5 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja       |    -9 383 |     0 |    -3 770 |
| arvonalentumiset 1.1.2008    |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     441 |     0 |      37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysjärjestelyt        |     -409 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |    -1 338 |     0 |     -547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 31.12.2008   |   -10 688 |     0 |    -4 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 31.12.2008    |    2 485 |   33 207 |     1 559 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |   31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 1.1.              |        0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten lisäykset:           |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takuuvaraus               |       187 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelyvaraus        |      1 198 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset              |       50 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten lisäykset yhteensä       |      1 435 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 31.12.2009           |      1 435 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)        |       31.12.2009 |       31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutanvaihtosopimus                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo         |           -6 |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo        |         1 317 |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo         |           1 |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo        |         4 500 |         5 786 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiosopimukset                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo         |          -141 |          -103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo        |         8 679 |         8 679 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet ja vastuusitoumukset                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet       |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut annetut vakuudet             |      55 |      427 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingsopimuksista maksettavat määrät    |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy alle vuoden kuluessa         |     983 |     1 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluttua         |    1 107 |     1 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaikki yhteensä                |    2 145 |     3 494 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus                      

Vuoden 2009 aikana yhtiö on hankkinut omia osakkeita 10 409 kappaletta ja    
luovuttanut 40 287 kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiö omisti omia     
osakkeitaan 469 298 kappaletta.                         
                                        
Osakkeet ja osakepääoma                             

Etteplan Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2009 oli 20 179 414 kappaletta (mukaan
lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) ja osakepääoma 5 000 000,00 euroa. 

Osingot                                     

Yhtiökokous päätti 26.3.2009 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa   
vuodelta 2008 0,08 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 573 586,30 euroa. Osinko   
maksettiin 7.4.2009.                              
                                        
Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta tilinpäätöksessä on 23,5 (29,2) %.       

Riskit                                     

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille.                 

Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2008       
vuosikertomuksesta.                               

Liikearvonalentumiskirjaukseen ei katsauskaudella tehdyn kirjauksen lisäksi ole 
tämänhetkisen testauksen perusteella aihetta.                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Suurimmat osakkeenomistajat                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi                     | Osakkeet, kpl | % osuus   |
|                        |        | osakkeista  |
|                        |        | ja äänistä  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mönkkönen Tapani               |   4 075 600 |    20,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingman Group Oy Ab              |   3 500 000 |    17,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Fincorp Ab                 |   2 147 474 |    10,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hornborg Heikki                |   1 143 220 |     5,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö     |    608 328 |     3,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland      |    501 699 |     2,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etteplan Oyj                 |    469 298 |     2,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond    |    417 180 |     2,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Klaus                  |    351 000 |     1,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj            |    346 412 |     1,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap     |    331 090 |     1,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hakakari Tapio/Webstor Oy           |    306 180 |     1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Aktia Capital         |    298 200 |     1,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska Handelsbanken AB (Publ),       |    277 628 |     1,38 |
| Filialverksamheten i Finland         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Aino                  |    256 896 |     1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kempe Anna                  |    249 343 |     1,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aiff Ulf                   |    220 546 |     1,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj                |    201 200 |     1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Kaius                  |    178 370 |     0,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimal      |    170 421 |     0,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat            |   4 129 329 |    20,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  20 179 414 |    100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------