Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YH­TIÖ­KO­KOUS­KUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YH­TIÖ­KO­KOUK­SELLE

Pörssitiedote – Julkaistu: 02.03.2010 14:00:00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE   

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään 24. maaliskuuta 2010 alkaen kello 13.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla,
osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden    
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.             

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                      

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta                       

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen           

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta                       

5. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja     
  toimintakertomuksen esittäminen                       

  - Toimitusjohtajan katsaus                          

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen                    

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009     
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat     
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan   
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen  
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun      
täsmäytyspäivä on 29.3.2010. Osinko maksetaan 7.4.2010.             

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle  

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan   
  palkkioista päättäminen                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan  
kuusi henkilöä. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän hallituksen jäsenten
palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 200
euroa kokoukselta. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän yhtiön
hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 300 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 2 600 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajan palkkion osalta
hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että   
yhtiökokous valitsisi Tapio Hakakarin, Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin ja  
Pertti Nupposen tehtäväänsä uudelleen, minkä lisäksi uusina jäseninä
hallitukseen valittaisiin Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat noin 45 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. 

Satu Rautavallan ja Teuvo Rintamäen henkilötiedot esitetään yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.etteplan.fi. 

12. Tilintarkastajan valitseminen                        

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö   
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika     
Kaarisalo.                                   

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
  muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä   
  omien osakkeiden luovuttamisesta                      

Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään   
4 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai  
muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia    
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden 
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.  

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata    
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten  
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista     
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää    
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.   
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, 
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely  
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu 
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai    
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan   
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen    
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.   

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien    
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla  
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien 
osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen 
suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien   
osakkeiden hankinnasta.                             

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille  
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen  
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken  
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden     
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita   
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai   
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös   
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                   

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.            

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman 
valtuutuksen. 

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                        

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen 9. pykälän kuulumaan seuraavalla tavalla: 

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                           

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,  
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”   

16. Kokouksen päättäminen                            

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                              

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen      
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Etteplan Oyj:n  
internet-sivuilla osoitteessa www.etteplan.fi. Etteplan Oyj:n tilinpäätös,   
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla     
internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä  
jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.  
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla  
viimeistään 7.4.2010 alkaen.                          

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                        

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                     

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
perjantaina 12.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n    
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon.             

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiölle 19.3.2010 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti 
osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Terveystie 18, 15860 Hollola,      
puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen        
registration@etteplan.com.                           

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan  
nimi. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään 
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien     
käsittelyn yhteydessä.                             

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.                                  
                                        
Asiamiehen käyttäminen                             

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty  
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa   
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                    

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on
toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.                                  

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                     

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon ja valtakirjojen antamista. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi  
yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 19.3.2010 kello 10.00.     

Muut ohjeet ja tiedot                              

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2010 yhteensä 20 179 414 osaketta 
ja ääntä.                                    


Hollolassa, 2.3.2010                              


Etteplan Oyj                                  

HALLITUS                                    


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.