Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Pörssitiedote – Julkaistu: 24.03.2010 14:45:00

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24. maaliskuuta 2010  
yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Heikki Hornborg ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Ståhlberg.  

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009  
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, 
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen        
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun      
täsmäytyspäivä on 29.3.2010. Osinko maksetaan 7.4.2010.             

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen     
jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen jäsenten  
palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 200
euroa kokoukselta, sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 300 euroa kuukaudessa
ja hallituksen puheenjohtajalle 2 600 euroa kuukaudessa.            

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja        
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg,  
Robert Ingman ja Pertti Nupponen sekä uusina jäseninä hallitukseen valittiin  
Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.                       

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin  
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia   
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.           

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata    
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten  
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista     
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää    
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.   
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, 
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely  
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu 
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai    
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan   
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen    
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.   

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen   
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön 
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000  
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin         
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus 
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.             

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille  
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen  
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken  
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa        
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden      
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti  
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta      
valtuutuksen voimassaoloaikana.                         

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden     
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita   
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai   
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös   
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                   

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.            

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9. pykälän kuulumaan seuraavalla  
tavalla:                                    

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                           

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,  
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”   


Hollolassa, 24.3.2010                              


Etteplan Oyj                                  

HALLITUS                                    


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on    
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.