Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1: KYSYNTÄ ELPYI HITAASTI

Pörssitiedote – Julkaistu: 06.05.2010 9:30:00

ETTEPLAN Q1: KYSYNTÄ ELPYI HITAASTI                       


Katsauskausi tammi-maaliskuu 2010                        

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 24,9 (1-3/2009: 29,5)    
 miljoonaa euroa.                               
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,1 (1,2) miljoonaa euroa.      
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 0,7 (0,8) miljoonaa euroa.   
- Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,0 (-0,7) miljoonaa euroa.  
- Liiketoiminnan rahavirta oli -2,7 (-6,6) miljoonaa euroa.           
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,03 (0,04) euroa.      
- Yhtiö pitää arvionsa vuoden 2010 näkymistä ennallaan.             

Avainlukuja* (1 000 euroa)                           

              1-3/2010  1-3/2009  1-12/2009          

Liikevaihto          24 853   29 510    98 700          
Liikevoitto          1 125    1 183    -3 587          
Liikevoitto, %          4,5     4,0     -3,6          
Tilikauden voitto        692     766    -3 287          
Tilikauden voitto, %       2,8     2,6     -3,3          
Omavaraisuusaste, %       39,8    32,1     38,5          
Nettovelkaantumisaste, %    31,3    84,1     20,8          
Taseen loppusumma       61 492   79 588    61 704          
*) jatkuvista toiminnoista                           

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Etteplan aloitti vuoden 2010 uudella organisaatiorakenteella, jonka mukaisesti 
toiminta on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: asiantuntijapalvelut, 
operointipalvelut ja valittuihin avainasiakkaisiin keskittyvä Enterprise    
solutions -alue. Uudessa organisaatiossa on panostettu tehokkaaseen myynnin   
organisointiin ja samalla vahvistettu myyntiorganisaatiota.           

Etteplanin palveluiden kysynnässä oli nähtävissä varovaista elpymistä vaikkakin 
meille keskeisten asiakkaiden saadut tilaukset kehittyivät epäyhtenäisesti.   
Tuottavuuden parantaminen on asiakkaillemme entistä tärkeämpää ja siksi uudet  
palveluratkaisumme ovat saaneet markkinoilla hyvän vastaanoton. Uuden      
myyntiorganisaatiomme ja uusien palveluratkaisujemme ansiosta tarjouskantamme  
parani.                                     

Vuonna 2009 toteuttamamme toiminnan sopeuttamistoimenpiteet vaikuttivat     
positiivisesti ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Katsauskauden liiketulos oli 
tyydyttävä kun huomioidaan vaativien tuotekehityshankkeiden vähäisyys      
erityisesti ilmailu- ja puolustusvälineasiakkuuksissa.”             

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2010                    

Suunnittelupalveluiden kysyntätilanne kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä
epätasaisesti eri maiden ja asiakastoimialojen välillä. Suunnittelupalveluiden 
kysyntä lähti Ruotsissa kasvuun vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Suomessa
kysynnän elpyminen oli hidasta suunnitteilla olevien hankkeiden aloituksen   
siirtyessä katsauskaudella edelleen. Tarjoustoiminta on vilkastunut vuoden 2009 
viimeiseen neljännekseen verrattuna myös Suomessa.               

Energia- ja voimansiirtoteollisuuden ja lääketeollisuuden laitevalmistajien   
keskuudessa suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla        
katsauskaudella. Autoteollisuuden asiakkaiden erikoisosaamista vaativien    
testaus- ja analyysipalveluiden kysyntä kehittyi suotuisasti. Kaivosteollisuuden
laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä parani selvästi        
katsauskaudella.                                

Metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä oli edelleen 
viime vuoden matalalla tasolla. Ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden     
kysynnässä oli suunnittelupalveluissa merkittävää vaihtelua. Keskimäärin    
suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi alhaisella tasolla.            

Etteplanin asiakkaat ovat jatkaneet panostuksiaan toiminnan ja tuotannon    
siirtoon Kiinaan. Tämä näkyi katsauskaudella yhtiön Kiinan yksiköissä muun   
muassa lokalisointi- ja teknologiansiirtoprojektien aloitusten kasvuna.     

Etteplan solmi katsauskaudella uusia puitesopimuksia lääketeollisuuden     
laitevalmistajien ja Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitoksen (FMV) kanssa. 

Lomautettujen työntekijöiden määrä oli katsauskaudella vuoden 2009 viimeisen  
neljänneksen tasolla, mikä oli noin 200 työntekijää Suomessa. Suomessa ja    
Ruotsissa ei tehty uusia henkilöstövähennyksiä katsauskaudella.         

Liikevaihto                                   

Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden ensimmäisellä       
neljänneksellä laski ja oli 24,9 (1-3/2009: 29,5) miljoonaa euroa.       

Tulos                                      

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista säilyi vertailukauden tasolla ja oli 1,1  
(1-3/2009: 1,2) miljoonaa euroa.                        

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 1,0 (1-3/2009: 1,0) 
miljoonaa euroa. Verojen määrä oli 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman  
verot ovat 29,7 (21,8) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.          

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista säilyi vertailukauden tasolla ja oli 
0,7 (1-3/2009: 0,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista      
toiminnoista oli 0,03 (0,04) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,23 (1,29)  
euroa. Sijoitetun pääoman tuotto parani ja oli 13,3 (10,7) %.          

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,0 (1-3/2009: -0,7) miljoonaa 
euroa.                                     

Tilikauden voitto oli 0,7 (1-3/2009: 0,1) miljoonaa euroa.           

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 31.3.2010 oli 61,5 (31.12.2009: 61,7) miljoonaa euroa.    
Liikearvo taseessa oli 32,3 (31.12.2009: 31,2) miljoonaa euroa. Liikearvon kasvu
johtui valuuttakurssien muutoksista. Konsernin rahavarat olivat 3,8 (31.12.2009:
6,7) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 11,5    
(31.12.2009: 11,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 39,8 (31.12.2009: 38,5)
%. Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen parani ja oli -2,8 (1-3/2009: 
-6,6) miljoonaa euroa. Rahavirta parani, mutta oli negatiivinen johtuen     
liiketoiminnan kausivaihtelusta ja katsauskaudella maksetuista veroista.    

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,4 (1-3/2009: 0,2) miljoonaa euroa.    

Henkilöstö                                   

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 509 (1-3/2009: 1 788)  
henkilöä ja kauden lopussa 1 500 (31.3.2009: 1 760) henkilöä. Kauden lopussa  
konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 541 (31.3.2009: 704) henkilöä.     

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin       
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on  
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän     
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008, 39 henkilöä vuonna 2009 ja 33   
henkilöä vuonna 2010. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä  
enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.              

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen     
perusteella Etteplan Oyj:n hallitus on 10.2.2010 pidetyssä kokouksessa     
päättänyt, että omia osakkeita ei luovuteta ansaintajaksolta 2009.       

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi    
riskeistä on Etteplanin vuoden 2009 vuosikertomuksessa.             

Ulkoiset riskit                                 

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset 
asiakkaiden liiketoiminnoissa aiheuttivat edelleen merkittävän riskin.     

Sisäiset riskit                                 

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin     
julkaistuihin arvioihin verrattuna.                       

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24. maaliskuuta 2010 yhtiön  
toimitiloissa Vantaalla. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen 
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki 
Hornborg, Robert Ingman ja Pertti Nupponen sekä uusina jäseninä hallitukseen  
valittiin Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.                  

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin  
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia   
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.           

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen    
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.   

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen   
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön 
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000  
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin         
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus 
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.             

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 9. pykälän ja uusi sisältö on seuraava:  

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                           

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,  
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”   

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009  
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, 
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen        
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun      
täsmäytyspäivä oli 29.3.2010. Osinko maksettiin 7.4.2010.            

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja     
-palvelut -sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.                 

Yhtiön osakepääoma 31.3.2010 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen   
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                       

Yhtiön hallussa oli 31.3.2010 470 634 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö ei    
hankkinut eikä luovuttanut katsauskauden aikana omia osakkeita.         

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat                 

Yhtiö uusii yhtiörakennettaan 1.4.2010 alkaen Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa  
liiketoiminta keskitetään Etteplan Design Center Oy:öön. Ruotsissa liiketoiminta
keskitetään neljään yhtiöön. Konsernihallinnon yksiköt jatkavat toimintaansa  
emoyhtiö Etteplan Oyj:ssä. Yhtiörakenteen muutos toteutetaan vuoden 2010 aikana 
vaiheittain. Suomessa yhtiön liiketoiminta on uuden yhtiörakenteen mukainen   
1.7.2010 mennessä ja Ruotsissa vuoden 2010 loppuun mennessä. Yhtiörakenteen   
muutoksella ei ole vaikutuksia talousraportoinnin sisältöön vuonna 2010.    
Yhtiörakenteen muutos vaikuttaa emoyhtiön taseeseen. Emoyhtiön tase esitetään  
yhtiön vuosikertomuksessa 2010.                         

Etteplan solmi huhtikuussa Plumettaz S.A:n kanssa laajan yhteistyösopimuksen,  
jonka mukaan Etteplanista tulee ensisijainen globaali suunnittelupalveluiden  
toimittaja Plumettazin tuotekehitys- ja toimitusprojekteissa. Lisäksi sopimus  
kattaa Plumettazin suunnittelutoimintojen ja -prosessien hallinnan kehittämisen.
Ensimmäiset työt uuden yhteistyösopimuksen puitteissa toteutettiin
ennätyksellisen nopeasti. Ensimmäinen lokalisointiprojekti Kiinassa on jo
valmis. Euroopassakin yhteistyö Etteplanin kanssa toimitusprojektien sekä
toimintojen kehittämisen osalta on jo alkanut. Etteplan toimittaa Plumettazille
suunnittelupalveluita Sveitsiin ja Kiinaan Etteplanin Suomen ja Kiinan
yksiköistä. 

Näkymät                                     

Etteplanin asiakkaiden investointiprojektien ja tuotekehitysprojektien     
aloitukset sekä muutokset tilauskannoissa heijastuvat nopeasti teknisen     
suunnittelun ja tuoteinformaation palvelujen kysyntään sekä Etteplanin     
liikevaihdon kehitykseen.                            

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2009   
tehdyt uudelleenjärjestelyt parantavat yhtiön kannattavuutta ja liikevoiton   
arvioidaan olevan positiivinen. Liikevaihto- ja liikevoittoarviot perustuvat  
Etteplanin tämänhetkisiin markkinanäkymiin. Arviossa ei ole huomioitu      
mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2010.                     

Taloustiedottaminen vuonna 2010                         

Etteplan Oyj:n osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:           

Toinen neljännes 6 kk        torstaina 12.8.2010             
Kolmas neljännes 9 kk        keskiviikkona 10.11.2010          


Hollolassa 6. toukokuuta 2010                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              


LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin laaja tuloslaskelma                         
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Tunnusluvut                                  
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on    
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.             
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           |    1-3/ |     1-3/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |    2010 |     2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |   24 853 |    29 510 |    98 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |     77 |     166 |     392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut     |   -1 879 |    -2 633 |    -8 077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut         |   -18 229 |   -21 063 |   -75 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    |   -3 336 |    -4 385 |   -17 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |    -361 |     -413 |    -1 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |    1 125 |    1 183 |    -3 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |     212 |     201 |     341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |    -201 |     -255 |     -925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta |    -150 |     -149 |     -134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja       |     986 |     980 |    -4 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            |    -293 |     -215 |    1 017 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto jatkuvista   |     692 |     766 |    -3 287 |
| liiketoiminnoista        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio     |     -36 |     -679 |   -11 067 |
| lopetetuista toiminnoista    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto        |     656 |      87 |   -14 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    1 077 |     -55 |    1 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan tuloksen |    1 077 |     -55 |    1 245 |
| erät verojen jälkeen       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos yhteensä |    1 734 |      31 |   -13 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |     647 |      81 |   -14 403 |
| voitto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto   |      9 |      6 |      49 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |     656 |      87 |   -14 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen    |                      |
| jakautuminen           |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |    1 717 |      25 |   -13 164 |
| voitto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto   |     17 |      6 |      55 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |    1 734 |      31 |   -13 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  |                      |
| tilikauden tuloksesta laskettu  |                      |
| osakekohtainen tulos       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen   |    0,03 |     0,04 |    -0,17 |
| tulos, EUR            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu |    0,03 |     0,04 |    -0,17 |
| osakekohtainen tulos, EUR    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen   |    0,00 |    -0,03 |    -0,56 |
| tulos, EUR            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu |    0,00 |    -0,03 |    -0,56 |
| osakekohtainen tulos, EUR    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)             | 31.3.2010 | 31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |   1 476 |   2 311 |    1 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |   32 315 |   33 055 |    31 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |    968 |   1 425 |    1 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä      |     0 |    286 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset    |    690 |    411 |     691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset     |     3 |    548 |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |    820 |    460 |     950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   36 271 |   38 497 |    35 329 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |   20 676 |   36 752 |    18 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon   |    702 |   2 088 |    1 079 |
| perustuvat verosaamiset       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |   3 843 |   2 251 |    6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   25 221 |   41 091 |    26 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           |   61 492 |   79 588 |    61 704 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |   5 000 |   5 000 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   6 701 |   6 701 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |   2 586 |   2 474 |    2 590 |
| rahasto               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet            |   -1 955 |   -2 019 |    -1 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |   -1 464 |   -5 243 |    -2 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot            |   10 000 |     0 |    10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        |   2 788 |   18 385 |    18 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |    647 |     81 |   -14 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |   24 304 |   25 379 |    23 554 |
| pääoma, yhteensä          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus          |    152 |     85 |     135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |   24 456 |   25 464 |    23 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |    156 |   1 440 |     150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat            |   6 864 |   11 869 |    7 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |   7 020 |   13 309 |    7 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat            |   4 634 |   11 801 |    3 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |   24 557 |   28 103 |    24 401 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |    810 |     0 |    1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon   |     15 |    910 |     445 |
| perustuvat verovelat        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   30 016 |   40 815 |    30 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   37 036 |   54 123 |    38 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    |   61 492 |   79 588 |    61 704 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   2010 |   2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkailta saadut maksut         |  23 600 |  34 667 |  129 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista      | -26 151 | -40 899 |  -126 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen      |  -2 551 |  -6 232 |   3 070 |
| rahoituseriä ja veroja          |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista      |   -42 |   -167 |    -632 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta       |    4 |    56 |    197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot         |   -93 |   -292 |    -557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )      |  -2 683 |  -6 635 |   2 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin |   -59 |   -24 |    -139 |
| hyödykkeisiin               |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit             |    0 |    0 |     93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat            |    0 |    0 |    -966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöhankinnat          |   -92 |    0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden |    25 |    31 |     30 |
| luovutustulot               |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten lisäys           |    0 |    0 |    -977 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista    |    1 |    0 |     3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )       |   -125 |    7 |   -1 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien jälkeen (A +B)  |  -2 808 |  -6 628 |    122 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen       |    0 |   -44 |    -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot      |   650 |  5 168 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  |    0 |    0 |   -3 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot      |    0 |  2 506 |   2 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan nosto            |    0 |    0 |   10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  |   -834 |   -622 |   -3 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako    |    0 |    0 |   -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )        |   -184 |  7 009 |   4 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)         |  -2 992 |   380 |   4 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa          |  6 650 |  1 879 |   1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus    |   184 |    -9 |    102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa         |  3 843 |  2 251 |   6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Muut rahastot                                
G) Kertyneet voittovarat                            
H) Yhteensä                                   
I) Vähemmistöosuus                               
J) Oma pääoma yhteensä                             


--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 |    0 | 19 959 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |  116 |  120 |    |     |  -179 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain |    |    |    |    |    | 10 000 |   -59 |
| a      |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |    |    |    |    |    |     |     |
| muutos   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    | 1 410 |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | 1 245 |     | -14 403 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 590 | -1 949 | -2 534 | 10 000 |  3 745 |
| 31.12.2009 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 1.1.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   57 |    |   57 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain | 9 941 |    | 9 941 |                   |
| a      |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |   0 |   6 |   6 |                   |
| muutos   |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | 1 410 |    | 1 410 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |  -13 |   49 |  -13 |                   |
| laaja tulos |  159 |    |  109 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 554 |  135 | 23 689 |                   |
| 31.12.2009 |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 590 | -1 949 | -2 534 | 10 000 |  3 745 |
| 1.1.2010  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     |  -788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |   -6 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |   -4 |    |    |     |    6 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain |    |    |    |    |    |     |  -174 |
| a      |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | 1 070 |     |   647 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 586 | -1 955 | -1 464 | 10 000 |  3 435 |
| 31.3.2010  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 554 |  135 | 23 689 |                   |
| 1.1.2010  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |  -788 |    |  -788 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   -6 |    |   -6 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   2 |    |   2 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain |  -174 |    |  -174 |                   |
| a      |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   | 1 717 |   17 | 1 734 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 24 304 |  152 | 24 456 |                   |
| 31.3.2010  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 |    0 | 19 959 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |   50 |    |     |     |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    |  -55 |     |   81 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 019 | -5 243 |    0 | 18 466 |
| 31.3.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 1.1.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   50 |    |   50 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |   26 |   6 |   32 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 25 379 |   85 | 25 464 |                   |
| 31.3.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |   2010 |   2009 |   2009 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  24 853 |  29 510 |  98 700 |  -15,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  1 125 |   1 183 |  -3 587 |   -4,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %        |   4,5 |    4,0 |   -3,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |   986 |    980 |  -4 304 |   0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %    |   4,0 |    3,3 |   -4,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |   11,5 |   11,7 |   -13,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |   13,3 |   10,7 |   -8,6 |      |
| *)              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   39,8 |   32,1 |   38,5 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat    |  11 498 |  23 670 |  11 585 |  -51,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |   31,3 |   84,1 |   20,8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  61 492 |  79 588 |  61 704 |  -22,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |   389 |    168 |   4 763 |  131,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |   0,03 |   0,04 |   -0,17 |  -25,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |   0,03 |   0,04 |   -0,17 |  -25,0 % |
| laimennusvaikutuksella    |     |      |      |      |
| oikaistu           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma,  |   1,23 |   1,29 |   1,20 |   -4,7 % |
| EUR             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |  1 509 |   1 788 |   1 765 |  -15,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  1 500 |   1 760 |   1 544 |  -14,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola.                             

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on    
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.             

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 5.5.2010 tämän       
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2009. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta         
http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus09/ ja laatimisperiaatteet     
vuosikertomuksen 2009 sivuilta 26 - 30. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät  
vuosikertomuksen 2009 sivulta 45.                        

Tuloverot                                    

Konsernin laajassa tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen    
verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden  
arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan  
osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 29,7 %.     

Riskit                                     

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille.                 

Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin         
liiketoimintoihin. Liikearvonalentumiskirjaukseen ei ole tämän hetkisen     
testauksen perusteella aihetta.                         

Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2009       
vuosikertomuksesta.