Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q3: ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI

Pörssitiedote – Julkaistu: 10.11.2010 8:00:00

ETTEPLAN Q3: Etteplanin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani        
                                        
Katsauskausi heinä-syyskuu 2010                         

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 26,2 % ja oli 23,1 (7- 
 9/2009: 18,3) miljoonaa euroa.                        
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,2 (-1,7) miljoonaa euroa.      
 Liikevoittoon sisältyy 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen erä.        
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 0,8 (-1,2) miljoonaa euroa.   
- Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli -0,3 (-8,5) miljoonaa euroa. 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (-0,4) miljoonaa euroa.           
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,05 (-0,06) euroa.     
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 567 (1 624).              
- Konsernin näkymät ovat ennallaan.                       

Katsauskausi tammi-syyskuu 2010                         

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 2,2 % ja oli 74,7 (1-  
 9/2009: 73,1) miljoonaa euroa.                        
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 4,2 (-4,8) miljoonaa euroa.      
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 2,7 (-3,8) miljoonaa euroa.   
- Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (-10,5) miljoonaa euroa. 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,8 (-4,8) miljoonaa euroa.           
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,13 (-0,19) euroa.     

Avainlukuja* (1 000 euroa)                           

              7-9/2010  7-9/2009  1-9/2010  1-9/2009  1-12/2009

Liikevaihto         23 062   18 328   74 698   73 094   98 700
Liikevoitto/-tappio      1 178   -1 664   4 163   -4 848   -3 587
Liikevoitto/-tappio, %     5,1    -9,1    5,6    -6,6    -3,6
Tilikauden voitto/tappio    836   -1 198   2 740   -3 776   -3 287
Tilikauden voitto/tappio, %   3,6    -6,5    3,7    -5,2    -3,3
Omavaraisuusaste, %      43,3    22,6    43,3    22,6    38,5
Nettovelkaantumisaste, %    39,5   158,7    39,5   158,7    20,8
Taseen loppusumma      64 500   61 301   64 500   61 301   61 704
*) jatkuvista toiminnoista                           

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Markkinatilanteen paraneminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä      
suunnittelupalveluiden kysyntätilanteen parantuessa lähes kaikilla       
asiakastoimialoillamme.                             

Liikevaihtomme parani olennaisesti verrattuna viime vuoden kolmanteen      
vuosineljännekseen. Liikevaihtomme kasvuun vaikuttivat markkinatilanteen    
paraneminen ja vahvistunut markkina-asemamme.                  

Suunnittelupalveluiden kysyntä on syklistä ja alallemme tyypillisesti kysyntä  
hiljenee kausiluontoisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Kysynnän      
hiljenemisestä aiheutuva käyttöasteen aleneminen sekä lomakauden ajoittuminen  
kolmannelle vuosineljännekselle vaikuttavat liikevoittoomme. Nämä huomioiden  
olen kohtuullisen tyytyväinen liikevoittomme kehittymiseen.           

Hankimme kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä uusia asiakkuuksia sekä  
Suomessa että Ruotsissa ja vahvistimme asemaamme vaativien           
tuotekehityshankkeiden partnerina lääketieteen tekniikan            
laitevalmistajien-asiakkuuksissa.                        

Kiinan yksiköidemme kasvu jatkui tasaisena ja olen tyytyväinen         
offshoring-toimintamallin vakiintumisesta asiakkaidemme keskuudessa.”      
                                        
Laatimisperiaatteet                               
                                        
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   


KATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2010                           

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu                       

Suunnittelupalveluiden alkuvuonna käynnistynyt kysyntätilanteen paraneminen   
jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Ruotsin toisen vuosineljänneksen aikana 
tasaantunut suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kolmannella neljänneksellä  
alkuvuotta vastaavaan kasvuun. Suomessa kysynnän kasvu oli tasaista.      

Kysyntätilanteen vaihtelu asiakastoimialojen välillä tasaantui kolmannella   
vuosineljänneksellä. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden, lääketieteen     
tekniikan ja ajoneuvoteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi koko  
vuoden jatkuneella hyvällä tasolla. Metsäteollisuuden laitevalmistajien ja   
kaivosteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä jatkoi   
kasvuaan kolmannella neljänneksellä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana matalalla
tasolla ollut ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden suunnittelupalveluiden  
kysyntä elpyi katsauskauden aikana.                       

Suomessa lomautuksina toteutettujen henkilöstövähennysten määrä pieneni edelleen
katsauskaudella ja oli kauden lopussa alle 50 henkilöä. Ruotsissa jatkettiin  
toisella vuosineljänneksellä käynnistynyttä rekrytointia. Ruotsissa uuden    
työvoiman hidas saatavuus rajoitti katsauskaudella orgaanista kasvua.      

Etteplan Oyj ja ruotsalainen Intertek Semko AB sekä Intertek Commercial and   
Electrical Division China allekirjoittivat katsauskaudella yhteistyösopimukset, 
jotka koskevat liiketoimintoja Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Yhteistyön   
                                        
tarkoituksena on tuottaa palvelukokonaisuus, jolla tuetaan asiakkaiden toimintaa
uusilla markkinoilla tehokkaasti. Globaalit kone- ja laitevalmistajat      
laajentavat toimintaansa uusille markkinoille uusina tuotelanseerauksina ja   
tuotannon siirtoina lähemmäs uusia kohdemarkkinoita. Toiminnan laajentaminen  
edellyttää tuotteiden ja tuotannon suunnittelua ja laitevalmistusta kohdemaan  
viranomaismääräysten ja standardien mukaisesti. Suunnittelun pohjaksi tarvitaan 
ajantasainen ja virheetön tieto usein nopeastikin muuttuvista          
viranomaisvaatimuksista ja standardeista. Intertek pystyy tuottamaan nämä tiedot
Etteplanin asiakasprojekteihin mahdollistaen korkean teknisen suunnittelutyön ja
tuoteinformaation hallinnan laadun ja ajansäästön.               

Etteplan kasvatti omistusosuuttaan Kunshanissa Kiinassa sijaitsevassa Etteplan 
Vataple Technology Centre Ltd:ssä (EVTC) 40 prosentista 70 prosenttiin 1.7.2010.
                                        
Etteplan käytti 8.4.2008 voimaan tulleen sopimuksen mukaista optio-oikeuttaan  
ostaa yhtiön osake-enemmistö.                          

Etteplanin toisen vuosineljänneksen lopussa solmima yhteistyö Sjöland &     
Thyselius Holding AB:n kanssa kehittyi katsauskaudella suotuisasti.       

Katsauskaudella käynnistyi uusia asiakasprojekteja muun muassa Glaston Oyj:n ja 
Technip Offshore Finland Oy:n kanssa. Etteplan tuottaa Glastonille       
tuotekehityspalveluita ja Technip Offshore Finlandille suunnittelupalveluita  
Olkiluoto 3 ydinvoimalaitokseen.                        

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuu                       

Etteplanin heinä-syyskuun 2010 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli
23,1 (7-9/2009: 18,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon parantumiseen vaikuttivat  
suunnittelupalveluiden parantunut kysyntätilanne ja vuoden 2009 aikana     
parantuneet markkinaosuudet. Etteplanin liiketoiminta on syklistä liikevaihdon 
ollessa kolmannella vuosineljänneksellä muita vuosineljänneksiä alhaisempi   
lomakauden vuoksi.                               

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,2 (7-9/2009: -1,7) miljoonaa euroa.  
Liikevoittoon sisältyy 0,5 miljoonan euron Etteplan Vataple Technology Centren 
(EVTC) omistusosuuden uudelleenarvostamiseen liittyvä kertaluonteinen erä.   
IFRS-standardien mukaan yhtiön ostaessa enemmistöosuuden toisesta yhtiöstä,   
tulee yhtiön uudelleenarvostaa aiempi omistusosuus käypään arvoon ja kirjata ero
tuloslaskelmaan. Parantunut suunnittelupalveluiden kysyntätilanne sekä     
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja säästötoimet vaikuttivat liikevoiton   
parantumiseen.                                 


KATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010                           

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu                       

Suunnittelupalveluiden kysyntätilanteen ensimmäisen vuosipuoliskon epäyhtenäinen
kehittyminen tasoittui kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen neljänneksen 
aikana kysyntä oli hyvä kaikilla Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla   
ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden kysynnän elvyttyä. Markkinatilanteen  
elpymisestä huolimatta kysyntä on vielä alhaisella tasolla huippuvuosiin    
verrattuna.                                   

Suomessa suunnittelupalveluiden kysynnän paraneminen käynnistyi alkuvuonna   
Ruotsia hitaammin, mutta kysynnän paraneminen jatkui tasaisena koko       
katsauskauden ajan. Ruotsissa markkinatilanteen elpymisen vaikutus       
suunnittelupalveluiden kysyntään oli nopeaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja
tasoittui toisella vuosineljänneksellä. Kysyntä elpyi uuteen kasvuun kolmannella
neljänneksellä.                                 

Etteplan uusi tasaisesti koko katsauskauden ajan puitesopimuksiaan
vakiintuneiden asiakkaidensa kanssa. 

Yhtiö uusi yhtiörakennettaan 1.4.2010 alkaen Suomessa ja liiketoiminnan     
keskittäminen Etteplan Design Center Oy:öön saatiin päätökseen 1.7.2010.    
Ruotsissa liiketoiminta keskitetään neljään yhtiöön vaiheittain vuoden 2011   
alkuun mennessä. Konsernihallinnon yksiköt jatkavat toimintaansa emoyhtiö    
Etteplan Oyj:ssä. Yhtiörakenteen muutoksella ei ole vaikutuksia         
talousraportoinnin sisältöön vuonna 2010. Yhtiörakenteen muutos vaikuttaa    
emoyhtiön taseeseen. Emoyhtiön tase esitetään yhtiön vuosikertomuksessa 2010.  

Liikevaihto                                   

Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kolmen neljänneksen jälkeen oli 
74,7 (1-9/2009: 73,1) miljoonaa euroa.                     

Tulos                                      

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 4,2 (1-9/2009: -4,8) miljoonaa euroa.  
Parantunut suunnittelupalveluiden kysyntätilanne sekä liiketoiminnan      
uudelleenjärjestelyt ja säästötoimet vaikuttivat liikevoiton parantumiseen.   

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 3,7 (1-9/2009: -5,3) 
miljoonaa euroa. Verojen määrä oli 1,0 (-1,5) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman  
verot olivat 26,9 (-28,6) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.         

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 2,7 (1-9/2009: -3,8) miljoonaa  
euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,13 (-0,19) euroa.   
Osakekohtainen oma pääoma oli 1,41 (0,70) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto   
parani ja oli 14,7 (-15,4) %.                          

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (1-9/2009: -10,5) miljoonaa 
euroa.                                     

Tilikauden voitto oli 2,8 (1-9/2009: -14,3) miljoonaa euroa.          

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 64,5 (31.12.2009: 61,7) miljoonaa euroa.    
Liikearvo taseessa oli 35,3 (31.12.2009: 31,2) miljoonaa euroa. Liikearvon kasvu
johtui valuuttakurssien muutoksista ja omistusosuuden lisäämisestä EVTC:ssä.  
Konsernin rahavarat olivat 3,1 (31.12.2009: 6,7) miljoonaa euroa. Konsernin   
rahoitusvelat olivat kauden lopussa 14,1 (31.12.2009: 11,6) miljoonaa euroa.  
Omavaraisuusaste oli 43,3 (31.12.2009: 38,5) %. Liiketoiminnan rahavirta oli  
-1,8 (1-9/2009: -4,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta investointien  
jälkeen parani ja oli -4,4 (1-9/2009: -6,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden   
rahavirta sisältää 2,4 miljoonan euron maksun, joka liittyy vuosien 2008 ja 2010
yritysostoihin.                                 

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,9 (1-9/2009: 1,2) miljoonaa euroa.    

Henkilöstö                                   

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 610 (1-9/2009: 1 682) 
henkilöä ja kauden lopussa 1 567 (30.9.2009: 1 624) henkilöä. Kauden lopussa  
konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 615 (30.9.2009: 628) henkilöä.     

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin       
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on  
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän     
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008, 39 henkilöä vuonna 2009 ja 33   
henkilöä vuonna 2010. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä  
enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.              

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen     
perusteella Etteplan Oyj:n hallitus on 10.2.2010 pidetyssä kokouksessa     
päättänyt, että omia osakkeita ei luovuteta ansaintajaksolta 2009.       

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi    
riskeistä on Etteplanin vuoden 2009 vuosikertomuksessa.             

Ulkoiset riskit                                 

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset 
asiakkaiden liiketoiminnoissa aiheuttivat edelleen riskin.           

Sisäiset riskit                                 

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin     
julkaistuihin arvioihin verrattuna.                       

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24. maaliskuuta 2010 yhtiön  
toimitiloissa Vantaalla. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen 
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki 
Hornborg, Robert Ingman ja Pertti Nupponen sekä uusina jäseninä hallitukseen  
valittiin Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.                  

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin  
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia   
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.           

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen    
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.   

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen   
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön 
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000  
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin         
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus 
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.             

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 9. pykälän ja uusi sisältö on seuraava:  

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                           

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,  
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”   

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009  
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, 
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 29.3.2010. Osinko maksettiin 
7.4.2010.                                    

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja     
-palvelut -sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.                 

Yhtiön osakepääoma 30.9.2010 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen   
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                       

Yhtiön hallussa 30.9.2010 oli 470 634 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö ei    
hankkinut eikä luovuttanut katsauskauden aikana omia osakkeita.         

Näkymät                                     

Etteplanin asiakkaiden investointiprojektien ja tuotekehitysprojektien     
aloitukset sekä muutokset tilauskannoissa heijastuvat nopeasti teknisen     
suunnittelun ja tuoteinformaation palvelujen kysyntään sekä Etteplanin     
liikevaihdon kehitykseen.                            

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2009   
tehdyt uudelleenjärjestelyt parantavat yhtiön kannattavuutta ja liikevoiton   
positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Liikevaihto- ja liikevoittoarviot 
perustuvat Etteplanin tämänhetkisiin markkinanäkymiin. Arviossa ei ole huomioitu
mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2010.                     


Hollolassa 10. marraskuuta 2010                         
                                        

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              


LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin laaja tuloslaskelma                         
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Tunnusluvut                                  
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-,   
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on    
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.             --------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)      |   7-9/ |   7-9/ |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |   2010 |   2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  23 062 |  18 328 |  74 698 |  73 094 |  98 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   579 |   224 |  1 099 |   563 |   392 |
| tuotot        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja    |  -2 278 |   -373 |  -6 827 |  -5 463 |  -8 077 |
| palvelut       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut    | -16 061 | -15 714 | -52 937 | -59 731 | -75 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |  -3 735 |  -3 740 | -10 759 | -12 103 | -17 155 |
| kulut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |   -389 |   -390 |  -1 110 |  -1 208 |  -1 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio  |  1 178 |  -1 664 |  4 163 |  -4 848 |  -3 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    |    71 |    42 |   389 |   219 |   341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |   -187 |   -116 |   -514 |   -571 |   -925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön |    18 |   -36 |   -290 |   -86 |   -134 |
| tuloksesta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen  |  1 080 |  -1 775 |  3 748 |  -5 285 |  -4 304 |
| veroja        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   -244 |   576 |  -1 008 |  1 509 |  1 017 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      |   836 |  -1 198 |  2 740 |  -3 776 |  -3 287 |
| voitto/tappio     |     |     |     |     |     |
| jatkuvista      |     |     |     |     |     |
| liiketoiminnoista   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      |   -257 |  -8 549 |   102 | -10 518 | -11 067 |
| voitto/tappio     |     |     |     |     |     |
| lopetetuista     |     |     |     |     |     |
| toiminnoista     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      |   579 |  -9 747 |  2 842 | -14 295 | -14 354 |
| voitto/tappio     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |   810 |   919 |  2 265 |  1 209 |  1 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut    |   810 |   919 |  2 265 |  1 209 |  1 245 |
| laajan tuloksen erät |     |     |     |     |     |
| verojen jälkeen    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |  1 389 |  -8 828 |  5 107 | -13 086 | -13 109 |
| tulos yhteensä    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |   586 |  -9 750 |  2 827 | -14 317 | -14 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle     |    -7 |    3 |    15 |    22 |    49 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |   579 |  -9 747 |  2 842 | -14 295 | -14 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan   |                           |
| tuloksen jakautuminen |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |  1 389 |  -8 831 |  5 087 | -13 108 | -13 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle     |    0 |    3 |    21 |    22 |    55 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  1 389 |  -8 828 |  5 107 | -13 086 | -13 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |                           |
| osakkeenomistajille  |                           |
| tilikauden tuloksesta |                           |
| laskettu       |                           |
| osakekohtainen tulos |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton     |   0,05 |  -0,06 |   0,13 |  -0,19 |  -0,17 |
| osakekohtainen tulos, |     |     |     |     |     |
| EUR          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksell |   0,05 |  -0,06 |   0,13 |  -0,19 |  -0,17 |
| a oikaistu      |     |     |     |     |     |
| osakekohtainen tulos, |     |     |     |     |     |
| EUR          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton     |  -0,01 |  -0,43 |   0,01 |  -0,53 |  -0,56 |
| osakekohtainen tulos, |     |     |     |     |     |
| EUR          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksell |  -0,01 |  -0,43 |   0,01 |  -0,53 |  -0,56 |
| a oikaistu      |     |     |     |     |     |
| osakekohtainen tulos, |     |     |     |     |     |
| EUR          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)             | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        |   1 671 |   1 681 |    1 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |   35 318 |   28 106 |   31 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |   1 059 |   1 182 |    1 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset    |    433 |    667 |     691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset     |     4 |     3 |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |    520 |   1 922 |     950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     |   39 005 |   33 562 |   35 329 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |   22 399 |   24 919 |   18 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon   |     21 |    759 |    1 079 |
| perustuvat verosaamiset       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |   3 075 |   2 062 |    6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     |   25 496 |   27 740 |   26 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            |   64 500 |   61 301 |   61 704 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |   5 000 |   5 000 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |   6 701 |   6 701 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman    |   2 586 |   2 593 |    2 590 |
| rahasto               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet            |   -1 913 |   -1 904 |   -1 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |    -273 |   -2 569 |   -2 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot            |   10 000 |     0 |   10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        |   2 771 |   18 203 |   18 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio       |   2 842 |  -14 317 |   -14 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |   27 714 |   13 707 |   23 554 |
| pääoma yhteensä           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat     |    155 |    107 |     135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |   27 870 |   13 814 |   23 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |    199 |    933 |     150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat            |   5 304 |   9 388 |    7 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä     |   5 502 |   10 321 |    7 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat            |   8 792 |   14 603 |    3 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |   21 246 |   18 342 |   24 401 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |    391 |   3 948 |    1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon   |    700 |    273 |     445 |
| perustuvat verovelat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä     |   31 129 |   37 166 |   30 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            |   36 631 |   47 487 |   38 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     |   64 500 |   61 301 |   61 704 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |   1-9/ |    1-9/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   2010 |    2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkailta saadut maksut        |  72 776 |   99 719 |  129 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista     | -74 136 |  -104 251 |  -126 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen     |  -1 360 |   -4 532 |   3 070 |
| rahoituseriä ja veroja         |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista     |   -468 |    -472 |    -632 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta      |    48 |    102 |    197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot        |   -20 |     66 |    -557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )     |  -1 800 |   -4 837 |   2 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja      |   -684 |    -98 |    -139 |
| aineettomiin hyödykkeisiin       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit            |    0 |     0 |     93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat           |  -2 420 |    -840 |    -966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöhankinnat         |   -95 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      |    27 |    257 |     30 |
| hyödykkeiden luovutustulot       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten lisäys          |    0 |    -993 |    -977 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten vähennys         |   523 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista   |    1 |     0 |     3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )      |  -2 648 |   -1 674 |   -1 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien jälkeen (A +B) |  -4 448 |   -6 510 |    122 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen      |    0 |    -44 |    -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot     |  3 808 |   8 009 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut |    0 |     0 |   -3 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |    0 |   2 492 |   2 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan nosto           |    0 |     0 |   10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |  -2 502 |   -2 266 |   -3 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako   |   -788 |   -1 574 |   -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )       |   518 |   6 618 |   4 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)        |  -3 930 |    107 |   4 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa         |  6 650 |   1 879 |   1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus   |   355 |     76 |    102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa        |  3 075 |   2 062 |   6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Muut rahastot                                
G) Kertyneet voittovarat                            
H) Yhteensä                                   
I) Määräysvallattomat omistajat                         
J) Oma pääoma yhteensä                             


--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 |    0 | 19 959 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |  116 |  120 |    |     |  -179 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain |    |    |    |    |    | 10 000 |   -59 |
| a      |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |    |    |    |    |    |     |     |
| muutos   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    | 1 410 |     |     |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | 1 245 |     | -14 403 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 590 | -1 949 | -2 534 | 10 000 |  3 745 |
| 31.12.2009 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 1.1.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   57 |    |   57 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain | 9 941 |    | 9 941 |                   |
| a      |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |   0 |   6 |   6 |                   |
| muutos   |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | 1 410 |    | 1 410 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |  -13 |   49 |  -13 |                   |
| laaja tulos |  159 |    |  109 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 554 |  135 | 23 689 |                   |
| 31.12.2009 |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 590 | -1 949 | -2 534 | 10 000 |  3 745 |
| 1.1.2010  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     |  -788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |   -6 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |   -4 |   41 |    |     |    6 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain |    |    |    |    |    |     |  -176 |
| a      |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | 2 260 |     |  2 827 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 586 | -1 913 |  -273 | 10 000 |  5 614 |
| 30.9.2010  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 554 |  135 | 23 689 |                   |
| 1.1.2010  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |  -788 |    |  -788 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   -6 |    |   -6 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   43 |    |   43 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain |  -176 |    |  -176 |                   |
| a      |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   | 5 087 |   21 | 5 107 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 27 714 |  155 | 27 870 |                   |
| 30.9.2010  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 |    0 | 19 959 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    |     | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |     |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |  119 |  165 |    |     |  -183 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    | 1 410 |     |     |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    | 1 209 |     | -14 317 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 593 | -1 904 | -2 569 |    0 |  3 886 |
| 30.9.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  H  |  I  |  J  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 1.1.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |  101 |    |  101 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | 1 410 |   5 | 1 415 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |  -13 |   22 |  -13 |                   |
| laaja tulos |  108 |    |  086 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 13 707 |  107 | 13 814 |                   |
| 30.9.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT          |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)          |   2010 |   2009 |   2009 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |  74 698 |  73 094 |  98 700 |   2,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio       |  4 163 |  -4 848 |  -3 587 |  185,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio, %     |   5,6 |   -6,6 |   -3,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja   |  3 748 |  -5 285 |  -4 304 |  170,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja, % |   5,0 |   -7,2 |   -4,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %     |   14,2 |  -24,7 |  -13,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %  |   14,7 |  -15,4 |   -8,6 |      |
| *)               |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      |   43,3 |   22,6 |   38,5 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat     |  14 096 |  23 991 |  11 585 |  -41,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %    |   39,5 |  158,7 |   20,8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma       |  64 500 |  61 301 |  61 704 |   5,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       |   902 |  1 168 |  4 763 |  -22,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR        |   0,13 |  -0,19 |  -0,17 |  168,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR        |   0,13 |  -0,19 |  -0,17 |  168,4 % |
| laimennusvaikutuksella     |     |     |     |      |
| oikaistu            |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR |   1,41 |   0,70 |   1,20 |  101,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |  1 610 |  1 682 |  1 765 |   -4,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa   |  1 567 |  1 624 |  1 544 |   -3,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)   |      Q1/2010 |      Q2/2010 |     Q3/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |       24 853 |       26 782 |      23 062 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |       1 125 |       1 859 |      1 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % |        4,5 |        6,9 |       5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)      | Takuuvaraus |  Uudelleen |    Muut | Yhteensä |
|            |       |  järjestely | varaukset |      |
|            |       |    varaus |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 1.1.2010   |     187 |    1 198 |     50 |   1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt varaukset   |     -74 |     -254 |     0 |   -328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömien    |    -113 |     -554 |    -50 |   -717 |
| varausten peruutukset |       |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 30.9.2010  |      0 |     391 |     0 |    391 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 1.1.2009   |      0 |      0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten lisäykset  |      0 |    3 948 |     0 |   3 948 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 30.9.2009  |      0 |    3 948 |     0 |   3 948 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 1.1.2009   |      0 |      0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten lisäykset  |     187 |    1 198 |     50 |   1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 31.12.2009  |     187 |    1 198 |     50 |   1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola.                             

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-,   
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on    
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.             

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.11.2010 tämän       
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34         
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki          
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten   
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2009. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta         
http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus09/ ja laatimisperiaatteet     
vuosikertomuksen 2009 sivuilta 26 - 30. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät  
vuosikertomuksen 2009 sivulta 45.                        

Tuloverot                                    

Konsernin laajassa tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen    
verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden  
arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan  
osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 26,9 %.     

Riskit                                     

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille.                 

Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin         
liiketoimintoihin. Liikearvonalentumiskirjaukseen ei ole tämän hetkisen     
testauksen perusteella aihetta.                         

Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2009       
vuosikertomuksesta.