Siirry sisältöön

ETTEPLAN 2010: SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUI­DEN KYSYNTÄ ELPYI JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI

Pörssitiedote – Julkaistu: 15.02.2011 8:00:00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2010-31.12.2010 

ETTEPLAN 2010: SUUNNITTELUPALVELUIDEN KYSYNTÄ ELPYI JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI

Katsauskausi loka-joulukuu 2010 

 • Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 17,5 % ja oli 30,1 (10-12/2009: 25,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi 49,8 % ja oli 1,9 (1,3) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista parani ja oli 1,6 (0,5) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 (6,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (0,02) euroa.
 • Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 1 569 (1 544).  

Katsauskausi tammi-joulukuu 2010

 • Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 6,2 % ja oli 104,8 (1-12/2009: 98,7) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi merkittävästi ja oli 6,1 (-3,6) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 4,3 (-3,3) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (-11,1) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (2,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,19 (-0,17) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,10 euroa osakkeelta. 

Näkymät  

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.  

Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna.  

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011.   

Avainlukuja 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
Liikevaihto  30 089 25 606 104 786 98 700
Liikevoitto/-tappio 1 891 1 262 6 054 -3 587
Liikevoitto/-tappio, % 6,3 4,9 5,8 -3,6
Tilikauden voitto/tappio 1 607 489 4 347 -3 287
Tilikauden voitto/tappio, % 5,3 1,9 4,1 -3,3
Omavaraisuusaste, %  43,6 38,5 43,6 38,5
Nettovelkaantumisaste, %  24,1 20,8 24,1 20,8
Taseen loppusumma  67 653 61 704 67 653 61 704
*) Jatkuvista toiminnoista

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä: 

”Asiakkaidemme tuotteiden ja palveluiden kysynnän asteittainen elpyminen jatkui koko vuoden ja kiihtyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Sen seurauksena toimialamme markkinatilanne koheni loppuvuotta kohden. Voimme olla verrattain tyytyväisiä vuoden 2010 saavutukseen. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi kuusi prosenttia ja viimeisellä kvartaalilla kasvu oli 17 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuoden 2009 aikana aloitetut ja keväällä 2010 loppuunsaatetut sopeuttamistoimet näkyivät toimintojen tehostumisena ja liikevoittomme parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta jäi edelleen alhaiselle tasolle viimeisen neljänneksen voimakkaan kasvun aiheuttaman käyttöpääoman kasvun vuoksi.

Odotamme suunnittelupalveluiden kysynnän kasvun jatkuvan asiakkaidemme teknologiakehitysinvestointien ja parantuneiden tilauskantojen vuoksi. Etteplan on asemoitunut hyvin suunnittelupalvelujen kysynnän kasvuun ja kykenemme kasvattamaan suunnittelukapasiteettiamme ilman mainittavaa kiinteiden kulujen lisäystä.”

Hallituksen voitonjakoehdotus 2010 

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2010 mukaan 10 928 531, 54 euroa. 

Hallitus ehdottaa 31.3.2011 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0, 10 euroa osaketta kohti eli yhteensä enintään 2 017 941, 40 euroa, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osingon maksupäivä 12.4.2011.  

Hollolassa 15.2.2011 

Etteplan Oyj 

Hallitus  

Lisätietoja: Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968  

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.  

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.fi  

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisentuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivatesimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmienkehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.  

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104, 8 miljoonaa euroa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.