Siirry sisältöön

Etteplan Oyj:n yh­tiö­ko­kous­kutsu

Pörssitiedote – Julkaistu: 18.10.2013 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18.10.2013, KLO 14.00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18. marraskuuta 2013 alkaen kello 13.00 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojien valinta

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että Yhtiön uusi kotipaikka on Vantaa ja sen pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisäksi tilintarkastajan valintaa koskevaa 7 §:ää muutetaan siten, että nykyisen yhden tilintarkastajan sijasta Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

6. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valitsisi hallituksen jäsenen tehtävään uudelleen Tapio Hakakarin, Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin, Pertti Nupposen ja Teuvo Rintamäen sekä uutena Leena Saarisen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla Etteplanin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

7. Toisen tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiölle valittaisiin toinen tilintarkastaja nykyisen tilintarkastajan rinnalle. Yhtiön nykyisenä tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin Olli Wesamaa.

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset ovat saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com viimeistään 28.10.2013. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.12.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 6.11.2013 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 13.11.2013 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Muovitie 1, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen registration@etteplan.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 13.11.2013 kello 10.00.

Muut ohjeet ja tiedot

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.10.2013 yhteensä 20 179 414 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 461 791 osaketta yhtiön hallussa. Näillä osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Hollolassa, 18. lokakuuta 2013

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134, 5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.