Siirry sisältöön

Etteplan Oyj:n yh­tiö­ko­kous­kutsu

Pörssitiedote – Julkaistu: 12.02.2014 14:30:00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 12.2.2014, KLO 14.30

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13.00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa kello 12.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojien valinta

5. Ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi maksaa käytettävissä olevista voittovaroista tilikaudelta 2013 osinkoa 0, 11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2014. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.4.2014.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan viisi henkilöä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti varsinaisen yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 400 euroa kuukaudessa.

Etteplan Oyj:n hallituksella on nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Etteplan Oyj:n hallituksen Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän määräaikaisen työvaliokunnan toiminta on päättynyt 31.12.2013.

Varsinaisen yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän lisäksi hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valitsisi Robert Ingmanin, Pertti Nupposen, Teuvo Rintamäen ja Leena Saarisen hallituksen jäsenen tehtäväänsä uudelleen, minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Patrick von Essen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallituksen jäsenistä ja jäsenehdokkaasta on saatavilla Etteplanin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan. com.

Osakkeenomistaja, joka yhteensä omistaa yli 66 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiölle valittaisiin kaksi tilintarkastajaa. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n valitsemisesta Yhtiön tilintarkastajaksi, Mika Kaarisalo päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin HTM Olli Wesamaa.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2014 ja päättyen 25.9.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, optio- ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2014 ja päättyen 25.3.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.3.2014. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.4.2014 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Yhtiölle 21.3.2014 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Muovitie 1, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen registration@etteplan.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava Yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 21.3.2014 kello 10.00.

Muut ohjeet ja tiedot

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.2.2014 yhteensä 20 179 414 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 461 791 osaketta Yhtiön hallussa. Näillä osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Vantaalla 12. helmikuuta 2014

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2013 Etteplanin liikevaihto oli 128, 6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.