Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YH­TIÖ­KO­KOUS­KUTSU

Pörssitiedote – Julkaistu: 23.08.2022 10:00:00

Etteplan Oyj, Pörssitiedote, 23.8.2022, klo 10.00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19. lokakuuta 2022 kello 09:00 alkaen Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä Espoossa, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 08:30. Kokoukseen voi osallistua kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat halutessaan myös valtuuttaa Yhtiön nimeämän asiamiehen edustamaan heitä ja käyttämään heille kuuluvaa puhe- ja äänioikeutta kokouksessa.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1.       Kokouksen avaaminen

2.       Kokouksen järjestäytyminen

3.       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.       Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.       Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

         Yhtiö julkisti 23.8.2022 suunnittelevansa arviolta 110–125 miljoonan euron merkintäetuoikeusantia, jonka merkintäajan odotetaan alkavan vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö julkisti 23.8.2022 myös käteisostotarjouksen Semcon AB:n osakkeenomistajille (”Ostotarjous”). Yhtiö suunnittelee käyttävänsä merkintäetuoikeusannissa kerättävät varat maksaakseen takaisin osan Ostotarjouksen rahoituksesta.

         Tämän vuoksi Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 16 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi siinä suhteessa kuin he osakeannin täsmäytyspäivänä omistavat Yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättömien osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta ja antamisesta joko osakkeenomistajille tai muille henkilöille. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2023. Se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antamaa osakeantivaltuutusta.

7.      Kokouksen päättäminen

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä noin 66 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa kaikkia kokouksen päätösehdotuksia.

* * *

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Etteplan Oyj:n kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Muut asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan tulee olla osakkeenomistajien nähtävillä, ovat saatavilla edellä mainituilla kotisivuilla viimeistään 28. syyskuuta 2022. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat saatavilla myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla kotisivuilla viimeistään 2.11.2022 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.10.2022 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Yhtiölle 14.10.2022 kello 10:00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous 2022, Tekniikantie 4, 02150 Espoo, sähköpostitse osoitteeseen registration@etteplan.com tai puhelimitse numeroon 010 307 3222.

Mikäli osakkeenomistaja ei pysty osallistumaan/halua osallistua yhtiökokoukseen itse, voi hän halutessaan valtuuttaa Yhtiön edustajan (Etteplan Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, p. 010 307 3302, outi.torniainen@etteplan.com) edustamaan häntä ja käyttämään kysely- ja äänioikeutta hänen puolestaan yhtiökokouksessa. Valtuuttaminen tapahtuu hyödyntäen valmista valtakirjapohjaa Yhtiön kotisivuilla www.etteplan.com. Osakkeenomistajan tulee antaa valtuutus ilmoittautumisen yhteydessä.

Kirjallisesti ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.10.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.10.2022 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 14.10.2022 kello 10:00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajalla on oikein osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava Yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.8.2022 yhteensä 25 200 793 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 159 046 osaketta Yhtiön hallussa. Näillä osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Espoossa, 23. elokuuta 2022

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2777
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 300,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com