Siirry sisältöön

Etteplan Oyj sai Ruotsin kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten hyväksynnän Semcon AB:n ostolle

Pörssitiedote – Julkaistu: 13.09.2022 15:45:00

ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, Sisäpiiritieto, 13.9.2022 klo 15.45

Etteplan Oyj sai Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksynnän Semcon AB:n ostolle

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA TARJOUS OLISI LAIN JA SÄÄDÖSTEN ALLA SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. OSAKKEENOMISTAJIEN, JOTKA HALUAVAT HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUKSEN (KUTEN MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ), MUTTA EIVÄT ASU RUOTSISSA, TULEE TIEDUSTELLA OSTOTARJOUKSEEN SOVELTUVASTA LAISTA JA SEN HYVÄKSYMISESTÄ SEURAAVISTA MAHDOLLISISTA VEROSEURAAMUKSISTA. OSAKKEENOMISTAJIEN TULISI TUTUSTUA TARJOUKSEN RAJOITUKSIIN, JOTKA ON SISÄLLYTETTY “TÄRKEÄÄ TIETOA”-OSIOON TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSSA, SEKÄ TARJOUSASIAKIRJASSA.

Etteplan Oyj ("Etteplan") julkaisi 23.8.2022 suositellun julkisen käteisostotarjouksen Semcon AB:n ("Semcon" tai "Yhtiö") osakkeenomistajille tarjoten 149 Ruotsin kruunua jokaista Semconin osaketta[1] kohden (”Ostotarjous").

Etteplan on tänään saanut Ruotsin Kilpailuvirastolta (Sw. Konkurrensverket) hyväksynnän Semconin ostolle. Näin ollen kaupan toteuttamisen ehtona ei enää ole luvan saaminen kilpailuviranomaisilta tai muilta viranomaisilta. Muut Etteplanin asettamat ehdot pysyvät aiemmin julkaistun Ostotarjouksen mukaisina.

Ostotarjouksen viimeinen hyväksymispäivä on 6.10.2022. Kaupan selvityksen odotetaan alkavan noin 12.10.2022. Etteplan on varannut oikeuden pidentää Ostotarjouksen hyväksymisaikaa ja lykätä selvityksen alkamista.

Tietoa ostotarjouksesta on saatavilla osoitteestawww.etteplan-offer.com/fi.

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, Etteplan, puh. 010 307 2077
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Etteplan, puh. 010 307 3302

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Tärkeää tietoa

Tämä tiedotus ei ole tarjous suoraan tai välillisesti Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai millään muulla alueella, jossa tarjous olisi lain ja säädösten alla soveltuvan lain vastainen. (”Rajoitetut maat”).

Tiedotteen saattaminen saatavaksi, julkaistavaksi tai jaettavaksi muualla kuin Ruotsissa saattaa olla lailla rajoitettua ja täten kaikkien henkilöiden, joihin sovelletaan minkä tahansa muun lainkäyttöalueen kuin Ruotsin lakeja, tulee ottaa selvää sovellettavista vaatimuksista ja noudattaa niitä. Erityisesti niiden henkilöiden, jotka eivät asu Ruotsissa, kykyyn hyväksyä Tarjous saattaa vaikuttaa heidän sijaintimaansa säännökset. Sovellettavien rajoitusten noudattamatta jättäminen voi merkitä minkä tahansa tällaisen Rajoitetun maan arvopaperilakien rikkomista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Ostotarjoukseen osallistuvat yritykset ja henkilöt irtisanoutuvat kaikesta vastuusta eivätkä hyväksy mitään vastuuta jos rajoituksia rikotaan jonkun henkilön toimesta.

Tämä tiedote on valmisteltu Ruotsin lakia, Ostotarjouskoodia sekä Ruotsin arvopaperineuvoston Ostotarjouskoodin tulkintaa ja soveltamista koskevia päätöksiä ja lausuntoja noudattaen, eikä tässä tiedotteessa julkaistu tieto saa olla samaa kuin mitä se olisi ollut, jos tämä tiedote olisi valmisteltu jonkun muun toimivallan kuin Ruotsin säännöksiä noudattaen.

Ellei Etteplan toisin määrää, tai Ruotsin laki, Ostotarjouskoodi tai Ruotsin arvopaperineuvoston Ostotarjouskoodin tulkintaa ja soveltamista koskevat päätökset ja lausunnot niin vaadi, ja soveltuvat säännökset sallivat,   Ostotarjousta ei erityisesti tulla tekemään suoraan tai välillisesti millään Rajoitetussa maassa, jolla tämä olisi vallitsevien säädösten vastaista, eikä kukaan näissä maissa oleskeleva henkilö voi hyväksyä Ostotarjousta millään tavalla tai millään välineellä (tähän luetaan mukaan, mutta ei rajoiteta kuuluvaksi sähköposti, telefaksi, puhelin, internet ja muut sähköisen viestinnän muodot) millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä tai minkään kansallisen, osavaltion tai muun Rajoitetun maan arvopaperipörssin kautta tai millään muulla alueella jolla hyväksyntä olisi soveltuvan lain vastaista eikä Ostotarjousta voi hyväksyä millään tällaisella tavalla, välineellä tai keinolla. Täten tämän tiedotteen kopioita tai mitään virallisia dokumentteja Ostotarjoukseen liittyen ei erityisesti saa eikä tule saada, suoraan tai välillisesti, postittaa tai muutoin välittää eteenpäin, jakaa tai lähettää Rajoitettuun maahan tai sieltä pois tai millekään muulle alueelle, jossa tämä olisi säädösten vastaista. Henkilöt, jotka saavat tällaisia dokumentteja (mukaan lukien edunvalvojat, edustajat ja trusteet) eivät saa postittaa tai muutoin välittää, jakaa tai lähettää niitä Rajoitetun toimivallanalueelle tai millekään muulle Alueelle, jonka säädöksiä tämä rikkoisi.

Sellaisille Semconin osakkeenomistajille, jotka eivät asu Ruotsissa tai ole Ruotsin kansalaisia, Ostotarjouksen tarjoamiseen saattaa vaikuttaa sen alueen säädökset, joissa henkilöt asuvat tai joiden kansalaisia he ovat. Henkilöiden, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia tai asukkaita tulisi tutustua ja noudattaa heidän alueittensa säädöksiä.

Ostotarjousta taikka tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ja dokumentteja ei ole tehty eikä niitä ole hyväksytty valtuutetun henkilön puolesta muutetun ”Financial Services and Markets Act 2000” (”FSMA”) 21 osion mukaisesti. Täten tietoa ja dokumentteja, jotka sisältyvät tähän tiedotteeseen ei erityisesti jaeta, eikä niitä tule välittää, yleisölle Iso-Britanniassa, ellei vapautus sovellu. Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto ja dokumentit ovat FSMA:n 21 osion taloudellisen edistämisen rajoituksesta vapautettuja sen perusteella, että tämä on viestintää yhtiöltä tai yhtiön puolesta, koskien kauppaa, joka liittyy yhtiön päivittäisen toiminnan kontrolliin; tai 50 tai yli 50 prosentin yhtiön äänivaltaisen osakkeiden saaminen UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, artikla 62 mukaisesti.

Tämä tiedote on julkaistu lehdistötiedotteena Ruotsissa ruotsiksi ja englanniksi sekä Etteplanin pörssitiedotteena suomeksi ja englanniksi. Mikäli versioiden välillä on ristiriitaa, ruotsinkielinen lehdistötiedote säilyy voimassa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa julkaistu tieto liittyen tulevaisuuden asemaan ja olosuhteisiin, mukaan lukien lausumat koskien tulevaisuuden tulosta, kasvua ja muita ennusteita sekä niiden taustalla olevat oletukset, lausunnot suunnitelmista, tavoitteista, aikomuksista ja odotuksista koskien tulevia taloudellisia tuloksia, tapahtumia, toimintaa, palveluita, tuotekehitystä sekä Ostotarjouksen mahdollisia ja muita vaikutuksia, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat voidaan yleensä, mutta ei aina, tunnistaa ilmaisujen kuten ”ennakoida”, ”aikoa”, ”odottaa”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”tulee olemaan” tai vastaavien ilmaisujen kautta. Tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin liittyy luonnostaan riskejä sekä epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden olosuhteista. Todellinen tulos ja kehitys saattaa huomattavasti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa annetuista, oletetuista tai ennustetuista tuloksista ja kehityksestä monien Etteplanin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen johdosta. Tähän sisällytetyt tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan kyseessä olevan tiedon julkaisupäivän mukaista asiantilaa. Ostotarjouskoodin tai muun soveltuvan lainsäädännön vaatimukset pois lukien Etteplan kieltäytyy nimenomaisesti mistään velvollisuudesta tai sitoumuksesta tiedottaa julkisesti minkään tässä verkkosivun osassa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivityksestä tai tarkastamisesta niiden perusteena toimivien tapahtumien tai olosuhteiden muuttumisen seurauksena. Lukijan tulisi kuitenkin katsoa Etteplanin tai Semconin jo julkaisemia tai suunniteltuja julkaisemia mahdollisia lisätietoja.