Siirry sisältöön

Il­mas­to­tie­kartta tueksi yritysten hii­li­ja­lan­jäl­jen hallintaan

Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset ovat näkyvissä ja vaikuttavat yritysten sekä organisaatioiden toimintaan. Lämpenemistä voimistavien kasvihuonekaasupäästöjen määrää, eli hiilijalanjälkeä, tulee vähentää kaikilla sektoreilla globaalisti.   Jotta yrityksissä voidaan ymmärtää, kuinka paljon toiminnasta aiheutuu päästöjä ja mitkä ovat suurimmat päästötekijät, tulee ensin laskea tämänhetkinen hiilijalanjälki, jonka jälkeen ilmastotiekartan avulla suunnitellaan toimenpiteitä sen pienentämiseksi.

Kestävään toimintaan tähtäävän organisaation ilmastotyön ensiaskel on hiilijalanjäljen lähtötilanteen kartoittaminen niin omien toimintojen kuin arvoketjun kannalta. Organisaation hiilijalanjäljen laskennassa selvitetään vuotuiset päästöt kokonaisuudessaan eli mm. tuotanto- ja toimitilojen energiankulutukseen, ajoneuvoihin ja kuljetuksiin sekä hankintoihin liittyvät päästöt.

Lähtötilanteen kartoitus näyttää mistä päästöt syntyvät, miten suuria ne ovat ja herättää usein luonnollisen kiinnostuksen siitä, mitä hiilijalanjäljelle voidaan tehdä. Kunnianhimoisen ja realistisen tavoitteen asettamiseen tarvitaan yleensä kuitenkin ymmärrystä lähtötilanteen lisäksi myös mahdollisista toimenpiteistä ja niiden päästövähennyspotentiaalista, ja tässä ilmastotiekartta toimii organisaatioiden tukena.

Työpajatyöskentely ilmastotiekartan laatimisen apuna

Päästöjen kannalta merkittävimpien toimintojen tunnistamisen jälkeen mietitään organisaation mahdollisuuksia vähentää hiilijalanjälkeä. Käytännössä tapoja on kahta tyyppiä: päästöjä voidaan välttää jättämällä turhat tai ylimääräiset toiminnot tekemättä, tai päästöjä voidaan pienentää vähennystoimenpiteillä. Päästöjen välttäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että karsitaan turhat ajot kuljetusketjussa, kun taas vähennystoimenpide voi olla fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön korvaaminen uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. Ilmastotiekartan laatimisen apuna käytetään työpajatyöskentelyä, jossa organisaation avainhenkilöt pääsevät tunnistamaan ja ideoimaan toimenpiteitä, niiden toteutusaikataulua sekä vastuutahoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Työpajojen jälkeen arvioidaan toimenpiteillä saavutettava päästövähennys numeerisesti skenaariotarkastelujen avulla. Skenaarioilla arvioidaan hiilijalanjäljen kehitystä tulevaisuudessa, mikä auttaa niin ilmastotavoitteen asettamisessa kuin arvioitaessa toimenpiteiden riittävyyttä suhteessa jo asetettuihin tavoitteisiin.

Hiilijalanjäljen seurannalla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen

Tiekartan luomisen jälkeen toimenpiteiden toteutus istutetaan organisaation toimintaan. Kun hiilijalanjäljen laskenta toistetaan vuosittain, voidaan varmistua siitä, että tehdään oikeita asioita ja edetään aikataulussa kohti tavoitetta. Koska monia päästöihin vaikuttavia asioita on haastavaa ennakoida etukäteen, lisätoimenpiteiden tunnistaminen ja vastuuttaminen voivat tulla tarpeeseen. Tiekartan päivittäminen päästökehityksen seurannan ohessa tukee ilmastotyötä, nostaen esiin onnistumisia ja toisaalta kehityskohteita.

Viestinnällä on yleensä tärkeä rooli ilmastotyön onnistumisen kannalta. Tavoitteista, käytännön toteutuksesta ja tuloksista on hyvä viestiä sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. Erityisesti yhteistyökumppanien kanssa käytävät keskustelut ja arvoketjusta saatavat tarkentavat päästötiedot auttavat organisaatioita niin hiilijalanjälkilaskennan täsmentämisessä kuin kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisessa.

Tuemme yrityksiä ja organisaatioita ilmastotavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, olivat ne esimerkiksi Science-based targets -aloitteen (SBTi) mukaisia, hiilineutraalius- tai muita ilmastotavoitteita. Jos olet kiinnostunut selvittämään yrityksesi hiilijalanjäljen ja mahdollisuuksianne sen pienentämiseksi, ota yhteyttä niin keskustelemme mielellämme lisää, kuinka voimme olla mukana tukemassa ilmastotyötänne.