Fortsätt till innehåll

Klimatfärdplan hjälper företag att hantera sitt kol­dioxi­davt­ryck

Det varmare klimatet och dess globala effekter gör sig påminda och påverkar företags och organisationers verksamhet. Utsläppen av växthusgaser som intensifierar den globala uppvärmningen, det vill säga koldioxidavtrycket, måste minskas i alla sektorer globalt. Att beräkna företagets aktuella koldioxidavtryck (baslinje) är viktigt för att förstå hur mycket utsläpp som orsakas av verksamheten och vilka faktorer har störst påverkan på koldioxidavtrycket. När baslinjen har beräknats kan utsläppsreducerande åtgärder planeras genom att upprätta en klimatfärdplan.

För en organisation som eftersträvar en hållbar verksamhet är det första steget i klimatarbetet att fastställa koldioxidavtrycket som härrör från organisationens egen verksamhet samt värdekedjan. Vid beräkning av koldioxidavtrycket på organisationsnivå fastställs de årliga utsläppen i sin helhet – det vill säga utsläpp relaterade till bland annat energiförbrukning i produktions- och affärslokaler, fordon och transporter samt inköp.

En kartläggning av nuläget visar var utsläppen sker, hur stora de är och väcker ofta ett naturligt intresse för hur de kan reduceras. Att sätta upp ett ambitiöst och realistiskt mål kräver dock ofta förståelse inte bara för nuläget utan även för möjliga åtgärder och deras potential att minska utsläppen. Det är i detta sammanhang som organisationer har nytta av en klimatfärdplan.

Skapa klimatfärdplanen i en workshop

När de viktigaste utsläppsfaktorerna har identifierats är det dags att överväga tänkbara alternativ för att minska koldioxidavtrycket. I praktiken finns det två sätt att minska utsläppen: de kan undvikas genom att eliminera onödiga aktiviteter, eller minskas genom utsläppsreducerande åtgär-der. Att undvika utsläpp kan till exempel handla om att eliminera onödig körning i transportkedjan. En utsläppsreducerande åtgärd kan till exempel vara att ersätta el från fossila bränslen med för-nybar el. Vanligtvis skapas klimatfärdplanen under en gemensam workshop där organisationens nyckelpersoner identifierar och föreslår åtgärder, en implementeringsplan för åtgärderna och an-svariga parter för att minska koldioxidavtrycket.

Efter denna workshop används scenarioanalys för att numeriskt beräkna de utsläppsminskningar som åtgärderna resulterar i. Scenarierna används för att uppskatta koldioxidavtryckets framtida utveckling, vilket både hjälper till att fastställa klimatmålen och att utvärdera åtgärdernas lämplig-het med avseende på de fastställda klimatmålen.

Övervakning av koldioxidavtrycket säkerställer att målen uppnås

När klimatfärdplanen är upprättad planeras åtgärdernas genomförande i organisationens verksamhet. Om beräkningen av koldioxidavtrycket upprepas varje år kan man vara säker på att rätt saker görs och att organisationen är på rätt spår. Eftersom flera aspekter som påverkar utsläp-pen är svåra att förutse kan det vara lämpligt att identifiera och delegera ytterligare åtgärder. Att uppdatera klimatfärdplanen och övervaka utsläppen utgör ett stöd i klimatarbetet och klarlägger såväl framsteg som förbättringsområden.

God kommunikation är ofta en förutsättning för att klimatarbetet ska lyckas. Det är viktigt att målen, det praktiska genomförandet och resultaten kommuniceras både inom organisationen och externt. I synnerhet diskussionerna med leverantörer och andra intressenter och tillgången till detaljerade utsläppsdata från värdekedjan hjälper organisationer att förfina beräkningen av koldioxidavtrycket samt att sätta upp ambitiösa mål.

Vi hjälper företag och organisationer att fastställa och uppnå klimatmål, oavsett om det handlar om Science-based targets initiative (SBTi), koldioxidneutralitet eller andra klimatmål. Om du är intresserad av att ta reda på ditt företags koldioxidavtryck och möjligheter att minska utsläppen är du välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar gärna mer om hur vi kan stödja ert klimatarbete.