Close
Etteplan Hantering av anläggningsteknisk information

Hantering av anläggningsteknisk information

I kapitalintensiva företag blir driftstopp extra kostsamma på grund av förlorad produktionskapacitet. Därför är det centralt att maximera anläggningens produktiva livscykel genom optimerade underhållsprogram och effektiv användning. Dessutom får säkerhetsfrågor och förordningar allt större betydelse för anläggningens drift och underhåll. 

Nyckelfördelar
Förbättrad säkerhet
Effektiv användning av anläggningar
Förbättrad drifttid
Din lösning för hantering av anläggningsteknisk information
Etteplan AIM
Läs mer

Etteplans tjänster för hantering av anläggningsteknisk information (AIM) är gjorda för att säkra korrekt teknisk dokumentation i investeringsprojekt, minska kostnaden för att hantera anläggningsteknisk information, samt öka både säkerheten och servicens precision för att maximera drifttiden.

Vi kan ta hela ansvaret för er anläggningsinformation som en tjänst, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Företag som Fortum, Finavia, Outokumpu, och E.ON, förlitar sig på Etteplans tjänster inom anläggningsteknisk informationshantering. 

 

 

Kontakta oss om er organisation står inför följande utmaningar:

 • Ni inleder ett investeringsprojekt, men anläggningsinformationen verkar inte vara uppdaterad,
  och det är oklart var basinformationen befinner sig. 
 • Dokumentationskrav saknas eller är otillräckliga. 
 • Projektets planering och milstolpar lider av långa ledtider. 
 • Det finns inga tydliga roller och ansvarsområden i hanteringen av anläggningsinformationen. 
 • Anläggningsinformationen är bara delvis digitaliserad. 
 • Underhållsingenjörerna lägger för mycket tid på att rätta felaktig anläggningsinformation. 
 • Ni vill se till att anläggningsinformationen uppfyller alla relevanta säkerhetsförordningar
  och förbättrar arbetssäkerheten genom att minska de arbetsrelaterade olyckorna.

Smidig service- och underhållsverksamhet bygger på korrekt och uppdaterad information 

Enligt flera studier tillbringar en underhållsingenjör 30 procent av sin tid med att leta efter rätt anläggningsinformation, som byggritningar, arbetsinstruktioner eller register och strukturer för reparationer och underhåll. Därmed är snabb och enkel tillgång till kvalitativ anläggningsinformation en nyckelfaktor för effektivt användande och underhåll av fysiska anläggningar. 

Fördelarna med högkvalitativ anläggningsinformation som en tjänst för drift och underhåll: 

- underhållsingenjörer spar tid tack vare korrekt och uppdaterad information 
- förbättrad arbetssäkerhet 
- beslutsfattandet som bygger på uppdaterad och korrekt information minskar risker 
- minskat beroende av nyckelpersoners kompetens och kunskap 

 

Högkvalitativ anläggningsinformation minskar kostnaderna för investeringsprojekt 

I investerings- och moderniseringsprojekt behöver ingenjörerna uppdaterade och tillförlitliga baslinjedata för många samtidiga projekt. Felaktig anläggningsinformation kan få enorm inverkan på tidplaner och totala investeringskostnader. Därför är det viktigt att säkra snabb tillgång till giltig anläggningsinformation innan ett investeringsprojekt börjar. 

Fördelarna med högkvalitativ anläggningsinformation som en tjänst för investeringsprojekt: 

- kortare ledtider i och med att anläggningsinformationen är korrekt från början och enkel att hitta 
- kostnadsbesparingar då inga rättningar av data krävs under projektets gång 
- ingenjörerna kan lita på att data stämmer 
- personal kan allokeras till värdeskapande aktiviteter istället för att uppdatera felaktig information. 

 

Standarder som stöd till effektiv informationshantering

ISO 55000 - för långsiktig tillgångsförvaltning

ISO 55000 är en serie standarder för optimerad tillgångsförvaltning. Det centrala i standarden är upprättandet av ett Asset Management System (AMS). Ett AMS sätts upp för att leda, koordinera och kontrollera verksamheten så att en organisation på ett kostnads – och resurseffektivt sätt realiserar värdena hos sin anläggning och når uppsatta mål.

Anläggningsinformationen är en tillgång som rätt förvaltad tillför ett stort värde till en organisation. Detta värde behöver realiseras för att möta de informationsbehov som en effektiv tillgångsförvaltning kräver. Etteplan AIM tar sin utgångspunkt i de krav och riktlinjer som finns i ISO 55000 för att sätta upp en effektiv informationshantering och säkerställa att verksamhetens krav på information möts.

ISO 19650 - under hela livscykel

Under en anläggnings livscykel produceras och hanteras en mycket stor mängd information, framförallt i olika typer av projekt. Nästan alla större investeringsprojekt idag arbetar med BIM (Building Information Modelling), vilket förenklat kan beskrivas som ett förhållningssätt till hur man tillämpar en integrerad digitalisering av hela bygg – och förvaltningsprocessen. Detta arbetssätt skapar helt nya utmaningar för framförallt den mottagande och förvaltande organisationen.

ISO 19650 är en internationell standard som omfattar de olika aspekterna av informationshantering under en anläggnings hela livscykel, i både projekt – och driftsfas. Ägarskap, samordning, kravhantering samt informationsprocesser är några av de viktiga delar som beskrivs i standarden

Tillsammans med ISO 55000 bildar den ett robust ramverk för en effektiv informationshantering som säkerställer att organisationen når uppsatta mål.

ISO 81346 - för industriella anläggningar

Vad kostar en industriell anläggning att driva? Vilka olika delar består en utrustning av och hur sitter de ihop? Vilken information finns för en produkt? Det är frågor som standarden ISO 81346 kan hjälpa till att besvara.

Standarden handlar om hur man kan strukturera industriella system, installationer, utrustningar och produkter och tilldela referensbeteckningar till alla delar  Det gör det möjligt att identifiera alla ingående objekt och koppla information och dokument till objekten.

En anläggning som är strukturerad enligt ISO 81346 har stora fördelar vid om – och tillbyggnation. Det blir enklare att hålla anläggningsregister med tillhörande information uppdaterade genom att ”utvidga” befintligt system.

Att luta sig mot en etablerad standard ger också en tydlighet i samarbete och kommunikation med externa entreprenörer och som underlättar informationsutbyte.

Strukturering av information för en anläggning effektiviserar även felsökning och underhåll.

 

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).