Close

Klimatfärdplan stödjer Molok Oy:s ansvarsarbete och förmåga att uppnå klimatmålen

Molok Oy är en pionjär inom avfallshantering, som designar och bygger ansvarsfulla Molok® avfallshanteringslösningar för miljontals människor runt om i världen. Molok har under sina 30 år i branschen vuxit till ett internationellt företag vars produkter är kända över hela världen. Systemet, som innbär miljö-, kostnad- och tidsbesparingar, används dagligen av miljontals människor. Produkterna används i många olika kulturer med totalt över 190 000 enheter. Idag säljs Molok®-produkter i mer än 40 länder.

Referens
Molok ref case

Molok har förbundit sig att uppfylla EU:s klimatmål som syftar till att minska utsläppen med 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. För att uppnå detta mål har Molok utarbetat en klimatfärdplan i samarbete med Etteplan.

"Färdplanen implementerades i ett givande samarbete med Etteplan, där vi tillsammans har gjort beräkningar av såväl negativ som positiv miljöpåverkan", säger Samuli Hellemaa, produkt- och marknadschef på Molok.

Arbetet med klimatfärdplanen började med en uppdatering av beräkningen av koldioxidavtryck som visar alla utsläpp av växthusgaser från Moloks verksamhet under det senaste året. Beräkningen tog hänsyn till företagets egna utsläpp, d.v.s. utsläppen från fabriken, kontorslokalerna och de egna fordonen samt utsläppen från värdekedjan, t.ex. utsläpp relaterade till råvaror, transporter och användning av produkter samt uttjänta produkter.

"Efter beräkningen av koldioxidavtrycket utarbetades åtgärder och ansvarsområden för utsläppsminskning i workshopen. Genom dessa åtgärder kan Molok minska sina utsläpp och följa sin påverkan i förhållande till klimatmålet", säger Maija Mattinen-Yuryev, Team Leader på Etteplan.

Klimatfärdplanen stödjer arbetet med ansvarsområden

Mattinen-Yuryev betonar att det är viktigt att förstå utgångsläget, d.v.s. vad som orsakar utsläppen och vilken betydelse – men även vilka möjligheter – företaget har att minska utsläppen och att detta är något som bara kan uppnås i samarbete med kunden. "Kunden känner sin organisation, sin leveranskedja och sina partners bäst."

Under workshopen identifierades de viktigaste utsläppskällorna och konkreta och realistiska sätt att minska utsläppen formulerades. Exempel på sådana är produktdesign, råvaruval och inköp.

"Samarbetet med beräkningen av företagets koldioxidavtryck och formuleringen av klimatfärdplanen gick smidigt och mynnade ut i en skräddarsydd klimatfärdplan för Molok, som togs i bruk direkt", säger Hellemaa.

Kostnadseffektivt klimatarbete

Klimatfärdplanen som tagits fram i samarbete med Etteplan stödjer, enligt Hellemaa, Moloks hållbarhetsarbete och uppnåendet av klimatmålen. För att säkerställa åtgärdernas kostnads- och klimateffektivitet har de kostnadsmässiga effekterna av åtgärderna i färdplanens delvis uppskat-tats.

"Vårt mål är att implementera flera åtgärder tillsammans med våra partners under de närmaste åren för att främja energieffektivitet, minska utsläpp från transporter samt öka användningen av återvunna material", fortsätter Hellemaa.

Exempel på sådana åtgärder är arbetsskiftsanpassningar på produktionsanläggningen, inköp av transporter med låga utsläpp och ökad användning av återvunnet material. Andelen återvunnet material som användes av Molok var 24,5 % i alla plastdelar 2022.

Omsättning av färdplanen i praktiken

Nästa steg i Moloks färdplansarbete är att prioritera bland åtgärderna, integrera anläggningsuppgifter i verksamheten samt föra en dialog med viktiga partners och leverantörer. Beräkningen av koldioxidavtrycket görs sedan 2020, och status för färdplanen följs upp årligen.

"Aktiv övervakning av koldioxidavtrycket är nyckeln till att nå klimatmålen. På så sätt kan man vara säker på att man gör rätt saker och arbetar i önskad riktning", avslutar Mattinen-Yuryev.
 

 

Mer att läsa

Beräkning av koldioxidavtrycket – ett led i Stormossens strategi att bli koldioxidneutralt

Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och har till uppgift att ta hand om ägarkommunernas avfall. Ägarkommunerna är Vasa, Korsholm, Storkyro, Korsnäs, Malax och Vörå. De sex kommunerna har sammanlagt cirka 105 000 invånare. Centrum för verksamheten är avfallsanläggningen i Kvevlax i Korsholms kommun. Stormossens första påfyllningsstation för biogasdrivna fordon öppnades i februari 2017.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Kontakta oss
Maija Mattinen-Yuryev
Maija Mattinen-Yuryev
Team Leader