Close

Beräkning av koldioxidavtrycket – ett led i Stormossens strategi att bli koldioxidneutralt

Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och har till uppgift att ta hand om ägarkommunernas avfall. Ägarkommunerna är Vasa, Korsholm, Storkyro, Korsnäs, Malax och Vörå. De sex kommunerna har sammanlagt cirka 105 000 invånare. Centrum för verksamheten är avfallsanläggningen i Kvevlax i Korsholms kommun. Stormossens första påfyllningsstation för biogasdrivna fordon öppnades i februari 2017.

Referens

För Stormossen beräknades koldioxidavtrycket för biometan som produceras från olika avfall och används som fordonsbränsle, samt koldioxidavtrycket för hela organisationen för 2021. Studierna genomfördes som ett led i Stormossens strävan att bli ett koldioxidneutralt företag senast 2030. Etteplans team inom livscykelanalys (LCA) fick i uppdrag att utföra studierna tack vare rekommendationer och teamets expertis inom LCA och avfallshantering. 

Det biometan som Stormossen producerar innebär att företaget uppnår sitt mål för utsläppsminskning

I och med det biometan de producerar uppnår Stormossen sitt fastställda mål för utsläppsminskning enligt direktivet om förnybar energi (RED II) jämfört med ett fossilt referensvärde. EU-direktivet RED II* användes som grund för att beräkna koldioxidavtrycket för det biometan som produceras vid Stormossens biogasanläggning. Målet med RED II är att minska utsläppen genom att använda biobränsle, och uppfyllandet av detta kriterium utvärderades genom att jämföra koldioxidavtrycket för biometan med det fossila referensvärdet. De allmänna livscykelanalys-standarderna ISO 14040 och ISO 14044 följdes också i beräkningen. Koldioxidavtrycket beräknades för biobränslets hela livscykel, d.v.s. från anskaffning av avfallsråvara (transporter) till användning av biobränsle. 

Beräkningen visade att biometanet som produceras vid Stormossens biogasanläggning minskar utsläppen med 64 procent jämfört med det fossila referensvärdet, och därmed uppfylls det utsläppsminskningsmål som fastställts i RED II. 

Beräkningen av koldioxidavtryck på organisationsnivå uppdaterades med data för 2021 

Etteplans LCA-team hade tidigare beräknat Stormossens koldioxidavtryck för 2020 och nu skulle beräkningen uppdateras för 2021. Utsläpp av växthusgaser som härrör från Stormossens egen verksamhet och de mest betydande inköpta tjänsterna har inkluderats i beräkningen. Utöver orsakade utsläpp har även utsläppskrediter inkluderats, det vill säga fördelar med att använda avfall eller dess derivat (till exempel biogas från rötningsanläggningen).  

Utsläpp och utsläppskrediter som härrör från den egna verksamheten har beräknats för logistik, deponi, vattenreningsverk, biologisk rening, tankningsstationer och annan verksamhet som inte hör till ovannämnda kategorier. För inköpta tjänster togs utsläpp och utsläppskrediter till följd av avfallshanteringslogistik, entreprenadtjänster och avfallsförbränning med i beräkningen.  

Resultatet av beräkningen visade att utsläppen från både den egna verksamheten och inköpta tjänster under 2021 var lägre än 2020. 

Beräkningarna av biometanets och organisationens koldioxidavtryck gav Stormossen viktig information om vilka faktorer som har störst påverkan på utsläppen och var till hjälp i kommunikationen med intressenterna. Dessutom fick Stormossen förslag på åtgärder för att minska utsläppen ytterligare. 

*Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användning av energi från förnybara källor.

Mer att läsa

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.