Fortsätt till innehåll

Standardisering av pro­duk­tions­test­sys­tem – tre fördelar med ägande av pro­duk­tions­tes­ter

Företag försöker kontinuerligt att minska sina tillverkningskostnader. Man kan hävda att det år efter år har skett en ökning av tillverkningskostnaderna. Dessa kostnadsökningar beror på många faktorer, exempelvis priset på komponenter, arbetskostnader och kvalitetskostnader. Kvaliteten påverkas av många faktorer, till exempel produktionstestning. Testning behöver dock inte vara ett nödvändigt ont, utan kan omsättas i effektivitet och fördelar för företaget. För många företag kan likheten i testutrustning och testmetoder mellan produktionslinjer förbättra den övergripande effektiviteten. Standardisering av testningen är väsentligt om man vill uppnå effektivitet. För denna standardisering krävs ägande av testningen och kontinuerligt arbete, vilket sedan leder till minskade totala ägandekostnader.

Ägande av produktionstestningen och totalkostnader för produktion

Det är motiverat att hävda detta: Utan ägande av produktionstestningen får företag inte en transparent bild av tillverkningskostnadsstrukturen och kan inte effektivt delta i tillverkningskostnadsförhandlingar, eftersom de förlorar kontrollen över totalkostnaderna.

1. Inblick i testningen leder till bättre produktkvalitet

Genom ägande av produktionstestningen kan företag bättre kontrollera sin produktionskvalitet och få inblick i de kostnader som orsakas av kvalitetsproblem under tillverkningen. Denna analys bygger på testdata som möjliggör kontroll av totalkostnaderna för produktionen.

Genom ett starkt ägande av produktionstestningen kan företag även får en bättre bild av den övergripande testtäckningen. En omfattande inblick i testtäckningen gör det lättare för olika avdelningar och funktioner i företaget att få värdefull kunskap om produktionskvaliteten.

Under upprampningsfasen av en ny produkt är det viktigt att analysera testresultat och få insikt i det statistiska beteendet hos olika parametrar. Under FoU-fasen kan det vara svårt att analysera vilken effekt variationer i komponenttoleranser och tillverkningsprocessen har på produkters prestanda. Ägande av testningen och full insyn i testdata snabbar på flödet av kvalitetsåterkoppling till designteamet och ansvariga personer. Med denna information till hands kan företag utforma och producera bättre produkter för de olika marknaderna.

Utan testdata är det svårt att distribuera kritiska och värdefulla test- och produktionskvalitetsresultat till FoU- och produktionsavdelningarna. Genom standardisering av formatet för testresultat och ägande av de faktiska testresultaten blir det lättare att kommunicera inom företaget och hantera olika faktorer som påverkar produktionskvaliteten. Dessutom underlättar gemensamma testmetoder jämförelser mellan produkter och driver på kontinuerliga förbättringar samt ökar effektiviteten.

2. Inblick i livscykelkostnaderna

Testkostnader kan ha en betydande inverkan på enhetspriset för en viss produkt. Det är viktigt att ha insikt i den totala livscykelkostnaden för testning. Standardiseringens inverkan på optimeringen av den totala livscykelkostnaden underskattas ofta eller till och med missförstås.

Det finns inget enkelt sätt att mäta inverkan som högre kvalitet eller kortare tid till marknaden har på affärsverksamheten utan att ha insikt i den totala kostnaden för design, driftsättning och drift av testsystemen som en del av produktens livscykelinvestering.

I verkligheten är kostnaden för ett automatiserat test betydligt mer komplex än bara investeringskostnaden för ett testrack och operatörens timpris.

Den totala ägandekostnaden består av flera faktorer vid design, driftsättning och drift av testsystem, vilket visas i figur 1 ovan.

Genom att investera i design kan kostnaderna för driftsättning och drift minskas. I vissa fall är designkostnaderna för att bygga ett automatiserat testsystem lika med kostnaderna för driftsättning, drift och underhåll. Detta missförstås ofta av produktföretag som gör stora ansträngningar för att minska kostnaderna i designfasen.

Ett modulärt och standardiserat testsystem kan användas för flera produkter genom att man byter den produktspecifika adaptern. När man gör en första testtillämpning för ett sådant system blir investeringen högre, eftersom den även omfattar bassystemet med instrumentering (ofta inbyggd i testracket). Samma bassystem kan sedan användas i kommande projekt, utan behov av ytterligare investeringar i instrumentering. Användning av samma bassystem kräver dock viss standardisering av testmetoderna. Med tiden minskas kostnaden för nya testningstillämpningar om samma instrumentering och gemensamma testmetoder kan tillämpas.

Testorganisationer som arbetar i nära samarbete med FoU-team kan påverka utformningen av produkterna så att standardiserade testmetoder kan tillämpas. Design för testning (DFT) bör inkluderas i FoU-processen för att standardisering av testningen och optimering av den totala ägandekostnaden för testningen ska främjas. Färdiga hårdvaruplattformar och programvarukomponenter minskar de ursprungliga investeringskostnaderna. Standardiserade testmetoder leder till återanvändbara programvarubibliotek och maskinvarukomponenter, inte bara i testsystemet utan även i själva produkten.

3. Effektivitet i drifts- och underhållsfaserna

Driftsättningskostnaderna är vanligtvis ganska låga, men bristen på standardiserade rutiner och verktyg för transporter och för införande av ett testsystem i fabrikerna kan orsaka onödiga förseningar och kostnader för produktionsägaren. Oprofessionella arbetssätt under driftsättningen kan också avspegla dåliga arbetsvanor i driftsfasen.

Drifts- och underhållskostnaderna för ett testsystem förbises ofta eller underskattas. Dessa kostnader är normalt inte avdragbara utgifter för FoU-teamet som ursprungligen designade produkten, utan för tillverknings- och produktutvecklingsorganisationen som ansvarar för hantering av de operativa uppgifterna.

Denna uppdelning av kostnadsställen försvårar tvärorganisatoriskt samarbete och döljer de effekter som verkligt ägarskap har på totalkostnaderna. Driftskostnader kan minskas avsevärt med standardiserade metoder som dokumentation och riktlinjer, standardiserade testdataformat och analys av testdata. Standardisering av testsystem främjar gemensamma metoder för underhåll, vilket ökar effektiviteten. Detta kan till exempel gälla ett gemensamt reservdelslager för alla testmaskiner. Underhållet ska läggas upp på ett sådant sätt att personalberoendet kan minimeras.

Det är vanligt att produktionen organiseras globalt. Lokal underhållspersonal på varje fabrik ska kunna utföra det dagliga underhållet av testsystemet utan support från produktägaren eller testsystemleverantören. Driftskostnader under en lång produktlivscykel, som kan vara över tio år för en industriell produkt, kan vara det som i första hand driver totalkostnaderna. Detta är något som ofta glöms bort eller till största del missförstås.