Fortsätt till innehåll

Testning är ett måste … från början till slut

Förbättra produktkvaliteten genom testning under hela produktutvecklingsprocessen. Heltäckande testning av inbyggda enheter är särskilt fördelaktigt.  Vad ska den framtida produkten ha för funktioner? Hur ska dessa funktioner se ut? Vad kan man förvänta sig av produkten?

Dessa är de första grundläggande frågorna man ska ställa sig vid planering av en ny produkt.

"Men man inser inte alltid att produkttestning är nära kopplat till dessa frågor", säger Esa Kivioja, avdelningschef för programvarutestning på Etteplan. 

Testning är ett sätt att verifiera att produkten uppfyller de specificerade kraven och att produktegenskaperna är de som beskrivs i specifikationerna.

Produktegenskaperna är mer eller mindre det som avgör vilken typ av tester som ska utföras på produkten. Tre nyckelfaktorer som måste fastställas i testplanen är vad, varför och hur man ska testa.

"Ska testerna delas upp i olika faser i produktutvecklingen? Vilka funktioner ska testas? Det är sådana frågor man måste ställa sig", säger Kivioja.

Omvandla nödvändighet till en konkurrensfördel

Utöver funktionskraven som produktägaren själv ställer finns till exempel ytterligare säkerhets- och prestandakrav i lagar och förordningar.

"För att dessa externa krav ska uppfyllas måste testernas omfattning utvidgas ännu mer och man inser då i högre grad vikten av planeringsfasen. Det finns mycket man ska ta hänsyn till", säger Kivioja. 

Testning bör planeras och inkluderas redan i de första faserna i produktutvecklingsprocessen. I själva verket kan testbarhet innebära att krav ställs på själva produktdesignen. Det är design för testbarhet

"Det kan vara svårt att testa vissa produktparametrar om hänsyn inte tas till testbarheten redan i produktdesignen", säger Niko Auvinen, Senior Test Manager hos Etteplan. 

Enligt Kivioja utesluts ofta testning rent allmänt i produktutvecklingen. Testning utförs till exempel endast om någon kommer ihåg att ”köra några tester” och om det finns någon budget kvar. Detta kan leda till dålig produktkvalitet, skadat anseende och risk för återkallelse av produkter. 

Testning är avgörande för inbyggda lösningar

"Man ska ha i åtanke att kvalitetssäkring är lika viktigt som produktutveckling", säger Kivioja. Detta gäller i synnerhet för inbyggda produkter.

"Εn bugg i en färdig inbyggd produkt kan vara svår att fixa efter att produkten har kommit ut på marknaden", säger Auvinen. 

Det finns andra skäl till varför det är viktigt att testa den inbyggda produkten. Inbäddade lösningar kräver till exempel vanligtvis en eller flera radiomoduler för trådlös kommunikation. Det är här som kraven i radioutrustningsdirektivet måste beaktas.

"Produkter med en inbyggd radioenhet måste uppfylla säkerhetskraven, utöver de krav för radioenheter som anges i förordningen", säger Auvinen.

Om större fel upptäcks i ett senare skede när produkten är klar, kommer nödvändiga ändringar i elektronikdesignen att bli mycket kostsamma. Genom kontinuerlig testning i så små steg som möjligt kan obehagliga överraskningar undvikas. Om man misslyckas, är det alltid bra att det sker tidigt. 

"Genom testning genereras värdefull information till projektledningen. Genom att köra lämpliga tester i slutet av varje iteration vet vi hur långt vi har kommit i förhållande till uppsatta produktmål", säger Auvinen. 

Testets omfattning och kvalitet kan följas upp och mätas med hjälp av en testinstrumentpanel. 

"Det finns absolut ingen anledning att se på testning som ett abstrakt begrepp. Med de automatiserade verktygen kan man till exempel övervaka och rapportera testomfattningen för det aktuella testet", säger Kivioja. Resultaten på panelen är till god hjälp för att man ska kunna avgöra om produkten är redo för nästa fas i produktutvecklingen eller till och med för marknaden.

Etteplan kommer till räddning

Om en produktägare har svårt att planera testningen och att placera testerna i produktutvecklingsprocessen är detta nödvändigtvis inget större problem. Det finns hjälp att få. 

Etteplan har den expertis och de verktyg som krävs för att hjälpa produktägare att förbättra testkvaliteten i alla faser och områden av produktutvecklingsprocessen, från planering och produktion till underhåll. 

"Produktutveckling av elektroniska enheter tar tid och maskinvaran är inte direkt tillgänglig. Parallell testning av programvara och maskinvara har sina utmaningar", säger Kivioja.

Du behöver dock inte vänta tills den fysiska produkten är klar för att implementera testerna. Tester i simulerade miljöer minskar ledtiden avsevärt. 

"Man kan köra massor av virtuella tester på en digital tvilling av en produkt innan den fysiska versionen ens är klar", säger Kivioja. "Detta gör att utvecklingsprocessen snabbas upp avsevärt."