Fortsätt till innehåll

Anpassa dig till nya cy­ber­sä­ker­hetsfö­res­krif­ter

Cybersäkerhet är ett område i ständig förändring där lagstiftningen hela tiden måste anpassa sig till nya hot och tekniska framsteg. Etteplan har sofistikerad expertis inom området och förstår vikten i att efterleva rådande förordningar för att skydda både verksamheter och individer undan cyberhot. Denna artikel ger dig värdefulla insikter i hur du efterlever nya cybersäkerhetsförordningar som påverkar produkter och verksamheter. Här gör vi det lätt för dig att hitta rätt bland regelverken.

Att förstå regelverken:

Inom Europeiska Unionen (EU) pågår för närvarande stora lagändringar för att stärka cybersäkerheten för alla sorters mjuk- och hårdvara samt inom alla tillverkningsbranscher. Dessa förändringar utgör basis för en ny cybersäkerhetsstandard världen över och kommer leda till att hela branschen förändras i grunden.

Så här ser EU:s cyberlagstiftning ut just nu:

Flera direktiv påverkar i nuläget hårdvaru- och mjukvaruprodukter. Hit hör Förordningen om allmän produktsäkerhet, Direktivet för radioutrustning Förordningen om cybersäkerhetskrav, samt Rättsakten om artificiell intelligens. NIS 2-direktivet påtvingar obligatorisk cybersäkerhet för aktörer som arbetar inom olika steg i industriella försörjningskedjor. De nya förordningarna kommer på olika sätt att påverka ägare, tillverkare och tjänsteleverantörer inom IT-sektorn.

Steg för steg: Så efterlever du regelverken

1. Medvetenhet och planering:

Lär dig förstå vikten av att efterleva kraven på cybersäkerhet och gör upp en plan som innefattar de regelverk som påverkar just dina produkter och operativsystem.

2. Fördela resurser:

Säkra de resurser du behöver, inklusive finanser och kvalificerad personal, så att du kan planera hur du bäst ska påbörja en förvandling mot säkrade produkter och operativsystem. Här kan det vara nödvändigt att anställa experter från andra, mer mogna branscher.

3. Skapa en säker livscykel för produktutveckling:

Upprätta säkrade processer för hela produktutvecklingens livscykel. Inom forskning och utveckling gäller detta produkter och inom IT ligger fokus på operativsystem.

4. Certifiering och efterlevnad:

Se till att ditt företag möter alla förordningar och krav som gäller för just din bransch. Försök erhålla branschrelevanta certifieringar för de system för informationssäkerhet, kvalitetshantering och produktion som används inom din verksamhet.

5. Tillväxt över hela produktcykeln:

Säkra produkter vinner kunder. Ge kunden transparent information om exakt vilka säkerhetsåtgärder du vidtagit genom hela produktcykeln. När produkten väl är släppt kan du kostnadsoptimera genom att erbjuda gratis mjukvaruuppdateringar för att åtgärda sårbarheter.

Ökad säkerhet och pålitlighet skapar kundnytta:

Om hela produktcykeln säkras efterlevs alla förordningar samtidigt som det förbättrar säkerheten för din verksamhet och dina produkter. Genom att prioritera cybersäkerhet visar du också ditt säkerhetsengagemang för dina kunder.

Bra att veta – Det händer nu inom EU:

Det finns deadlines för att de olika regelverken ska efterlevas som skiljer sig åt mellan olika branscher. Den 18 oktober 2024 börjar NIS 2-direktivet att gälla för operativsystem som körs av samhällsviktiga aktörer. Den 1 augusti 2025 börjar Radioutrustningsdirektivet att gälla, vilket kan leda till problem för tillverkare av IoT-teknologi som inte hunnit implementera det i tid. Förordningen om cybersäkerhetskrav medför tvingande bestämmelser om cybersäkerhet för både mjukvara och hårdvara. Under andra kvartalet 2026 blir det även tvingande att rapportera sårbarheter och incidenter för äldre produkter med digitalt innehåll, vilket berör all mjuk- och hårdvara. Från och med andra kvartalet 2027 måste även all mjuk- och hårdvara som säljs inom EU erhålla en särskild CE-märkning i enighet med Förordningen om cybersäkerhetskrav. Det är därför nödvändigt att agera redan nu för att möta dessa deadlines.

Framtidssäkrad cybersäkerhet:

Det är viktigt att hålla sig i framkant av lagstiftningen för att se till att alla förordningar efterlevs. Anställ gärna personal som har i uppdrag att följa hur cybersäkerhetsförordningar utvecklas över tid. Investera resurser i att träna företagsledningen och förbättra aktuella processer. På detta sätt blir det ännu enklare att utveckla nya produkter som är helt säkra redan från början.

Sammanfattning – Så efterlever du alla regelverk:

I dagens digitala landskap är det juridiskt tvingande att se till att förordningar och regelverk efterlevs. Som experter inom området uppmanar vi dig att anamma cybersäkerhet genom att följa vår guide. Då kan du enkelt få en översikt över lagar och regelverk och förbättra dina kundrelationer. Vår guide hjälper dig att lyckas inom dagens föränderliga cybersäkerhetsområde. Låt oss bli din partner på resan mot en säkrare framtid! För att lära dig mer om relevant cybersäkerhetslagstiftning och hur du bäst implementerar regelverken i dina lösningar och produkter, ladda ner vår gratisguide: ‘No Safety Without Cybersecurity – New Regulations for Secure Embedded Development‘