Fortsätt till innehåll

Hur undviker man allvarliga risker i ett en­het­sut­vecklings­pro­jekt?

På senare tid har vi alla blivit medvetna om hur den globala bristen på kritiska komponenter kan leda till att tillverkningen av varor stannar upp. Bristen på komponenter är dock inte den enda risken vid utveckling och lansering av en ny fysisk produkt. Vilka typer av risker bör beaktas och hur kan de undvikas på bästa sätt?

Utvecklingsbudgetar ur kontroll, fel vid kvalitetstestning av komponenter, buggar i programvara och svårigheter med certifiering eller tillverkning. Det finns många olika oväntade problem som kan uppstå i ett enhetsutvecklingsprojekt. Om en potentiell risk uppstår kan det få allvarliga konsekvenser.

”Ett nytt riskområde som människor är mindre medvetna om är att själva enhetsutvecklingen har förändrats i grunden. I den moderna världen är allt fullspäckat med programvara. Därför är traditionella modeller inom maskinvaruuutveckling inte längre giltiga”, säger Eero Kaappa, Etteplans Business Development Director inom affärsområdet Embedded Software and Hardware Solutions.

Programvarans allt mer växande roll skapar friktion av helt naturliga skäl. Maskinvara är styv och oflexibel till sin natur, medan programvara är det motsatta. Testning av maskinvara kräver montering av fysiska prototyper, medan programvara kan utvecklas och testas kontinuerligt. Arbetskulturerna hos maskinvaruorienterade ingenjörer och programvaruutvecklare skiljer sig därför åt så pass mycket att det kan leda till kulturkrockar.

Chefer för enhetsprojekt behöver mycket erfarenhet

Produktchefer och alla andra som är ansvariga för enhetsprojekten är under stor press. De bär hela ansvaret om något går fel. För att lyckas måste ledningen vara medveten om de tekniska, ekonomiska, kommersiella och regulatoriska riskerna.

”Ledningens erfarenhet spelar en stor roll. Det finns ingen läroboksmodell för hantering av ett enhetsprojekt eftersom enheter, företag och omständigheter skiljer sig avsevärt åt. Till och med förvaltningsprocessen för själva produktutvecklingen kan ha sina fallgropar”, påpekar Eero Kaappa.

Ledningen måste ge människor möjlighet att tidigt identifiera och hantera risker. Det räcker till exempel inte att bara anta att utvecklarna följer bästa praxis och har fastställt sina egna processer för att undvika risker.

”Det som är viktigast är att införliva riskhantering i enhetsutvecklingens DNA”, säger Kaappa.

Bland de största orsakerna till överskridanden av budget och tidsplan är misslyckanden i kravhanteringen. Vägen till framgång börjar därför med en beskrivning av enhetskraven.

Minska riskerna genom partnerskap

Det finns ingen universallösning för riskfri utveckling. Den aktuella komponentkrisen har visat varför enhetsutveckling nu är mer komplex än någonsin.

Kompetensbrist är en vanlig orsak till att problem uppstår. Det är dock väldigt få företag som har tillgång till nödvändiga kompetenser internt. Få personer har den kompetens som krävs för att hantera den moderna utvecklingsprocessen.

Att bygga upp interna team för hantering av enheternas hela livscykel tar lång tid och är mycket kostsamt. Dessutom överlåter många företag all enhetsutveckling till partners eftersom de anser att detta inte är deras kärnverksamhet.

”Samarbete med någon som är specialiserad på och har erfarenhet av att skapa fullstack enheter är ovärderligt. På så sätt kan företag inte bara minimera risker och skaffa viktiga mänskliga resurser utan även förbättra projektlednings- och resultatkvaliteten på ett anmärkningsvärt sätt”, säger Eero Kaappa.

Tre snabba tips för hantering av enhetsutvecklingen

  • Definiera din syn på enheten och håll dig till kraven.
  • Identifiera potentiella tekniska, ekonomiska, regulatoriska och kulturella risker i ett tidigt skede.
  • Kontakta en utvecklingspartner och en tillverkningspartner.

Vill du veta mer om vilka problem du bör beakta? Läs vårt blogginlägg ”Fem vanliga risker i enhetsutvecklingsprojekt”!