Fortsätt till innehåll

Modellbaserad utveckling snabbar upp processen

Modellbaserad utveckling har blivit alltmer populärt inom tillverkningsindustrin, i synnerhet inom forsknings- och utvecklingsområdet. Utvecklingsprocessen går snabbare samt blir mer robust och iterativ genom en automatiserad kodningsprocess där nästan ingen fysisk utrustning behövs. Även testcykeln kan kortas ner avsevärt.

Inom konkurrenskänslig tillverkningsindustri är det ofta viktigt att snabba upp produktionstakten. Men en ökad produktion får aldrig leda till defekta produkter, trasig utrustning eller missnöjda kunder. Modellbaserad utveckling kan avhjälpa både dessa och många andra problem.

Den kanske största bonusen med modellbaserad utveckling ligger i hur mycket den snabbar upp testcykeln. Vi kan redan tidigt i utvecklingsfasen identifiera tekniska fel som kan tänkas dyka upp när produktionen har börjat. Detta gör att vi kan försäkra oss om att inga fel dyker upp i vår slutliga testprocess.”

Jarkko Nokka

Chef för Etteplans maskinautomatiseringsteam i Lappeenranta i Finland

Modellbaserad utveckling är en metod som passar vid utveckling av utrustning till industrianläggningar, automatiseringssystem och rörelsestyrning. Den används ofta i utvecklingen av styrsystem, inbyggda system och PLC:er (programmerbara logiska styrenheter). Modellbaserad utveckling baseras till stor del på simuleringar och så kallade ”digitala tvillingar”.

”Tidigare var vi tvungna att knyta allt till PLC-baserad hårdvara. Nu när processerna inte längre är hårdvaruberoende kan vi visa även tidiga modeller för våra kunder och börja skapa mervärde tillsammans redan under utvecklingsfasen. Exempelvis kan vi skapa två simuleringar som talar med varandra och sedan gå igenom olika koncept i väldigt snabb takt. I slutändan leder detta till färre problem som måste åtgärdas.”

Spara tid genom att överbrygga V-modellen

För mjukvaruutvecklare inom systemteknik har den så kallade V-modellen länge utgjort den rådande normen. Man läser V-modellen uppifrån och ned från vänster till höger. Den inleds med definitioner och utveckling för att på högersidan avslutas med tester och produktion. Att följa den här modellen gör att både utveckling och produktion sker väldigt noggrant – men det tenderar att dra ut på tiden. Denna utmaning blir synnerligen märkbar när det blir nödvändigt att justera i redan drifttagna system.

”Jag gillar verkligen hur modellbaserad utveckling liksom överbryggar hela V-modellen. Nu behöver vi inte följa den hela vägen till botten för att testa hur systemet fungerar. I det förflutna har det varit absolut nödvändigt att följa modellen hela vägen tills vi har ett färdigt system som vi kan testa. Detta tar både tid och pengar i anspråk. Nu kan vi testa det färdiga systemet till och med innan vi ens har utformat alla delsystemen”, förklarar Jarkko Nokka.

Modellbaserad utveckling hjälper också till att undvika driftstopp om man måste implementera nya funktioner i befintliga system. Detta kan i normala fall innebära att hela produktionen måste stängas ner medan man testar så att allting fungerar när man väl har implementerat ändringarna. Med modellbaserad utveckling kan hela systemet exporteras till en digital tvilling för att testas. Då kan man försäkra sig om att hela processen är felfri.

Pålitlig och förutsägbar automatgenererad kod

En intressant funktion inom modellbaserad utveckling är den automatgenererade programkod som skapas via särskilda verktyg. Inom vissa industrier, som exempelvis flygindustrin, har automatgenererad kod redan hjälpt till att eliminera de säkerhetsrisker som kan uppstå genom människogenererad kod.

”Att skriva programkod kan helt strykas ur projektet eftersom mjukvaran kan koda själv nu. Du kan klicka på en stor, grön knapp och få pålitlig och förutsägbar kod. Det finns inget behov av att rita upp flödesscheman och sedan ha någon som sitter och kodar utifrån simuleringsfasen”, säger Nokka.

Etteplan har en stor mängd erfarna experter som jobbar med elautomation inom olika industrier. Enbart teamet som jobbar med simuleringar består av hundra personer, och sammanlagt är de ungefär 4000 stycken. De har alla kunskaper som krävs för utveckling, och kan allt från modellering till att bygga nödvändig infrastruktur. De har en djup insikt i hela det tekniska området.

”En kund inom tillverkningsindustrin som har ett nytt systemkoncept kan visa det för oss som ett tänkbart projekt. Sedan kan vi göra diverse simuleringar för att verifiera huruvida kundens koncept är genomförbart och vad vi måste göra för att undvika problem.”

Jarkko Nokka

Fördelar med modellbaserad utveckling:

  • Snabbare projektutveckling.
  • Kortare testcykel.
  • Fysisk utrustning behövs inte längre.
  • Simuleringar av storskaliga projekt går enkelt att visa för kund.
  • Automatgenererad kod eliminerar den mänskliga faktorn.

”På det hela taget har modellbaserad utveckling snabbt gått från att vara en hajp till att både användas och implementeras inom produktionen. Det gör utvecklingen snabb, robust och iterativ. Hos Etteplan kan vi stötta våra kunder och erbjuda både utvecklingstjänster och systemtester”, säger Jarkko Nokka.