Fortsätt till innehåll

Industri 5.0 – en ny revolution eller en möjlighet att göra saker smartare?

Industrins aktörer håller fortfarande på att reda ut vad industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen – innebär för deras företag, men trots detta börjar EU-kommissionens satsning industri 5.0 redan se dagens ljus. Står tillverkningsindustrin inför en ny revolution som kommer att förändra allt de en gång lärt sig?

Kari Jussila, Etteplans Director, Service Solutions, vet att det inte går att bedriva affärer utan människor. Och medan industri 4.0 hade som mål att stärka tillverkningsföretag genom digitalisering och teknik som artificiell intelligens, automation och uppkopplade enheter, så handlar 5.0 om att stärka människor med hjälp av maskiner.

”Egentligen borde vi inte tala om den femte industriella revolutionen, eftersom kärnidén i industri 4.0 fortfarande är aktuell och mycket relevant under många år framöver. Det 5.0 tillför är mänskligt fokus, hållbarhet och motståndskraft”, sammanfattar Kari Jussila.

Exempelvis krävs det större motståndskraft nu än tidigare. Globala kriser och deras konsekvenser är ofta svåra att förutse. Covidpandemin ledde till komponentbrist som påverkade flera industrier och Rysslands krig mot Ukraina ledde till den pågående energikrisen som i sin tur påskyndade den gröna omställningen eftersom hela energimarknaden är i gungning. Cyberattacker kan stoppa hela företag och fabriker. Och om vi inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen kommer vi att drabbas av allt fler naturkatastrofer.

”Om vi tänker på industri 4.0 så är en helt optimerad och automatiserad process inte särskilt motståndskraftig eftersom cyberattacker eller strömavbrott kan stänga ner den omedelbart. Därför måste företagen se till att deras verksamhet är förberedd på realistiska hot och utmaningar och att de har dessa nödprocedurer och mänskliga resurser på plats”, påpekar Kari Jussila.

Motståndskraft i sig är inte nödvändigtvis ett kärnämne i industri 5.0, men samtidigt är produktionsanläggningar inte kända för att vara de mest motståndskraftiga företagen – massiva investeringar i specialiserad utrustning innebär att anpassning till förändrade scenarier är betydligt svårare än för företag vars verksamhet enbart förlitar sig på människor. För att öka motståndskraften måste de inta ett människocentrerat perspektiv.

”Det går att konstruera en smart fabrik som fungerar utan mänsklig inblandning, men när nyckelpersonerna lämnar företaget vet inte de övriga hur anläggningen fungerar. Då kan den inte heller hantera förändring. Att sätta människan i centrum möjliggör motståndskraft, vilket i hög grad är tanken med industri 5.0”, säger Kari Jussila.

Människan i centrum skapar motståndskraft och konkurrensfördelar

Framför allt handlar industri 5.0 om att införliva begreppet det allmänna bästa i företagens agenda. Att göra det rätta är också utmärkt ur affärssynpunkt. Digitalisering och förändringsinitiativ är dyra. Men när de bygger på verkliga användningsfall och behov är det mycket mer sannolikt att de blir framgångsrika.

”Att sätta människan i centrum är ett begrepp med många infallsvinklar. Det betonar fördelarna med den mänskliga kognitiva förmågan och kreativiteten i samspelet med maskinerna. Men också med att stötta människor för att underlätta deras anpassning till digitaliseringen. Människocentrerad design främjar samarbete och stärker människors inflytande”, förklarar Hanna Remula, Head of Design, Cloud and Applications på Etteplan.

Och även om teknik är ett fantastiskt hjälpmedel för den som vill automatisera rutinuppgifter och grundläggande funktioner i fabriker så behöver företagen fortfarande mer mänskliga resurser. Om medarbetarna känner sig respekterade och delaktiga genom att arbeta med maskiner blir det lättare att behålla dem, men många branscher kämpar fortfarande med brist på arbetskraft.

”Arbetsmarknaden är global och kommer att bli ännu mer global i framtiden. En konsekvens av detta är att det inte längre går att utforma en fabrik enbart för personer som kan landets språk. Att inte ta hänsyn till detta i utformningen av maskiner och teknik leder också till minskad motståndskraft eftersom det begränsar vilka personer som kan anställas”, säger Hanna Remula.

Meningsfulla arbetsuppgifter, en genomtänkt arbetsmiljö och värderingar som väcker gensvar är minimikrav för tillverkande företag som vill anställa och behålla de bästa medarbetarna. En aktuell fråga där företag skiljer sig åt är ansträngningarna för att öka hållbarheten – ett annat område i industri 5.0 som företag inte bör missa om de vill bibehålla sin konkurrenskraft.

Hållbarhet är bara ett måste utan kan även generera affärsnytta

Inom tillverkningsindustrin kommer resursbrist att vara en av de stora utmaningarna. Vi har redan problem med komponentförsörjningskedjor till följd av covid och global uppvärmning. Så småningom kommer vi att få slut på de sällsynta mineraler som används i komponenter, så att kunna återvinna enheter och hårdvara blir en viktig lösning.

”Reparerbarhet, återvinningsbarhet och grön design är kärnan i industri 5.0, eftersom det handlar mycket om tillverkningsindustrin. En annan fråga är hållbara processer och verksamheten som helhet. Vi måste respektera gränserna för vår planet och se till att våra företag kan vara kvar på marknaden under de kommande åren”, säger Kari Jussila.

Tillverkningsindustrin är en naturlig föregångare i den gröna omställningen och det finns många förbättringsmöjligheter. Mer hållbara processer, tekniker och produkter är också bra för verksamheten ur flera perspektiv. Värdebaserat beslutsfattande gäller för både medarbetare och kunder, medan exempelvis minskad energiförbrukning även resulterar i kostnadsbesparingar.

”Företag som inte uppnår koldioxidneutralitet kommer självklart att tvingas lägga ned sin verksamhet av regulatoriska skäl. Men det som industri 5.0 fokuserar på är långsiktig hållbarhet för att säkerställa att vi kan överleva de kommande decennierna. Och inte bara i affärshänseende. Permanenta gröna lösningar måste införas om vi vill bibehålla ett meningsfullt liv på jorden”, avslutar Hanna Remula.

Om industri 4.0 i hög grad handlade om att maximera effektiviteten i tillverkningen så är miljöskydd är ett viktigt tema i 5.0. Den tekniska bas som byggdes under den fjärde industriella revolutionen utgör endast en grund för att skapa en mer etisk och hållbar industri.

”Som jag nämnde tidigare är industri 5.0 inte en industriell revolution i sig, eftersom det bara handlar om ett nytt sätt att betrakta de befintliga digitala och tekniska framsteg vi uppnått i samband med 4.0. Vi får helt enkelt tillgång till ett nytt, bättre perspektiv”, förklarar Kari Jussila.