Fortsätt till innehåll

Säker pro­duk­tut­veckling – ett viktigt verktyg

Vår digitala miljö förändras snabbt och cybersäkerhet är idag avgörande inom produktutveckling. Alla verksamheter har mycket att vinna på att se över produktsäkerheten och skydda sin utvecklingsprocess från utomstående hot. Det är här som processen SPDL (Secure Product Development Lifecycle) kommer in i bilden. SPDL är ett övergripande ramverk som ger struktur och vägledning samt möjliggör säker produktutveckling och underhåll. Processen följer den allmänt vedertagna standarden IEC 62443-4-1. Den består av åtta viktiga metoder som täcker varje del av livscykeln inom produktutveckling.

Jari Salmi är cybersäkerhetsexpert vid Etteplan. Han betonar hur viktigt det är att implementera SPDL redan i början av produktutvecklingen. ”SPDL snabbar upp hela utvecklingsprocessen om man bara använder det på rätt sätt”, säger han. ”Processen skapar mindre förvirring och färre misstag och leder i förlängningen till en bättre och säkrare produkt.”

En av de största fördelarna med att implementera SPDL är att ramverket efterlever EU:s framtida förordningar för RED (Direktivet för radioutrustning) och CRA (Förordning om cybersäkerhetskrav). Genom att använda SPDL kan man försäkra sig om att ens produkter möter de nödvändiga säkerhetskrav som framställs av bägge dessa förordningar.

”Även om man i första hand inte är ute efter att bli certifierad så är det ändå fördelaktigt att integrera SPDL i produktutvecklingen, eftersom man då uppmärksammar säkerhetsproblem som man kanske annars skulle ha missat. Det är ett värdefullt verktyg för att åtgärda sådana problem på bästa sätt.”

Jari Salmi

Cybersäkerhetsexpert, Etteplan

En närmare titt på SPDL-processens åtta metoder

1. Säkerhetshantering: Metoden definierar ansvarsområden och ser till så att utvecklingsmiljön har stark cybersäkerhet. Den innehåller bland annat säkerhetskontroller, filsäkerhet och en säkrad utvecklingsmiljö.

2. Specificering av säkerhetskrav: Här identifieras produktens säkerhetskrav ihop med kundens egna behov samt krav från myndigheter och förordningar. En analys av potentiella hotbilder byggs även upp för att identifiera och förebygga möjliga angrepp.

3. Säker utveckling: Säkerhetskraven implementeras i själva produkten. Metoden visar hur säkerhetsfunktioner bäst bör integreras samt vilken utvecklingsprincip och metodik som är säkrast. Olika säkerhetsåtgärder vävs på detta sätt in i produkten och ger upphov till ett heltäckande försvarssystem.

4. Säker implementering: Dokumentation av hur produkten är tänkt att implementeras. Hit hör programspråk, standarder och minneshantering. Här avgörs också relevanta användarprivilegier för att förhindra att den färdiga produkten missbrukas.

5. Säkerhetsverifikation och valideringstester: Här utförs funktionstester som försäkrar att produkten möter samtliga säkerhetskrav. För att fånga upp brister i utvecklingen ingår också destruktiv testning, som exempelvis tester av bräcklighet eller sårbarheter.

6. Hantering av säkerhetsproblem: Skapar kanaler för att enkelt kunna rapportera säkerhetsproblem. Detta gör att en effektiv kommunikation finns på plats mellan utvecklingsteamet, kunderna och externa resurser för att hantera alla problem på ett enkelt sätt.

7. Säkerhetsuppdateringar: En analys av säkerhetsuppdateringar för produkten samt hur dessa ska hanteras. Här testas olika uppdateringar så att de fungerar ordentligt och har korrekt dokumentation, säker nedladdning och installation.

8. Säkerhetsriktlinjer: Här skapas den produkt- och användardokumentation som gör att användarna kan integrera, konfigurera, använda och underhålla produkten på ett säkert sätt. Maximal användarsäkerhet uppnås genom att se till så att produkten konfigureras och används ordentligt.

Expertvägledning ger säker utveckling: Etteplan hjälper dig utnyttja fördelarna med SPDL

Sammanfattningsvis är SPDL ett nödvändigt verktyg för produktutveckling som gör det möjligt att skapa säkra och pålitliga produkter. Genom att integrera SPDL i utvecklingsprocessen kan en verksamhet försäkra sig om att både EU-krav och globala förordningar efterlevs. Processen minskar även verksamhetens säkerhetsrisker och förbättrar dess kundrenommé för god säkerhetspraxis.

”Det är jätteviktigt att ha rätt partner redan från början för att undvika de problem som kan uppstå när man i efterhand vill implementera rätt säkerhet i en redan färdigutvecklad produkt. Att göra rätt redan från början sparar inte bara tid och resurser men hjälper även verksamheter att efterleva relevanta EU-förordningar.”

Jari Salmi

Etteplan är experter inom cybersäkerhet och produktutveckling och kan hjälpa verksamheter att implementera SPDL-processen på ett effektivt sätt. Detta garanterar helt säkra produkter som dessutom uppfyller alla lagkrav och förordningar.

Ladda ner vår gratisguide till säker produktutveckling för mer information om hur du bäst utvecklar säkra enheter och applikationer.