Fortsätt till innehåll

Att navigera i en era av digitalisering och grön omställning

Digitalisering, den gröna omställningen och geopolitiska drivkrafter för förändring formar verksamheten för oss på Etteplan och för våra kunder.

Omvärlden har förändrats snabbt under det senaste året. De flesta av Etteplans kunder är industriföretag vars verksamhet för närvarande påverkas av flera stora globala trender, som klimatförändringar, urbanisering, digitalisering och den gröna omställningen.

De mest påtagliga förändringarna under 2022 var kopplade till den geopolitiska kris som Rysslands invasion av Ukraina ledde till. Dessutom härjade fortfarande covid-19-pandemin som började för över två år sedan.

Energikrisen till följd av kriget och de påföljande ökade geopolitiska spänningarna har kraftigt ökat den globala osäkerheten. Inflationen påverkar såväl leverantörskedjor som företagens investeringsvilja och efterfrågan inom vissa branscher. Särskilt konsumentdrivna branscher har drabbats av stigande kostnader och minskad efterfrågan. Å andra sidan ökar investeringarna kopplade till elektrifiering, försvarsindustrin, förbättringar för att höja energieffektiviteten och den gröna omställningen.

Samtidigt har turbulensen i verksamheten inom många branscher skapat press på företagen att förändras. Allt fler av våra kunder vill möta en allt striktare lagstiftning genom att utveckla sin verksamhet och produktion i riktning mot ökad hållbarhet. I många branscher ser vi även en omprövning av strategier för leveranskedjor och insatser för att flytta fokus för produktionsverksamheten så att den hamnar närmare hemmamarknaden.  

Förutom den geopolitiska oron fortsätter den digitala transformationen att påverka verksamhetens hos våra kunder. För såväl företag som individer lovar den digitala eran och Internet of Things att tillhandahålla lösningar som öppnar upp nya möjligheter, ger ny kunskap och gör geografiska gränser irrelevanta. Kapacitetsbehovet kopplat till den nya tekniken och ingenjörskonsten ökar alltmer i takt med att industriföretag söker lösningar för att hantera problem som t.ex. energiförbrukning och hantering av materialflöden.

Den accelererande tekniska utvecklingen gör det möjligt för industrin att dra nytta av automation och robotik på många håll i verksamheten. Dessa hjälper företagen att förbättra produktkvaliteten, göra arbetet mindre ansträngande, förbättra säkerheten och sänka kostnaderna. Uppkopplade enheter och system förser företag med data som de kan använda för att ytterligare förbättra produktionsprocesserna och göra dem ännu smartare. Digitalitet möjliggör i bästa fall nya lösningar och affärsmodeller som har betydande mångfaldigande effekter i en värld präglad av urbanisering och befolkningstillväxt.

Tekniken erbjuder även lösningar på utmaningar kopplade till klimatförändringar och jordens ekologiska belastningsförmåga. EU:s taxonomi, ökande hållbarhetsförväntningar bland konsumenter, investerare och finansiärer i kombination med en växande förståelse för resursernas begränsade karaktär, omformar kraftigt industriföretagens driftsförhållanden. För att förbli konkurrenskraftiga och säkerställa en långsiktig kontinuitet av verksamheten måste företag i alla branscher hitta sätt att minska sitt klimatavtryck och lösa hållbarhetsutmaningar både internt och i leveranskedjan.  

Och det är här, mitt i de permanenta och cykliska förändringarna, som Etteplans starka sidor verkligen kommer till sin rätt, nämligen vår förmåga att vara flexibla, komma med idéer och kontinuerligt hitta nya sätt att växa. Vår expertis och våra tekniktjänster kommer att fortsätta vara efterfrågade vartefter industriföretagen söker nya, effektivare och resurssnålare lösningar. De val och beslut som Etteplans medarbetare fattar i sin yrkesroll återspeglas i många branscher och i slutändan i människors vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi vara på de möjligheter som den digitala eran erbjuder och förvandlar dem till praktiska konkurrensfördelar och affärsverksamhet i linje med hållbar utveckling.