Close

Johtaja henkilökuvassa: Power Ma

Johtaja henkilökuvassa ‑sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria.

Tällä kertaa vuorossa on Power Ma, General Manager, Taicang, Kiina. 

Power Ma

Johtajuus

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana?

Pidän itseäni helposti lähestyttävänä ja yhteistyöhenkisenä ihmisenä, joka painottaa kommunikaatiota. Minulle on kunnia-asia ymmärtää jokaisen tiimin jäsenen työn merkitys. Uskon, että selkeiden tavoitteiden ja päämäärien asettaminen auttaa meitä hahmot-tamaan, mitä tiimi tarvitse menestyäkseen.

Meidän siis tulisi tukea ja ruokkia tiimejämme rohkaisemalla niitä. Rohkaiseva johta-juus on muutakin kuin teknologiaa ja välineitä, siinä on muistettava myös ihmisten hyvinvointi. Omasta tiimistä huolehtiminen ruokkii vahvaa työetiikkaa ja sitoutu-mista. Työn lisäksi se tukee myös tasapainoista elämää muutenkin.

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua?

Minun aikanani Etteplanissa on ollut paljonkin mahdollisuuksia verkkokoulutuksiin ja muihin koulutuksiin sekä työntekijöille että johdolle. Voisin sanoa, että tällainen kasvu on Etteplanissa hyvin tärkeää kaikilla tasoilla.

Etteplanilla työhön liittyy hyvin monenlaisten asiakkaiden kohtaamista, erilaisia tuot-teita ja erilaisia yrityskulttuureja – oppimismahdollisuuksia siis riittää.

Kun katsotaan muita maita, esimerkiksi Ruotsia ja Suomea, voi nähdä eroja Kiinaan, mutta me voimme oppia toisiltamme ja kääntää erot hyödyksi. Johdon koulutusten kautta syntyvät yhteydet ovat siis tärkeitä, koska niissä voimme oppia uusia tapoja kehittää itseämme.

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria?

Kaikkein tärkeintä on avoin mieli. Se on avain yhteistyöhön, luottamukseen, rehelli-seen kommunikaatioon ja palautteeseen, jotka ovat hyvin tärkeitä. Avoimeen mie-leen kuuluu myös hyvän ja rakentavan palautteen vastaanottaminen sekä riskeistä ja rajoituksista puhuminen. Meillä henkilöstöä rohkaistaan harkittuihin riskeihin.

Avoin kulttuuri on erittäin hyödyllinen.

Tässäkin esimerkiksi Ruotsi ja Suomi poikkeavat Kiinasta, mutta olemme oppineet yh-dessä ja pystymme tältäkin osin kääntämään erot hyödyksi.

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin?

Autan työntekijöitäni näyttämällä esimerkkiä yhteistyöstä, avoimuudesta, lähestyttä-vyydestä ja tekemisen tasosta. Rohkaisemme aina tiimiläisiä jakamaan ideoitaan ja

mielipiteitään. Ruokimme luottamuksen kulttuuria ja luomme ympäristön, jossa edis-tysaskeleista saa aina tunnustusta ja positiivista palautetta. Tavoitteenamme on roh-kaista väkeämme antamaan oma vahva, positiivinen panoksensa. Uskomme henkilö-kohtaisiin kehityssuunnitelmiin mahdollisuutena avata kunkin ajattelua sekä keskus-tella tavoitteista ja asettaa niitä. Jokainen on oma persoonansa, ja tavoitteena on tu-kea kaikkia hyödyntämään omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa tulevina vuosina. Haluan rakentaa luottamuksen kulttuuria antamalla tunnustusta ja myönteistä pa-lautetta. Meidän tulisi tunnistaa, että tiimin jäsenet ovat erilaisia, ja keskittyä kunkin vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen.

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle?

Ihmisemme elävät arvomme todeksi yhteistyössä keskenään ja varsinkin johtajina. Meidän tulee motivoida heitä jatkossakin huippusuorituksiin. Johtajina meidän tulisi olla aina avoimia ja helposti lähestyttäviä ja rohkaista tiimimme jäseniä jakamaan ide-oita ja mielipiteitään. Tämä rakentaa luottamuksen kulttuuria ja ruokkii tunnustuksen ja positiivisen palautteen antamista.

Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat ovat tilaisuuksia lisätä avoimuutta ja käydä läpi kunkin omat tavoitteet. Kaikki ovat erilaisia, ja kaikki on huomioitava henkilökohtai-sesti.

Miten tämä näkyy käytännössä?

Minusta tärkeintä on asiakaslähtöisyys. Meidän pitää tuntea asiakkaiden tarpeet, jotta pystymme kertomaan omasta toiminnastamme ja saamaan tuloksia. Siksi asia-kas ostaa palvelujamme, ja siinä on meidän lisäarvomme.

Kun pystymme auttamaan asiakkaita, se lisää omaa kiinnostavuuttamme, mikä on myös erittäin tärkeää. Asiakkaamme valitsevat meidät, koska keskitymme teknologiaan ja palvelumme laa-tuun sekä ymmärrämme siihen liittyvät riskit.

Lisäksi kolmas arvomme, proaktiivisuus, tarkoittaa sitä, että meidän tulee ymmärtää ja ottaa huomioon jo ennakkoon kulloisetkin tarpeet ja riskit. Asiakastapaamisiin tu-lee valmistautua hyvin, on perehdyttävä asiakkaan toimintaan ja ymmärrettävä sitä, jotta osaamme olla avuksi. Tämä proaktiivinen ajattelutapa edistää sitä, että asiak-kaalle tulee tapaamisissa tunne, että me todelle tunnemme heidät.

Kun he huomaavat, että ymmärrämme heitä, olemme kiinnostava kumppani. Kolme arvoamme ovat tärkeitä asioita.
 

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi?

Älä koskaan päästä tulta sammumaan sydämestäsi, älä hylkää intohimojasi.

Jatka aina uuden oppimista, vaikka tietosi olisivat kuinka laajat tai kokemuksesi kuinka pitkä tahansa.

Voit olla kiinnostunut myös näistä