Close
Michael Born

Michael Born: Vahva yhteishenki

Michael Born aloitti käännöstoiminnan päällikkönä vuonna 2016 Saksassa Ottobrunnissa, joka oli tuolloin vielä Cognitas. Aluksi hänen vastuitaan olivat ylei-set käännösprojektit, japanilaisten asiakkaiden tukeminen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen sekä kielipalveluiden kehittäminen (esim. prosessit, terminologia ja konekääntäminen). Hän myös perehtyi jonkin aikaa tietoteknisiä tekstejä työstävän toimitusosaston työhön.

Vuonna 2021 Michael siirtyi käännöstoiminnan johdossa Group Managerin rooliin ja otti huhtikuussa 2022 vastuulleen IM5 Groupin. Nykyisessä Group Managerin tehtävässään hän suunnittelee ja johtaa erään ison moottori- ja konepajatekniikan alalla toimivan asiakkaan projekteja. Michaelille haluttiin järjestää myös mahdollisuus kehittää kielellistä osaamista ja kielipalveluja Group Managerin roolia laajemmin, joten hän on vuodesta 2022 työskennellyt myös Language Technology & Solution Architectin roolissa. Tässä hänen vastuullaan on ensi sijassa tukea sisäisen kielipalvelun eri ryhmiä näiden omassa työssä.

Kielipalvelujen kehittämisessä keskeisenä yhteyshenkilönä Michael myös kehittää teknisen dokumentoinnin konsepteja sekä terminologiatyötä, käännöstoimintaa ja kielitestausta. Teknisiä kirjoittajia palvelevaa kielipalvelua kehitetään jatkuvasti yhdessä sisäisen kielipalvelun kahden muun osaston kanssa. Eräässä isossa projektissa muokattiin HMI-tekstejä (Human Machine Interface), jotta ne tukisivat paremmin konepajateknisten laitteiden käyttäjiä.

Michaelia kiinnostaa etenkin konekääntämisen suunnittelu, käyttöönotto ja jat-kuva kehittäminen, jota on tehty vuodesta 2019 ja joka nykyisin kattaa 14 kieliparia. Hän on ylpeä tiimin yhteisistä saavutuksista.

Siirto Etteplanille oli pieni askel verrattuna siihenastiseen kehitykseen. Translation Managerina hän pystyi aktiivisesti kehittämään omaa työtään ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja ja prosesseja. Uudessa roolissaan hänellä on nyt mahdollisuus ruokkia innovaatioita ja vapaus ottaa käyttöön uusia ratkaisuja.

Toki Michaelia kiinnostaa muukin kuin työ. Hän on opettanut vuodesta 2018 lähtien SDI München -kielikoulun alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa kään-tämisen johtamisen ja laadunhallinnan koulutusohjelmassa ja nyt talvilukukau-desta 2022 lähtien ylempään tutkintoon johtavassa kääntämisen koulutusohjel-massa CAT-käännöstyökalujen käyttöä otsikolla ”Miten löydän oikeat työkalut yritykseni käännösprosesseihin?”

Opetusvastuiden lisäksi Michaelin tärkein harrastus on mantrailing yhdessä Rikku-koiran kanssa, mihin kuluu suurin osa vapaa-ajasta.

Liukuva työaika on Michaelille tärkeä elämänlaatutekijä, vaikka tehtävät toki vaativat ydintyöajan noudattamista.

Michael näkee tulevaisuutensa Etteplanilla positiivisena: ”Minulla on paljon hyviä ideoita, joille esihenkilöni ovat avoimia. Siksi uskon, että jatkan toiminnan kehit-tämistä täällä ja saan myös aikaan tuloksia.”

”Työkaveri eivät ole pelkästään työkavereita, heidän kanssaan on mukava viettää aikaa.”

”Meidän työyhteisömme on kuin perhe: jos joku tarvitsee apua, etsimme aina ratkaisun, vaikka itse kukin joutuu siinä välillä jakamaan omastaan. Lopulta olemme kuitenkin samaa tiimiä osastoista riippumatta.”

Michael lisää vielä: ”Meillä on vahva yhteishenki, ihmiset eivät pelaa mitään pelejä toisiaan vastaan.” Työtoverit ja mahdollisuus antaa oma vahva panoksensa innostavat Michaelia.