Close
Carbon Footprint Calculation

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tuotteen, palvelun, rakennuksen tai toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset eli hiilijalanjälki. Hiilijalanjälkilaskenta tuottaa hiilijalanjäljen numeroarvon lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä. 

Hyödyt sinulle
Merkittävimpien päästötekijöiden vaikuttavuuden tunnistaminen
Kehityskohteiden tunnistaminen
Mahdollistaa vähähiilisen tai hiilineutraalin toiminnan tavoittelun
Oman ymmärryksen lisääntyminen tuotteen, yrityksen tai rakennuksen ilmastonmuutosvaikutuksesta

Tuotteen hiilijalanjälki 

Tuotteen hiilijalanjälkeä pohtii ja edellyttää yhä useampi yritys. Tuotteen hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Hiilijalanjälkilaskenta ottaa tyypillisesti huomioon tuotteen koko elinkaaren – ns. kehdosta hautaan. Laskenta on myös mahdollista rajata huomioimaan esimerkiksi vain raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen sekä tuotteen valmistuksen ilmastovaikutuksen selvittämisen.  

Hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa tutkimus- ja kehitystyön tukena esimerkiksi tuotteen tärkeimpien päästötekijöiden ja valmistuksen kehityskohtien tunnistamiseen. Hiilijalanjälkituloksia voidaan myös hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa osoittaen potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille yrityksen vastuullisuustoimenpiteet käytännössä. Selvityksen käyttötarkoitus määrittää tyypillisesti laskennan laajuuden ja palvelu on räätälöitävissä hyvinkin spesifiin tarpeeseen. 

Käyttämämme menetelmät takaavat luotettavat tulokset, sillä hiilijalanjäljen laskentaa ohjaavat kansainväliset standardit: elinkaariarvioinnin standardit (ISO 14040 ja 14044) sekä tuotteen hiilijalanjälkilaskennan standardi (ISO 14067). Asiantuntijamme ohjaavat teidät parhaiten soveltuvien menetelmien ja ohjeiden pariin. 

Organisaation hiilijalanjälki 

Organisaation hiilijalanjälki kuvaa vuositasolla toiminnoista aiheutuvaa ilmastovaikutusta. Ilmastovaikutus muodostuu kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, joita aiheutuu organisaation omasta toiminnasta sekä sen toimintaan suoraan liittyvistä arvoketjun toimista (mm. valmiiden tuotteiden kuljetuksista ja tuotannon jätteiden käsittelystä). Hiilijalanjälkilaskennan avulla tunnistetaan merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat tekijät sekä vaikutusmahdollisuudet hiilijalanjäljen pienentämiseen.  

Hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan käyttää osana vastuullisuusviestintää, ilmastotavoitteiden ja -toimenpiteiden laatimisen tukena sekä mittarina päästöjen seurantaan osana ISO 14001 ympäristöjärjestelmää tai ISO 9001 -laatujärjestelmää. Laskennan toteutuksessa noudatetaan tyypillisesti Greenhouse gas protokollan (GHG-protokolla) organisaation hiilijalanjälkilaskentaa ohjaavia standardeja sekä ISO 14064 mukaista standardia mm. taksonomiaraportoinnin tukena.  

Ilmastotavoitteen asettaminen sekä konkretisoi että tuo uskottavuutta organisaation ilmastotyölle ja luo edellytykset menestyksekkään liiketoiminnan jatkumiselle. Tieteeseen perustuvilla tavoitteilla viitataan ajantasaisen ilmastotieteen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tieteeseen perustuvat organisaation ilmastotavoitteet ovat käytännössä Science-based targets -aloitteen (Science-based targets initiative, SBTi) kriteerien mukaisesti asetetut ja rekisteröidyt tavoitteet.  

Toteutamme organisaatioille räätälöityjä ilmastotiekarttoja, joiden avulla kuvataan keinot, joilla hiilijalanjälkeä pienennetään ja edetään asetettua ilmastotavoitetta kohti. Tiekartan laatimisen apuna käytetään työpajatyöskentelyä, jossa yhdessä organisaation avainhenkilöiden kanssa tunnistetaan ja ideoidaan toimenpiteitä sekä määritetään toimien toteutusaikataulu ja vastuutahot hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Toimenpiteillä saavutettava päästövähennys arvioidaan numeerisesti skenaariotarkastelujen avulla. Tiekartan päivittäminen päästökehityksen seurannan ohessa tukee ilmastotyötä, nostaen esiin onnistumisia ja toisaalta kehityskohteita. 

Organisaatioiden ilmastotavoitteita voidaan seurata räätälöidyillä seurantajärjestelmillä: hiilijalanjäljen vuotuinen laskenta, toimenpiteiden etenemisen seuranta sekä oleellisten mittareiden kehityksen seuranta. Räätälöityjen hiilijalanjäljen laskenta- ja seurantatyökalujen avulla voidaan varmistua siitä, että tehdään oikeita asioita ja päästövähennykset sekä muut asetetut tavoitteet tulevat saavutetuksi ajallaan. Yksinkertaisimmillaan työkalut ovat taulukkomuotoisia, mutta toteutamme myös järjestelmiä, jotka voidaan kytkeä tiiviiksi osaksi organisaation muita seurantajärjestelmiä (powerBI, talouden seurantajärjestelmät yms.). 

Rakennusten hiilijalanjälki 

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennalla tuotamme tietoa rakennuksen ympäristökuormittavuudesta rakennuksen eri elinkaaren vaiheissa. Laskentaan sisältyviä vaiheita ovat tuotevaihe, rakennusvaihe, käyttövaihe ja elinkaaren loppuvaihe (purku). Laskennan lisätietoina voimme laskea myös rakennuksen hiilikädenjäljen, johon sisältyy mm. elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset, rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian hyödyntäminen muissa kohteissa ja rakennusmateriaaleihin sitoutuneen hiilen määrä. 

Rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi toimittajavalinnoissa, materiaalivalinnoissa ja rakennustavan valinnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulosten kautta voidaan tunnistaa mm. eri materiaalikokonaisuuksien ja päästöttömän työmaan vaikutukset rakennuksen hiilijalanjälkeen. Tulokset voidaan esittää myös rakennusosakohtaisina, jolloin löydetään merkittävimmät ympäristökuormitusta aiheuttavat osakohdat. Näin voidaan priorisoida vähähiilisiä toimenpiteitä kaikkein kriittisimpiin osakohtiin ympäristökuormituksen vähentämiseksi.  

Toteutamme rakennusten hiilijalanjälkilaskennan pääsääntöisesti noudattaen eurooppalaista standardia (EN 15978:2011). Laskemme myös rakennusten hiilijalanjäljen sekä tulevalla Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä että jo voimassa olevalla eurooppalaisella LEVEL(S)-menetelmällä. Voimme toteuttaa hiilijalanjälkilaskennan toiveittenne mukaisesti rakennushankkeenne eri vaiheissa.  

Tarjoamme myös koulutuksia hiilijalanjälkilaskentaan liittyen 

Hiilijalanjälkilaskennan lisäksi toteutamme myös yrityksen tarpeisiin räätälöityjä hiilijalanjälkilaskentaan liittyviä koulutuspaketteja, jotta faktapohjainen päätöksenteko ja keskustelu sidosryhmien kanssa asian tiimoilta helpottuu.  

Olemme toteuttaneet koulutuspäiviä yleisellä tasolla hiilijalanjälkilaskennan pääpiirteistä, mutta kouluttaneet yrityksiä myös spesifimpiin aihealueisiin liittyen. Esimerkkeinä tästä LCA for Experts -mallinnus (ent. GaBi) sekä EoL-mallinnusta ja -menetelmiä käsittelevät koulutukset. Koulutukset voidaan pitää yksittäisille yrityksille tai räätälöidä erikseen toimialalle tai esim. tietylle teollisuuden alalle. 

Asiakkaamme ovat kiittäneet meitä selkeäsanaisista esityksistä, jotka ovat antaneet tuhdin tietopaketin hiilijalanjälkilaskennasta ja auttaneet ymmärtämään, mitä hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ja mitä tekijöitä hiilijalanjäljen muodostumisessa on taustalla. Koulutustemme myötä asiakkaamme ovat saaneet ymmärrystä myös viestintään ja hiilijalanjälkilaskentaan liittyviin näkökohtiin. 

Kysy meiltä, asiantuntijamme Maija Mattinen-Yuryev vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA