Close

Varsinainen yhtiökokous 2015

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 13.00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa.

 

Yhtiökokouksen materiaalit 2015:
 

Yhtiökokouskutsu:
Yhtiokokouskutsu.pdf
 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf
 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle.pdf
 

Hallituksen jäsenehdokkaan esittely:
Hallituksen_jasenehdokkaan_esittely.pdf
 

Toimitusjohtajan katsaus 27.3.2015:
Toimitusjohtajan_katsaus_27.3.2015.pdf

 

Yhtiökokouksen 2015 pöytäkirja:
Yhtiokokouksen_2015_poytakirja.pdf

 

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. maaliskuuta 2015 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2015. Osinko maksetaan 9.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 48 800 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus
Puheenjohtaja     1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                  600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja     1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                 600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert Ingman, Patrick von Essen, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen, minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Matti Huttunen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kaj Wasenius. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 27.3.2015 ja päättyen 26.9.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään keskiviikkona 4.2.2015. Kirjallinen vaatimus tulee toimittaa osoitteeseen: Etteplan Oyj, Hallitus, Muovitie 1, 15860 Hollola.