Close

Varsinainen yhtiökokous 2020

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 2. huhtikuuta 2020 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla.

 

Yhtiökokouksen 2020 materiaalit

 

Yhtiökokouskutsu:
Etteplan_Yhtiokokouskutsu_2020.pdf

Yhtiökokouksen asialista:
Yhtiokokouksen_2020_asialista.pdf

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_ehdotukset_yhtiokokoukselle_2020.pdf

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen_nimitys-_ja_palkitsemisvaliokunnan_ehdotukset_yhtiokokoukselle_2020.pdf

Hallituksen jäsenehdokkaan esittely, Lindqvist:
Hallituksen_jasenehdokkaan_esittely_Lindqvist.pdf

Etteplan Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka:
Etteplan_Toimielinten_palkitsemispolitiikka.pdf

Tietosuojaseloste:
Tietosuojaseloste_yhtiokokous_2020.pdf

Yhtiökokouksen pöytäkirja:
Yhtiokokouksen_2020_poytakirja.pdf

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 2020:
Toimitusjohtajan_katsaus_yhtiokokouksessa_2020.pdf

 

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2. huhtikuuta 2020 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkona 0,35 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2020, ja osinko maksetaan 15.4.2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi edelleen 36 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi edelleen 72 000 euroa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen, sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus
Puheenjohtaja  1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet            600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja  1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet            600 euroa kokoukselta

Tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja  1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet            600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallitukseen uutena jäsenenä Päivi Lindqvistin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 2.4.2020 ja päättyen 2.10.2021. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön kotipaikka muutetaan Vantaalta Espooseen ja että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka näin ollen muutetaan kuulumaan alla olevan mukaisesti:

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Espoon kaupunki.