Close

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR 1.1.-31.12.2021   1.1.-31.12.2020  
Liikevaihto  300 111   259 702  
Liiketoiminnan muut tuotot 1 289   3 622  
Materiaalit ja palvelut -31 685   -23 317  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -197 596   -177 301  
Liiketoiminnan muut kulut -28 527   -22 300  
Poistot -17 839   -18 026  
Liikevoitto (EBIT) 25 754 8,6% 22 380 8,6%
Rahoitustuotot 593   422  
Rahoituskulut -1 480   -1 722  
Voitto ennen veroja 24 867   21 080  
Tuloverot -4 823   -4 003  
Tilikauden voitto 20 044   17 077  
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi
       
Muuntoerot -589   1 415  
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi        
Käyvän arvon muutos, muiden laajan
 tuloksen erien kautta
arvostettavat osakesijoitukset
32   -7  
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen jälkeen
-557   1 409  
Tilikauden laaja tulos yhteensä 19 487   18 486  
         
Tilikauden voiton jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 20 044   17 077  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 19 487   18 486  
Emoyhtiön osakkeenomistajille
tilikauden voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,80   0,69  
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR
0,80   0,69  

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon