Close

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018   1.1.-31.12.2017  
Liikevaihto 7 236 477   214 768  
Liiketoiminnan muut tuotot 8 1 172   446  
Materiaalit ja palvelut 10 -21 822   -20 429  
Henkilöstökulut 11 -156 183   -144 965  
Liiketoiminnan muut kulut 12 -33 667   -29 021  
Poistot 19,20 -5 792   -5 315  
Liikevoitto (EBIT)   20 184 8,5% 15 484 7,2%
Rahoitustuotot 14 791   538  
Rahoituskulut 15 -1 580   -1 277  
Voitto ennen veroja   19 396   14 745  
Tuloverot 17 -4 116   -3 160  
Tilikauden voitto   15 280   11 586  
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi
         
Muuntoerot   -1 200   -727  
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi          
Käyvän arvon muutos myytävissä
olevat sijoitukset
  0   9  
Käyvän arvon muutos, muiden laajan
 tuloksen erien kautta
arvostettavat osakesijoitukset
  3   0  
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen jälkeen
17 -1 197   -718  
Tilikauden laaja tulos yhteensä   14 083   10 868  
           
Tilikauden voiton jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille   15 280   11 470  
Määräysvallattomille omistajille   0   115  
    15 280   11 586  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille   14 083   10 759  
Määräysvallattomille omistajille   0   108  
    14 083   10 868  
Emoyhtiön osakkeenomistajille
tilikauden voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 18 0,62   0,47  
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR
18 0,62   0,47  

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon