Close

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Asiakkailta saadut maksut   239 983 211 280
Maksut liiketoiminnan kuluista   -212 081 -189 949
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   27 903 21 331
       
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15 -956 -773
Saadut korot liiketoiminnasta 14 59 55
Maksetut välittömät verot 17 -3 950 -2 359
Liiketoiminnan rahavirta (A)   23 055 18 254
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 19, 20 -1 752 -2 105
Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä 5 -8 262 -3 108
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 8 21 26
Sijoitusten luovutustulot   1 0
Investointien rahavirta (B)   -9 992 -5 187
       
Rahavirta investointien jälkeen (A+B)   13 063 13 067
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Omien osakkeiden hankinta 25 -516 -262
Suunnatusta osakeannista maksetut kulut   -7 0
Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta   0 -1 696
Lyhytaikaisten lainojen nostot 27 3 559 607
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 27 -24 743 -5 855
Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 22 102 5 000
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut 27, 28 -1 765 -1 642
Maksetut osingot 25 -5 684 -3 930
Rahoituksen rahavirta (C)   -7 054 -7 777
       
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)   6 009 5 290
       
Rahavarat tilikauden alussa   10 074 4 750
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   32 35
Rahavarat tilikauden lopussa   16 115 10 074

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon