Close

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Asiakkailta saadut maksut 287 564 267 784
Maksut liiketoiminnan kuluista -253 056 -223 600
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 508 44 184
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 289 -1 257
Saadut korot liiketoiminnasta 80 79
Maksetut välittömät verot -6 205 -5 010
Liiketoiminnan rahavirta (A) 27 093 37 997
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 157 -1 639
Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -14 255 -5 885
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 17 30
Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 73 0
Investointien rahavirta (B) -16 321 -7 494
     
Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 772 30 503
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Suunnatusta osakeannista saadut maksut 1 936 0
Omien osakkeiden hankinta -1 382 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 941 11 698
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -30 060 -12 217
Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 503 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 -695
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -11 478 -12 131
Maksetut osingot -8 461 -8 682
Rahoituksen rahavirta (C) -5 007 -22 028
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 765 8 475
     
Rahavarat tilikauden alussa 24 407 15 878
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 184 55
Rahavarat tilikauden lopussa 30 356 24 407

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon