Close

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Asiakkailta saadut maksut 341 201 287 564
Maksut liiketoiminnan kuluista -306 220 -253 056
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 981 34 508
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 721 -1 289
Saadut korot liiketoiminnasta 113 80
Maksetut välittömät verot -5 277 -6 205
Liiketoiminnan rahavirta (A) 28 095 27 093
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -1 711 -2 157
Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -20 871 -14 255
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 52 17
Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 0 73
Investointien rahavirta (B) -25 526 -16 321
     
Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 2 570 10 772
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Suunnatusta osakeannista saadut maksut 0 1 936
Omien osakkeiden hankinta 0 -1 382
Lyhytaikaisten lainojen nostot 13 144 6 941
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 534 -30 060
Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 999 37 503
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -16 -6
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 657 -11 478
Maksetut osingot -9 970 -8 461
Rahoituksen rahavirta (C) -14 034 -5 007
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -11 464 5 765
     
Rahavarat tilikauden alussa 30 356 24 407
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 672 184
Rahavarat tilikauden lopussa 19 564 30 356

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon