Close

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Asiakkailta saadut maksut 267 784 263 365
Maksut liiketoiminnan kuluista -223 600 -225 189
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44 184 38 176
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 257 -1 192
Saadut korot liiketoiminnasta 79 162
Maksetut välittömät verot -5 010 -4 262
Liiketoiminnan rahavirta (A) 37 997 32 884
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 639 -2 063
Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -5 885 -21 049
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 30 81
Sijoitusten luovutustulot 0 215
Investointien rahavirta (B) -7 494 -22 816
     
Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 30 503 10 068
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Omien osakkeiden hankinta 0 -519
Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 698 2 020
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 217 -8 440
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 13 500
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -695 0
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 131 -9 624
Maksetut osingot -8 682 -7 454
Rahoituksen rahavirta (C) -22 028 -10 517
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 8 475 -449
     
Rahavarat tilikauden alussa 15 878 16 115
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 55 212
Rahavarat tilikauden lopussa 24 407 15 878

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon