Close

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Asiakkailta saadut maksut 263 365 239 983
Maksut liiketoiminnan kuluista -225 189 -212 081
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 38 176 27 903
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 192 -956
Saadut korot liiketoiminnasta 162 59
Maksetut välittömät verot -4 262 -3 950
Liiketoiminnan rahavirta (A) 32 884 23 055
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 063 -1 752
Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -21 049 -8 262
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 81 21
Sijoitusten luovutustulot 215 1
Investointien rahavirta (B) -22 816 -9 992
     
Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 068 13 063
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Omien osakkeiden hankinta -519 -516
Suunnatusta osakeannista maksetut kulut 0 -7
Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 020 3 559
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 440 -24 743
Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 500 22 102
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -9 624 -1 765
Maksetut osingot -7 454 -5 684
Rahoituksen rahavirta (C) -10 517 -7 054
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -449 6 009
     
Rahavarat tilikauden alussa 16 115 10 074
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 212 32
Rahavarat tilikauden lopussa 15 878 16 115

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon