Close

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Asiakkailta saadut maksut   211 280 174 644
Maksut liiketoiminnan kuluista   -189 949 -165 607
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   21 331 9 037
       
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 16 -773 -813
Saadut korot liiketoiminnasta 15 55 44
Maksetut välittömät verot 18 -2 359 -2 606
Liiketoiminnan rahavirta (A)   18 254 5 661
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 20, 21 -2 105 -1 879
Tytäryhtiöhankinnat 5 -3 108 -22 262
Tulot ehdollisesta saamisesta 9 0 215
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 26 24
Muiden sijoitusten hankinta 25 0 -10
Lainasaamisten vähennys 25 0 45
Investointien rahavirta (B)   -5 187 -23 866
       
Rahavirta investointien jälkeen (A+B)   13 067 -18 204
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 28 0 13 937
Omien osakkeiden hankinta 28 -262 -693
Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 37 -1 696 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 30 607 11 685
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 -5 855 -22 547
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 5 000 20 601
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 0 -4 569
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 30, 31 -1 642 -1 184
Maksetut osingot ja muu voitonjako 28 -3 930 -3 046
Rahoituksen rahavirta (C)   -7 777 14 184
       
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)   5 290 -4 020
       
Rahavarat tilikauden alussa   4 750 8 807
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   35 -37
Rahavarat tilikauden lopussa 27 10 074 4 750

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon