Close

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 92 380 83 685
Muut aineettomat hyödykkeet 28 807 26 011
Aineelliset hyödykkeet 24 759 25 698
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 418 378
Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54
Laskennalliset verosaamiset 731 493
Pitkäaikaiset varat yhteensä 147 150 136 320
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 376 336
Keskeneräiset työt 26 810 17 764
Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 988 38 883
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 273 208
Rahavarat 30 356 24 407
Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 803 81 598
VARAT YHTEENSÄ 252 953 217 918
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 037 20 101
Omat osakkeet -1 245 -124
Muuntoerot -3 473 -2 884
Muut rahastot 133 101
Kertyneet voittovarat 69 761 58 178
Oma pääoma yhteensä 98 914 87 074
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 7 408 6 502
Lainat rahoituslaitoksilta 30 350 12 900
Vuokrasopimusvelat 8 777 8 608
Muut pitkäaikaiset velat 827 27
Pitkäaikaiset velat yhteensä 47 362 28 038
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta 25 453 27 583
Vuokrasopimusvelat 13 894 15 883
Saadut ennakot 3 891 2 770
Ostovelat ja muut velat 61 673 54 608
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 766 1 962
Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 677 102 806
Velat yhteensä 154 039 130 844
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 252 953 217 918

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon