Close

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR Liite 31.12.2018 31.12.2017
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 22 65 165 59 014
Muut aineettomat hyödykkeet 19 20 856 17 875
Aineelliset hyödykkeet 20 4 065 3 524
Myytävissä olevat sijoitukset 21 0 691
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 21 695 0
Muut pitkäaikaiset saamiset   54 88
Laskennalliset verosaamiset 31 161 79
Pitkäaikaiset varat yhteensä   90 995 81 270
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 23 362 250
Keskeneräiset työt 7 20 503 19 246
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 32 367 33 260
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset   223 326
Rahavarat   16 115 10 074
Lyhytaikaiset varat yhteensä   69 569 63 157
VARAT YHTEENSÄ   160 564 144 427
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 25 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 25 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 20 101 18 524
Omat osakkeet 25 -452 -80
Muuntoerot 25 -3 901 -2 701
Muut rahastot 25 231 228
Kertyneet voittovarat 25 24 567 18 780
Tilikauden voitto 25 15 280 11 470
Oma pääoma yhteensä   67 527 57 923
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 31 4 518 3 442
Korolliset velat 27 24 105 19 634
Muut pitkäaikaiset velat 29 2 036 700
Pitkäaikaiset velat yhteensä   30 659 23 776
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 27 12 147 15 329
Saadut ennakot 7 3 064 2 057
Ostovelat ja muut velat 30 45 386 43 667
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   1 782 1 675
Lyhytaikaiset velat yhteensä   62 378 62 728
Velat yhteensä   93 037 86 504
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   160 564 144 427

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon