Close

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 79 044  65 165
Muut aineettomat hyödykkeet 27 472 20 856
Aineelliset hyödykkeet 17 264 4 065
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 387 695
Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54
Laskennalliset verosaamiset 259 161
Pitkäaikaiset varat yhteensä 124 480 90 995
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 313 362
Keskeneräiset työt 22 498 20 503
Myyntisaamiset ja muut saamiset 39 332 32 367
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 401 223
Rahavarat 15 878 16 115
Lyhytaikaiset varat yhteensä 78 421 69 569
VARAT YHTEENSÄ 202 901 160 564
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101
Omat osakkeet -700 -452
Muuntoerot -4 299 -3 901
Muut rahastot 108 231
Kertyneet voittovarat 32 441 24 567
Tilikauden voitto 17 387 15 280
Oma pääoma yhteensä 76 740 67 527
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 6 481 4 518
Korolliset velat 33 116 24 105
Muut pitkäaikaiset velat 27 2 036
Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 624 30 659
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 23 139 12 147
Saadut ennakot 5 378 3 064
Ostovelat ja muut velat 55 588 45 386
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 433 1 782
Lyhytaikaiset velat yhteensä 86 537 62 378
Velat yhteensä 126 161 93 037
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 202 901 160 564

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon