Close

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 83 685 79 044
Muut aineettomat hyödykkeet 26 011 27 472
Aineelliset hyödykkeet 25 698 17 264
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 378 387
Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54
Laskennalliset verosaamiset 493 259
Pitkäaikaiset varat yhteensä 136 320 124 480
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 336 313
Keskeneräiset työt 17 764 22 498
Myyntisaamiset ja muut saamiset 38 883 39 332
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 208 401
Rahavarat 24 407 15 878
Lyhytaikaiset varat yhteensä 81 598 78 421
VARAT YHTEENSÄ 217 918 202 901
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101
Omat osakkeet -124 -700
Muuntoerot -2 884 -4 299
Muut rahastot 101 108
Kertyneet voittovarat 58 178 49 829
Oma pääoma yhteensä 87 074 76 740
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 6 502 6 481
Lainat rahoituslaitoksilta 12 900 24 900
Vuokrasopimusvelat 8 608 8 216
Muut pitkäaikaiset velat 27 27
Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 038 39 624
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta 27 583 15 757
Vuokrasopimusvelat 15 883 7 381
Saadut ennakot 2 770 5 378
Ostovelat ja muut velat 54 608 55 588
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 962 2 433
Lyhytaikaiset velat yhteensä 102 806 86 537
Velat yhteensä 130 844 126 161
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 217 918 202 901

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon