Close

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR Liite 31.12.2017 31.12.2016
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 20 3 524 2 910
Liikearvo 21 59 014 58 128
Muut aineettomat hyödykkeet 21 17 875 18 036
Myytävissä olevat sijoitukset 22 691 680
Muut pitkäaikaiset saamiset 36 88 41
Laskennalliset verosaamiset 35 79 365
Pitkäaikaiset varat yhteensä   81 270 80 159
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 24 250 255
Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 52 507 49 180
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 326 139
Rahavarat 27 10 074 4 750
Lyhytaikaiset varat yhteensä   63 157 54 324
VARAT YHTEENSÄ   144 427 134 483
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 28 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 18 524
Omat osakkeet 28 -80 -386
Muuntoerot 28 -2 701 -1 981
Muut rahastot 28 228 219
Kertyneet voittovarat 28 18 780 17 099
Tilikauden voitto 28 11 470 7 436
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   57 923 52 613
Määräysvallattomat omistajat 37 0 165
Oma pääoma yhteensä   57 923 52 777
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 35 3 442 3 293
Korolliset velat 30 19 634 23 807
Muut pitkäaikaiset velat 32 700 649
Pitkäaikaiset velat yhteensä   23 776 27 750
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 30 15 329 10 461
Ostovelat ja muut velat 33 45 724 42 513
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 1 675 982
Lyhytaikaiset velat yhteensä   62 728 53 956
Velat yhteensä   86 504 81 706
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   144 427 134 483

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon