Close

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

 

1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 105 385 92 380
Muut aineettomat hyödykkeet 32 745 28 807
Aineelliset hyödykkeet 24 808 24 759
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 2 414 418
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 016 54
Laskennalliset verosaamiset 622 731
Pitkäaikaiset varat yhteensä 166 990 147 150
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 635 376
Keskeneräiset työt 30 181 26 810
Myyntisaamiset ja muut saamiset 62 405 47 988
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 364 273
Rahavarat 19 564 30 356
Lyhytaikaiset varat yhteensä 114 149 105 803
VARAT YHTEENSÄ 281 138 252 953
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 966 22 037
Omat osakkeet -1 059 -1 245
Muuntoerot -7 702 -3 473
Muut rahastot 103 133
Kertyneet voittovarat 79 302 69 761
Oma pääoma yhteensä 106 311 98 914
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 9 758 7 408
Lainat rahoituslaitoksilta 47 852 30 350
Vuokrasopimusvelat 8 478 8 777
Muut pitkäaikaiset velat 33 827
Pitkäaikaiset velat yhteensä 71 018 47 362
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta 21 139 25 453
Vuokrasopimusvelat 13 114 13 894
Saadut ennakot 2 856 3 891
Ostovelat ja muut velat 63 532 61 673
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 168 1 766
Lyhytaikaiset velat yhteensä 103 809 106 677
Velat yhteensä 174 828 154 039
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 281 138 252 953

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon