Close

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 08.08.2007 - 10:00:00
Takaisin tiedotteisiin

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 31 %, LIIKEVOITTO OLI 7,4 MILJ. EUROA       

- Konsernin liikevaihto     64,0 milj. euroa (48,8)             
- Liikevoitto          7,4 milj. euroa (3,0)              
- Nettotulos          5,3 milj. euroa (2,0)              
- Tulos/osake          0,53 euroa (0,21)                
- Henkilöstö kauden lopussa   1 809 (1 552)                  

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen,  
ellei toisin mainita.)                             

Yhtiö on alkuvuonna jatkanut edelleen vahvaa kannattavaa kasvua ja yhtiön    
toiminta saavutti asetetut tavoitteet. Katsauskauden liikevaihdon kasvusta 19 % 
oli orgaanista, loppuosa oli seurausta toteutetuista yrityskaupoista. Kasvu on 
ollut merkittävää molemmissa segmenteissä Tuotekehityksessä ja         
Toimitussuunnittelussa yhtiön päämarkkina-alueella Pohjoismaissa. Erityisesti  
ruotsalaisen kulkuvälineteollisuuden vahva kysyntä on pitänyt kapasiteetin   
käyttöasteen erittäin korkeana. Myös muissa maissa hyvä teollisuusteknologian  
suunnittelun ja informaatioteknologian kysyntätilanne sekä toiminnan      
tehostamiseen tehdyt panostukset ovat johtaneet korkeaan käyttöasteeseen ja   
kannattavuuden merkittävään paranemiseen koko konsernissa.           

Toisen neljänneksen liikevaihto ja tulos                    

Etteplanin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä kasvoi 20,3 %       
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 31,8 milj. euroa (26,4 milj. 
euroa). Liikevoitto toisella neljänneksellä oli 3,1 milj. euroa (1,5 milj.   
euroa) eli 9,8 % liikevaihdosta (5,7 %).                    

Katsauskauden liikevaihto ja tulos                       

Etteplanin liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi
31,1 % 64,0 milj. euroon (48,8 milj. euroa).

Liikevoitto katsauskaudella kasvoi 143,9 % ollen 7,4 milj. euroa (3,0 milj.   
euroa) eli 11,5 % liikevaihdosta (6,2 %). Katsauskauden liikevoittoa parantaa  
NATLABS Oy:n myynti, josta kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä 0,84 milj.  
euron myyntivoitto.                               

Kauden voitto ennen veroja oli 7,3 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Verojen määrä 
oli 1,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Katsauskauden verot on jaksotettu    
katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat 23,9 % (27,2 %)  
laskettuna tuloksesta ennen veroja. NATLABS Oy:n osakkeiden myyntivoiton    
verovapaus laski katsauskauden veroastetta.                   

Kauden voitto oli 5,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli  
0,53 euroa (0,21 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 32,6 % ja oli 2,74 euroa (2,07 
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli vertailujaksoa selvästi parempi ja oli  
40,9 % (22,2 %).                                

Liiketoiminta                                  

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan liittyviä
suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu kahteen segmenttiin:    
Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys. 

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa monipuolisia suunnittelupalveluja 
sekä niihin liittyviä käyttöönotto-, työmaavalvonta- ja koulutuspalveluja
tuotantolaitosten sekä niiden koneiden ja laitteiden suunnitteluun.
Tuotekehitys-segmentti puolestaan tarjoaa monialaisia tuotekehitykseen
liittyviä suunnittelu- ja toteutuspalveluja sekä tuoteinformaation
sisällöntuotantopalveluja. Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa
asiakassuhteissa tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan
kilpailukyvyn tulevaisuudessa. 

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puunjalostus-
teollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- sekä
elektroniikkateollisuudessa. 

Toisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat                    

Etteplan on saanut katsauskauden aikana lukuisia merkittäviä toimeksiantoja   
avainasiakkailtaan, joista esimerkkinä voidaan mainita
E18-liikennetelematiikkaprojekti. Ruotsissa yhtiö on saanut
kulkuvälineteollisuudesta useita merkittäviä tuotekehityksen toimeksiantoja. 

Henkilöstö                                   

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.    
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 744 henkilöä (1 436) ja 
kauden lopussa 1 809 henkilöä (1 552). Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille  
siirtyneestä liiketoiminnasta sekä aktiivisesta rekrytoinnista ja kohdistuvat  
lähes yksinomaan asiakasprojektien toteutta­miseen. Konsernin palveluksessa   
ulkomailla toimii 790 henkilöä (660).                      

Investoinnit                                  

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 5,0 milj. euroa (11,0 milj. euroa).    
Suurimmat yksittäiset investoinnit kohdistuivat LCA Engineering Oy:n koko    
osakekannan hankintaan sekä ProTang AB:n vähemmistöosuuden lunastukseen. Muut  
investoinnit kohdistuivat liiketoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.    

Riskit ja riskienhallinta                            

Konsernin riskienhallinta käsittää konsernin liiketoiminta-, hallinnointi- sekä 
rahoitusriskien hallinnan. Konsernin hallintoriskiä valvotaan konsernin     
hallinnointiohjeiden sekä laatujärjestelmän avulla. Riskit on yksilöity 2006  
vuositilinpäätöksen liitetiedoissa.                       

Liiketoiminnan suurin riski on asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat      
ennakoimattomat muutokset. Yhtiön liiketoiminnan luonne ei sisällä merkittäviä 
luottotappio-, ympäristö- tai valuuttariskejä.                 

Rahoitusasema                                  

Taseen loppusumma 30.6.2007 kasvoi 17,6 % ja oli 63,8 milj. euroa (54,3 milj.  
euroa). Liikearvo taseessa kasvoi 21,7 milj. euroon (15,6 milj. euroa).     
Konsernin rahavarat olivat 7,4 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Konsernin     
korolliset velat olivat kauden lopussa 10,3 milj. euroa (12,1 milj. euroa).   
Omavaraisuusaste nousi 44,3 %:iin (39,5 %).                   

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Teollisuustuotteet ja
-palvelut -toimialaluokkaan ja kuuluu markkina-arvoltaan ryhmään pieni 
(Small cap).

Yhtiön osakepääoma 30.6.2007 oli 2 522 426,70 euroa ja osakemäärä 10 089 707  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo
on 0,25 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin.                                    

Yhtiön osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana suunnatulla osakeannilla  
120 430 osakkeella ja 30 107,50 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna   
ProTang AB:n vähemmistöosuuden lunastuksessa. Osakepääoman korotuksesta on   
tiedotettu 15.6.2007 julkaistulla pörssitiedotteella. Uudet osakkeet on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 18.6.2007. 

Etteplan Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkittyjen 120 430 uuden osakkeen   
seurauksena Ingman Finance Oy:n omistusosuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä ja   
osakepääomasta laski 18.6.2007 alle 10 prosentin, mutta palautui yli 10     
prosentin 27.6.2007 tehdyllä kaupalla. Pörssi-ilmoitus omistusosuuden      
muutoksista on julkistettu 27.6.2007.                      

Yhtiön hallussa ei ollut 30.6.2007 omia osakkeita. Katsauskaudella yhtiö ei ole 
hankkinut omia osakkeita.                            

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 hallitukselle antamat valtuutukset
osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai
optio-oikeuksien antamiseen, omien osakkeiden hankintaan ja niiden
luovuttamiseen ovat voimassa niiltä osin kun valtuutuksia ei ole käytetty.
Katsauskauden aikana käytetty valtuutus on yksilöity yllä. Yhtiökokouksen
hallitukselle antamat valtuutukset on yksilöity kokonaisuudessaan 29.3.2007
julkaistussa pörssitiedotteessa. 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat                 

Heinäkuussa Etteplan Oyj sopi ruotsalaisen Gesab AB:n osake-enemmistön
ostamisesta. Vuonna 1985 perustettu yritys tarjoaa pääasiassa tuotekehitys- ja
tuotantotekniikan palveluja auto-, ilmailu- ja kodinkoneteollisuudelle. Tehty
yrityskauppa tukee Etteplanin kasvustrategiaa Skandinaviassa ja kauppa
vahvistaa edelleen yhtymän osaamista ja markkina-asemaa erityisesti ajoneuvo-
ja ilmailuteollisuuden toimittajana Pohjoismaissa. Etteplan-konsernin
henkilömäärä Ruotsissa kasvaa kaupan seurauksena lähes 900 henkeen ja koko
konsernissa yli 2 000 henkeen. 

Lähiajan näkymät                                

Yhtiön toiminta on riippuvainen asiakasyritysten tilauskannan kehittymisestä.  
Teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden kysynnän odotetaan säilyvän     
keskeisillä markkina-alueilla edelleen hyvänä. Koko vuoden kannattavuuden    
oletetaan olevan edellisvuotta selvästi paremman huolimatta korkean kysynnän  
aiheuttamista kustannuskehitykseen liittyvistä epävarmuustekijöistä. Yhtiön   
liikevaihdon oletetaan kasvavan vahvasti sekä orgaanisesti että tehtyjen    
yrityskauppojen seurauksena.                          

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Hollolassa 8. elokuuta 2007                           

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    

Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063 tai talous- ja  
yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815              


LIITTEET                                    
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Keskeiset tunnusluvut                              
Osavuosikatsauksen liitetiedot                         

Etteplan Oyj:n vuoden 2007 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan 
26.10.2007. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin       
Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.                 


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet 


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)       |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |   1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  2007 |  2006 |  2007 |   2006 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 31 794 | 26 422 | 64 026 |  48 838 | 101 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   66 |   22 |   972 |    68 |   219 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -2 245 | -2 141 | -3 971 |  -3 181 |  -6 728 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     | -21 643 | -18 838 | -43 869 | -34 853 | -71 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   | -4 370 | -3 454 | -8 794 |  -6 847 | -15 213 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot         |  -480 |  -496 |  -976 |   -998 |  -2 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  3 123 |  1 517 |  7 388 |  3 029 |  6 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   24 |   69 |   58 |    77 |   172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |   -93 |   -66 |  -187 |   -96 |   -299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   |  3 053 |  1 519 |  7 258 |  3 009 |  6 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |  -842 |  -371 | -1 734 |   -817 |  -2 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto      |  2 211 |  1 148 |  5 524 |  2 192 |  4 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva  |   -61 |   -36 |  -251 |   -194 |   -427 |
| voitto          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva voitto      |  2 150 |  1 111 |  5 273 |  1 998 |  4 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      |     |     |     |     |     |
| osakekohtainen      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, EUR        |     |     |  0,53 |   0,21 |   0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos,  |     |     |  0,53 |   0,21 |   0,43 |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | 30.6.2007 | 30.6.2006  | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuus-   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeet            |    2 111 |    3 152 |    2 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |   21 712 |    15 588 |    18 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet   |    2 295 |    5 013 |    2 124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset  |     420 |     465 |     425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset   |     831 |      0 |     852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |     90 |      96 |      88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |   27 459 |    24 314 |    24 829 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |   28 877 |    23 451 |    24 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verosaamiset     |     44 |     358 |      28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |    7 446 |    6 152 |    6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |   36 366 |    29 961 |    30 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ          |   63 825 |    54 275 |    55 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |    2 522 |    2 443 |    2 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    9 179 |    9 179 |    9 179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääoman rahasto         |    2 601 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    -221 |     -138 |      43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat      |    8 339 |    6 759 |    6 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto          |    5 273 |    1 998 |    4 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma, yhteensä       |   27 693 |    20 241 |    22 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus        |     498 |    1 086 |     872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |   28 190 |    21 327 |    23 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |     957 |     893 |    1 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |    8 260 |    9 166 |    8 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |    9 217 |    10 059 |    10 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |    2 051 |    2 897 |    1 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| koroton vieras pääoma      |   23 032 |    19 795 |    19 522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verovelat       |    1 335 |     197 |     382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |   26 418 |    22 889 |    21 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |   35 635 |    32 947 |    31 754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   |   63 825 |    54 275 |    55 222 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)              | 1-6/2007 | 1-6/2006 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut        |  60 153 |  48 431 |   99 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| saadut maksut             |    132 |    56 |     194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista     |  54 372 |  44 190 |   90 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoituseriä ja veroja         |   5 913 |   4 297 |    8 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan rahoituskuluista    |    177 |    55 |     249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta     |    58 |    77 |     172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot       |    841 |   1 127 |    1 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )     |   4 953 |   3 192 |    6 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin       |    616 |   1 495 |    1 612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat          |   1 015 |   8 236 |    9 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit           |    633 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeiden luovutustulot       |    42 |    140 |     212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin    |     0 |     0 |     476 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut     |    540 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista  |     5 |    475 |     464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )     |   -411 |  -9 117 |   -11 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot     |     0 |     0 |    1 332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut |     0 |     0 |    1 332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |    453 |   9 549 |   11 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |    893 |     0 |    3 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako   |   2 776 |   1 923 |    1 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )      |  -3 217 |   7 626 |    6 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)       |   1 326 |   1 701 |    1 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        |   6 174 |   4 445 |    4 445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus  |    54 |    -5 |     -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa        |   7 446 |   6 152 |    6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taulukon sarakkeiden     |    |    |     |     |     |
| selitteet:          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| A)      |    |    |    |    |     |     |     |
| Osakepääoma  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| B) Ylikurssirahasto  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| D) Muuntoerot |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| E) Kertyneet voittovarat   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| F) Vähemmistöosuus  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| G) Yhteensä  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006   | 2 403 | 8 269 |   0 |  -251 |  8 682 |  1 360 | 20 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |    | -1 923 |  -184 | -2 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| korotus    |  40 |  910 |    |    |     |     |   950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus-   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuden    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset   |    |    |    |    |     |  -731 |  -731 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto    |    |    |    |    |  4 172 |   427 |  4 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    |  294 |     |     |   294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2006  | 2 443 | 9 179 |   0 |   43 | 10 931 |   872 | 23 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007   | 2 443 | 9 179 |   0 |   43 | 10 931 |   872 | 23 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| korotus    |  79 |    | 2 601 |    |     |     |  2 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus-   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuden    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset   |    |    |    |    |     |  -424 |  -424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto |    |    |    |    |  5 273 |   251 |  5 524 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    |  -264 |     |     |  -264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2007   | 2 522 | 9 179 | 2 601 |  -221 | 13 612 |   498 | 28 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006   | 2 403 | 8 269 |   0 |  -251 |  8 682 |  1 360 | 20 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |    | -1 923 |  -184 | -2 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| korotus    |  40 |  910 |    |    |     |     |   950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus-   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuden    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset   |    |    |    |    |     |  -284 |  -284 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto |    |    |    |    |  1 998 |   194 |  2 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    |  113 |     |     |   113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2006   | 2 443 | 9 179 |   0 |  -138 |  8 757 |  1 086 | 21 327 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)         | 1-6/2007 | 1-6/2006 | 1-12/2006 | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |     |      |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  64 026 |  48 838 |  101 698 |   31,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  7 388 |  3 029 |   6 823 |   143,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %       |   11,5 |   6,2 |    6,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |  7 258 |  3 009 |   6 695 |   141,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %   |   11,3 |   6,2 |    6,6 |   82,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %   |   42,8 |   21,0 |    20,9 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, |   40,9 |   22,2 |    24,6 |       |
| %              |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   44,3 |   39,5 |    42,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat   |  10 311 |  12 062 |   10 804 |   -14,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |   10,2 |   27,7 |    19,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  63 825 |  54 275 |   55 222 |   17,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit     |  5 009 |  10 954 |   12 512 |   -54,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR      |   0,53 |   0,21 |    0,43 |   152,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, |   2,74 |   2,07 |    2,31 |   32,6 % |
| EUR             |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |  1 744 |  1 436 |   1 501 |   21,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  1 809 |  1 552 |   1 586 |   16,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja esittämistapa ovat samat kuin       
vuositilinpäätöksessä 2006.                           


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan Pohjoismaisen Pörssin    
listalla.                                    

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Liiketoiminta jakaantuu kahteen segmenttiin: Tuotekehitys 
ja Toimitussuunnittelu. Muut toiminnot -segmentti koostuu hallinnosta. Konsernin
päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme osalta palvelu on       
maailmanlaajuista.                               

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta
www.etteplan.fi tai konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta osoitteesta 
Terveystie 18, 15860 Hollola. 

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.8.2007 tämän
osavuosikatsauksen julkistettavaksi. 

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2006 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä 2006 vuositilinpäätöksen   
kanssa.                                     

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina euroina. Kaikki
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 

Uusia standardeja, standardien muutoksia ja tulkintoja on astunut voimaan    
tilikauden 2007 alusta. Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön IFRS 7      
Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1
-standardin muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin.  
Sekä IFRS 7 että IAS 1 -standardin muutoksen käyttöönotto vaikuttaa lähinnä   
konsernin vuositilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin. Muilla   
vuoden alusta voimaan tulleilla standardeilla ja tulkinnoilla ei yhtiön johdon 
näkemyksen mukaan ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.         

Arvioiden käyttö                                

Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       

Segmentti-informaatio liiketoiminta-alueittain                 

Liikevaihto            1-6/2007     1-6/2006           
Toimitussuunnittelu         35 323      28 161           
Tuotekehitys            30 945      21 929           
Eliminoinnit            -2 242      -1 252           
Liikevaihto yhteensä        64 026      48 838           

Liikevoitto            1-6/2007     1-6/2006           
Toimitussuunnittelu         4 432      2 504           
Tuotekehitys             2 603      1 157           
Muut toiminnot             352       -632           
Liikevoitto yhteensä         7 387      3 029           


Hankitut liiketoiminnot                             

10. tammikuuta 2007 konserni hankki 100 % suunnittelupalveluja harjoittavan   
yrityksen LCA Engineering Oy:n osakepääomasta. Asiakassopimuksia ja -suhteita ei
ole tämän yrityshankinnan yhteydessä pidetty taseeseen merkittävänä omaisuutena,
koska asiakassopimukset ovat luonteeltaan ei-sitovia raamisopimuksia eivätkä  
siten ole erikseen erotettavissa tai erikseen myytävissä. Etteplan Oyj:n johdon 
käsityksen mukaan yrityskaupassa maksettu hankintakohteen nettovarallisuuden  
ylittävä hankintameno kohdistuu pääasiassa hankitun kohteen johdon ja      
henkilökunnan osaamiseen, hankitun kohteen markkina-asemaan sekä tavoiteltuihin 
toiminnallisiin synergioihin ja on täten luonteeltaan liikearvoa.        

--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat     |         |
| seuraavasti:                        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   Käypä arvo | Kirjanpitoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1 000 EUR |   1 000 EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppahinta:               |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Maksettu käteisvaroina         |      887 |       887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikkeeseen laskettujen osakkeiden   |     1 290 |      1 290 |
| käypä arvo                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskauppahinta            |     2 177 |      2 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo  |      508 |       508 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |     1 669 |      1 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus- ja velkaerät ovat seuraavat:    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |      548 |       548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   |       3 |        3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   |       18 |       18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisamiset               |      465 |       465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |       23 |       23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |      -550 |      -550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuus             |      508 |       508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo  |      508 |       508 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu käteiskauppahinta        |      887 |       887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat     |      548 |       548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintaan liittyvä rahavirtavaikutus  |      339 |       339 |
--------------------------------------------------------------------------------


11. kesäkuuta 2007 konserni hankki 26,84 % vähemmistöosuuden ProTang AB:n    
osakepääomasta. Hankinnan jälkeen Etteplan Oyj:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Hankinnasta kirjattiin taseeseen 1 641 tuhannen euron liikearvo.        


Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet                      

(1 000 EUR)       Aineelliset  Liikearvo     Muut         
             hyödykkeet        aineettomat         
                          hyödykkeet         
Hankintameno 1.1.2007    11 475    18 580     6 118         
Lisäykset            385    1 641      480         
Vähennykset           371    1 669      15         
Kurssierot                 - 179                
Hankintameno 30.6.2007    11 489    21 712     6 593         

Kertyneet poistot ja                              
arvonalentumiset 1.1.2007   8 716           3 994         
Poistot             661            304         
Kertyneet poistot                                
30.6.2007           9 377           4 298         
                                        
Kirjanpitoarvo 30.6.2007   2 111    21 712     2 295         

Hankintameno 1.1.2006    10 890    8 921     5 222         
Lisäykset           1 016    1 724      913         
Vähennykset           431    7 891      16         
Kurssierot                  45                
Hankintameno 30.6.2006    11 475    18 580     6 118         

Kertyneet poistot ja                              
arvonalentumiset 1.1.2006   7 399           3 269         
Poistot            1 319            726         
Kertyneet poistot                                
30.6.2006           8 716           3 994         
                                        
Kirjanpitoarvo 30.6.2006   2 759    18 580     2 124         


Osakkeet ja osakepääoma                             

Etteplan Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2007 oli 10 089 707 kappaletta ja   
osakepääoma 2 522 426,73 euroa. 

Osingot                                     

Yhtiökokouksen 29.3.2007 tekemän päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2006 jaettu 
osinko 2 592 tuhatta euroa on maksettu 12.4.2007.                

--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |   30.6.2007 |    30.6.2006 |    31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen     |     8 260 |      9 166 |      8 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen     |     2 051 |      2 897 |      1 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |     10 311 |      12 063 |      10 804 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet ja vastuusitoumukset      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  30.6.2007  |  31.12.2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset            |       736 |       546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut annetut vakuudet          |      3 398 |      3 891 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingsopimuksista           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksettavat määrät            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy alle vuoden kuluessa      |       722 |       890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluttua       |       490 |       863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      1 212 |      1 753 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto                                   

Osavuosikatsauksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteisena eränä liiketoiminnan 
muihin tuottoihin kirjattu tytäryritys NATLABS Oy:n myynnistä saatu       
luovutusvoitto 839 tuhatta euroa.                        

Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 23,6 %. Verokannan   
pieneneminen johtuu tytäryrityksen myyntivoiton verovapaudesta.         

Lähipiiritapahtumat                               

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin avainhenkilöt, joita ovat hallituksen 
jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt 
sekä yritykset, joissa lähipiiriin kuuluvilla avainhenkilöillä on merkittävä  
omistus- ja määräysvalta.                            

Edellisen tilinpäätöksen jälkeen tytäryhtiösuhteissa on tapahtunut seuraavat  
muutokset:                                   

LCA Engineering Oy, kotipaikka Kouvola   omistusosuus 100 %         
ProTang AB, kotipaikka Västerås       omistusosuus 100 %         
			 				                                    
Palveluiden myynti lähipiirille katsauskaudella oli 68 tuhatta euroa ja     
palveluiden ostot lähipiiriltä 157 tuhatta euroa.                

Velkoja lähipiirille ja lähipiirille myönnettyjä lainoja ei yhtiöllä ollut   
30.6.2007.                                   

Johdon etuudet                                 

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkaistaan vuositilinpäätöksessä.	 
Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 30.06.2007 tai 31.12.2006. Yhtiön     
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 30.6.2007 yhteensä 2 765 200  
osaketta (31.12.2006 2 712 110 osaketta).		                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2007   |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi                    | Määrä yht.  |  Määrä yht. % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mönkkönen Tapani              |   2 037 800 |      20,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingman Finance Oy Ab            |   1 000 000 |      9,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj              |    777 592 |      7,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hornborg Heikki              |    573 310 |      5,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Fincorp Ab               |    431 515 |      4,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj          |    293 603 |      2,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake |    283 709 |      2,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aiff Ulf                  |    234 160 |      2,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska Handelsbanken AB (Publ)      |    216 256 |      2,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Klaus                |    179 312 |      1,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia   |    177 700 |      1,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hakakari Tapio               |    153 090 |      1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  |    129 164 |      1,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Aino                 |    128 448 |      1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Aktia Capital       |    124 100 |      1,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Equity Spice Placeringsfond    |    120 000 |      1,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEB Gyllenberg Small Firm         |    115 483 |      1,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond  |    115 000 |      1,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Select                |    112 800 |      1,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Head Invest Oy               |    112 450 |      1,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Nordic Dividend            |    102 832 |      1,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat           |   2 671 383 |      26,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  10 089 707 |     100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
Documents and links
PDF