Close
Etteplan Alan trendit

Alan trendit

Etteplanin asiakaskunnasta suurin osa on teollisuusyrityksiä, joiden toimintaympäristön kehitykseen vaikuttaa tällä hetkellä monta globaalia megatrendiä. Globaalin talouden rakenteelliset muutokset, kansainvälisen kaupan häiriöt, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat yritysten, kansantalouksien ja ihmisten elämään. Edellä mainittujen megatrendien lisäksi suunnittelualaan vaikuttaa keskeisimmin kolme trendiä: digitalisaatio, jatkuvasti nopeutuva teknologinen kehitys sekä kasvava tarve insinööreistä. Nämä trendit sekä suunnittelutoimialan keskittyminen muokkaavat toimintaympäristöämme ja siinä toimivia yrityksiä tulevien vuosien aikana. Niiden vaikutuksesta kasvaa tarve suunnittelutyölle sekä uudenlaiselle teknologiselle osaamiselle.

Lue lisää toimialan muutoksesta.

 

DigitalisaatioEtteplan-operating-environment-digitalization.jpg

Teollisuutta ja koko yhteiskuntaa muuttava digitaalinen murros jatkuu ja kiihtyy. Investoinnit teollisuuden internetiin eli älykkäiden koneiden, laitteiden, ihmisten ja prosessien yhdistelmään kasvavat samalla voimakkaasti. Älykkäät ja verkottuneet tuotantoprosessit lisäävät tehokkuutta ja muuttavat teollisuuden toimintaa, mikä mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja sekä arvoverkoston uudelleenmäärittelyä usealla teollisuudenalalla. Esimerkiksi kone- ja laitevalmistajille voi löytyä uusia kasvupolkuja palvelupohjaisesta liiketoiminnasta, joka perustuu koneista kertyvän tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Koneiden ja laitteiden lisääntyneen älykkyyden avulla voidaan myös entistä paremmin ymmärtää koneiden käyttöä, lisätä niiden kapasiteettia ja muuttaa teknisiä ominaisuuksia.

LUE ETTEPLANIN VUOSIKERTOMUS 2022

Jatkuvasti nopeutuva teknologinen kehitys

Etteplan-technological-development.jpg

Teknologinen kehitys nopeutuu uusien teknologioiden ja valmistusmenetelmien synnyn ja niiden soveltamisen ansiosta. Esimerkiksi uudet digitaaliset teknologiat, kuten tekoäly, tai valmistusmenetelmät, kuten 3D-tulostus, mullistavat teollisuuden tuotantoprosesseja ja luovat mahdollisuuksia uudenlaisille sovelluksille ja teknologisille innovaatioille. 
Parempi valmistettavuus sekä paikalliset tai asiakaskohtaiset sovellukset lisäävät tuotevariaatioiden määrää ja lyhentävät tuotteiden elinkaaria. Samaan aikaan huoli ilmastonmuutoksesta pakottaa yritykset kehittämään ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja. 

 

Kasvava tarve insinööreistäEtteplan operating environment

Insinöörityön ja suunnittelutyön tarve kasvaa maailmanlaajuisesti samalla, kun digitalisaatio ja yleinen teknologinen kehitys muuttavat yhä useampaa yhteiskunnan osaa. Tarve alan osaajista jatkaa kasvuaan. Osaavien työntekijöiden puutteesta on joillain teknologian aloilla tullut jopa pullonkaula alan yritysten kasvulle. Useat maat harkitsevatkin teknologia-alan opiskelupaikkojen lisäämistä. Työvoima kansainvälistyy, ja suunnittelualan yritykset etsivät osaajia enenevässä määrin myös kotimarkkinoidensa ulkopuolelta joko rekrytointien tai yrityskauppojen avulla. Teknologian kehityksen myötä työntekijöiltä vaaditaan nykyistä laajempaa ymmärrystä myös oman erikoisalansa ulkopuolelta sekä tehokkaampaa yhteistyötä tekniikan eri osa-alueiden kesken.

 

Suunnittelutoimialan keskittyminen

Suunnittelualan asiakasyritykset pyrkivät keskittymään ydinliiketoimintaansa ja ulkoistavat sen ulkopuolisia toimintoja, vähentävät kumppaniensa määrää ja tiivistävät yhteistyötä valittujen toimijoiden kanssa. Suunnittelualan kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisista ja erilaisen osaamispohjan omaavista toimijoista. Alalla on jo pitkään ollut vallalla keskittymiskehitys. Samaan aikaan kilpailutilanne on muuttunut entistäkin globaalimmaksi, ja asiakkaiden projektit ovat laajempia ja monimuotoisempia. Kooltaan entistä suuremmiksi kasvaneet suunnittelualan toimijat haluavat tarjota asiakkailleen mahdollisimman laajan määrän erilaista osaamista. He laajentavat tarjontaansa ja toiminta-aluettaan orgaanisesti sekä yritysostoin.