Close

Vastuullisuus näkyy vahvasti Etteplanin liiketoiminnassa

 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö, taloudellisen arvon tuottaminen sidosryhmillemme sekä kestävien, ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoa - minen asiakkaillemme ovat Etteplanin vastuullisen toiminnan ytimessä. Toimintamme pohjaa vahvoihin yhteisiin periaatteisiin ja toimintamalleihin samalla huomioiden toimintamaiden erityispiirteet.

Toimintamme pohjautuu Etteplanin arvoihin, eettisiin liike - toimintaperiaatteisiin ja eettiseen toimintaohjeeseen sekä avoimeen sidosryhmävuorovaikutukseen. Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen niin konsernikuin maatasolla. Raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälisen GRI-raportointiviitekehyksen mukaisesti. Etteplanin yritysvastuun kehittämisestä vastaa johtoryhmän jäsenenä toimiva markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikatsauksesta s. 23

Raportointiperiaatteet ja GRI-sisältöindeksi

Etteplan raportoi nyt neljättä kertaa yritysvastuustaan Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiviitekehykseen pohjautuen. Raportti sisältää GRI Standardien perustietoa (Core-taso). Etteplan raportoi yritysvastuusta vuosittain. Yhtiön raportoinnin pohjana toimii vastuullisuuden olennaisuusanalyysi (2015).

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.34

Vastuullisuuden olennaiset aiheet

 

Etteplan selvitti vuonna 2015 vastuullisuutensa olennaisimmat aiheet haastattelemalla keskeisiä, ulkoisia sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä. Yhtiön johto validoi haastatteluiden tulokset, ja tämän seurauksena yhtiölle muodostui vastuullisuuden olennaisuusmatriisi, jossa tärkeimmiksi aiheiksi nousivat taloudellinen kasvu sekä henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen.

Materiality matrix

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeemme sisältävät 16 asiaa joihin sitoudumme toiminnassamme. Kaikkien Etteplanin työntekijöiden ja yhteistyökumppanien odotetaan noudattavan näitä periaatteita ja käytäntöjä.

Lue lisää eettisestä toimintaohjeestamme

Taloudellinen vastuu

Yritysvastuumme olennaisin näkökohta niin sidosryhmiemme kuin liiketoimintammekin näkökulmasta on kestävä taloudellinen kasvu.

Lue lisää

Ympäristövastuu

 

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on muuan muassa minimoida oman toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset, kouluttaa henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset sekä auttaa yhteistyökumppaneitamme noudattamaan vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Lue lisää

Sidosryhmävuorovaikutus

Etteplan pyrkii toiminnassaan avoimeen dialogiin kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Etteplan ottaa huomioon sidosryhmiensä näkemykset ja odotukset sekä pyrkii vastamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.24

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Financial responsibility OLD

Etteplan’s operations have significant economic impacts on many different stakeholders. We pay taxes, wages, dividends and financial expenses and we purchase products and services.Etteplan’s financial performance has been strong for several years now. In 2020 our revenue decreased due to the global pandemic and was EUR 260.0 million (263.3). Our operating profit (EBITA) improved and was EUR 26.2 million (26.0). Etteplan currently operates in eight countries. We are committed to complying with all local, national and international laws and regulations in the countries where we do business and provide services. We pay taxes on our profits in all of the countries that we operate in. Lue lisää

Personnel and social responsibility OLD

Personnel and leadership development, providing career opportunities and treating employees equally are at the core of Etteplan’s human resource management. Etteplan’s Code of Conduct is the foundation of the company’s human resource management. Lue lisää

Environmental responsibility OLD

The day-to-day work of Etteplan’s environmental management is based on the standards specified in the ISO 14001 environmental system. The goals of our environmental policy include minimizing the environmental impacts of our own operations, training our personnel to recognize the environmental impacts of their work, and helping our partners observe responsibility in environmental matters. Lue lisää

Quality OLD

Lue lisää

Code of Conduct OLD

We want our employees and partners to be proud to work with us, and we want to create well-being for all our stakeholders, based on our values of customer-orientation, proactiveness and attractiveness. This is why we have written this new Code of Conduct. Its purpose is to clearly present and communicate our common set of ethical values and business principles to all employees, stakeholders and partners, as well as to provide guidance in our daily business. Lue lisää
Ota yhteyttä
Outi Torniainen
Outi Torniainen
markkinointi- ja viestintäjohtaja