Close

Ympäristövastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Suunnittelutyömme nojaa vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin

 

Etteplanin toimintaan kuuluu luonnollisena osana ympäristövastuun huomioiminen. Noudatamme toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä, ISO 14001 -ympäristöstandardia sekä yhtiön ympäristöpolitiikkaa. Suunnittelutyössämme otamme huomioon aina ratkaisun koko elinkaaren. Etteplan ottaa huomioon ympäristövastuun kaikessa toiminnassaan. Noudatamme yhtiönä kansainvälisiä ja kansallisia ympäristölainsäädäntöjä sekä alueellisia ja paikallisia määräyksiä. Lisäksi kaikkien Etteplanin työntekijöiden on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Ympäristöjohtamisemme perustuu ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimuksiin. Standardin avulla pyrimme kuvaamaan, ymmärtämään ja hallitsemaan ympäristöön liittyviä prosesseja. Ympäristöjohtamisesta vastaavat liiketoimintayksiköiden johtajat sekä johtoryhmätasolla Operational Excellence -toiminnosta vastuussa oleva johtaja. Lue lisää Vuosikertomus 2020 s. 31.

Tavoitteet 2020

 

Etteplanin ympäristövastuun tavoitteet ja toimintasuunnitelmat noudattelevat ISO 14001-standardia. Vuoden 2020 tavoitteet ja toteumat on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Suorat ympäristövaikutukset maltillisia

 

Asiantuntijaorganisaationa Etteplanin oman toiminnan suorat ympäristövaikutukset – ja siten myös omaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit – ovat maltilliset. Etteplanin toimistojen energiankulutuksen ja materiaalien käytön lisäksi ympäristövaikutukset syntyvät pääasiassa matkustamisesta, jota on pystytty vähentämään merkittävästi modernin kokoustekniikan ansiosta. Etteplanin matkustusohjeen mukaan virtuaalisia kokoustyökaluja hyödynnetään aina kun mahdollista. Lento-, auto- ja muun matkustamisen päästöjä ei ole seurattu systemaattisesti. Etteplanin toiminnalla on huomattavia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakasprojektien kautta.

Vuonna 2020 ympäristövaikutukset pienenivät entisestään, sillä koronapandemia siirsi etteplanilaiset etätyöhön ja vähensi matkustamista voimakkaasti. Epätavallisen vuoden merkittävimmät ympäristövaikutukset olivatkin liikematkustamisen väheneminen yli 80 prosentilla sekä toimistojen energiankulutuksen vähentyminen noin 25 prosentilla. Etteplanin uudistettu eettinen toimintaohje (Code of Conduct) julkaistiin keväällä 2020.

Etteplan_Vuosikatsaus_2018_FI_s30_kaavio.jpg

Suunnittelemme ympäristötehokkaita ratkaisuja

 

Suunnittelemme vuosittain satoja ratkaisuja maailman johtaville laite- ja konetoimittajille. Niiden avulla asiakkaillemme syntyy valmistettavuudeltaan, käytettävyydeltään ja kierrätettävyydeltään ekotehokkaita ratkaisuja. Kehitämme ympäristöystävällisiä teknologioita ja cleantech-tuotteita sekä vaikutamme asiakkaiden laitteiden, koneiden ja tuotantolaitosten energiatehokkuuteen. Suunnittelulla vaikutetaan tuotteen koko elinkaareen: raaka-aineista tuotantoon ja tuotteen käytöstä aina tuotteen hävittämiseen tai kierrättämiseen asti. Esimerkiksi Etteplanin teknisen dokumentoinnin ratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja vähentävät painetun materiaalin tarvetta, sillä manuaalit ja ohjekirjat voidaan jakaa huoltohenkilöstölle digitaalisesti.

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää