Close

Hur förbättrar man säkerheten på produktionsanläggningar?

Inom industriell produktion är säkerhet ett enormt viktigt och mångsidigt område som kräver bred kompetens. Etteplans experter hjälper till att minimera riskerna och säkerställa att din produktionsanläggning är en säker arbetsplats.

Säkerheten på produktionsanläggningen är alltid företagets ansvar i slutändan. Ingen annan kan vara slutgiltigt ansvarig, men externa experter kan vara till extremt stor hjälp när det gäller att förbättra säkerheten på anläggningen.

Externa experter kan fylla en viktig roll om företaget saknar tillräckliga resurser för att garantera säkerheten. Det är faktiskt ganska vanligt att de som ansvarar för arbetsmiljön har det som en bisyssla, vilket innebär att de inte kan lägga lika mycket tid på säkerhetsfrågor som de egentligen borde. Hos många företag är det stort fokus på säkerheten i själva arbetsmiljön, fastän detta bara är en liten del av säkerheten som helhet.

 

Säkra produktionsanläggningar kräver stor noggrannhet

Dessa vanliga problem inspirerade oss till att utveckla våra tjänster för anläggningssäkerhet, som täcker i stort sett alla säkerhetsaspekter för produktionsanläggningar. Vi erbjuder kunderna experter som analyserar säkerheten ur ett helikopterperspektiv och minutiöst går igenom allt som kan påverka säkerheten.

Vi kan utvärdera den aktuella situationen med en noggrann genomgång av anläggningens individuella produktionslinjer med fokus på säkerhet. Utifrån denna utvärdering kan vi göra riskanalyser, identifiera faror, föreslå korrigerande åtgärder och ta fram en budget.

Vi rådgör med företagsledningen, hjälper till att identifiera förbättringsområden på anläggningen och ser till att anläggningen uppfyller alla nödvändiga förordningar och standarder, och till att göra anläggningen helt säker. Vi hjälper företagets ledning att implementera kvalitetsledningssystemen, och att utveckla och granska system för säkerhetshantering.

Vid behov kan vi också hjälpa till att övervaka relevanta förordningar och direktiv. Företag som bedriver verksamhet inom EU behöver kontinuerligt hålla sig uppdaterade om ny, relevant lagstiftning. Alla företag har dock inte de resurser som krävs för detta tillgängliga in-house.

 

Nybyggnation och modernisering

Etteplans tjänster för anläggningssäkerhet är användbara när man bygger nya produktionsanläggningar och investerar i modernisering av anläggningar. Oavsett om det är en helt ny anläggning som ska byggas, eller om en befintlig anläggning ska rustas upp, så måste man alltid tänka på att slutresultatet uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven. Det finns också anledning att vara försiktig när man investerar i en ny typ av utrustning, eller när en enskild maskin konverteras till ett nytt syfte.

I båda dessa fall kan Etteplan erbjuda ovärderlig expertis. Vi hjälper till att säkra en pålitlig processäkerhet, så att driftsäkerheten för processerna garanteras och pågående processer ska kunna stängas ned med pålitliga resultat om en produktionsstörning skulle uppstå.

Säkerheten är även en oerhört viktig aspekt när man investerar i nya maskiner. Den så kallade ”egencertifieringen” som är kopplad till EU-lagstiftningen ger företagen huvudbry; den innebär nämligen att maskintillverkarna kan CE-märka och övervaka säkerheten hos sina egna produkter. När maskiner med kombinerade komponenter installeras på en produktionsanläggning så förändras fokus för säkerhetsövervakningen.

Ur produktionsansvarigas synvinkel kan efterlevnadskraven för en maskinkombination bestående av robotar och transportörer övervakas baserat på maskintillverkarens dokumentation. Men frågan är om tillverkarens intyg om överensstämmelse omfattar alla standarderna som gäller för robotar, samt riskbedömningar, eller finns det indikationer på att standarderna endast uppfyllts till viss del?

En tredje part, som Etteplan, kan titta närmare på produktens efterlevnad och med hjälp av insikterna från granskningen hjälpa kunden att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Utöver arbetssäkerhet och process- och maskinsäkerhet täcker vår expertis praktiskt taget alla andra säkerhetsområden. Minimera riskerna och maximera säkerheten för anläggningen med hjälp av vår expertis, så att du kan fokusera på verksamhetens kärnkompetens.

Matts Eriksson

BU Director Engineering Solutions
+46 70 310 33 90
Send e-mail

Ställ en fråga till Matts Eriksson eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse