Close

När det gäller att minimera miljöpåverkan slår Etteplan långt över sin viktklass

Outi Torniainen, SVP för Marketing and Communications, ansvarar för hållbarhetsutvecklingen på Etteplan.

Enligt en rapport publicerad vid Glasgow Climate Change Conference hösten 2021 är de positiva klimateffekterna – carbon handprint – från experttjänster avsevärt större än koldioxidavtrycket – carbon footprint – från industrin. Detta gäller även Etteplan. Eftersom vår direkta påverkan är liten kan vi göra störst skillnad för miljön genom att utveckla våra kunders verksamhet.

Vi bedömde den övergripande påverkan från vår verksamhet med hjälp av Uprights modell för nettopåverkan. Den är ett verktyg som kvantifierar ett företags nettopåverkan på människor, planet, samhälle och kunskap. Baserat på denna bedömning är Etteplans nettopåverkan mycket positiv.

Vår största påverkan är den på samhället genom de jobb vi skapar och de skatter vi betalar. Genom det arbete vi utför åt våra kunder deltar vi även i utvecklingen av samhällskritiska funktioner, till exempel inom transport- och energisektorn.

Vi påverkar också genom en kunskapsökning med hjälp av våra högutbildade medarbetares insatser inom alla våra tjänsteområden.

”Vår mest betydande klimatpåverkan uppstår genom våra värdekedjor och kundrelationer.”

Vår klimatpåverkan uppstår genom våra värdekedjor och kundrelationer. Våra egna utsläpp är små och vår klimatpåverkan liten, men i enlighet med nettopåverkansmodellen får vi även axla våra kunders klimatrisker och klimatpåverkan. Här spelar de branscher som våra kunder är verksamma inom stor roll. Många av våra kunder är verksamma inom sektorer som energi, transport och tung industri. Vi engagerar oss i viktiga åtgärder inom dessa sektorer för att hjälpa våra kunder minska utsläppen genom att förbättra effektiviteten i och optimera deras verksamhet. Detta gör vi genom att till exempel utveckla tjänster och processer relaterade till förnybar energi och resurseffektivitet. Det innebär att våra lösningar och innovationer kan ha en positiv effekt på våra kunders klimatpåverkan.

Åtgärder som vidtas och lösningar som genomförs i verkstadsindustrin kan få stora positiva effekter i hela värdekedjan. Med detta i åtanke menar jag att när det gäller minimering av miljöpåverkan lyckas Etteplan slå långt över sin viktklass.

Fler artiklar som kan vara av intresse