Close

AIM - Anläggningsteknisk information

Inom kapitalintensiva företag, blir driftavbrott allt dyrare på grund av förlorad produktionskapacitet. Därför är det mycket viktigt att maximera anläggningarnas produktiva livscykel genom optimerade underhållsprogram och effektiv användning av anläggningarna. Dessutom har säkerhetsfrågor och regler en allt större påverkan på hur anläggningarna drivs och underhålls.

Baserat på vår erfarenhet, kan kvalitativ anläggningsteknisk information hjälpa till att spara i genomsnitt 10 procent av underhålls- och investeringskostnaderna. Kostnadsbesparingarna uppnås tack vare förbättrad åtkomlighet och korrekthet avseende den tekniska dokumentationen.

Etteplans tjänster när det gäller hantering av anläggningsteknisk information (AIM Asset Information Mananagement) har utvecklats för att säkerställa korrekt teknisk information i investeringsprojekt, minska hanteringskostnaderna för anläggningsteknisk information såväl som att höja säkerheten och lyhördheten för tjänsterna för att maximera drifttiden för anläggningarna.

Vi kan ta fullständigt ansvar för din hantering av anläggningsteknisk information som en tjänst, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Företag som Fortum, Finavia, Outokumpu och E.ON förlitar sig på Etteplans tjänster inom hantering av anläggningsteknisk information.

Läs mer om Etteplans AIM-tjänst här

Du bör kontakta oss om ditt företag står inför följande utmaningar:

  • Du håller på att inleda ett investeringsprojekt, men det verkar som om den anläggningstekniska informationen inte är uppdaterad och det föreligger osäkerhet angående var informationen finns
  • Informationsskrav saknas eller är otillräckliga
  • Projektplanering och avslutningar lider av långa ledtider
  • Det är otydliga roller och ansvarsområden i anslutning till hanteringen av anläggningsteknisk information
  • Anläggningstekniska informationen är endast delvis digitaliserad
  • Underhållstekniker spenderar för mycket tid på att korrigera felaktig anläggningsteknisk information
  • Du vill säkerställa att din anläggningstekniska information uppfyller alla relevanta säkerhetsregler och förbättrar arbetssäkerheten genom att minimera antalet arbetsrelaterade olyckor

Friktionsfri drift - och underhållsverksamhet är beroende av korrekt och uppdaterad information

 

Enligt flera studier lägger en underhållstekniker i snitt 30 procent av sin tid på att söka efter rätt anläggningsteknisk information, så som exempelvis ritningar, instruktioner och manualer. Kvalitativ anläggningsteknisk information blir då en nyckelfaktor för att uppnå ett effektivt användande och underhåll av anläggningar.

 

Fördelarna med en kvalitativ anläggningsteknisk informationshantering mot projekt, drift och underhåll:

- Underhållsteknikerna sparar tid tack vare korrekt och uppdaterad information
- Förbättrad arbetssäkerhet
- Beslutsfattandet baseras på uppdaterad och korrekt information, vilket reducerar riskerna
- Minskat beroende av individuell kompetens och kunskap

Kvalitativ anläggningsteknisk information minskar kostnaderna vid investeringsprojekt

 

När det gäller investerings – och utvecklingsprojekt, behöver teknikerna tillförlitlig och uppdaterad information för flera samtidiga projekt. Felaktig anläggningsteknisk information kan ha stor inverkan på de totala investeringskostnaderna och tidsplanerna. Därför är det viktigt att säkerställa snabb tillgång till giltig anläggningsteknisk information redan innan ett investeringsprojekt påbörjas.

Fördelarna med kvalitativ anläggningsteknisk information som en tjänst vid investeringsprojekt:

- Kortare ledtider eftersom anläggningsteknisk information är korrekt redan när projektet inleds och är lätt att hitta
-
Kostnadsbesparingar eftersom att det föreligger avsevärt mindre behov av att korrigera data under projektets gång
- Teknikerna kan lita på att informationen är korrekt
- Personal kan utnyttjas till värdeskapande aktiviteter istället för att uppdatera felaktig information

Kontakta oss
Sara Ek
Sara Ek
Manager, Service Solutions
Technical Documentation Solutions

Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director, Technical Documentation Solutions